Felhívás

Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia

F E L H Í V Á S
a III. Kárpát-medencei
Keresztény Tudományos Diákköri Konferenciára

Gál Ferenc Hittudományi Főiskola
Szeged, 2011. november 17-18.

A konferencia védnökei:

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök
Schmitt Pál köztársasági elnök
Tőkés László püspök, az Európai Parlament alelnöke

Az I. KKTDK-ra 2008 májusában került sor a történelmi egyházak Kárpát-medencében működő teológiai intézményeiben tanuló magyar ajkú hallgatók tudományos diákköri konferenciájaként. A 2010. április 29-30-án sorra kerülő II. KKTDK még tágabbra nyitotta kapuit: a hitéleti szakosok mellett azokat a világi szakos keresztény hallgatókat is fogadta, akik szívesen vállalkoztak kutatási eredményeik nemzetközi megmérettetésére. A 2011-es III. KKTDK-n még több tudományterületről várja a résztvevőket a szervező Gál Ferenc Hittudományi Főiskola (GFHF).

 

A 2011. évi konferencia célja

        A KKTDK célja, hogy a kiemelkedő teljesítményű, keresztény hallgatók tudományos eredményeinek nemzetközi bemutatási és értékelési fóruma legyen, ezáltal ösztönözze a diákokat a tudományok elmélyült tanulmányozására és a kutatásokban való részvételre. A konferencia ezzel kívánja szolgálni az egyetem, az universitas történetileg legfontosabb eszközének megtartását: az unum, a tudomány, az ész és a hit egységének megőrzését, törekvést a teljes igazság körbejárására.
           
              A KKTDK sajátossága, hogy a magyarországi, valamint szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai felsőoktatási intézményekben tanuló magyar ajkú hallgatók mellett hívjuk és örömmel fogadjuk a szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén vagy német anyanyelvükön előadó résztvevőket is. A Kárpát-medence mint földrajzi egység, mindig is sok együtt élő nép közös otthona volt, ennek az együttélésnek adhat új távlatot az Európai Unióhoz tartozás, mégpedig a saját kulturális identitások megőrzésével és mások kölcsönös megbecsülésével, másrészt pedig ennek a kárpát-medencei együttélésnek jelenti igazi alapját és legfőbb távlatát a közösség a keresztény hitben. A konferencia ezzel is segíti a magyar és a vele együtt élő népek kultúrájának, és ennek révén az európai kultúrának a fejlődését, az anyanyelv művelését segítő tudományos nyelvhasználatot a magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén és német nyelven. Mindez ösztönözze a részt vevő fiatalokat nemzetközi szakmai kapcsolataik építésére, és arra, hogy alakítói legyenek a népek közötti megértésnek és kölcsönös tiszteletnek, hozzájáruljanak a kereszténységnek a kultúra, a tudomány világában is megnyilvánuló társadalmi küldetése kiteljesítéséhez.

 

Általános részvételi feltételek

A III. KKTDK-ra a Kárpát-medencében élő, 35 évnél nem idősebb BA és MA szakos keresztény egyetemisták, főiskolások jelentkezhetnek, akik a történelmi egyházak által fenntartott vagy állami, illetve magán intézményekben tanulnak hitéleti vagy egyes világi szakokon. A jelentkezőnek legalább másodéves kell lennie, és tanulhat akár első- vagy másoddiplomás (nappali és levelező) képzésében.

A nevezés feltétele olyan hallgatói tudományos tevékenységet dokumentáló pályamunka, amely a graduális képzési idő alatt a témavezető tanárral történt rendszeres konzultációval készült. A pályamunkát a GFHF felkérésére szakértők bírálják, aminek eredménye alapján kap a jelentkező meghívást a szegedi konferenciára a pályamunka előadás keretében történő bemutatására és védésére. A konferencián szekciónként első, második és harmadik helyet adnak ki.

 

A részletes részvételi feltételek olvashatóak a főiskola honlapján: http://www.gfhf.hu (KKTDK)

A konferencia időpontja:                  2011. november 17-18.
helyszíne: Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, 6720 Szeged, Dóm tér 6.

A KKTDK szekciói

1.  Hittudományi szekciók:
        a. Biblikus tudományok szekció
        b. Egyház- és művelődéstörténeti szekció
        c. Filozófiai szekció
        d. Kánonjogi szekció
        e. Pasztorális és gyakorlati teológia szekció
        f. Szisztematikus teológia szekció
        g. Valláspedagógia szekció
2.  Történelemtudományi és néprajzi szekció
3.  Pedagógia-andragógia-pszichológiai szekció
4.  Szociális tudományok
5.  Nyelv- és irodalomtudományi szekció
6.  Kommunikáció- és médiatudományi szekció

A konferencián első, második és harmadik helyezések, valamint különdíjak kiadására kerül sor.

Jelentkezési határidő:                           2011. június 24.
Dolgozat benyújtása:                            2011. szeptember 30.
A konferencia időpontja:                       2011. november 17-18.

Részletes tájékoztatás elérhető a Főiskola honlapján: http://www.gfhf.hu

[1] Magyarországi, szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai felsőoktatási intézményekből érkezők.