Terminológiai és Kommunikációs Kutatócsoport (TERMIK) - Prof. Dr. Fóris Ágota

 

Név angolul / Name in English: Terminology and Communication Research Group (TERMIK)

Intézet / Institute: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Vezető / Head: Prof. Dr. Fóris Ágota

Létrejötte / Established: 51/2009 (03. 12.) sz. KT-határozattal; névváltoztatás a BTK/829/2022 KT-határozattal

Tagjai / Members:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Terminológiai és Kommunikációs Kutatócsoport (TERMIK) 2009-től a KRE BTK MNYIKI szervezeti keretei között működik a KRE BTK Kari Tanácsa 51/2009 (03. 12) számú határozata alapján, 2009-től Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK) néven, 2022. február 10-től pedig a KRE BTK Kari Tanácsa BTK/829/2022 határozata alapján Terminológiai és Kommunikációs Kutatócsoport (TERMIK) néven folytatja a munkát. 

A csoport munkájában a kutatói önkéntesség elve alapján a KRE oktatói, hallgatói, PhD-hallgatók, valamint vendégkutatók vesznek részt.

A TERMIK keretében működik 2022-től a Jelentéstan és szaknyelv hallgatói műhely Dr. Sólyom Réka vezetésével.

A TERMIK-ről további információk találhatók még itt: például a kutatócsoportról; a Magyar Terminológia című folyóiratról; a Terminológia mesterszakról; továbbá videofelvételek (a YouTube-on)

A kutatócsoport 2010-től kezdve a European Association for Terminology (EAFT) tagszervezete.

Együttműködő partnereink:

 

2019-től a következő kollégák vettek részt a kutatócsoport munkájában:

 • KRE BTK: Dr. Bölcskei Andrea, Dr. Csontos Nóra, Dr. Dér Csilla Ilona, Dr. Heltainé Nagy Erzsébet, Dr. H. Varga Márta, Dr. Nádor Orsolya, Dr. N. Császi Ildikó, Dr. Sólyom Réka.
 • Vendégkutatók:  Dr. B. Papp Eszter, Czinkóczki Ágnes, Dr. Faludi Andrea, Fehér Ildikó, Dr. Fogarasi Katalin, Kerner, Robert P., Dr. Kóbor Márta, Kristóf Pálma, Dr. Kuna Ágnes, Dr. Ludányi Zsófia, Dr. Mány Dániel, Oláh Bence Attila, Dr. Patonai Zoltán, Dr. Sermann Eszter, Somogyi Zoltán, Dr. Tamás Dóra Mária, Dr. Varga Éva Katalin

 

Rendezvények (2022-től)

„Terminológiai csütörtök” IX. Szakmai nap, KRE BTK, Budapest, 2022. április 19. Könyvbemutató (online). Szervezők: KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK, MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa).

♠ Téma: „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázat keretében 2021-ben megjelent könyvek bemutatója. Megtekinthető a KRE YouTube csatornáján: Terminológiai csütörtök IX.

„Terminológiai csütörtök” X. Szakmai nap, KRE BTK, Budapest, 2023. február 9. „Munkaerőpiaci gyakorlat és tapasztalatok – terminológia, fordítás, szakszövegírás”. Szervezők: KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK, MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa).

„Terminológiai csütörtök” XI. Szakmai nap, KRE BTK, Budapest, 2024. február 8. Előadások és Könyvbemutató (online). Szervezők: KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK, MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa), HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont.

♠ Téma: Terminológia, fordítás, szakszövegírás. Lehetőségek és elvárások a munkaerőpiacon. Előkészületek az Alkalmazott nyelvészet (szakszövegírás, terminológia, tartalommenedzsment) specializáció indulására (a Károli Gáspár Református Egyetemen, a Magyar nyelv és irodalom mesterszak részeként). Megtekinthető a KRE YouTube csatornáján: Terminológiai csütörtök XI.

♠ Könyvbemutató. A magyar terminológiastratégia kialakítása. Zöld könyv című könyv bemutatása. Megtekinthető a KRE YouTube csatornáján: Zöld könyv bemutatója 

 

„A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kari kutatói pályázaton támogatott projekt (témaszám: 20632B800) - 2018. szeptember 1. - 2021. december 31.

Vezető kutató: Prof. Dr. Fóris Ágota (KRE BTK)

Tagok:

 • Dr. habil. Bölcskei Andrea (KRE BTK)
 • Dr. Csontos Nóra (KRE BTK)
 • Dr. habil. Dér Csilla Ilona (KRE BTK)
 • Dr. Sólyom Réka (KRE BTK)
 • Oláh Bence Attila
 • Somogyi Zoltán
 • Vendégkutatók: Dr. B. Papp Eszter, Czinkóczki Ágnes, Dr. Faludi Andrea, Fehér Ildikó, Dr. Fogarasi Katalin, Kerner Robert P., Dr. Kóbor Márta, Dr. Kuna Ágnes, Dr. Ludányi Zsófia, Dr. Mány Dániel, Dr. Patonai Zoltán, Dr. Sermann Eszter, Dr. Tamás Dóra Mária, Dr. Varga Éva Katalin

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása (2018–2021)

A szaknyelvekkel kapcsolatos kérdések fontos vizsgálati tárgyát képezik az alkalmazott nyelvészeti kutatásoknak. A szaknyelvekkel foglalkozó nyelvészek egyik célja és feladata annak vizsgálata, hogy melyek azok a nyelvi jellemzők, amelyek a szaknyelveket, ezen belül az egyes szaknyelvi műfajokat jellemzik. A kutatás célja egyrészt felmérni és tételesen leírni a különböző szaknyelvi műfajok jellemzőit, másrészt a tartalomfejlesztésnek, a dokumentációnak és a szak(szöveg)írásnak a terminológiával és a fordítási gyakorlattal való kapcsolatát, ezek elvi és gyakorlati vonatkozásait, harmadrészt felmérni és leírni mindezek oktatási vonatkozásait a felsőoktatásban (pl. terminológia mesterszak) hasznosítható módon. Az új típusú szövegműfajok vizsgálatát többféle nézőpontból közelítjük meg: kommunikációs-pragmatikai, szövegnyelvészeti, szemantikai, stilisztikai, lexikai, terminológiai, névtani szempontból, és leíró, kognitív megközelítésből vizsgáljuk a dokumentációval kapcsolatos tevékenységet, annak szerkezetét, módszerét, sajátosságait; magát a folyamatot; és magukat a létrehozott írott szövegeket és azok jellegzetességeit, nyelvi-nyelvészeti hátterét.

A kutatócsoport publikációi a témában

Tanulmánykötetek

Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 224 p. ISBN 978-963-414-557-8  

♠ Információ a kötettel kapcsolatban: https://harmattan.hu/konyvek/dokumentacio-tartalomfejlesztes-es-szakiras/

♠ Recenzió a kötetről:

Somogyi Zoltán 2020. Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. Magyar Nyelvőr 144. évf., 4. szám, 508–513.   http://nyelvor.c3.hu/period/1444/144409.pdf

Szabolcsi Alexander 2020. Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás (Budapest: KRE – L’Harmattan. 2019. 224 p.). Alkalmazott Nyelvtudomány XX. évf. 1. szám, http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/Szabolcsi_A.pdf

Laszlóczki László 2021. Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.): Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. Fordítástudomány 23. évf., 1. szám, 145–148.   https://ojs3.mtak.hu/index.php/fordtud/issue/view/607/335

Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2021. Tartalomfejlesztés és a dokumentáció. Nyelvészeti kutatások. KRE – L’Harmattan, Budapest. 386 p. ISBN 978-963-414-788-6

♠ Recenzió a kötetről:

Somogyi Zoltán 2021. Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások. Alkalmazott Nyelvtudomány XXI. évf. 2. szám, http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/Somogyi_rec.pdf

Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) 2021. Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation, KRE – L’Harmattan, Budapest–Paris. 389 p. ISBN 978-2-343-25167-7

♠ Recenzió a kötetről:

Somogyi Zoltán 2022. Linguistic Approaches to Technical Documentation and Technical Texts. Terminologija No. 29, 182–189. doi.org/10.35321/term29-10, https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2171/2313

Monográfiák

Csontos Nóra 2020. Szakszöveg-tipológia. Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. KRE – L’Harmattan, Budapest. 231 p., ISBN 978-963-414-715-2

♠ Recenzió a kötetről:

Kristóf Pálma 2023. Csontos Nóra: Szakszöveg-tipológia. Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. Alkalmazott Nyelvtudomány XXIII. évf. 2. szám, https://www.ceu.edu/article/2023-10-24/ceu-konyvtara-kozosseg-szolgalataban?fbclid=IwAR1IPt9dc2kNiNgUtZ04dUNtEi6glLi5497PkxuR7AMzLMU7jtjqy73Pe2w

Dér Csilla Ilona 2020. Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben. KRE – L’Harmattan, Budapest. 234 p., ISBN 978-963-414-744-2

♠ Recenzió a kötetről:

Schirm Anita 2021. Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben, Magyar Nyelv 117. évf. 2. szám, 220–224. https://www.c3.hu/~magyarnyelv/21-2/SchirmA_MNy_21-2.pdf

Sólyom Réka 2020. Szaknyelvi szemantika. Funkcionális kognitív elemzések. KRE – L’Harmattan, Budapest. 245 p. ISBN 978-963-414-719-0

♠ Recenzió a kötetről:

Ludányi Zsófia 2021. Sólyom Réka: Szaknyelvi szemantika. Magyar Nyelvőr 145. évf. 3. szám, 364–367. http://nyelvor.c3.hu/period/1453/145306.pdf

Bölcskei, Andrea 2021. Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. KRE – L’Harmattan, Budapest. ISBN 978-963-414-849-4

♠ Recenzió a kötetről:

Kocán Béla 2022. Bölcskei, Andrea 2021. Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. Névtani Értesítő 44. évf. 186–190. https://ojs.mtak.hu/index.php/nevtert/article/view/10153/8120

♠ Könyvbemutatók: Terminológiai csütörtök - VIII. Szakmai nap, 2021. február 4. https://www.youtube.com/watch?v=jLEXIM7eucQ

# Faludi Andrea – Fóris Ágota 2023. A terminológiai munka a komplex dokumentációs és fordítási projektfolyamatban. (Alkalmazott nyelvészet a 21. században 10.) Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 454 498 2, https://mersz.hu/faludi-foris-a-terminologiai-munka-a-komplex-dokumentacios-es-forditasi-projektfolyamatban/

 

Magyar nyelvű tanulmányok

Bölcskei Andrea 2019. Mivel foglalkozik és mit tanul a műszaki szakszövegíró? In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 81–110. ISBN 978-963-414-557-8, ISSN 2062-9850

Csontos Nóra 2019. A műszaki szöveg szövegtipológiai elemzése. A használati utasítás szövegtipológiai elemzése. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 147–168.

Dér Csilla Ilona 2019. Tudományos műfajok – szaknyelvi műfajok. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 131–146.

Fóris Ágota – Faludi Andrea 2019. A dokumentáció és a dokumentum-menedzsment kapcsolatai, összefüggései a terminológiával és a fordítói gyakorlattal. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 17–36.

Fóris Ágota – Faludi Andrea 2019. A szakírás és a dokumentáció mint nyelven belüli szakfordítás. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 37–58.

Sólyom Réka 2019. Fogalmi metaforák és metonímiák egy minőségirányítási rendszerekkel foglalkozó szakszövegben. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest. 199–221.

Bölcskei Andrea 2020. Egy modern alkalmazott nyelvészeti foglalkozás: a műszaki szakszövegíró. In: Oszkó Beatrix – Heltai János Imre (szerk.) Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. A 20. Élőnyelvi Konferencia előadásaiból. Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 350–360.

Bölcskei Andrea 2020. Névgenerátorok az üzleti életben. In: Fóris Ágota –Bölcskei Andrea – Heltai János Imre (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. IV. Szociolingvisztika, névtan, nyelvtörténet. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/4.) Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 5385, DOI 9789635385 https://mersz.hu/hivatkozas/m715nyki4sznny_69 – https://mersz.hu/hivatkozas/m715nyki4sznny_77

Fóris Ágota – Faludi Andrea 2020. A műszaki dokumentáció, a szakírás és a terminológia kapcsolatainak áttekintése. In: Heltai János Imre – Oszkó Beatrix (szerk.) Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. A 20. Élőnyelvi Konferencia előadásaiból. Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 358–369.

Fóris Ágota 2020. Alkalmazott nyelvészeti periodikumok (folyóiratok és kiadványsorozatok) Magyarországon – a tudományos dokumentáció aktuális kérdései. Alkalmazott Nyelvtudomány XX. évf. 2. szám, doi:http://dx.doi.org/10.18460/ANY.2020.2.005, http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/Foris_tan.pdf

Sólyom Réka 2020. Fogalmi metaforák és metonímiák egy minőségügyi rendszerszabványban. In: Heltai János Imre – Oszkó Beatrix (szerk.) repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül. A 20. Élőnyelvi Konferencia előadásaiból. Nyelvtudományi Intézet, Budapest. 382–402.

Sólyom Réka 2020. A grice-i maximák érvényesülése a minőségügy szaknyelvében egy magyar nyelvű szakszótár metaforikus és metonimikus jelentésviszonyai alapján. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (főszerk.) – Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. (A MANYE Kongresszusok előadásai 14.) Akadémiai Kiadó, Budapest. https://mersz.hu/hivatkozas/nyki2pdik_86https://mersz.hu/hivatkozas/nyki2pdik_95

Bölcskei Andrea 2021. A műszaki kommunikáció gyakorlata és az újabb kihívások. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti vonatkozások. KRE – L’Harmattan, Budapest. 53–76.

Bölcskei Andrea 2021. Oikonima. Egy névtani terminus által felvetett kérdések. In: Havas Ferenc – Horváth Katalin – Hrenek Éva – Ladányi Mária (szerk.) A grammatikától a retorikáig. Nyelvészeti tanulmányok C. Vladár Zsuzsa tiszteletére. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, Budapest. 284–290. ISBN 978-963-489-374-5 (nyomtatott kiadás), ISBN 978-963-489-375-2 (elektronikus kiadás)

Csontos Nóra 2021. A tudás megosztásának módja a szakszövegekben. A szakszövegtípus egy lehetséges értelmezése. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti vonatkozások. KRE – L’Harmattan, Budapest. 93–122.

Dér Csilla Ilona 2021. Diskurzusjelölő-használat építészeti műszaki dokumentációkban. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti vonatkozások. KRE – L’Harmattan, Budapest. 175–188.

Fóris Ágota 2021. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti vonatkozások. KRE – L’Harmattan, Budapest. 19–52.

Sólyom Réka 2021. Egy magyar nyelvű európai uniós rendelet terminusainak szemantikai jellemzői. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti vonatkozások. KRE – L’Harmattan, Budapest. 189–208.

Dér Csilla Ilona 2022. A tudományos recenzió (kritika) és az ismertetés szaknyelvi műfajának vizsgálata. In: Navracsics Judit – Bátyi Szilvia (szerk.) Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények II. Fordítástudomány, terminológia, retorika, kognitív nyelvészet, kontrasztív nyelvészet, interkulturális kommunikáció, névtan. Budapest, Akadémiai Kiadó, Budapest. https://mersz.hu/hivatkozas/m1020nynyk_149/#m1020nynyk_149

Fóris Ágota – Kerner, Robert P. 2022. A „törzsi tudás” átalakítása dokumentációvá. Esettanulmány egy amerikai középvállalkozásnál. In: Konczosné Szombathelyi Márta – Balogh Gábor – Jarjabka Ákos (szerk.) Kommunikáció – Gazdaság – Kultúra – Nyelv: 50 éve a közgazdász képzés szolgálatában. Tiszteletkötet Borgulya Istvánné részére. PTE Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs. 197–206. ISBN 9789634298366, https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/33865

Sólyom Réka 2022. Metaforák a minőségügy magyar-angol terminusaiban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények XV, 3, 137–147.

Sólyom Réka 2022. Uniós piac, gazdasági szereplő, harmonizált szabvány: magyar nyelvű európai uniós irányelvek fogalmi metaforái. Porta Lingua 1, 25-32. DOI: https://doi.org/10.48040/PL.2022.1.3

Fóris Ágota – Kerner, Robert P. 2023. A vállalati törzsi tudás átalakítása i4.0-vá: központban a dokumentáció. In: Andó Éva – Csillik Péter – Kovács Róbert (szerk.) Egymillió karakter a fenntarthatóságról II. Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kara, Budapest. 135–151. https://geszk.kre.hu/images/ipar40/kotet/Egymillio_karakter_a_fenntarthatosagrol_kotet_2.pdf

Angol nyelvű tanulmányok

Bölcskei Andrea – Mikesy Gábor 2019. Hungarian Exonyms in the Past and in the Present. In: Dollimore, Allison & Watanabe, Kohei (eds.) The Classification of Exonyms. Proceedings of the 21st UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Riga [Rīga], 24–26 September 2018. Name & Place – Contributions to Toponymic Literature and Research, Band 8. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. ISBN 978-3-339-11122-7 (Print), ISBN 978-3-339-11123-4 (eBook)

Sólyom, Réka 2019. Semantics of a technical language in Hungarian: Metaphors and metonymies in the terms of quality assurance. In: Vesna Cigan–Ana-Marija Krakić–Darija Omrčen (eds.) IV. International Conference From Theory To Practice In Language For Specific Purposes. Conference Proceedings. Zagreb, Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions. 301–310. ISSN: 1849-9279 

Bölcskei Andrea 2020. Néhány újabb névtudományi terminusról [On some recent onomastic terms]. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XXIV, Fasc. 1, 66–79. ISSN 1219–5448.

Sólyom Réka 2020. Neologisms in Hungarian Terms of Quality Assurance. Taikomoji kalbotyra (Applied Linguistics) 14, 72–81. https://www.journals.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/19190/18345

Bölcskei, Andrea 2021. Practices in Technical Communication and the Latest Challenges. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris, KRE – L’Harmattan. 75–94.

Bölcskei, Andrea 2021. What Do Technical Writers Do and What Do They Learn? In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris, KRE – L’Harmattan. 95–118.

Csontos, Nóra 2021. Means of Sharing Knowledge in Technical Texts. A Possible Interpretation of the Technical Text Types. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris, KRE – L’Harmattan. 269–292.

Csontos, Nóra 2021. Technical Texts from the Perspective of Text Typology. Text Typology Analysis of Instructions for Use. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris, KRE – L’Harmattan. 293–312.

Dér, Csilla Ilona 2021. Scientific Genres – Specialized Genres. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris, KRE – L’Harmattan. 95–118.

Dér, Csilla Ilona 2021. The Use of Discourse Markers in Architectural Technical Documentation. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris, KRE – L’Harmattan. 375–386.

Fóris Ágota 2021. Content Development and Documentation from the Perspective of Hungarian Linguistics. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris, KRE – L’Harmattan. 11-40.

Fóris Ágota – Faludi Andrea 2021. The role of documentation and document management in translation and terminology. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris, KRE – L’Harmattan. 139-156.

Fóris Ágota – Faludi Andrea 2021. Technical writing and documentation as intralingual technical translation. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) 2021. Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris, KRE – L’Harmattan. 157-176.

Sólyom, Réka 2021. Semantic Features in the Terms of the Hungarian Version of an EU Regulation. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris, KRE – L’Harmattan. 333–352.

Sólyom, Réka 2021. Conceptual Metaphors and Metonymies in a Technical Text on Quality Management Systems. In: Fóris, Ágota – Bölcskei, Andrea (eds.) Linguistic Research in the Fields of Content Development and Documentation. Budapest–Paris, KRE – L’Harmattan. 353–374.

Bölcskei Andrea 2022. Names of hotels, hostels and rental properties for tourists in Budapest city centre. In: Felecan, Oliviu (ed.) “Name and Naming”. Multiculturalism in Onomastics. Proceedings of the Fifth International Conference on Onomastics. Baia Mare, September 3–5, 2019. ICONN 5. Cluj-Napoca, Editura Mega, 601–614.

Sólyom, Réka 2022. Meaning Construal Processes in the Hungarian Technical Terms of Quality Assurance. In: Bagasheva, Alexandra & Tincheva, Nelly (eds.) Figurativity across Domains, Modalities and Research Practices. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing. 58–78. ISBN 978-1-5275-7787-9

 

Elhangzott konferencia-előadások

Bölcskei Andrea: Mivel foglalkozik és mit tanul a szakíró? 20. Élőnyelvi Konferencia, KRE, Budapest, 2018. aug. 30. – szept. 1.

Csontos Nóra: A műszaki szöveg mint szövegtípus. 20. Élőnyelvi Konferencia, KRE, Budapest, 2018. aug. 30. – szept. 1.

Dér Csilla Ilona: A tudományos szövegek mint a szakszövegek típusai. 20. Élőnyelvi Konferencia, KRE, Budapest, 2018. aug. 30. – szept. 1.

Fóris Ágota – Faludi Andrea: A műszaki dokumentáció, a szakírás és a terminológia kapcsolatainak áttekintése. 20. Élőnyelvi Konferencia, KRE, Budapest, 2018. aug. 30. – szept. 1.

Sólyom Réka: Fogalmi metaforák és metonímiák az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségügyi rendszerszabványban. 20. Élőnyelvi Konferencia, KRE, Budapest, 2018. aug. 30. – szept. 1.

Fóris Ágota: A magyar terminológiastratégia és az európai uniós terminológia. Translating Europe Workshop, Budapest, 2019. március 29.

Sólyom Réka: Semantics of a technical language in Hungarian: metaphors and metonymies in the terms of quality assurance. Elhangzott: From Theory to Practice in Language for Specific Purposes, Zagreb, 21–23 February, 2019.

Sólyom Réka: Metaforikus és metonimikus jelentésviszonyok egy magyar nyelvű minőségügyi szótárban. Elhangzott: XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, KRE BTK, Budapest, 2019. április 15–16.

Sólyom Réka: Neologisms among the Hungarian terms of quality assurance. Elhangzott: 5th International Conference of Applied Linguistics, Vilnius, 26–28 September, 2019.

Bölcskei Andrea: A műszaki szakszövegírás alapelvei és az újabb kihívások. Terminológiai csütörtök. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén – DOKU 2020 konferencia. KRE BTK, Budapest, 2020. február 6.

Csontos Nóra: A tudás megosztásának módja a szakszövegekben. Az utasítás szerepe a szövegtípus(ok) kialakításában. Terminológiai csütörtök. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén – DOKU 2020 konferencia. KRE BTK, Budapest, 2020. február 6.

Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölő-használat építészeti-műszaki dokumentációkban. Terminológiai csütörtök. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén – DOKU 2020 konferencia. KRE BTK, Budapest, 2020. február 6.

Fóris Ágota: Tartalomfejlesztés és dokumentáció – nyelvészeti vonatkozások. Terminológiai csütörtök. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén – DOKU 2020 konferencia. KRE BTK, Budapest, 2020. február 6.

Sólyom Réka: Egy orvostechnikai eszközökről szóló EU-rendelet fogalommeghatározásainak szemantikai jellemzői. Terminológiai csütörtök. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén – DOKU 2020 konferencia. KRE BTK, Budapest, 2020. február 6.

Sólyom Réka: Meaning construal processes in the Hungarian technical terms of quality assurance. Elhangzott: FTL 5 – 5th International Conference on Figurative Language and Thought, Sofia University, Sofia (online), 2020. október 29–31.

Sólyom Réka: Uniós piac, gazdasági szereplő, harmonizált szabvány: magyar nyelvű európai uniós irányelvek fogalmi metaforái. Elhangzott: XX. SZOKOE Nemzetközi Szaknyelvi Online Konferencia, Budapest, 2020. november 13.

Papp Eszter – Oláh Bence Attila – Somogyi Zoltán: Az adatbáziskészítés tapasztalatai. Elhangzott: A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvényén. KRE, Budapest, 2021. november 10.

Bölcskei Andrea -- Fóris Ágota 2021. A névtan, a terminológia és a nevezéktan viszonya, érintkezési pontjai. Alkalmazott Névkutatás 2021: Tíz év távlatából. Elhangzott: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete – KRE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke –Magyar Nyelvtudományi Társaság. ELTE BTK. Budapest, 2021. október 18.

Bölcskei Andrea 2021. The use of terms in the proceedings of ICOS conferences. Elhangzott: 27th International Congress of Onomastic Sciences „Onomastics in Interaction with Other Sciences”. 22–27 August 2021, Kraków, Poland. 24 August 2021, Kraków, Poland, online conference.

Bölcskei Andrea: Az egyházi vonatkozású magyar helynevek egy típusáról. Elhangzott: A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvényén. KRE, Budapest, 2021. november 10.

Csontos Nóra: Szöveg-szakszöveg-szakszövegtípus. Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. Elhangzott: A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvényén. KRE, Budapest, 2021. november 10.

Dér Csilla Ilona: A (tudományos) recenzió/kritika — (könyv)ismertetés szaknyelvi műfajának terminológiai vizsgálata (online konferencia, előadás). Elhangzott: XXVIII. MANYE Kongresszus. “Nyelvek, nyelvváltozatok, következmények”. Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2021. április 20.

Dér Csilla Ilona: A szaknyelvi műfajokról terminológiai és pragmatikai vonatkozásban. Elhangzott: A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvényén. KRE, Budapest, 2021. november 10.

Fóris Ágota – Kerner, Robert P.: A vállalati törzsi tudás átalakítása i4.0-vá: központban a dokumentáció. Elhangzott: II. Ipar4.0 online konferencia, „Ember és technológia a vírus árnyékában”. Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Gazdaság és Vezetéstudományi Intézete, 2021. október 12.

Fóris Ágota: The integration of terminological processes into the translation project process. Elhangzott: The 4th international conference on terminology. Scientific, administrative and educational dimensions of terminology, Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania (online), 21-22 October 2021.

Fóris Ágota: Szakmai dokumentáció magyar nyelven. Elhangzott: A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvényén. KRE, Budapest, 2021. november 10.

Sólyom Réka: Előállításhoz és értékesítéshez kapcsolódó magyar nyelvű szakszövegek szemantikájának kutatása. Elhangzott: A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvényén. KRE, Budapest, 2021. november 10.

További megjelent absztraktok és recenziók

Sólyom Réka 2019. Neologisms among the Hungarian terms of quality assurance (abstract). In: 5th International Conference of Applied Linguistics. Languages and People: Communication in a Multilingual World. Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla. 89–90.

Sólyom Réka 2019. Semantics of a technical language in Hungarian: Metaphors and metonymies in the terms of quality assurance (abstract). In: Omrčen, Darija – Cigan, Vesna (eds.) From Theory to Practice in Language for Specific Purposes. Book of Abstracts. Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions. 82–83.

Sólyom Réka 2020. Meaning construal processes in the Hungarian technical terms of quality assurance. In: Book of Abstracts, FTL 5: 5th International Conference on FIGURATIVE THOUGHT AND LANGUAGE. Sofia, Bulgaria, 29–31 October 2020. 115–116.

Somogyi Zoltán 2020. Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan – OFFI Zrt., Budapest, 2019. Magyar Nyelv 116. évf., 3. szám, 362–366. https://www.c3.hu/~magyarnyelv/20-3/Somogyi_MNy_20-3.pdf

Somogyi Zoltán 2020. Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. Magyar Nyelvőr 144. évf., 4. szám, 508–513.   http://nyelvor.c3.hu/period/1444/144409.pdf

Szabolcsi Alexander 2020. Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás (Budapest: KRE – L’Harmattan. 2019. 224 p.). Alkalmazott Nyelvtudomány XX. évf. 1. szám, http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/Szabolcsi_A.pdf

Laszlóczki László 2021. Fóris Ágota, Bölcskei Andrea (szerk.): Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. Fordítástudomány 23. évf., 1. szám, 145–148.   https://ojs3.mtak.hu/index.php/fordtud/issue/view/607/335

Ludányi Zsófia 2021. Sólyom Réka: Szaknyelvi szemantika. Magyar Nyelvőr 145. évf. 3. szám, 364–367. http://nyelvor.c3.hu/period/1453/145306.pdf

Oláh Bence Attila 2021. Allison Dollimore – Kohei Watanabe eds.: The Classification of Exonyms. Proceedings of the 21st UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Riga, 24–26 September 2018 [Az exonimák osztályozása. Az UNGEGN exonimákkal foglalkozó munkacsoportja 2018. szeptember 24–26. között, Rigában megtartott 21. megbeszélésének előadásai]. Névtani Értesítő 42. évf., 251–252. https://ojs.mtak.hu/index.php/nevtert/article/view/6923/5469

Oláh Bence Attila 2021. Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (főszerk.), Bölcskei Andrea – Heltai János Imre (szerk.) 2020. Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. IV. Szociolingvisztika, névtan, nyelvtörténet. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/4.) Budapest: Akadémiai Kiadó. Névtani Értesítő 43, 229–230. https://ojs.mtak.hu/index.php/nevtert/article/view/8449

Schirm Anita 2021. Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben, Magyar Nyelv 117. évf. 2. szám, 220–224. https://www.c3.hu/~magyarnyelv/21-2/SchirmA_MNy_21-2.pdf

Somogyi Zoltán 2021. Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (főszerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. I. Terminológia, lexikográfia, fordítás. (A MANYE Kongresszusok Előadásai 12/1.) Fordítástudomány 23. évf., 1. szám, 120–131. https://ojs3.mtak.hu/index.php/fordtud/issue/view/607/335

Somogyi Zoltán 2021. Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Tartalomfejlesztés és dokumentáció. Nyelvészeti kutatások. Alkalmazott Nyelvtudomány XXI. évf. 2. szám, http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/Somogyi_rec.pdf

Somogyi Zoltán 2022. Linguistic Approaches to Technical Documentation and Technical Texts. Terminologija No. 29, 182–189. doi.org/10.35321/term29-10, https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2171/2313

Kocán Béla 2022. Bölcskei, Andrea 2021. Az egyház mint egykori birtokos a magyar helynevekben. Névtani Értesítő 44. évf. 186–190. https://ojs.mtak.hu/index.php/nevtert/article/view/10153/8120

Kristóf Pálma 2023. Csontos Nóra: Szakszöveg-tipológia. Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. Alkalmazott Nyelvtudomány XXIII. évf. 2. szám, https://www.ceu.edu/article/2023-10-24/ceu-konyvtara-kozosseg-szolgalataban?fbclid=IwAR1IPt9dc2kNiNgUtZ04dUNtEi6glLi5497PkxuR7AMzLMU7jtjqy73Pe2w

Részvétel továbbképzésen

A kutatócsoport öt tagja (Bölcskei Andrea, Csontos Nóra, Dér Csilla, Fóris Ágota, Sólyom Réka) a Tekom Europe tagja (2018–2021) . – Csoportos részvétel a Tekom Europe „TEKOM 2019” című szakmai-dokumentációs továbbképzésén Bécsben (2019. március 21–22.).

Részvétel (Fóris Ágota) a US West Coast Club of Hungarian Scientists gyűlésén a 2019. évi Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából (mottó: „Értékteremtő Tudomány”); California State University, Long Beach.

Konferenciaszervezés

„Dokumentáció és szakírás – a műszaki dokumentáció mint nyelvi repertoár” címmel műhely szervezése a 20. Élőnyelvi Konferencián, KRE, Budapest, 2018. augusztus 30. – szeptember 1. A műhely szervezői: Fóris Ágota és Bölcskei Andrea, előadói: B. Papp Eszter, Bölcskei Andrea, Czinkóczki Ágnes, Csontos Nóra, Dér Csilla Ilona, Faludi Andrea, Fehér Ildikó, Fóris Ágota, Kóbor Márta, Sólyom Réka.

 ♠ Beszámoló a konferenciáról:

Császi Ildikó: Beszámoló a 20. élőnyelvi konferenciáról. Anyanyelv-pedagógia XI. évfolyam, 2018/4, DOI: 10.21030/anyp.2018.4.10, https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=764

Terminológiai csütörtök. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén – DOKU 2020 konferencia. KRE BTK, Budapest, 2020. február 6. Szervezők: KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK), KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, MaTT (a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa). Szervezőbizottság: Bölcskei Andrea, Csontos Nóra, Dér Csilla Ilona, Fóris Ágota, Oláh Bence Attila, Sólyom Réka, Somogyi Zoltán. Előadók: B. Papp Eszter, Bölcskei Andrea, Czinkóczki Ágnes, Csontos Nóra, Dér Csilla Ilona, Faludi Andrea, Fehér Ildikó, Fogarasi-Nuber Katalin, Fóris Ágota, Kuna Ágnes, Ludányi Zsófia, Mány Dániel, Patonai Zoltán, Sermann Eszter, Sólyom Réka, Tamás Dóra Mária, Varga Éva Katalin. A konferencia programja: https://btk.kre.hu/nyelveszet/index.php/165-terminologiastrategiai-kihivasok-a-magyar-nyelvterueleten-2

 ♠ Beszámoló a konferenciáról:

Balogh Orsolya 2020. Beszámoló a „Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén – DOKU 2020” konferenciáról. KRE, Budapest, 2020. február 6. Alkalmazott Nyelvtudomány XX. évf. 1. szám, http://alkalmazottnyelvtudomany.hu/wordpress/wp-content/uploads/BaloghOrsolya.pdf

Lőrentei Barbara 2020. Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén. DOKU 2020 konferencia. (Budapest, KRE 2020. február 6.). Fordítástudomány 22. évf. 2. szám, 118–122. https://ojs3.mtak.hu/index.php/fordtud/article/view/5053/3995

A KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport „A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén” című kutatási pályázatának zárórendezvénye. Budapest, 2021. november 10.

 

ARCHÍVUM

A TERMIK (KRE Terminológiai Kutatócsoport) tevékenysége 2009 és 2019 között

 

2009 és 2019 között a következő kollégák vettek részt a kutatócsoport munkájában

 • KRE BTK: Bölcskei Andrea, Csontos Nóra, Dér Csilla Ilona, Heltainé Nagy Erzsébet, Honti László, H. Varga Márta, Nádor Orsolya, N. Császi Ildikó, Sólyom Réka; Albertné Balázsi Julianna, Pődör Dóra
 • Vendégkutatók: B. Papp Eszter, Bérces Edit, Bérces Emese, Czékmán Orsolya, Faludi Andrea, Gaál Péter, Igaz Judit, Mátis Bernadett, Molnárné László Andrea, Nagy Eszter, Novák Barnabás, Petrányi Adrienn, Sermann Eszter, Tamás Dóra Mária, Zabóné Varga Irén

 

♦ Tamás Dóra Mária, a kutatócsoport tagja, a magyar szaknyelvkutatás és oktatás, szakkönyvírás, adatbázisépítés, valamint a terminológia területén nemzetközileg is jelentős munkásságának elismeréseként 2018-ban elnyerte a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a TERMINI Magyar Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózata által adományozott „A magyar nyelv és a tudományok” Szabó T. Attila-ösztöndíjat (http://termini.nytud.hu/).

 

 A TERMIK által szervezett konferenciák és nyilvános rendezvények (2009–2018)

 • TERMIK szeminárium, Pécs, 2009. július 11.
 • TERMIK szeminárium, Budapest, 2010. január 2.
 • A bibliafordítás terminológiai vonatkozásai, MTA Székház, Budapest, 2010. november 11. Szervezők: European Association for Terminology, Károli Gáspár Református Egyetem, MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya.
 • 5th Terminology Summit, MTA Székház, Budapest, 2010. november 12–13. Szervezők: European Association for Terminology, Károli Gáspár Református Egyetem, MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya.
 • Terminológia és szabványosítás (a TERMIK és az MSZT közös rendezvénye), KRE BTK, Budapest, 2010. december 15.
 • TERMIK Fórum az induló Terminológia mesterszak kapcsán, KRE BTK, Budapest, 2011. január 27.
 • Terminológia és számítógép (szeminárium), KRE BTK, Budapest, 2011. április 28.
 • Az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága Magyar Nyelvi Osztály (Kiss Ágota előadása). KRE BTK, Budapest, 2011. május 3.
 • Terminológiakezelés SDL Trados technológiával (Szekeres Csaba előadása), KRE BTK, Budapest, 2011. október 21.
 • A bibliafordítás terminológiai vonatkozásai. A Magyar Terminológia című folyóirat 2011. évi 1. számának bemutatója. A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék és a TERMIK rendezvénye a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. KRE BTK, Budapest, 2011. november 23.
 • Névtan és terminológia, KRE BTK, Budapest, 2012. május 16. Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, és a Magyar Nyelvtudományi Társaság.
 • Névtan és terminológia 2. – Névtan és egységesítés, KRE BTK, Budapest, 2013. június 11. Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, és a Magyar Nyelvtudományi Társaság.
 • Terminológiai csütörtök I. Szakmai nap és öregdiák-találkozó, KRE BTK, Budapest, 2014. február 7. Szervezők: KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK, MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa).
 • Névtan és terminológia 3. – Névtan, fordítás és terminológia, KRE BTK, Budapest, 2014. szeptember 17. Szervezők: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, és a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa.
 • Terminológiai csütörtök II. Szakmai nap és öregdiák-találkozó, KRE BTK, Budapest, 2015. február 12. Szervezők: KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK, MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa).
 • Névtan és terminológia 4. – Személynevek és államigazgatás, ELTE, Budapest, 2015. június 17. Szervezők: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa, Magyar Nyelvtudományi Társaság.
 • A TERMIK és a MaTT 2015. őszi előadássorozata. Előadók: Sermann Eszter, Novák Barnabás, Kis Balázs, Tamás Dóra, Gaál Péter, Robert Kerner.
 • Terminológiai csütörtök III. Szakmai nap és öregdiák-találkozó, KRE BTK, Budapest, 2016. február 4. Szervezők: KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK, MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa).
 • Névtan és terminológia 5. – Név és identitás, KRE BTK, Budapest, 2016. szeptember 28. Szervezők: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa.
 • Terminológiai műhelyek bemutatkozása, KRE BTK, Budapest, 2016. december 16. Szervezők: MaTT (a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa) és TERMIK (KRE BTK Terminológiai Kutatócsoport).
 • Terminológiai csütörtök IV. Szakmai nap és öregdiák-találkozó, KRE BTK, Budapest, 2017. február 2. Szervezők: KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK, MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa).
 • Terminológiai csütörtök V. Szakmai nap és öregdiák-találkozó, KRE BTK, Budapest, 2018. február 2. Szervezők: KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszék, TERMIK, MaTT (A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa).
 • Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen, MTA Könyvtára, Budapest, 2018. március 9. Szervezők: Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI), Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék és TERMIK, Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MaTT), Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI).

 

Publikációk a kutatócsoportról

 • Fóris Ágota 2010. Terminology Research Group at the Károli Gáspár University (Budapest). Dialogos XI (22), 210–215. (ISSN 1582-165X)
 • Fóris Ágota 2012. 5 éves a Terminológiai Kutatócsoport. Magyar Terminológia 5 (1), 179–191.

 

Oktatásszervezés

A csoport szakmai bázisán kidolgozásra került a Terminológia mesterszak létesítési és indítási dokumentációja (NyME 2008, KRE 2010). A Terminológia mesterszak a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán indult 2011-ben (kezdeményező és szakfelelős: Fóris Ágota). A képzés mesterszintű, 120 kredites, 1200 tanórás volt. A mintatanterv, a tematikák és az oktatási anyagok a Magyar Nyelvtudományi Tanszék oktatói közös eredményeként születtek meg. Terminológusok képzése 2011 és 2018 között folyt a Károli Gáspár Református Egyetemen. 6 évfolyam indult, 50 beiratkozott hallgatóval, akik közül eddig 40-en szereztek egyetemi oklevelet a szakon. A szak eddigi formájában megszűnt, az utolsó évfolyam 2018-ban végzett.

Publikációk

 • Fóris Ágota 2011. A terminológia mesterszak indításának előzményei. In: Kárpáti Eszter – Nádor Orsolya – Szűcs Tibor (szerk.) Hungarológiai Évkönyv 12 (2011), PTE BTK – Dialóg Campus, Pécs. 110–120. (ISSN 1585-9673)
 • Fóris, Á. 2011. Terminology Master in Hungary a Case Study. In: Stoean, C.- Ş. – Ivanciu, N. – Constantinescu-Ştefănel, R. – Loretz, A. (eds.) Buletin Ştiintific. La formation en terminologie. Actes de la Conférence Internationale de Bucarest 3-4 novembre 2011. Nr. 8/2011. Bucarest: ASE. 100–105. ISSN 1584-3122
 • Fóris Ágota 2012. Terminológusok képzése – A terminológia mesterképzés elindulása. Magyar Tudomány 173 (8), 969– 976. http://www.matud.iif.hu/2012/08/11.htm
 • Fóris Ágota 2014. Terminology and LSP in higher education in Hungary. In: Hoel, Jan (ed) Terminology – responibility and awareness. (Terminologen nr. 2 – Terminologi ansvar og bevissthet.) 90–100. Oslo: Sprakradet. ISSN 1893-8191, ISBN 978-82-997266-7-2 http://eaft-aet.net/fileadmin/files/EAFT_Summit_2012/Proceedings_EAFTSummit2012.pdf
 • Papp Eszter – Fóris Ágota – Bölcskei Andrea 2014. Terminográfiai módszerek és eszközök a terminológusképzésben. In: Bocz Zsuzsanna (szerk.) Porta Lingua 2014. Szaknyelvi regiszterek és használati színterek. Budapest: Szaknyelvoktatók és –Kutatók Országos Egyesülete. 205−212. (ISSN 1785-2420) http://nyi.bme.hu/old_inyk/images/images/files/porta2014.pdf

 

Partnereink és támogatóink a terminológusképzésben

 

Folyóirat szerkesztése

A Magyar Terminológia címmel kiadott nemzetközi tudományos folyóirat a kutatócsoport eredményeire támaszkodva 2008–2013 között jelent meg (információk: www.akademiai.com, HU ISSN 1989-9486)

 • Magyar Terminológia (2008) Vol. 1. No. 1–2. Budapest: AkK, 320 p.
 • Magyar Terminológia (2009) Vol. 2. No. 1–2. Budapest: AkK, 314 p.
 • Magyar Terminológia (2010) Vol. 3. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p.
 • Magyar Terminológia (2011) Vol. 4. No. 1–2. Budapest: AkK, 312 p.
 • Magyar Terminológia (2012) Vol. 5. No. 1–2. Budapest: AkK, 308 p.
 • Magyar Terminológia (2013) Vol. 6. No. 1–2. Budapest: AkK, 268 p.

 

Publikációk

 • Fóris Ágota 2008. Magyar Terminológia – egy folyóirat indulása. (Előszó) Magyar Terminológia 1 (1), 1–5.
 • Fóris Ágota 2009. Magyar Terminológia. Egy nemzetközi tudományos folyóirat indulása. Magyar Tudomány 170 (2), 221–226. http://www.matud.iif.hu/2009/09feb/12.htm
 • Fóris Ágota 2010. A Magyar Terminológia című, magyar nyelvű, nemzetközi tudományos folyóirat. Fórum Társadalomtudományi Szemle (Szlovákia) XII (1), 143–150. http://www.foruminst.sk/publ/szemle/2010_1/szemle_2010_1_konferencia2.pdf
 • Fóris Ágota (szerk.) 2013. Repertórium. Magyar Terminológia (1–6. évfolyam, 2008–2013) Magyar Terminológia 6 (2), 259–268.

 

Kutatási együttműködések és projektek

 

♦ 2013–2015. Részvétel a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéke által vezetett TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra” című projektben. A project célja volt oktatásfejlesztés a lézerműködés alapjai, és az atto- és femtoszekundumos lézerek területén. Az elkészült tananyagok a tanszék honlapján hozzáférhetőek: http://opt.physx.u-szeged.hu/. Ennek a projektnek a részét képezte egy terminológiai adatbázis és a DictionELI. Lézerterminológiai szótár (http://dictioneli.stepp.hu) létrehozása is.

A projekt résztvevői a TERMIK keretében: Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Sermann Eszter; Faludi Andrea, Nagy Eszter, Petrányi Adrienn

Publikációk

 • Fóris Ágota – B. Papp Eszter – Sermann Eszter (szerk.) 2015. DictionELI. Lézerterminológiai szótár. Szeged: Szegedi Tudományegyetem. http://dictioneli.stepp.hu (Elektronikus) DOI azonosító: 10.14232/dictioneli
 • Fóris Ágota – B. Papp Eszter 2015. Creating an English-Hungarian Termbase for Laser Physics, The DictionELI. Terminologija 22, 26–38. (Vilnius) ISSN 1392-267X, http://lki.lt/terminologija-22/
 • Fóris Ágota – B. Papp Eszter 2016. Lézerágazati terminológiai szótár létrehozása. In: Reményi Andrea Ágnes – Sárdi Csilla – Tóth Zsuzsa (szerk.) Távlatok a mai magyar alkalmazott nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 343–352. (ISBN: 978-963-409-074-8)
 • Fóris Ágota 2018. Tudományos kommunikáció a lézerfizikában. A nagy energiájú, atto- és femtoszekundumos, impulzusüzemű lézerek terminológiai harmonizációja. Magyar Nyelvőr 142 (2), 187–205. http://nyelvor.c3.hu/period/1422/142205.pdf 
 • A terminológia szerepe a tudományos kommunikációban: a lézerek terminológiája című fejezet, in: Fóris Ágota 2020. Fordítás és terminológia. Elmélet és gyakorlat. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest. 211 p., ISBN 978-963-414-743-5, ISSN 2063-3297

 

♦ 2013–2015. Katonai (hadászati) terminológiai kutatások (együttműködésben a HM Összhaderőnemi Parancsnokságával és a Zrínyi Kiadóval); eredmény: részvétel a Katonai terminológiai értelmező szótár (Berkáné Danesh et al. 2015) munkálataiban.

Publikációk

 • Fóris Ágota – Molnárné László Andrea 2010. Magyar hadtudományi terminológiai kutatások. Sereg Szemle VIII (2), 120–127.
 • Berkáné Danesch Marianne (szerk.) – M. Szabó Miklós – Mező András (katonai szakmai szerk.); Fóris Ágota (terminológiai szakértő) 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 713 p., ISBN 978 963 327 646 4
 • Fóris Ágota 2015. Terminológiai áttekintés. In: Berkáné Danesch Marianne (szerk.) et al. 2015. Katonai terminológiai értelmező szótár. Zrínyi Kiadó, Budapest. 9–11.

 

♦ 2010–2019. Terminológiapolitika, terminológiastratégia

Az identitás kialakításában a nyelvi közösségeket megillető jogok közül fontos szerepe van a saját nyelv és kultúra oktatásához való jognak, a kulturális szolgáltatásokat anyanyelven történő igénybevétel jogának, illetve a társadalmi-gazdasági szférában anyanyelven való érvényesülés jogának. Az anyanyelv pedig akkor tudja ezeket a szerepeket betölteni, ha a kisebbség egyaránt gyakorolhatja a nyelve fejlesztéséhez való jogát és az anyanyelven folyó oktatást végző iskolarendszer fenntartásához való jogát. A nyelvi jogok gyakorlásának biztosítását a szakirodalomban általában a kisebbségben élő közösségek oldaláról közelítik meg, pedig bizonyos esetekben nem csak a területileg elkülönülő közösségek anyanyelv-használathoz való jogáról beszélhetünk, hanem a társadalmi nyelvváltozatok közül a szaknyelvek használatának biztosítása is a nyelvi jogok körébe sorolható. A szaknyelv-használathoz való jog kérdéskörével az UNESCO 2005-ben kiadott Guidelines for Terminology Policies című dokumentuma foglalkozik, vizsgálataink kiindulásául e dokumentum szolgált (magyar fordítása megjelent in: Fóris–Böcskei szerk. 2019). A téma és a vizsgálatok kapcsolódnak a MTA Magyar Nyelv a Tudományban Elnöki Bizottság célkitűzéseihez (https://mta.hu/i-osztaly/magyar-nyelv-a-tudomanyban-elnoki-bizottsag-108115).

A magyar terminológiapolitikával 2010-ben, a beregszászi 16. Élőnyelvi Konferencián egy külön workshopon belül foglalkoztunk. Ennek keretében kilenc előadás hangzott el a témában, melyek megjelentek és hozzáférhetők a konferenciakötetben (Hires-László et al. 2011). Folytattuk a 2016-os Hungarológiai Kongresszuson, majd pedig 2018. március 9-én szerveztünk egy műhelykonferenciát (szervezők: MANYSI, KRE, MaTT, OFFI) abból a célból, hogy megkezdjük a magyar terminológiastratégia kidolgozását. A konferencia kötete megjelent és letölthető (Fóris–Bölcskei szerk. 2019, http://www.offi.hu/sites/offi/files/upload/terminologastrategiai_offi.pdf).

 

Publikációk

 • Bérces Emese 2011. Helyesírás és terminológia-politika. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 445–450.
 • Bölcskei Andrea 2011. A szabványosítás online forrásai a Kárpát-medencében. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 439–444.
 • Fóris Ágota 2011. A magyar terminológia-politika elvei, a gyakorlat és az elmélet viszonya. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 421–428.
 • Fóris Ágota – B. Papp Eszter 2011. A terminológiai szabványosítás és harmonizáció a nyelvi jogok érvényesítésének szolgálatában. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 429–433.
 • Gaál Péter 2011. Az online szótárak szerepe a magyar–magyar nyelvhasználatban. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 451–456.
 • Mátis Bernadett 2011. A sportterminológia mint a terminológia-politika eszköze. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 463–461.
 • Tamás Dóra: Terminológiai adatok soknyelvű dokumentálása. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 434–438.
 • H. Varga Márta 2011. Egy magyar nyelvű nyelvészeti terminológiai szótár fölöttébb szükséges voltáról. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 457–462.
 • Zabóné Varga Irén 2011. A műszaki terület terminológia-politikája. In: Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán – Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest–Beregszász: Tinta Könyvkiadó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete. 472–478.
 • Fóris Ágota 2017. A magyar terminológia-politikáról és -stratégiáról. In: Benő Attila − Gúti Erika − Juhász Dezső - Szoták Szilvia - Terbe Erika – Trócsányi András (szerk.) Tudományköziség és magyarságtudomány a nyelvi dimenziók tükrében: A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Pécs, 2016) három szimpóziumának előadásai. Törökbálint, Termini Egyesület. 120–128. (ISBN 978-615-80914-1-1)
 • Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. Terminológiastratégiai kihívások a magyar nyelvterületen. L’Harmattan–OFFI Zrt., Budapest. 218 p. (ISBN 978-963-414-516-5) 

♠ A kötet ingyenesen letölthető: http://www.offi.hu/sites/offi/files/upload/terminologastrategiai_offi.pdf

 ♠ A kötet szerzői: B. Papp Eszter, Benő Attila, Bölcskei Andrea, Fóris Ágota, Kuna Ágnes, Lanstyák István, Ludányi Zsófia, Péntek János, Prószéky Gábor, Tamás Dóra Mária, Tolcsvai Nagy Gábor

♠ A kötet két dokumentumot is közzétesz magyar nyelven: Brüsszeli nyilatkozat a nemzetközi terminológiai együttműködésért (EAFT 2002; fordította Gaál Péter); Terminológiapolitikai irányelvek. A terminológiapolitika kialakítása és megvalósítása különböző nyelvközösségekben (UNESCO 2005; fordította: Somogyi Zoltán)

♠ Információ a kötettel kapcsolatban: https://harmattan.hu/konyvek/terminologiastrategiai-kihivasok-a-magyar-nyelvteruleten/

 

 

♦ 2010–2019. Terminológiai szabványosítás, a szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai

A szabványosítás célja a nemzetközi szakmai kommunikáció megkönnyítése, egyértelműsítése. Az egyértelműség megkívánja, hogy a gazdaság szereplői ugyanarra a fogalomra ugyanazt a szakkifejezést (terminust) használják, illetve egy terminuson ugyanazt értsék. A nemzetközi egységesítési folyamatok egyik fontos lépése a szabványosítás. A szabványosítás nem csak műszaki egységesítést jelent: fogalmak, terminusok, folyamatok szabványosítása is történik a műszaki egységesítéssel egyidejűleg.

Elsősorban a szabványosítással és annak fordítási és terminológiai vonatkozásaival foglalkoztunk. Több tanulmány és két PhD disszertáció is született a terminológia és a szabványosítás határterületén. A tanulmányok nagyobbrészt a Magyar Terminológia című folyóiratban jelentek meg; e tanulmányokat gyűjtöttük össze azért, hogy egyetlen kötetben hozzáférhetők legyenek.

Publikáció

 • Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.) 2019. A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. KRE – L’Harmattan, Budapest. 228 p., ISBN 978-963-414-504-2

♠ A kötet szerzői: Balogh Albert, Bölcskei Andrea, Constantinovits Milán, Fóris Ágota, Földesi Tamás, Christian Galinski, Igaz Judit, Pónyai György, Sermann Eszter, Vladár Zsuzsa, Reinhard Weissinger, Zabóné Varga Irén

♠ Információ a kötettel kapcsolatban: https://harmattan.hu/konyvek/a-szabvanyositas-forditasi-es-terminologiai-vonatkozasai/

♠ Recenzió a kötetről:

Sólyom Réka 2019. Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): A szabványosítás fordítási és terminológiai vonatkozásai. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2019. 228 lap. Magyar Nyelvőr 143. évf. 3. szám. 373–375. http://nyelvor.c3.hu/period/1433/143307.pdf

 

 

A Terminológiai Kutatócsoport keretében dolgozó és PhD fokozatot szerző kollégák

 • Bérces Edit 2006. A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak megjelenésének tükrében. Doktori (PhD) értekezés. PTE, Pécs. – Fokozatot szerzett: 2007.
 • Czékmán Orsolya 2010. Vizsgálatok a magyar matematikai terminológia tárgykörében. Doktori (PhD) értekezés. PE, Veszprém. – Fokozatot szerzett: 2010.
 • Tamás Dóra Mária 2010. A gazdasági szakszövegek fordításának terminológiai kérdéseiről az olasz–magyar nyelvpár esetében. Doktori (PhD) értekezés. ELTE, Budapest. – Fokozatot szerzett: 2011.
 • Bérces Emese 2011. A zene terminológiája. Lexikográfiai, terminológiai és szemiotikai megközelítés. Doktori (PhD) értekezés. PTE, Pécs. – Fokozatot szerzett 2012.
 • Papp Eszter 2012. A magyar színnevek terminológiai elemzése. Doktori (PhD) értekezés. PTE, Pécs. – Fokozatot szerzett: 2013.
 • Sermann Eszter 2014. A terminológiai szabványosítás és a terminológiai harmonizáció fordítási kérdései. Doktori (PhD) értekezés. ELTE, Budapest. – Fokozatot szerzett: 2014.
 • Zabóné Varga Irén 2015. Műszaki szövegek fordításának terminológiai problémái német – magyar nyelvpárban járműipari szövegek alapján. Doktori (PhD) értekezés. ELTE, Budapest. – Fokozatot szerzett: 2015.
 • Gaál Péter 2016. Online szótárak és használóik. Online-szótár-használati kutatások, online szótárak értékelési és minősítési szempontjai. Doktori (PhD) értekezés. PTE, Pécs. – Fokozatot szerzett: 2017.
 • (0,5) Novák Barnabás 2018. A terminológiai munkafolyamat a minőségi jogalkotásban. Magyar–olasz összehasonlító vizsgálat az alkotmányjogi terminológia területén. Doktori (PhD) értekezés. PTE, Pécs. – Fokozatot szerzett: 2019.
 • Faludi Andrea 2020. A terminológiai munka helye és szerepe a dokumentációkészítés és -fordítás komplex folyamatában Doktori (PhD) értekezés. ELTE BTK, Budapest. – Fokozatot szerzett: 2020.

 

 

Előzmények: Terminológiai Innovációs Központ (TermIK) (2006–2008)

A terminológia tárgykör kutatására, oktatási feladatok megoldására és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások ellátására 2006-ban a NyME-SEK BTK-n (Szombathely) hoztunk létre kutatóközpontot Terminológiai Innovációs Központ néven.

 

Publikációk

 • Fóris Ágota 2006. Megalakult a Terminológiai Innovációs Központ. Magyar Nyelv CII (4), 505–506. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/06-4/forisa.pdf
 • Fóris Ágota – Pusztay János (szerk.) 2006. Utak a terminológiához. (Terminologia et Corpora – Supplementum 1.) BDF, Szombathely. (HU ISSN 1788-6368, ISBN 978-963-9531-74-1) http://mek.oszk.hu/18000/18091
 • Fóris Ágota 2006. A magyar terminológia helyzete és fejlesztésének feladatai napjainkban. Magyar Tudomány 167 (6), 737–745. http://www.matud.iif.hu/06jun/15.html
 • Fóris Ágota – Tóth Szergej (szerk.) 2007. Ezerarcú lexikon. (Terminologia et Corpora – Supplementum 2.) BDF, Szombathely. (HU ISSN 1788-6368, ISBN 968-963-9531-75-8) http://mek.oszk.hu/18000/18076/18076.pdf
 • Fóris Ágota 2007. A terminológia terminológiája. In: Pusztay János (szerk.) A magyar mint veszélyeztetett nyelv? BDF, Szombathely. 122–133.

 

Konferencia-szervezés

 • Current Trends in Terminology. International Conference on Terminology. Szombathely, Hungary, 9−10 November, 2007.

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin