Pályázati felhívás – Szakmai, tudományos ösztöndíjra

KRE BTK 2019/2020. tanév őszi félév

 

 

A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészettudományi Kar dékánja

 

pályázati felhívást

 

tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

 

 1. Kik pályázhatnak:

 

Teljes idejű (nappali)

 • alapképzésben,
 • egységes, osztatlan képzésben,
 • mesterképzésben,
 • felsőoktatási szakképzésben,
 • doktori képzésben

részt vevő, a 2019/2020. tanév őszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki 2018/2019. tanév tavaszi és a 2019/2020. tanév őszi félévében a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett/végez.

 

 

 1. Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

 

A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.

 

Pályázat leadási határideje:

2019. október 11. 14:00 óra

 

Pályázat leadási helyszíne:

KRE BTK Dékáni Hivatal

(1088 Budapest, Reviczky u. 4. 1. em. 106. ajtó)

 

Ösztöndíj összege:

5.000 Ft - 40.000 Ft/hónap

 

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj egy főre jutó összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg figyelembevételével a pályázatot elbíráló bizottság állapítja meg.

 

 1. Kizáró okok

 

 • A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező tagozat);
 • A hallgató hallgatói jogviszonya a 2019/2020. tanév őszi félévében nem aktív.

 

 

 1. Elbírálás szempontrendszere:

 

1.

Publikációk, szakmai előadások

max. 30 pont

2.

Kiemelkedő nyelvtudás

max. 10 pont

3.

TDK tevékenység, kari tudományos műhelyben végzett munka

max. 20 pont

4.

Demonstrátori munka (oktatásban, tanszéki munkában közreműködés)

max. 10 pont

5.

Szakmai önkéntes munka

max. 10 pont

6.

Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel

max. 5 pont

 

 1. A nyertes pályázók listájának közzététele:

 2019. november 6.

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A beérkezett pályázatokat a dékánból és dékánhelyettesekből, valamint a kari HÖK képviselőből és a jogi és igazgatási kari igazgatóból álló bizottság bírálja el. 

 

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

 

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

 

Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:

http://www.kre.hu/btk/doc/szakmai_tudomanyos_osztondij_adatlap_2019_osz.pdf

 

További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (SzMSz. III.2. számú melléklet) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken:

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

 

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

 

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

 

Kelt: Budapest, 2019. szeptember 16.

 

Dr. habil. Sepsi Enikő, s.k.

dékán

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube