Készült: 2016. október 17.

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKDOLGOZATRÓL
BOLOGNA RENDSZERŰ KÉPZÉSBEN JÁRÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA A TVSZ: 77. §-a alapján

Jelen témabejelentő csak a tanulmányaikat a 2012 szeptemberében, vagy azt követően megkezdett hallgatókra vonatkozik!


Témabejelentés módja: A jelen űrlapot 1 példányban kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra a megfelelő aláírásokkal ellátva. A TO záradékolja, utána készül egy fénymásolat, melyet megtart a TO, az eredeti példány a hallgatóé lesz.

Szakdolgozat (kapcsolódó dolgozat) végleges címe: A témabejelentő leadásakor nem kell kitölteni! Később is csak abban az esetben, ha a szakdolgozat leadáskori címe eltér a korábban bejelentett várható címtől. E sor kitöltésekor a témavezetőnek a harmadik keretben lévő nyilatkozatot alá kell írnia. Amennyiben a cím nem módosul, úgy e nyilatkozatot a témavezetőnek sem kell aláírnia.

A Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet által gondozott szakok (szociológia BA nappali és levelező; Kommunikáció- és médiatudomány BA; Kommunikáció- és médiatudomány MA) hallgatóinak a szakdolgozati témabejelentő formanyomtatványának leadási feltétele a kért aláírások megléte mellett az Intézeti pecsét is.

Határidők:

Témabejelentés határideje: TVSz. 77. § (4)
- alapképzésben: IV. félév szorgalmi időszakának vége
- 3 féléves és 5 féléves mesterképzésben (osztott tanári): összefüggő tanítási gyakorlatot megelőző félévben
- 4 féléves mesterképzésben: II. félév szorgalmi időszakának vége
- 10 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben
- 11 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben
- 12 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben
- 2 féléves szakirányú továbbképzésben: I. félév szorgalmi időszakának vége
- 3 féléves szakirányú továbbképzésben: II. félév szorgalmi időszakának vége
- 4 féléves szakirányú továbbképzésben: III. félév szorgalmi időszakának vége
- Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzésben: IV. félév szorgalmi időszakának vége
Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzésben: III. szemeszter szorgalmi időszakának vége

Határidőn túl csak Tanulmányi Bizottságnak címzett kérelemmel lehet témabejelentő lapot leadni, ami díjköteles 3 800,- Ft !

Témaváltoztatás határideje: TVSz. 77. § (7)
Témaváltoztatáshoz tanszék/intézetvezetői engedély szükséges. Az engedélyeztetés díjköteles, kivéve, ha a témaváltoztatás nem a hallgatónál felmerülő okból szükséges. A változás bejelentésének utolsó határideje 10 és 12 féléves képzésben a IX., 8 féléves képzésben a VII., 6 féléves képzésben az V., 4 féléves diszciplináris képzésben III. szemeszterben a félévi vizsgaidőszak utolsó napja.
A díjtétel: Szakdolgozati téma és vagy konzulens megváltoztatása 4 100 Ft.

A kész diplomadolgozat leadása:
1. tavaszi záróvizsgához (június): március 31.
2. őszi záróvizsgához (január): október 30.

Aki e határidőket elmulasztja, csak a következő vizsgaidőszakban vizsgázhat.
A TVSz. 77. § rendelkezik a szakdolgozat elkészítésének fontos tudnivalóiról az alábbiak szerint:

TVSz. 77. § (9) A szakdolgozat elkészítéséhez a hallgatónak témavezető (konzulens) tanárt kell felkérnie
Alapképzésben témavezető lehet:
- a tudományos fokozattal rendelkező, az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, tudományos kutató;
- személyre és tudományterületre vonatkozó dékáni engedély esetén a tudományos fokozattal nem rendelkező,
az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, tudományos kutató.

Mesterképzésben illetve osztatlan képzésben a tudományos fokozattal rendelkező, legalább adjunktusi beosztású,
az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, illetve kutató lehet témavezető.

Amennyiben a kutatott téma igényli, a dékán engedélyezheti, hogy a választott témavezető mellett tudományos fokozattal
rendelkező külső konzulens is felkérhető legyen témavezetőnek.

TVSz. 77. § (10) : „A hallgató a szakdolgozat készítése során köteles öt alkalommal konzulens segítségét igénybe venni”. Ezt a konzulens ezen az igazoló lapon aláírja. Ezt az igazoló lapot a dolgozatba be kell köttetni utolsó lapként.

TVSz. 77. § (11) : „A szakdolgozat terjedelme a „BA” szakokon 52 ezer karakter. A formai követelményeket ld. TVSz ugyanezen pontjában.”

TVSZ 77. § (11): A szakdolgozat terjedelme diszciplináris mesterképzésben 2 szerzői ív (80.000 karakter)

TVSZ 10. sz. függelék 15. § (2) A kapcsolódó dolgozat terjedelme osztott tanári mesterképzési szakokon:
A kapcsolódó dolgozat terjedelme (nyelvszakok esetén az adott célnyelven íródik) minimum 52.000, maximum 60.000 karakter szóközökkel, amelybe nem számít bele a tartalomjegyzék, a jegyzetek, a képek, a bibliográfia.

TVSZ 11. sz. függelék 16. § (2) A szakdolgozat terjedelme osztatlan tanári mesterképzési szakokon minimum 80.000, maximum 85.000 karakter szóközökkel, amelybe nem számítanak bele a következők: tartalomjegyzék, jegyzetek, képek, mellékletek, függelék, bibliográfia. Két tanári szakképzettség esetén is egy szakdolgozatot kell készíteni.

Benyújtás: Az elkészült szakdolgozatot két kötött és egy elektronikus formában a Tanulmányi Osztályra, egy kötött (vagy fűzött) példányban az illetékes tanszéken kell leadni.

A bíráló: TVSz. 77. § (15): „A szakdolgozatot a konzulens és egy – az adott oktatási szervezeti egység vezetője által felkért – bíráló értékeli.

Osztott tanári mesterképzési szakon: A kapcsolódó dolgozat elbírálását a témavezető végzi (lehetőség szerint egy felkért bírálóval közösen), aki témaválasztástól függően a pedagógia vagy a szaktanszék minősített oktatója. Nyelvszakok esetén a dolgozat az adott célnyelven íródik.

TVSz. 77. § (17) : „A szakdolgozat értékelését és javasolt érdemjegyét tartalmazó bírálatot három példányban gépelt formában magyar nyelven kell elkészíteni idegen nyelv szakokon is. Amennyiben nem magyar anyanyelvű a bíráló a bírálat fordításáról az adott oktatási egység gondoskodik. A bírálatnak a dolgozattal kapcsolatosan kérdéseket is tartalmaznia kell. A bírálatokat a védés alkalmával a bizottság ismerteti a jelölttel. A bíráló a bírálatot köteles a védés előtt 2 héttel leadni.”

TVSz. 77/A. § (1) A szakdolgozat leadásának feltétele, hogy a hallgató (mint a mű szerzője) hozzájárul a szakdolgozatának nyilvánosságra hozatalához.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a szakdolgozat leadásával egyidejűleg a hallgató hozzájárul ahhoz, hogy
(a) a szakdolgozatot, annak elbírálása érdekében az Egyetemmel jogviszonyban álló, valamint e célból felkért harmadik
személyek megismerjék;
(b) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. évi törvény rendelkezései szerint személtetés érdekében oktatási célra a forrás
és a hallgató (mint szerző) megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben az Egyetem felhasználja.
(3) Amennyiben a hallgató nem kívánja a szakdolgozatát nyilvánosságra hozni, a szakdolgozat leadási határidejét megelőző 30. napig a kérheti a Tanulmányi Bizottságtól annak titkosítását. A szakdolgozat titkosítása abban az esetben engedélyezhető, ha a szakdolgozat olyan információt tartalmaz, amely sértheti harmadik személyek jogos gazdasági érdekeit vagy személyiségi jogait. A titkosítási kérelemben meg kell jelölni a titkosítás időtartamát, amely azonban legfeljebb 15 év lehet.
(4) A szakdolgozat titkosításának engedélyezése esetén, úgy kell tekinteni, hogy a hallgató (mint a szakdolgozat szerzője) nem járult hozzá a szakdolgozatának nyilvánosságra hozatalához a titkosítás időtartamának lejártáig. A titkosítás időtartama alatt a kari könyvtár nem biztosítja a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakat, továbbá (a szerző nevét és a szakdolgozat címén túl) annak tartalmáról csak hatósági megkeresés során ad tájékoztatást.
(5) A szakdolgozat titkosítása nem érinti az Egyetem azon jogát, hogy harmadik személyek részére tájékoztatást adjon a szakdolgozat létezéséről/meglétének tényéről, a szerző nevéről, a szakdolgozat címéről, valamint a titkosítás lejártának dátumáról.
(6) A jelen §-ban foglaltakat kell alkalmazni a tanári kapcsolódó dolgozatra és a portfólióra is.
A nyilatkozat formanyomtatványa itt érhető el.

TVSz. 82. § (7): „Az a hallgató, akinek szakdolgozati minősítése elégtelen (1) leghamarabb a következő záróvizsga-időszakban bocsátható záróvizsgára. Elégtelen szakdolgozat helyett új benyújtása csak egy alkalommal lehetséges.”

Figyelem! A szakdolgozat érdemjegyét nem a bíráló(k), hanem a záróvizsga-bizottság adja (kivéve osztatlan tanárképzés). Elégtelen szakdolgozati bírálat esetén a hallgató záróvizsgára bocsátható, és ott lehetőséget kap a szakdolgozatának megvédésére. Amennyiben a záróvizsga-bizottság a védést is elégtelenre értékeli, úgy a záróvizsga tantárgyi vizsga részére már nem kerül sor. Elégtelen bírálat esetén a hallgató választhatja, hogy a záróvizsga elhalasztásával új szakdolgozatot nyújt be.

Osztatlan tanári mesterképzés: Amennyiben a szakdolgozat egyik részjegye elégtelen, és ezt egy harmadik értékelő is megerősíti, a tanári szakdolgozat nem fogadható el, a jelölt nem bocsátható tanári záróvizsgára. Ebben az esetben a tanárjelöltnek a tanári szakdolgozat elégtelenre minősített elemét kell újraírnia.

TVSz. 86. § (1): „Sikertelen záróvizsga esetén a jelölt összesen annyi alkalommal tehet ismételt záróvizsgát, ahány tantárgyból a záróvizsga áll, egy tantárgyból azonban két alkalommal. A sikertelen záróvizsga megismétlése csak a következő záróvizsga időszakban lehetséges. A dékán – méltányossági jogkörét gyakorolva – engedélyezheti a hallgató részére a harmadik ismétlő záróvizsga letételét. Ezt követően a hallgató további záróvizsgára nem bocsátható.”

A témabejelentő utolsó blokkjában a konzulens a szakdolgozat – leadás előtti – utolsó bemutatását követően azt igazolja, hogy azt abban az állapotban alkalmasnak tartja a leadásra. A szakdolgozat leadásának feltétele, hogy a témavezető itt is írja alá a témabejelentőt. Azonban a szakdolgozat akkor is leadható, ha a témavezető a „NEM”-et karikázta be.