Készült: 2016-06-16
Módosítás: 2020-08-24

Pedagógiai és neveléslélektani szakcsoport

 

A Pedagógiai Szakcsoport oktatóinak munkáját a tudományosság és korszerűség mellett a református pedagógia szellemiségének, értékeinek, keresztyén jellegének megőrzése és továbbfejlesztése jellemzi.
Célunk olyan tanárok képzése, akik széles körű pedagógiai, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek, felkészültek a Nemzeti alaptantervben a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá a szakterületi tudásuk pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a családi, pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok és azok intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett, autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, a nemzeti és az európai értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek.

 

A Neveléslélektani szakcsoport felelős a hallgatók pszichológiai (fejlődéslélektani, szociálpszichológiai, személyiségpszichológiai) tantárgyainak oktatásáért.

Kutatásainkban és oktatói gyakorlatunkban nagy hangsúlyt helyezünk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez és oktatásához szükséges pszichológiai ismeretekre, az iskolai konfliktusok, előítéletek, beilleszkedési nehézségek pedagógiai kezelésének lehetőségeire, valamint egyéb neveléslélektani, mentálhigiénés kérdésekre. A képzés során igyekszünk a lehető legszélesebb körű pszichológiai ismereteket biztosítani a hallgatóknak. Oktatóink egy része a pszichológiai felkészültségen túl tanári diplomával, közoktatási tapasztalattal is rendelkezik.

 

 

Szakmódszertani szakcsoport

 

A munkacsoport alapvető céljai, funkciója:
- szakmódszertani tartalmak összehangolt oktatása, ráépítve a pedagógia-pszichológia tartalmakra;
- a képzéssel párhuzamosan folyó gyakorlatok adminisztratív és szervezési összehangolása;
- a szaktárgyhoz és a gyakorlathoz kapcsolódó adminisztrációs felületek gondozása;
- rendszeres tájékoztatás és továbbképzés a tanárképzés szakmódszertant és gyakorlatot érintő változásairól.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin