Terminológia mesterszak

Károli Gáspár Református Egyetem BTK, MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Terminológusok egyetemi szintű (mesterszakos) képzése 2011 és 2018 között folyt a Károli Gáspár Református Egyetemen. Az EMMI 2015-ben nem vette fel a felsőoktatási szakok listájába a Terminológia mesterszakot, ezzel a szak az itt bemutatott formájában megszűnt. 6 évfolyam indult, 50 beiratkozott hallgatóval, akik közül 40-en szereztek egyetemi oklevelet a szakon. 2016-ban vettük fel az utolsó évfolyamot, ők 2018-ban végeztek.

A terminológus munkája és a képzés célja (2011–2018)

A terminológus olyan szakember, aki rendelkezik azokkal a terminológiai, módszertani, anyanyelvi, idegen nyelvi és szaktárgyi ismeretekkel, valamint kompetenciákkal, amelyekkel képes a terminológia elveinek megfelelően terminológiai dokumentációs munkák végzésére, a terminológia területén használt eszközök és módszerek alkalmazására.

A képzés célja olyan gyakorlati szakemberek képzése, akik egyrészt megfelelő nyelvészeti és terminológiai szakértelemmel rendelkeznek, másrészt kiismerik magukat az alapvető nyelvtechnológiai alkalmazásokban, adatbázisokban, valamint alapvető szervezési, menedzseri képességekkel is rendelkeznek.

Célunk nem pusztán konkrét adatok, anyagok egy az egyben történő átadása, hanem az önálló, kreatív munkára való felkészítés a megfelelő tudás átadásával, illetve képességek (készségek) megismertetésével.

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése: Okleveles terminológus (MA in Terminology)

A képzési idő: 4 félév (120 kredit, 1200 óra); tagozat: nappali.

Terminológusi végzettséggel nem csak terminológusként lehet elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A terminológus kompetenciák jól hasznosíthatók például projektmenedzserként, fordítóként, lektorként, szerkesztőként, dokumentációs szakemberként.

A terminológusok a képzésben alapvető általános nyelvészeti és magyar nyelvi ismereteket, korpusznyelvészeti és adatbázis-kezelési, terminológiai és lexikográfiai, szabványosítási és minőségirányítási ismereteket szereznek.

A terminológus szak diszciplináris nyelvészeti szak, a jó eredménnyel végzett hallgatóknak elsősorban nyelvtudományi doktori képzésekben van lehetőségük tanulmányaik folytatására, a tudományos munkákba való bekapcsolódásra.

A Terminológia mesterszak újraindítása

A Terminológia mesterszak újralétesítése folyamatban van, a MAB 2018/2/VIII/6 sz. határozatában támogatta, azonban az EMMI még nem vette fel a mesterszakok hivatalos jegyzékébe.

Bővebb információk olvashatók a képzésről és a képzés hátteréről:

  • Fóris Ágota 2011. A terminológia mesterszak indításának előzményei. In: Kárpáti Eszter – Nádor Orsolya – Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai Évkönyv12 (2011), PTE BTK – Dialóg Campus, Pécs. 110–120. Link
  • Fóris Ágota 2012. Terminológusok képzése – a terminológia mesterképzés elindulása. Magyar Tudomány173 (8) 969– 976. http://www.matud.iif.hu/2012/08/11.htm
  • Fóris Ágota 2012. 5 éves a Terminológiai Kutatócsoport. Magyar Terminológia5 (1) 179–191. akademiai.com
  • Fóris Ágota 2013. A terminológia-oktatás mint a magyar nyelv, kultúra és identitás támogatása. Magyar Terminológia6 (2), 185–195. akadémiai.com
  • Papp Eszter – Fóris Ágota – Bölcskei Andrea 2014. Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben. In: Bocz Zsuzsanna (szerk.) Porta Lingua 2014. Szaknyelvi regiszterek és használati színterek. Budapest: Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete. 205−212.  
    http://nyi.bme.hu/old_inyk/images/images/files/porta2014.pdf
  • Fóris Ágota – Bölcskei Andrea 2019. Szabványosítás, fordítás, terminológia. A szabványosítás a terminológia oktatásában. In Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. Budapest: KRE–L’Harmattan Kiadó. 9−18.
  • Fóris Ágota 2020. Fordítás és terminológia. Elmélet és gyakorlat. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó. 45–67.

 

Egyéb információk a terminológiáról:

 

Partnereink és támogatóink a képzésben:

 

Videointerjúk volt hallgatóinkkal:

Faludi Andrea, nyelvész, oktató, senior projektmenedzser (KÁROLI PÁLYA-KÉP #10)

A Youtube-on: https://www.youtube.com/watch?v=lObnE5cy0Ko

A KRE BTK Karrieriroda Facebook oldalán: https://www.facebook.com/111699536967125/videos/747386509445622

Falyuna Nóra, nyelvész, tudománykommunikációs szakértő (KÁROLI PÁLYA-KÉP #11)

A Youtube-on: https://youtu.be/01FSY-cdj2A

A KRE BTK Karrieriroda Facebook oldalán: https://www.facebook.com/111699536967125/videos/635068290535464