Készült: 2016-06-16
Módosítás: 2022-09-02

 

Tájékoztató a finanszírozási formák közötti átsorolásról, átjelentkezésről

 

Tisztelt Hallgató!

Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzések közötti átsorolást (a továbbiakban: átsorolás) érintően a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 2022. július 26. napjával több ponton módosult.

Az Nftv. módosításai a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkoznak és egyrészt a 2021/2022. tanév átsorolási szabályait, másrészt a következő, 2022/2023. tanévi, illetve azt követő tanévek átsorolási szabályait érintik.

(A tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdett hallgatók esetén az átsorolás szabályai nem változtak.) 

Az alábbiakban részeletesen tájékoztatjuk Önt az Nftv. módosításairól.

Az Nftv. 48. § (2) bekezdésének 2022. július 26. napjától hatályos módosítása szerint amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt

 1. nem szerzett legalább tizennyolc kreditet vagy
 2. nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot VAGY
 3. a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja

önköltséges képzésre kell átsorolni.

„48. § (1) A hallgatót magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára kell besorolni.

(2) A felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában - a Kormány rendeletében meghatározottak szerint - megállapított tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja.

(2a) A (2) bekezdés rendelkezéseit a doktori képzésben nem kell alkalmazni.

(3) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére - ilyen irányú kérelem esetén - a felsőoktatási intézményben önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról a felsőoktatási intézmény a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt.

(4) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgató helyére magyar állami részösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató is átsorolható a (3) bekezdésben foglaltak szerint.”

 

Az Nftv. új, 2022. július 26. napjától hatályos 117/H. §-a szerint

 • az Nftv. 48. § (2) bekezdés 2022. július 26. napjától hatályos módosítását első alkalommal a 2022/2023. tanévi átsorolás során kell alkalmazni;
 • a 2021/2022. tanévi átsorolás során

a) a 2021/2022. tanévben megszerzendő kreditek számát és elérendő súlyozott tanulmányi átlagot a szenátus véleményének kikérése után a fenntartó állapítja meg 2022. augusztus 10-éig azzal, hogy

 1. a megszerzendő kredit 18 kredit/félévnél több,
 2. az elérendő átlag pedig a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nftv. Vhr.) meghatározott súlyozott tanulmányi átlagnál magasabb

nem lehet.

b) amennyiben az a) pont tekintetében a fenntartó nem dönt 2022. augusztus 10. napjáig, akkor az átsorolást a 18 kredit/félév és az R.-ben a 2021/2022. tanév tekintetében meghatározott súlyozott tanulmányi átlag figyelembe vételével kell elvégezni.

„117/H. § (1) E törvénynek a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 48. § (2) bekezdését és 73. § (3) bekezdés h) pontját első alkalommal a 2022/2023. tanév tekintetében kell alkalmazni.

 

 1. A KRE HTJSZ-nek az Nftv. 2021/2022. tanévi átsorolást érintő módosításaival összefüggő módosításai

Az Nftv. módosítása előtt a KRE HTJSZ 12. § (4) bekezdésében szabályozottak szerint a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatók tekintetében az állami ösztöndíjas képzésben részt vevő – vagy önköltséges képzésről átsorolást kezdeményező – hallgatónak

 1. az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, legalább tizennyolc kreditet kellett szerezni,
 2. a képzés megkezdésének tanéve szerint Karonként, illetve képzési területenként meghatározott súlyozott tanulmányi átlagot kellett elérni

ahhoz, hogy állami ösztöndíjas képzésben folytathassa a tanulmányait.

 

A KRE HTJSZ 12. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosult:

„(4) a 2016/2017. tanévben és azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatókra vonatkozóan a jelen szabályzat 12.§ (2) bekezdés b) pontjában foglalt, átsorolás során alkalmazandó kredit és súlyozott tanulmányi átlag:

 1. a 2021/2022. tanévben tanulmányokat folytató hallgatókra vonatkozóan minden Kar esetén a 2021/2022. tanév végi átsorolás során az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem az Nftv. 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, a hallgatónak
  • legalább 18 kreditet – azaz a két félévben összesen 36 kreditet – kell szerezni,
  • legalább 3,00 súlyozott tanulmányi átlagot kell elérni.
 2. a 2022/2023. tanévben és az azt követő tanévekben tanulmányokat folytató hallgatókra vonatkozóan minden Kar esetén a tanév végi átsorolás során az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem az Nftv. 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, a hallgatónak
  • legalább 18 kreditet kell szerezni,
  • legalább 3,00 súlyozott tanulmányi átlagot kell elérni.

  

A KRE HTJSZ 16. § (6) bekezdésében az önköltséges képzésről állami ösztöndíjas képzésre átsorolást kezdeményező hallgatók esetén a kérelem benyújtására vonatkozó határidő július 15. napjában került meghatározásra és a félévzárással kapcsolatos hallgatói jelzés is beépítésre került:

„16. § (1) A jelen Szabályzat 12. § (3) bekezdés szerinti átsorolást az önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatóknak minden évben az adott tanév 2. (tavaszi) félévi vizsgaidőszak végét követően, július15. napjáig, a Neptunban az erre rendszeresített elektronikus kéreleműrlap igénybe vételével kell kérelmezniük a Tanulmányi Osztálynál. A kérelmen fel kell tüntetni az utolsó előtti aktív félév és az utolsó aktív félév korrigált kreditindexét. Amennyiben a hallgatónak az adott tanév 2. (tavaszi) félévi korrigált kreditindexe nem jelenik meg a kérelmen, akkor az elektronikus kéreleműrlap a Neptunban nem adható le, ezért a hallgatónak a hiányosságot haladéktalanul jeleznie kell a Tanulmányi Osztály részére, amely tájékoztatást ad a hallgatónak a hiányosság okáról és lehetőség szerint gondoskodik az adott tanév 2. (tavaszi) félév lezárásáról.”

 

A hatályos KRE HTJSZ elérhető a http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html oldalon.

 

ÁTSOROLÁS

Átsorolás önköltséges (költségtérítéses) képzésről állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésre.

Az önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatóknak állami ösztöndíjas, (államilag támogatott) képzésre történő átvételüket minden évben az adott tanév 2., tavaszi félévi vizsgaidőszak végét követő hét utolsó munkanapjáig, az erre rendszeresített elektronikus kéreleműrlap igénybe vételével (NEPTUN – átsorolási kérvény) kell kérelmezniük a Tanulmányi Osztálynál. A kérelmen fel kell tüntetni az utolsó előtti aktív félév korrigált kreditindexét, és –amennyiben rendelkezésre áll –az utolsó aktív félévét. Amennyiben az utolsó aktív félév korrigált kreditindexe még nem áll rendelkezésre kérelem benyújtásának határidejéig, úgy azt a Tanulmányi Osztály rögzíti. Az utolsó aktív félév korrigált indexének kérelmen való hiánya nem lehet az elutasítás indoka.

 

Átsorolás állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésről önköltséges (költségtérítéses) képzésresaját kérésre

Az államilag támogatott hallgató kérése alapján költségtérítéses, a magyar állami ösztöndíjjal és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató pedig kérése alapján önköltséges formában folytathatja tanulmányait a soron következő félévtől, amennyiben erre vonatkozó kérelme legkésőbb a következő félév kezdete előtt 30 nappal beérkezik a Tanulmányi Osztályra.

 

Az átsorolás szabályozásával kapcsolatos esetleges kérdéseikkel kapcsolatban a Tanulmányi Osztályhoz tudnak fordulni. 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin