Szakmai, tudományos ösztöndíj – eredmények

 

  OM azonosító Pontszám Összeg/hó (Ft) Összeg/félév (Ft)
1. 75089118187 65 16 000 80 000
2. 71763106209 60 14 500 72 500
3. 73210264921 56 13 000 65 000
4. 73875424712 50 11 500 57 500
5. 74045805870 50 11 500 57 500
6. 78805485041 42 9 500 47 500
7. 74139156690 40 9 000 45 000
8. 79774239843 40 9 000 45 000
9. 74576200781 40 9 000 45 000
10. 79267987059 40 9 000 45 000
11. 72902418252 40 9 000 45 000
12. 75672071288 40 9 000 45 000
13. 74465010893 35 8 000 40 000
14. 75718785403 35 8 000 40 000
15. 73788010540 35 8 000 40 000
16. 73518074073 30  -   -  
17. 71951013775 30  -   -  
18. 76740824419 30  -   -  
19. 73209867440 30  -   -  
20. 72234950991 30  -   -  
21. 78781167493 28  -   -  
22. 73219784299 25  -   -  
23. 77279089859 25  -   -  
24. 75638220246 25  -   -  
25. 77505649206 23  -   -  
26. 75685648430 20  -   -  
27. 76200323908 20  -   -  
28. 76830821971 20  -   -  
29. 73890115515 20  -   -  
30. 72813871640 20  -   -  
31. 75009370222 20  -   -  
32. 72554046681 20  -   -  
33. 73723297351 15  -   -  
34. 74449809046 10  -   -  
35. 77452741223 10  -   -  
36. 73184463793 10  -   -  
    Összesen: 154 000 770 000

 

 

 

 

Pályázati felhívás – Szakmai, tudományos ösztöndíjra

KRE BTK 2018/2019. tanév tavaszi félév

 

A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészettudományi Kar dékánja

 

pályázati felhívást

 

tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

 

 1. Kik pályázhatnak:

 

Teljes idejű (nappali)

 • alapképzésben,
 • egységes, osztatlan képzésben,
 • mesterképzésben,
 • felsőoktatási szakképzésben,
 • doktori képzésben

részt vevő, a 2018/2019. tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki 2018/2019. tanév őszi és a 2018/2019. tanév tavaszi félévében a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett/végez.

 

 

 1. Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

 

A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.

 

Pályázat leadási határideje: 2019. március 14. 14:00 óra

 

Pályázat leadási helyszíne: KRE BTK Dékáni Hivatal  (1088 Budapest, Reviczky u. 4. 1. em. 106. ajtó)

 

Ösztöndíj összege: 5.000 Ft - 40.000 Ft/hónap

 

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj egy főre jutó összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg figyelembevételével a pályázatot elbíráló bizottság állapítja meg.

 

 1. Kizáró okok

 

 • A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező tagozat);
 • A hallgató hallgatói jogviszonya a 2018/2019. tanév tavaszi félévében nem aktív.

 

 

 1. Elbírálás szempontrendszere:

 

1.

Publikációk, szakmai előadások

max. 30 pont

2.

Kiemelkedő nyelvtudás

max. 10 pont

3.

TDK tevékenység, kari tudományos műhelyben végzett munka

max. 20 pont

4.

Demonstrátori munka (oktatásban, tanszéki munkában közreműködés)

max. 10 pont

5.

Szakmai önkéntes munka

max. 10 pont

6.

Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel

max. 10 pont

 

 1. A nyertes pályázók listájának közzététele:

 2019. április 2.

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A beérkezett pályázatokat a dékánból és dékánhelyettesekből, valamint a kari HÖK képviselőből és a jogi és igazgatási kari igazgatóból álló bizottság bírálja el. 

 

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

 

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

 

Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:

http://www.kre.hu/btk/images/doc/szakmai_tudomanyos_osztondij_adatlap_2019__tavasz.pdf

 

További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (SzMSz. III.2. számú melléklet) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken:

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

 

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

 

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

 

Kelt: Budapest, 2019. február 19.

 

Dr. habil. Sepsi Enikő, s.k.

dékán

Joomla! hibakereső konzol

Munkamenet

Profilinformációk

Memóriahasználat

Adatbázis lekérdezések