Pályázati felhívás

gazdaságpszichológia üzleti etika, szervezeti önismeret szakirányú
továbbképzési szak hallgatói számára nyújtható ösztöndíjra

KRE BTK 2017/2018. tanév tavaszi félév


A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 50/A §-a alapján a pályázat elbírálását végző ösztöndíjbizottság

pályázati felhívást

tesz közzé gazdaságpszichológia üzleti etika, szervezeti önismeret szakirányú továbbképzési szak hallgatói számára nyújtható ösztöndíjra.

1. Kik pályázhatnak:
- A gazdaságpszichológia üzleti etika, szervezeti önismeret szakirányú továbbképzési szakon (levelező tagozat) a 2017/18-as tanév tavaszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók.

2. Pályázatok leadásának határideje, helye:
Pályázat leadási határideje: 2018. március 20. 14:00 óra
Pályázat leadási helyszíne:

KRE BTK Dékánhelyettesi Titkárság
(1088 Budapest, Reviczky u. 4. 1. em. 111. ajtó)

3. Kizáró ok
- A hallgató nem rendelkezik a gazdaságpszichológia üzleti etika, szervezeti önismeret szakirányú továbbképzési szakon.

4. Az ösztöndíj folyósításának feltétele:
- A képzés kurzusain való jelenlét.
- Az ösztöndíj csak az elnyerésen után folyamatosan végzett tanulmányok esetén folyósítható. Ha a hallgató halaszt, akkor ösztöndíját elveszíti.

5. Az ösztöndíj összege:

45.000-50.000 Ft /hónap


Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj egy főre jutó pontos összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg figyelembevételével a pályázatot elbíráló bizottság állapítja meg.

6. Elbírálás szempontrendszere:
a) a jelentkező által becsatolt azon felsőfokú oklevél minősítése, amelynek alapján kérte felvételét a szakra. Jeles minősítésű oklevél 30 pontot, jó minősítésű oklevél 24 pontot, közepes minősítésű oklevél 18 pontot, míg az elégséges minősítésű oklevél 12 pontot ér.
b) azon képzésen szerzett valamennyi érdemjegyének a két tizedes jegyre kerekített kumulált súlyozott tanulmányi átlagának tízszeres szorzata, amely alapján az a) pontban említett oklevelet szerezte. Az így kapott eredményt egész számra kell kerekíteni a kerekítés általános szabályai szerint (a 0,5-öt lefelé kell kerekíteni). A kumulált súlyozott tanulmányi átlag alapján legfeljebb 50 pont szerezhető.
c) 0-20 pont kapható a felvételi pályázathoz csatolandó motivációs levélre (ezekben bemutatott releváns szakmai tapasztalatra, korábbi tanulmányokra) és a felvételi felhívásban közzétett témában megírt dolgozatra. A pontot a felvételi bizottság határozza meg.

Az a)-c) pont szerint szerzett pontokat összeadva kerül kiszámításra a felvételi összpontszám, amely egyben az ösztöndíj alapjául is szolgál (maximum 100 pont).

7. A nyertes pályázók listájának közzététele:

2018. március 28.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!


A felvételi pontokat a felvételi bizottság határozza meg, amelynek tagjai  a tudományos és oktatási dékánhelyettes, valamint a jogi és igazgatási kari igazgató.

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!


Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:
(KRE BTK nyitóoldal -> HALLGATÓINKNAK -> Hallgatói pályázatok -> Gazd. pszich. sztk. ösztöndíj)
http://www.kre.hu/btk/images/doc/gazdasagpszichologia_osztondij_adatlap_2018_tavasz.pdf

További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (SzMSz. III.2. számú melléklet) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken:
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

Kelt: Budapest, 2018. március 9.

Dr. habil. Kiss Paszkál, s.k.
tudományos dékánhelyettes
Dr. Pődör Dóra, s.k.
oktatási és minőségbiztosítási dékánhelyettes
Dr. Sepsey Gábor, s.k.
jogi és igazgatási kari igazgató