Készült: 2015-10-21
Módosítás: 2020-09-25

Monográfia

Károli Könyvek

2011-ben megújult Egyetemünk könyvkiadási rendszere. Az eddigi kiadványokat felváltotta az Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös sorozata, a Károli Könyvek, amely alapvetően három alsorozatra tagolódik. Az egyik alsorozatba tartoznak a monografikus jellegű munkák, egy másik, külön alsorozatba soroljuk a tanulmány- és konferencia-köteteket. A harmadik alsorozat pedig a forráskiadványokat, fordításokat, műfordításokat öleli fel. A Károli Könyvek sorozat egyes köteteinek kiadása dékáni hatáskör. A sorozatszerkesztő dr. Sepsi Enikő.

Monográfia
     
    Elhívástól kihívásig
     
Az apostolok hagyománya 
[Beszélgetés a szerzővel - HANGANYAG]
A természettudományos
és a teológiai
megismerés modelljei
A mentorálás elmélete
és gyakorlata
   
A homiletikai aptum
[Kodácsy Tamás - HANGANYAG
[Academia - RECENZIÓ]  
[Evangelikál - RECENZIÓ]
[Parókia - RECENZIÓ]
Jonathan Edwards
gondolatvilága
 
A vallás mint forrás
Karácsony Sándor
nevelési koncepciójában
       
Freud és a
felkelő nap országa
 
Pasztorálteológia  Az ideális vezető
politikus alakja a
görög-római hagyományban
 
Az egyházi év A japán modernizáció
ideológiája
Megtalált szavak
Adatok a magyar református prédikációs gyakorlatok újraértékeléséhez 1784 – 1878 között  Antifilozófusok –
Huszonöt időszerű
kérdése a
kereszténységhez 
A Kálvinizmus nyitánya
A képzelet másik oldala A lélek színháza Az eljövendő árnyékai
[Képolvasás - RECENZIÓ]
A munkajogi megfelelés
ösztönzésének újszerű
jogi eszközei
A néprajzi és
antropológiai
filmkészítés

[Etnofilmezés - RECENZIÓ]
[Történeti nép - RECENZIÓ]
A magyar
társadalombiztosítási
és szociális
ellátások rendszere
A tér poétikája – a poétika tere  Empátia - A beleélés
lélektana
Életútinterjú
Freud, avagy a
modernitás mítosza
Gyulai Pál személyisége
és esztétikája
Huizinga Noster
Jakab, az Úr testvére Jézus csodáiról szóló
elbeszélések Márk
evangéliumában
Kép, jelenlét, kenózis a kortárs francia költészetben és Valere Novarina színházában
Költészet és szakralitás Lélektan és politika.
Pszichotudományok
a magyarországi
államszocializmusban
1945–1970
Life Story and
Christian Metanarration
Magyar nyelvtörténeti
tanulmányok
Munka
és
társadalom
Műtárgyak a
boncteremben
Nemzetfelfogás
és
történelemszemlélet
a 20. századi Magyarországon
Pilinszky János
mozdulatlan színháza
Protestáns
egyházértelmezés
a reformáció
századában
a jelentősebb
egyházi
rendtartásokban
Pszichedelikumok
és
spiritualitás
Sisi személyének
teológiai portréja
Szakrális
kommunikáció
Templom mint teológia Teológia a szószéken Török szövetség -
Habsburg kiegyezés
 
Trendek a kortárs
olasz drámában
Túlélési stratégiák a
magyar gazdaságban
 Vallásdidaktika

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube