Készült: 2016-02-10
Módosítás: 2017-12-06

OTKA-kutatások

Karunknak 2010 óta 36 nyertes belföldi tudományos pályázata volt, ebből 4 OTKA-pályázatban KRE volt a befogadó, 16 OTKA-pályázatban a Kar oktatói résztvevő kutatók, program- vagy alprogramvezetők (pl. funkcionális-kognitív nyelvészeti kutatás, erkölcs, bűn és kötelesség fogalomrendszerének kutatása, epigenetikai kutatás, kollektív áldozati szerep kutatás, integráció-dezintegráció kutatás, reszocializáció kutatás, szülés-születés panel, irodalmi művek kritikai kiadása, digitalizálás, régészeti kutatás, Kína-kutatás).

Karon szervezett kutatások:

•    „A misztika fogalmai és hagyományai az európai gondolkodásban” - OTKA ? 101503 kutatócsoport
A kutatócsoport antik, érett és késő középkori, valamint modern filozófia, teológiai és eszmetörténeti forrásokban kutatja a misztika értelmezéseit és fogalomkészletét. A projekt két nagy nemzetközi konferenciát és jelentős publikációs tevékenységet tartalmaz.

•    A John Milton főműve, az Elveszett Paradicsom Jánosy István által készített fordításának kritikai kiadása - OTKA K 101928
Kutatási projekt célja, hogy a résztvevők elkészítsék John Milton főműve, az Elveszett Paradicsom Jánosy István által készített fordításának kritikai kiadását. A négyéves kutatás végére korszerű, a magyar olvasóközönség igényeihez alkalmazkodó jegyzetapparátus készül el az eposz szövegéhez, és a kutatócsoport összeállít egy, a nemzetközi Milton-kutatás legfontosabb területeit áttekintő tanulmánykötetet.

•    Laskai Osvát szentbeszédeinek digitalizálása - OTKA K 77915
A projekt keretében három év alatt elkészült 36 sermó átírása és kommentálása, amelyek a sermones.elte.hu oldalon digitális formában elérhetők. Elkészült továbbá a Bárczi Ildikó által készített korábbi átírások revíziója is, mivel ezek közül több annak idején a bibliai idézetek azonosítása és a columnaszám jelölése nélkül került fel a honlapra. A projekthez kapcsolódóan, részben az eddigi eredmények bemutatását célozva 2011. november 28-án konferencia volt Laskai Osvát halálának 500. évfordulója tiszteletére az Országos Széchényi Könyvtárban.

•    Színházi net-filológia - OTKA K 81400
A projekt a www.philther.hu oldalon prezentált alapkutatás a monográfiák papírlapjáról kilépve, jegyzetek nélkül 6000n terjedelmű rekonstrukciók révén, a fényképek, mozgóképek, szöveges és más típusú hivatkozások mozgékonyságával láttatja az elmúlt hatvan év legjelentősebb színházi előadásait. Azon generációk számára készült, amelyek az internet globális infrastruktúráján szocializálódtak, és olyan rendszert hoz létre, amely a „képi fordulat” után felnövekvő közönség számára kínál linkekre kattintó olvasási stratégiát.
 

OTKA-repozitórium

A misztika fogalma és hagyományai az európai gondolodásban
(K 101503)Bányai Ferenc

„A lélek: ház, s a lélekerők a hozzá vezető utak” Eckhart mester misztikus nyelve, Orpheus Noster, 2015/1, 52–64.

A szent és a misztikus. Árpád-házi Szent Erzsébet és Eckhart mester, Vigilia, 2015/3, 170–172.

Eckhart mester, Prédikáció Szent Erzsébetről (ford. B. F.), Vigilia, 2015/3, 172–175.

Világrend és metaforarendszer Eckhart mester misztikájában, Keréknyomok, 2012/7, 21–38.

Hamvas Endre

Fény, látás és megistenülés a hermetikus irodalomban: metafora vagy vallási tapasztalat?

