Készült: 2020-02-17
Módosítás: 2024-03-27

Pályázati felhívás – Szakmai, tudományos ösztöndíjra

KRE BTK 2023/2024-es tanév tavaszi féléve

 

A szakmai, tudományos ösztöndíjak eredménye INNEN TÖLTHETŐ LE !

 

A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgatói támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24–28. §§-i alapján a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja

 

pályázati felhívást

 

tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

 

 1. Kik pályázhatnak:

 

Teljes idejű (nappali)

 • alapképzésben,
 • osztatlan képzésben,
 • mesterképzésben,
 • felsőoktatási szakképzésben,
 • doktori képzésben

 

részt vevő, a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott) vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet támogatásban, aki a 2023/2024-es tanév őszi és a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett/végez.

 

 

 1. A pályázatok leadásának határideje, módja; az ösztöndíj összege:

 

Az ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.

 

A pályázat leadási határideje:

2024. március 14. 16:00 óra

 

A pályázat leadásának módja:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a

https://btk.kre.hu/palyazatok/szakmai-tudomanyos-osztondij/

oldalon található pályázati adatlap maradéktalan kitöltésével és megküldésével lehet benyújtani.

 

Ösztöndíj összege:

5.000 Ft – 40.000 Ft/hónap (2024. február – 2024. június)

 

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj egy főre jutó összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg figyelembevételével a pályázatot elbíráló bizottság állapítja meg.

 

 1. Kizáró okok

 

 • A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező tagozat).
 • A hallgató hallgatói jogviszonya a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében nem aktív.

 

 1. Az elbírálás szempontrendszere:

 

1.

Publikációk, szakmai előadások

max. 30 pont

2.

Kiemelkedő nyelvtudás

max. 10 pont

3.

TDK-tevékenység, kari tudományos műhelyben végzett munka

max. 20 pont

4.

Demonstrátori munka (oktatásban, tanszéki munkában való közreműködés)

max. 10 pont

5.

Szakmai önkéntes munka

max. 10 pont

6.

Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel

max.   5 pont

 

 1. A nyertes pályázók listájának közzététele:

 

2024. március 28.

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A beérkezett pályázatokat a dékánból, a tudományos dékánhelyettesből és a kari igazgatókból álló bizottság bírálja el.

 

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőre, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

 

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

 

A pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:

(KRE BTK nyitóoldal / HALLGATÓINKNAK / Hallgatói pályázatok / Szakmai, tudományos ösztöndíj):

https://btk.kre.hu/palyazatok/szakmai-tudomanyos-osztondij/

 

További információk a hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban (SzMSz. III.2. számú melléklet) találhatók. A szabályzat elérhető az alábbi linken:

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

 

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

 

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

 

Kelt: Budapest, 2024. február 20.

 

Dr. habil. Horváth Géza, s.k.

dékán

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin