Készült: 2016-06-16
Módosítás: 2020-10-28

 

Tájékoztató a finanszírozási formák közötti átsorolásról, átjelentkezésről

Az átsorolás törvényi hátterét a Nftv. 48. § (2) bekezdése, valamint a hatályos KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ. III. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE) adja, ÁTSOROLÁS 12–16 §§-i

Osztatlan tanárképzésen, alap- és mesterképzési szakon folytatott tanulmányok esetén a hallgató állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésbe való besorolása egy tanév időtartamra szól. Minden félév végén az intézmény köteles vizsgálni a hallgató támogatási idő felhasználását, valamint minden tanév végén az intézménynek kötelessége tanulmányi teljesítmény alapján felülbírálni a hallgatók finanszírozási besorolását.

1. Intézményi átsorolás állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésről önköltséges (költségtérítéses) képzésre

Az államilag támogatott, illetve költségtérítéses, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve az önköltséges képzési forma közötti átsorolásról szóló döntést a tanév végén a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghozni.

Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az Egyetemen legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik az Nftv.  47. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni. Továbbá Nftv. 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vettek részt.

Az Egyetem tanévenként köteles önköltséges finanszírozási formára  átsorolni  azt  a  magyar  állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki:

2016/2017. tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdett hallgatók esetében:

 • az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt,
 • nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, és
 • nem érte el a jelen Szabályzat 12. § (4) bekezdésében megállapított tanulmányi átlagot; továbbá azt, aki
 • az Nftv. 48/D. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát visszavonja.

 

2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdett hallgatók esetében:

 • az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben:
  • hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve
  • nem az Nftv. 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt,
 • vagy nem szerzett legalább tizennyolc kreditet,
 • vagy nem érte el a jelen Szabályzat 12. § (4) bekezdésében – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot; továbbá azt, aki
 • az Nftv.48/D. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja.

 

 

A Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 12. § (4) bekezdésében megállapított tanulmányi átlagok a következők:

 • a tanulmányaikat a 2014/2015-ös tanévtől a 2017/2018-as tanévig megkezdett hallgatók esetén a Bölcsészet-és Társadalomtudományi karon: 3,00
 • a tanulmányaikat a 2018/2019-es tanévben megkezdett hallgatók esetén a Bölcsészet-és Társadalomtudományi karon: 3,00
 • a tanulmányaikat a 2019/2020-as tanévben megkezdett hallgatók esetén a Bölcsészet-és Társadalomtudományi karon: 3,25
 • a tanulmányaikat a 2020/2021-as tanévben megkezdett hallgatók esetén a Bölcsészet-és Társadalomtudományi karon: 3,50.

 

2. Átsorolás önköltséges (költségtérítéses) képzésről állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésre

Az önköltséges, illetve költségtérítéses hallgatóknak állami ösztöndíjas, illetve államilag támogatott képzésre történő átvételüket minden évben az adott tanév 2., tavaszi félévi vizsgaidőszak végét követő hét utolsó munkanapjáig, az erre rendszeresített elektronikus kéreleműrlap igénybe vételével kell kérelmezniük a Tanulmányi Osztálynál. A kérelmen fel kell tüntetni az utolsó előtti aktív félév korrigált kreditindexét, és –amennyiben rendelkezésre áll –az utolsó aktív félévét. Amennyiben az utolsó aktív félév korrigált kreditindexe még nem áll rendelkezésre kérelem benyújtásának határidejéig, úgy azt a Tanulmányi Osztály rögzíti. Az utolsó aktív félév korrigált indexének kérelmen való hiánya nem lehet az elutasítás indoka.

 

3. Átsorolás állami ösztöndíjas (államilag támogatott) képzésről önköltséges (költségtérítéses) képzésre – saját kérésre

Az államilag támogatott hallgató kérése alapján költségtérítéses, a magyar állami ösztöndíjjal és a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató pedig kérése alapján önköltséges formában folytathatja tanulmányait a soron következő félévtől, amennyiben erre vonatkozó kérelme legkésőbb a félév kezdete előtt 30 nappal beérkezik a Tanulmányi Osztályra.

 

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin