Készült: 2013-03-19
Módosítás: 2024-06-12

Tehetséggondozás

A BTK-n 15 tudományos diákkör működik, melyek munkáját a Kar Tudományos Diákköri Tanácsa koordinálja. A KTDT az elmúlt években komoly hangsúlyt helyezett a tehetség korai felismerésére, az alapképzésbe belépő, tehetséges és a kutatás iránt elkötelezett hallgatók korai bevonására a tudományos életbe. Ennek bázisát az egyes diákkörök alkotják, amelyek munkáját a tudományos diákkörök vezetői – egyben a KTDT tagjai – koordinálják. Ők tartják a kapcsolatot azokkal a tutorokkal, nevelőtanárokkal, akik évek óta elkötelezetten foglalkoznak az utánpótlás-neveléssel. Intézeteink mind az őszi, mind a tavaszi szemeszter során házi TDK-fordulókat szerveznek a tehetséges hallgatóknak, ezzel biztosítva a lehetőséget az országos konferenciára való nevezéshez. Az utóbbi években növekvő tendencia figyelhető meg a TDK-n részt vevő hallgatók számát illetően.

A tanszéki/intézeti (szakterület szerinti) TDK-felelősök listája itt olvasható (Kari Tudományos Diákköri Tanács alatt).

TDK-val kapcsolatos további információ az OTDT központi honlapján található.

2023-ban Karunk rendezte a XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekcióját, melyen összességében több mint 400 pályaművet mutattak be a résztvevők. A rendezvényről részletes információk a https://hotdk2023.kre.hu/ honlapon találhatók. A 2023-as OTDK-n Karunk hallgatói ismét eredményesen szerepeltek: 7 első, 6 második, 8 harmadik helyezést és 4 különdíjat nyertek el. Az OTDK eredményekről ezen a linken található részletesebb információ. 

2021-ben az OTDK online formában zajlott, erről itt található részletesebb információ.

A 2019-ben megrendezésre került XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia a KRE-BTK szempontjából az eddigi legsikeresebb ilyen esemény volt: 78 pályamunkával neveztek a kar diákjai, így az összesen 38 díj elnyerése mögött (7 első, 7 második, 6 harmadik helyezés, 18 különdíj) kimagaslóan színvonalas össz- és átlagteljesítmény is húzódik. Az OTDK eseményekről ezen a linken található részletesebb információ. 

Sarnyai Csaba Máté BTK-s kollégánk tehetséggondozó munkája elismeréséül 2019-ben az OTDT által kiadott mesteroklevélben részesült.

Időről időre pályázunk a Nemzeti Tehetség Programra is, melynek célja a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. Szakmai programunk lényege a kutatóműhelyeinkben (hallgatók folyamatos bevonása mellett) már működő tudományos és publikációs tevékenység gazdagítása, színvonalának emelése kiemelten a tehetséges hallgatókra koncentrálva. Programunk fő erénye a személyes mentorálás és a speciálisan publikálásra, kutatásmódszertanra fókuszált tanórán kívüli program. Tehetséggondozói programunk interdiszciplináris jellegénél fogva biztosítja, hogy kiemelten tehetséges hallgatóink a modern bölcsészettudományok kutatásmódszertanáról, tudományközi lehetőségeiről, értékteremtő és értékápoló céljairól komplex ismeretekhez juthassanak hozzá. Hallgatóinkat egyéni konzultációkkal, közös és intenzív műhelymunkával, workshoppal és első tanulmányuk publikálásával ösztönözzük kutatómunkára és a tudomány minél aktívabb, értékorientált művelésére. A kiválasztott hallgatók első kézből ismerhetik meg a bölcsészet- és társadalomtudományok kutatási módszereit. A tudományos pályára való felkészülésüket első tanulmányuk közlésével is segítjük. A 2022-ben indított Scholia Iuvenum Humaniora című online folyóirat elsősorban a mester- és a doktori képzésben részt vevő hallgatóknak nyújt kiváló publikálási lehetőséget a Kar által reprezentált valamennyi tudományterületen, magyar, angol vagy német nyelven.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)  a 2018-as tanévben várt elérhetővé a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar számára. Célja a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. Az ösztöndíjas hallgatók a pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelően a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar által szervezett Tehetségnapon prezentálták eddig elért eredményeiket 2018. május 5-én, 2019. május 17-én, 2020. október 9-én, 2022. május 23-án, 2024. május 22-én. 2024-től az ÚNKP helyébe az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) lépett, amely tovább viszi az előző pályázati program irányelveit, jó gyakorlatait.

A sikeres pályázatok révén átlagosan évi 50-60 BTK-s hallgató témavezetésére tudtunk megkülönböztetett figyelmet fordítani, a 2019-es ÚNKP pályázat finanszírozásában hallgatói tanulmánykötet is megjelent 14 mesterképzésben és 3 PhD képzésben részt vevő hallgató tanulmányával (Furkó Péter [szerk.] Az önképtől és tudásreprezentációtól a hatalommegosztásig - tanulmányok a bölcsészettudomány, a hittudomány és a jogtudomány területeiről. Budapest: L'Harmattan Kiadó [2019]).

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium 2017. szeptemberében nyitotta meg kapuit a hallgatók előtt azzal a céllal, hogy az alap-, mester- és posztgraduális képzésben tanulmányokat folytató hallgatók kiemelt tehetséggondozó központja legyen. A szakkollégium arra törekszik, hogy a keresztyén és különösen a protestáns értékek és szemléletmód mentén korszerűen művelt, jó szakembereket képezzen a magyar nemzet számára, akik indíttatást éreznek arra, hogy bekapcsolódjanak a hazai és nemzetközi tudományos életbe, valamint a doktori fokozat megszerzésével a hazai tudományos intézetek és felsőoktatási intézmények szakmai utánpótlását biztosítsák. A KRE BTK tudományterületeinek teljes körét lefedi a Benda Kálmán Szakkollégium 8 műhelye, melyekben emelt szintű tudományos képzésre és mentorok által vezetett önálló kutatómunkára van lehetősége a hallgatóknak. 2018-tól a szakkollégium szolgál a Kari Tehetségnap helyszínéül, mely rendezvények során a műhelyek is lehetőséget kapnak bemutatkozásra, illetve a műhelyekben folyó kutatási tevékenység ismertetésére. Hallgatóink közül többen a Károli Interdiszciplináris Akadémia (KIDA) tagjaként vesznek részt szakkollégiumi oktatásban, kutatómunkában.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin