Erasmus pályázati lehetőség

Határidő: április 4. 15:00 óra

 

ERASMUS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

TÖRTÉNÉSZ HALLGATÓK PÁLYÁZHATNAK:
 TÖRÖKORSZÁGBA, OLASZORSZÁGBA, ROMÁNIÁBA, SZLOVÁKIÁBA, SPANYOLORSZÁGBA, PORTUGÁLIÁBA

 


A Károli Gáspár Református Egyetem a Lifelong Learning /Erasmus/ Program keretében
           pályázatot hirdet részképzésben történő külföldi tanulmányok folytatására

a 2011/2012-es tanévben.

 

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki

 

 • a Károli Gáspár Református Egyetemmel az LLP Erasmus periódus teljes időtartama alatt folyamatosan hallgatói jogviszonyban áll, az intézményben diplomát, illetve oklevelet adó képzésben részesül;
 • elnyert pályázat esetén a kiutazás megkezdéséig legalább 2, jogász szakos hallgatók esetében 4 lezárt félévvel rendelkezik, és a beadáskor vállalja, hogy beiratkozik a KRE-re a 2011/2012-es tanévre;
 • az LLP Erasmus mobilitási ösztöndíj teljes ideje alatt a küldő intézmény beiratkozott hallgatója, és diplomáját/oklevelét, illetve doktori fokozatát sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte/szerzi meg;
 • alap- vagy másoddiplomás, illetve doktori képzésben nappali, esti vagy levelező tagozaton, illetve szakmai gyakorlaton vesz részt a küldő intézményben;
 • magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik;
 • a küldő intézmény LLP Erasmus ösztöndíjra kiválaszt, illetve akinek a fogadó intézmény megfelelő tanulmányi programot vagy szakmai gyakorlatot tud biztosítani.

 

Az ösztöndíjról:

 

 • Az LLP Erasmus hallgatói ösztöndíjban részesülnek, melynek mértékét a küldő intézmény állapítja meg az évenkénti rendelkezésre álló támogatási keret határain belül.
 • Az ösztöndíj mértéke havi minimum 200 euró, felső határa az intézmény mindenkori LLP mobilitási keretösszegének függvénye.
 • Az ösztöndíj csupán kiegészítő támogatást nyújt, nem fedezi a felmerülő teljes költségeket.
 • Pályázni csak azon szakok hallgatói tudnak, amely szakok/tanszékek a 2011/2012-es tanévre a fogadó intézménnyel megkötött érvényes Bilateral Agreement-tel rendelkeznek.
 • A megpályázható intézmények listáját és az ösztöndíj pályázható időtartamát a Kar, illetve az adott tanszék a kari/tanszéki pályázati felhívásban teszi közzé.

 

Általános tudnivalók

Az LLP Erasmus ösztöndíj időtartama alatt a hallgató nappali tagozatos alap-, kiegészítő, posztgraduális vagy doktori részképzésben vehet részt, elkészítheti diplomamunkáját, illetve a fogadó intézmény által szervezett szakmai gyakorlaton vehet részt. Szakmai gyakorlaton csak az a hallgató vehet részt, aki a szakmai gyakorlatát megelőzően vagy azt követően legalább 3 hónapot tanulmányokkal tölt.

 

A hallgató tanulmányi programjának részét nem képező kutatási tevékenység nem támogatható.

 


A hallgató a teljes tanévet meghaladó, de maximum 12 hónapos Erasmus mobilitási ösztöndíjban akkor részesülhet, ha a tanulmányi program mellett szakmai gyakorlaton is részt vesz.

 


Egy hallgató a felsőfokú tanulmányai alatt csak egy alkalommal részesülhet LLP Erasmus hallgatói tanulmányi és egy alkalommal szakmai gyakorlati mobilitási ösztöndíjban.

 


Az ösztöndíj időtartama függ a bilaterális szerződésben megadott hónapkerettől, a Kar/ intézet/tanszék által meghatározott tervektől, az küldő intézmény rendelkezésére álló támogatási kerettől, valamint a fogadó egyetem tanévbeosztásától.

 


A tanulmányút csak akkor sikeres, ha a hallgató a vállalt külföldi tanulmányait eredményesen végzi el, külföldön megszerzett tanegységeit a küldő intézmény elfogadja, és a küldő szak/tanszék a hallgató itthoni tanulmányaiba beszámítja.

 


Amennyiben a hallgató a szerződésben kitűzöttnél kevesebb időt tölt a fogadó intézményben, vagy nem tudja igazolni az ott teljesített tanulmányait, akkor a küldő intézmény a hallgatót az ösztöndíj részleges vagy akár teljes visszafizetésére kötelezheti.

 


A hallgató az ösztöndíj elnyerése után a küldő intézménnyel szerződést köt, mely magában foglalja az ösztöndíj időtartamát és a támogatás összegét is. Az ösztöndíjas köteles az elvégzett kurzusokról szóló igazolás másolati példányát, a kint tartózkodás időtartamáról pedig az eredeti tanúsítványt hazatérése után a küldő intézménynek átadni. Az ösztöndíjas köteles hallgatói beszámolót készíteni, melyet a Támogató (a küldő intézmény, valamint a Tempus Közalapítvány) részére az ösztöndíjas időszak lejártát követően 14 napon belül el kell juttatnia.

A pályázat beadási határideje 2011. április 4., hétfő 15.00 óra.

A pályázat beadásának helye:
A kitöltött űrlapokat a mellékletekkel együtt (indexmásolat, nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
önéletrajz, motivációs levél, esetleges ajánlás) ZÁRT BORÍTÉKBAN a

BTK hallgatóinak a pályázatot kiíró tanszéki titkárságon, a

HTK, TFK hallgatóinak
a Kar Dékáni Hivatalában, míg az

ÁJK hallgatóinak a Nemzetközi és Tudományos referensnél (mfsz. 8. ) kell leadni a fenti határidőig (beérkezési határidő!).

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 11.

 


Pályázni az ERASMUS KRE 2011/2012 űrlapon lehet, ami letölthető a www.kre.hu Szervezeti egységek Rektori Hivatal Erasmus Iroda menüpont alól, továbbá nyomtatott formátumban beszerezhető a kari/tanszéki koordinátoroknál is.

A határidőn túl beérkezett pályázatok értékelés nélkül kizárásra kerülnek!