Pályázati felhívás

Köztársasági ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA


Tájékoztató a 2011/2012. tanévi köztársasági ösztöndíj pályázati felhívásához

A nemzeti erőforrás miniszter köztársasági ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 104. § (5) bekezdése alapján - a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) tartalmazza.

A Kormányrendelet értelmében a nemzeti erőforrás miniszter által adományozott köztársasági ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki. A 24. § (4) bekezdése alapján az intézménynek a pályázásra kellő időt biztosítva, a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőzően, az intézményben szokásos módon közzé kell tennie a pályázati felhívást.

A köztársasági ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma - a 2010. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatközlés szerint, a Kormányrendelet 24. § (2) bekezdésének megfelelően - az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő.

A pályázat kiírásakor - tekintettel az intézmény saját szabályzatában a jogszabályi háttér alapján megfogalmazott rendelkezésekre, valamint ezen ösztöndíj hagyományaira - javasoljuk, a felsőoktatási intézmények fordítsanak kiemelt figyelmet az alábbi kérdésekre:   

a.  az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege
  • a 2011. szeptember-december közötti időszakra (négy hónapra) a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 12. § (1) bekezdése alapján 34 000 Ft havonta,
  • a 2012. év első hat hónapjára vonatkozóan havi összege az adott évre szóló költségvetési törvényben meghatározott összeg egy tizede
b. a köztársasági ösztöndíjra az intézmény azon teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek
c. a pályázatot az intézmény a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdésében részletezett határidő betartásával, valamint annak szem előtt tartásával írja ki, hogy a szenátusnak - az intézménybe beérkezett és elbírált pályázatok szerint, a hallgatók jogorvoslati lehetőségének biztosításával - legkésőbb 2011. augusztus 1-jéig javaslatot kell tennie a nemzeti erőforrás miniszter részére az ösztöndíj adományozására, az alapképzésben és a mesterképzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten;   
d. a 2011/2012. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2011/2012. tanévben folyósítható; amennyiben a hallgató - a képzési időnek megfelelően - páratlan tanulmányi félévben (tehát a 2011/2012. tanév első, őszi félévének végén) fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben (tehát a 2011/2012. tanév második, tavaszi félévében) folytatja; az intézményváltó, illetve az intézményben maradó, de a „félévkor végző“ hallgatóként felterjesztett ösztöndíjasokról a felsőoktatási intézmények értesítik a minisztériumot legkésőbb 2012. március 31-ig;
e. amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya az Ftv. 50. §-ában valamint 76. §-ában meghatározottak szerint megszűnik vagy szünetel - kivéve az előző, d) pontban meghatározott esetben -, számára a köztársasági ösztöndíj tovább nem folyósítható; így azon hallgató, aki a többciklusú képzésben az adott képzési ciklusban záróvizsgát tesz a pályázat beadásának időszakában, nem nyújthat be pályázatot a 2011/2012. tanévben folyósítandó köztársasági ösztöndíj elnyerésére;
f. abban az esetben, ha az ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, a nemzeti erőforrás miniszter - az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére - jogosult ezen hallgató részére köztársasági ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján;
g. a köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani és rögzíteni, figyelembe véve az egyenlő bánásmód követelményét. Ennek keretében az intézmény jogosult azt is megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása illetve az intézményi rangsor felállítása során.

A pályázat beadásának helye, módja és ideje:
2011. július 11. hétfő 14.00 óráig
kell benyújtani
a Kar Dékáni Titkárságára
zárt borítékban
az alábbi kötelező mellékletekkel együtt:

1. pályázati űrlap letöltehető az alábbi linken:
                  www.kre.hu  Hirek menüpont alatt

2. az egyetem rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettesének címzett levél
3. indexmásolat (Neptunból kinyomtatva is megfelelő) nyelvvizsgabizonyítvány(ok)
4. egyéb igazolások (ha vannak)

A Kari rangsor legkésőbb 2011. július 18-án hétfőn 12.00 óráig a Karon kihirdetésre kerül,
 mellyel kapcsolatban a hallgatók
2011. július 22-ig péntek 12.00 óráig jogorvoslati kérelemmel élhetnek a Kar vezetőjénél.

A szenátus javaslatát az ösztöndíjban részesítendő hallgatókról az Intézményi rangsor felterjesztése című nyomtatványon a felsőoktatási intézmények küldik el - a Kormányrendelet 24. § (4) bekezdése szerint - 2011. augusztus 1-jéig a nemzeti erőforrás miniszter részére.

 

Budapest, 2011. május 31.