Benda Kálmán Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Szakkollégium

Műhelyek


A Szakkollégium előadássorozatait és kurzusait úgy alakítjuk ki, hogy azok illeszkedjenek egyrészt a protestantizmus, másrészt a nyelv,  kultúra, identitás összefüggéseit vizsgáló kérdéskörökhöz. Fontos célunk az egyes műhelyek munkájának összehangolása, a vizsgált témák a multi- és transzdiszciplináris megközelítése, közös kurzusok indítása. Szeretnénk, ha hallgatóink betekintést nyernének, és lehetőség szerint be is kapcsolódnának a KRE BTK tudományos műhelyeiben folyó kutatásokba.  A szakmai, tudományos és kutatómunka szakterületi műhelyekben folyik.

Egy hallgató több műhely munkájába is bekapcsolódhat:
Filozófiai és Vallástudományi Műhely: 

Műhelyvezető: Prof. Dr. habil. Boros Gábor DSc 


A főbb szakmai–kutatási irányok az egyetem református hagyományaira, az interdiszciplinaritásra és a várhatóan bevonható kollégák   kutatási irányaira igyekeznek építeni. Ez biztosítaná a hallgatók és oktatók közötti munka sikerének egyik alapját.   A továbbiakban néhány jellemző tematikus keretet vázolunk fel: 
 - A magyar vallástudomány története;  
 - A misztika a kereszténység történetében és a modern vallási jelenségekben;  
 - A mai vallástudomány fenomenológiai, vallásantropológiai, kognitív és feminista megközelítései;  
 - Vallás és filozófia kapcsolata az egyházatyáktól a jelenkori keresztény gondolkodókig;  
 - A hermeneutikai elméletek és szemlélet a jelentős vallási hagyományok szentszövegeinek értelmezésében;  
 - A mai társadalmi kihívások és keresztény válaszok a szekularizációtól a fundamentalizmusig;  
 - A megtérés és közösségi identitás valláspszichológia és vallásszociológiai dimenziói a neo-protestáns közösségekben és új vallási jelenségekben;  
 - Rendszeres filozófiai és filozófiatörténeti kérdésfelvetések különös tekintettel a keresztény hagyományra.  
Irodalom- és Kultúratudományi Műhely: 

Műhelyvezető: Dr. habil. Horváth Géza PhD
 
 
Az Irodalomtudományi Műhely elsősorban a KRE BTK magyar és modern filológiai szakjainak tehetséges hallgatóit szólítja meg azzal a céllal,  hogy személyre szóló tehetséggondozással és kiemelt szakmai programokkal segítse pályájukat A műhely magyar, angol, német és francia nyelven  kínál irodalom- és kultúratudományi kurzusokat, valamint egyéb szakmai, közéleti és tudományos programokat. A szakmai tevékenység szorosan  kapcsolódik KRE BTK multidiszciplináris doktori programjának témaköreihez, középpontba állítva a protestantizmus hagyományainak, valamint a nyelv,  a kultúra, és az identitás összefüggéseinek vizsgálatát.
 
 
 
 Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely: 
  
Műhelyvezető: Prof. Dr. Sepsi, Enikő PhD
 

Műhely a művészettörténet és színháztudomány, valamint a média- és művészetpedagógia iránt érdeklődő  hallgatók munkáját fogja össze, illetve biztosítja a többi képzési terület számára az általános, művészetekkel kapcsolatos tárgyak oktatását,   ezekben közreműködik az Irodalom- és Kultúratudományi Műhellyel. A KRE BTK 2009 óta folyamatosan, 2012 óta pedig intézeti keretek között   fejleszti ezt a bölcsészkar számára új területet. A képzés és kutatás során különös hangsúlyt fektetünk a következő témakörökre: 
 
- Bölcsészettudomány és művészettudomány határterületei;  
- Színháztudomány, ezen belül különösen a szakrális, illetve liturgikus színházi hagyomány;
 
- Művészetpedagógia, Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön;  
- Médiapedagógia (média-, mozgókép- és kommunikációtanár-jelölteknek);
 
- Vallás és művészet (irodalom, zene, színház, képzőművészet);
 
- Európai és Európán kívüli művészettörténet;
 
- Egyházművészet.

 
 
Nyelvtudományi Műhely: 
  
Műhelyvezető: Dr. Pődör Dóra PhD
 
 
Fontosnak tartjuk, hogy minden kollégista a felkészültségének és tudományos területen szerzett tapasztalatainak megfelelő képzést kapjon, tehát a  bevezető jellegű, alapszintű nyelvészeti felkészültséggel végezhető kurzusok és a haladó, komoly tudományos háttérismereteket igénylő előadássorozatok  is megtalálhatók legyenek a kurzuskínálatban.
A szakkollégiumi képzés nyelvészeti tantárgyai közül több magyar  nyelvtörténeti tematikájú kurzus érint olyan témaköröket, amelyek segítségével a protestantizmusnak a magyar nyelv életére gyakorolt hatása jól  bemutatható. Így a kultúra és a nyelv kölcsönhatásának elemzése során lehetőség nyílik általánosságban a művelődéstörténet és a nyelvtörténet   összefüggéseinek megvilágítására, specifikusan pedig a magyarság művelődési változásainak a nyelvi változások tükrében való leírására.
 

 
 
  Pszichológiai Műhely:   

Műhelyvezető: Dr. Jakubovits Edit PhD
 
 
Pszichológiai Szakkollégium célja a tehetséges pszichológia BA és MA hallgatók szakmai fejlődésének elősegítése, valamint a kutatói pályára való   felkészítésük. Az önálló kutatás és a tanórán kívüli emelt szintű képzés során feldolgozott témák érintik a kutatások tervezését, szervezését, az    adatelemzést, a hazai és külföldi modern kutatási trendeket. E programok elsősorban: 
 
  - elismert magyar meghívott előadók, kutatók és szakemberek műhelyei és vendégelőadásai;
 
- kutatási készségek fejlesztését célzó módszertani és adatelemzési kurzusok;
 
- szakirodalom-összefoglaló prezentációk korszerű tudományos könyvekről, folyóiratokról, kutatási trendekről.
 

 
 Tanárképző Műhely:   

Műhelyvezető: Dr. Simonfi Zsuzsanna PhD
 
 
A műhely célja, hogy tanárképzésben részt vevő hallgatók kiválóan képzett tanárokká és a szakterület kutatóivá váljanak. A képzés az osztott és osztatlan   tanárképzés tartalmi felosztásához hasonlóan három szakterületre tagolódik: pedagógia, szakmódszertan és neveléslélektan. A pedagógia érzékenyen    reagál a világban zajló változásokra, kihívásokra, így napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterülete. Átérezve a neveléstudomány felelősségét   a jövő nemzedékért, a szakkollégiumnak olyan korszerű pedagógiai stúdiumokat kell kínálni a hallgatóinak, amelyek képessé teszik őket a pedagógiai   innovációkra a gyerekközpontúság megerősítésével.

       
 
 
  Társadalomtudományi Műhely: 
 
Műhelyvezető: Prof. Dr. Pólos László PhD
 
 
A műhely elsősorban a Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet hallgatói számára biztosít kiemelt képzést és tehetséggondozást. Célunk egy olyan   műhely működetése, ami segíti, hogy a szakkollégiumi tagok széles látókörű, felkészült, kritikus ámde reálisan gondolkodó és idegen nyelveket is jól    beszélő, interdiszciplináris társadalomtudományi szemléletmóddal rendelkező szakemberekké váljanak. Mivel az egyetemen is célunk, hogy a hallgatók   gyakorlatban is kamatoztatható készségeket szerezzenek, ezért a szakkollégisták kutatási projektekbe való bevonását és egyéni mentorálását alapvető    fontosságúnak tartjuk.

       
 
Történettudományi Műhely: 
  
Műhelyvezető: Dr. Bubnó Hedvig PhD
 
  
A szakkollégium Történész Műhelye őrizni kívánja Benda Kálmán (1913-1994) történész akadémikus, egyetemünk alapító rektorának historikus örökségét és annak szellemiségét. A hallgatók képzésünk során lehetőséget kapnak arra, hogy folyamatokat lássanak át a magyar és az egyetemes történelemben. Eközben máig nyúlóan betekintést nyernek az egyes történelmi korszakokról zajló vitákba. Ezzel párhuzamosan megismerik a nemzettudat és a történelmi tudat közötti kapcsolatokat, valamint a magyar protestáns történetírás álláspontjait a magyar történelmi sorsfordulókat illetően. A Történész Műhely munkáját erős közép- és nyugat-európai kitekintéssel végzi s a magyar történelem változásai nemzetközi összefüggéseinek nagy figyelmet szentel. Elsődleges cél, hogy a hallgatók miközben megismerkednek a forráskritikával, az egyes koroknak a történelemről vallott gondolkozását is átlássák azok társadalom és kultúrtörténeti összefüggéseivel. Célunk, hogy széles látókörű történelemtanárok vagy egyes szakkérdések alapos kutatóivá váljanak s ehhez több nyelvet ismerjenek.


Oldalainkon a felhasználói élmény fokozása céljából HTTP-sütiket használunk.Rendben