???? ???µ?? – A világ leánya, Orpheus Noster, 2013/4, 93–112.

Kozmikus szomorúság: a lélek eredete a hermetikában
, Orpheus Noster, 2012/4, 48–64.

Németh Csaba

XII. századi spirituális írások

Ascending to the third heaven? A missing tradition of Latin mysticism

Az angyalok körmozgása és Isten belseje: az istentan és istenismeret néhány problémája Hugo de Sancto Victore Mennyei hierarchia-kommentárjában

Tanulmányok a középkori teológiai antropológia területéről


Parlagi Gáspár

A Szent Makariosz erényei című mondásgyűjtemény és a Jézus-ima egyiptomi megjelenése

The Letter Ad filios Dei of Saint Macarius the Egyptian – Questions and Hypotheses


Sepsi Enikő

A megváltás mint művészetfilozófiai és egzisztenciális kérdés (avagy megváltódhat-e annak metanyelve, a tudomány is?) = Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia, a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája, IX. évf., 2013, 142–149.

A szent dramaturgiája Valere Novarina színházában

A Szentháromság, Krisztus és a Passió képei/előképei Simone Weil gondolatrendszerében, Előadás az őszi, III. Vallásszemiotika konferencián, Vallástudományi Szemle, 2012/4, 40–48.

Attention and Creative Imagination in the Work of Simone Weil and János Pilinszky

At the Sources of Simone Weil’s Mysticism

Istenfogalom Simone Weilnél

„L’espace est la matrice du texte” – A propos du théâtre de Valere Novarina

Le "théâtre" immobile de János Pilinszky - lu dans l'optique de Mallarmé, Simone Weil et Robert Wilson, Párizs, L'Harmattan, 2014.

Notes sur la politesse et quelques autres sujets = Michel Murat, Frédéric Worms, Alain, Littérature et philosophie melées, Editions Rue d’Ulm/Presses de l’Ecole normale supérieure, 2012, 119–128.

Theatrical approaches to mystery: the ’kenotic’ theatre

Theatrum philosophicum du dépassement du moi = G. Gutbrod, J. Janiaud, E. Sepsi (szerk.), Simone Weil - philosophie, mystique, esthétique, Paris, Archives Karéline, 2012, 35–53.

Tóth Anna Judit

Az újplatonikus filozófia mint a pogány-keresztény szinkretizmus eszköze, Vallástudományi Szemle, 2015/3-4, 46–55.

Az újplatonikus theurgia = Nagy Árpád Miklós (szerk.), Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban, II, Gondolat, Bp., 2013, 926–950.

Sópatros és Konstantinápoly alapítása – egy mágus Nagy Konstantin udvarában
, Orpheus Noster 5/4 (2013) 17–30.


Vassányi Miklós

Az isteni és az emberi természet egyesülésének értelmezése és jelentősége Hitvalló Szent Maximosz kisebb krisztológiai műveiben, Magyar Filozófiai Szemle, 2015/1, 165–176.

Eriugena (Johannes Scottus) élete és művei különös tekintettel a Periphyseon I. könyvére, Orpheus Noster 2014/3, 7–38.

Evagrios Pontikos (345-399), Az imádságról (???? ????????? / De oratione) 1-80. Forrásközlés történeti-filológiai bevezetővel, Vallástudományi Szemle, 2015/3–4, 73–86.

Hitvalló Szt. Maximos kora

Hitvalló Szent Maximosz krisztológiai érvei a Pürrhosz-vita tükrében

Johannes Scottus Eriugena: Periphyseon. Részlet az I. könyvből, Ókor 2013/4, 56–67.

Maximos életrajza: Források és következtetések

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei I–II.

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei III–IV.

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei V–VIII.

St Denys’ Concept of Initiation in De divinis nominibus—A Paradoxical Case

Structure and Meaning of Denys’ Fundamental TheologyKövetkező események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube