Készült: 2015-10-21
Módosítás: 2021-07-13

Monográfia

 

Monográfia
     
    Gálffy László: Anjou és grófjai
     
Fóris Ágota: Fordítás és terminológia
[HANGANYAG: könyvbemutató]
Korpics Márta: A késő modern vallásosság közösségi mintázatai Kovács Dóra: Az empátia tudománya és művészete
     
Visky András: Mire való a színház?
[RECENZIÓ - Dunszt]
[INTERJÚ]
Csontos Nóra: Szakszöveg-tipológia Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben
     
Sólyom Réka: Szaknyelvi szemantika Bethlenfalvy Ádám: Dráma a tanteremben 
[HANGANYAG: rádióinterjú]
[HANGANYAG: rádióinterjú - Magyar Katolikus Rádió]
[RECENZIÓ - Iskolakultúra]
[RECENZIÓ - dunszt.sk]
[RECENZIÓ - upszonline]
[RECENZIÓ - dunszt.sk]
[RECENZIÓ - MK]
Nemeshegyi Péter SJ: A kelet-ázsiai vallások története
      
Szalma József: A biztosítási szerződés  Lukács Olga: Az erdélyi egyházak ezeréves
együttélésének szinopszisa
 
Literáty Zoltán: Homiletika és retorika
   
 Toókos Péter János: A III. szibillakönyv   Kövi Zsuzsanna: Az alternatív ötfaktoros
személyiségmodell és
a személyiségklaszterek
 
Borsi Attila János: Elhívástól kihívásig
     
Szabados Ádám: Az apostolok hagyománya 
[Beszélgetés a szerzővel - HANGANYAG]
Legéndy Kristóf: A természettudományos
és a teológiai
megismerés modelljei
Simon Gabriella: A mentorálás elmélete
és gyakorlata

[RECENZIÓ]
   
Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum
[Kodácsy Tamás - HANGANYAG
[Academia - RECENZIÓ]  
[Evangelikál - RECENZIÓ]
[Parókia - RECENZIÓ]
Vető Miklós: Jonathan Edwards
gondolatvilága
 
Bognárné Kocsis Judit: A vallás mint forrás
Karácsony Sándor
nevelési koncepciójában
       
Indries Krisztián Szummer Csaba: Freud és a
felkelő nap országa
 
Siba Balázs: Pasztorálteológia  Csízy Katalin: Az ideális vezető
politikus alakja a
görög-római hagyományban
 
Pap Ferenc: Az egyházi év Farkas Ildikó: A japán modernizáció
ideológiája
Horváth Csaba: Megtalált szavak
Szetey Szabolcs: Adatok a magyar református prédikációs gyakorlatok újraértékeléséhez 1784 – 1878 között  Kocziszky Éva: Antifilozófusok –
Huszonöt időszerű
kérdése a
kereszténységhez 
Lányi Gábor János: A Kálvinizmus nyitánya
Tóth Sára: A képzelet másik oldala Erdélyi Ildikó: A lélek színháza Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai
[Képolvasás - RECENZIÓ]
Kun Attila: A munkajogi megfelelés
ösztönzésének újszerű
jogi eszközei
Tari János: A néprajzi és
antropológiai
filmkészítés

[Etnofilmezés - RECENZIÓ]
[Történeti nép - RECENZIÓ]
Homicskó Árpád: A magyar
társadalombiztosítási
és szociális
ellátások rendszere
Papp Ágnes Klára: A tér poétikája – a poétika tere  Buda Béla: Empátia - A beleélés
lélektana
Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára: Életútinterjú
Szummer Csaba: Freud, avagy a
modernitás mítosza
Beke Albert: Gyulai Pál személyisége
és esztétikája
Balogh Tamás: Huizinga Noster
Galsi Árpád: Jakab, az Úr testvére Bekő István: Jézus csodáiról szóló
elbeszélések Márk
evangéliumában
Sepsi Enikő:Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben és Valere Novarina színházában
Spannraft Marcellina: Költészet és szakralitás Kovai Melinda: Lélektan és politika.
Pszichotudományok
a magyarországi
államszocializmusban
1945–1970
Balázs Siba: Life Story and
Christian Metanarration
Honti László: Magyar nyelvtörténeti
tanulmányok
Török Emőke: Munka
és
társadalom
Németh István: Műtárgyak a
boncteremben
Kovács Dávid: Nemzetfelfogás
és
történelemszemlélet
a 20. századi Magyarországon
Sepsi Enikő: Pilinszky János
mozdulatlan színháza
Görözdi Zsolt: Protestáns
egyházértelmezés
a reformáció
századában
a jelentősebb
egyházi
rendtartásokban
Szummer Csaba: Pszichedelikumok
és
spiritualitás
Békési Sándor: Sisi személyének
teológiai portréja
Lovász Irén: Szakrális
kommunikáció
Pap Ferenc: Templom mint teológia Bolyki János: Teológia a szószéken Papp Sándor: Török szövetség -
Habsburg kiegyezés
 
Falussy Lilla: Trendek a kortárs
olasz drámában
Dr. Balogh Eszter: Túlélési stratégiák a
magyar gazdaságban
 Németh Dávid: Vallásdidaktika

 

Következő események


Összes esemény

Közösségi Média

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás