Készült: 2020-02-17
Módosítás: 2020-04-03

 

 

KRE BTK szakmai, tudományos ösztöndíj pályázat, 2019/2020. tanév tavaszi félév -- EREDMÉNYEK

 

 

Pályázati felhívás – Szakmai, tudományos ösztöndíjra

KRE BTK 2019/2020. tanév tavaszi félév

 

A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja

 

pályázati felhívást

 

tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

 

1. Kik pályázhatnak:

 

Teljes idejű (nappali)

  • alapképzésben,
  • egységes, osztatlan képzésben,
  • mesterképzésben,
  • felsőoktatási szakképzésben,
  • doktori képzésben

részt vevő, a 2019/2020. tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki 2019/2020. tanév őszi és tavaszi félévében a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett/végez.

 

 2. Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

 Az ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható be.

 

Pályázat leadási határideje: 2020. március 13. 14:00 óra

 

Pályázat leadási módja: FIGYELEM! VÁLTOZÁS AZ ELŐZŐ FÉLÉVEKHEZ KÉPEST!

 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a

https://btk.kre.hu/palyazatok/szakmai-tudomanyos-osztondij/

oldalon található pályázati adatlap maradéktalan kitöltésével és megküldésével lehet benyújtani.

 

Ösztöndíj összege: 5.000 Ft - 40.000 Ft/hónap

 Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj egy főre jutó összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg figyelembevételével a pályázatot elbíráló bizottság állapítja meg.

 

3. Kizáró okok

    • A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező munkarend);
    • A hallgató hallgatói jogviszonya a 2019/2020. tanév tavaszi félévében nem aktív.

 

 4. Elbírálás szempontrendszere:

1.

Publikációk, szakmai előadások

max. 30 pont

2.

Kiemelkedő nyelvtudás

max. 10 pont

3.

TDK tevékenység, kari tudományos műhelyben végzett munka

max. 20 pont

4.

Demonstrátori munka (oktatásban, tanszéki munkában közreműködés)

max. 10 pont

5.

Szakmai önkéntes munka

max. 10 pont

6.

Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel

max. 5 pont

 

5. A nyertes pályázók listájának közzététele: 2020. április 3.

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A beérkezett pályázatokat a dékánból, a tudományos dékánhelyettesből, a kari HÖK képviselőből és a jogi és igazgatási kari igazgatóból álló bizottság bírálja el. 

 

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

 

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

 

Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:

https://btk.kre.hu/palyazatok/szakmai-tudomanyos-osztondij/

 

További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (SzMSz. III.2. számú melléklet) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken:

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

 

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

 

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

 

Kelt: Budapest, 2020. február 17.

 

Dr. habil. Horváth Géza, s.k.,
dékán

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube