Készült: 2016-02-10
Módosítás: 2023-02-02

OTKA-kutatások

Karunknak 2010 óta 38 nyertes belföldi tudományos pályázata volt, ebből 4 OTKA-pályázatban KRE volt a befogadó, 16 OTKA-pályázatban a Kar oktatói résztvevő kutatók, program- vagy alprogramvezetők (pl. funkcionális-kognitív nyelvészeti kutatás, erkölcs, bűn és kötelesség fogalomrendszerének kutatása, epigenetikai kutatás, kollektív áldozati szerep kutatás, integráció-dezintegráció kutatás, reszocializáció kutatás, szülés-születés panel, irodalmi művek kritikai kiadása, digitalizálás, régészeti kutatás, Kína-kutatás).

Aktuális kutatások:

K - 137724
A propriocepció pszichológiai aspektusai
Vezető kutató: Prof. Dr. Köteles Ferenc
A projekt a propriocepció, vagyis a testhelyzet és -mozgás észlelése, és egyes pszichológiai jellemzők közötti kölcsönhatások vizsgálatát célozza meg laboratóriumi kísérletek segítségével, négy nagy kérdéskör érintésével. Az első kérdéskör a propriocepció és az érzelmek kapcsolata: egyes mozgások valóban képesek-e semleges ingerek preferenciáinak befolyásolására, tágabb értelemben hatással vannak-e az affektív értékelésre? A második kérdéskör a propriocepció pontosságának pszichológiai irányú befolyásolhatóságát érinti: javítható-e, illetve rontható-e a pontosság bizonyos pszichológiai módszerekkel? A harmadik kérdéskör a stressz és a proprioceptív pontosság kapcsolata: az akut stressz valóban negatív hatást gyakorol-e a pontosságra? S végül a negyedik kérdéskör a proprioceptív pontosság fejleszthetősége: lehetséges-e a pontosság javítása szisztematikus tréninggel? Míg az első kérdéskör elsősorban alapkutatás jellegű, a másik három emellett komoly gyakorlati (sportpszichológiai) relevanciával is bír, így az ezekben a vizsgálatokban kapott eredmények közvetlenül is hasznosíthatók lehetnek.

FK - 137816
Huszárok, harcmezőkön innen és túl. Nemzeti csapatnemünk a „hosszú” 19. században
Vezető kutató: Dr. Réfi Attila
A 18. századtól világsikerű branddé vált, díszes öltözetű, magyar eredetű lovas katona, a huszár hosszú időn át jelentősen befolyásolta Európa magyarságképét, hazánkban pedig eredeti, katonai mivoltán messze túlnőve, a történeti tudat, kultúra és folklór szerves részévé vált.
A projekt célja a huszárságnak, mint máig ható jelenségnek, a hadtörténeti megközelítésen túl, politika-, társadalom- és kultúrtörténeti beágyazottságában történő vizsgálata, elsősorban az ún. „hosszú 19. századhoz” kapcsolódó története vonatkozásában. Ez az időszak a francia háborúktól (1792–1815) az I. világháború lezárásáig (1914–1918) terjedő mintegy 130 évet foglalja magában. Kutatásunk súlyponti időszakait is az előbbi két háború, valamint az 1848/49-es szabadságharc képezi. Munkánknak köszönhetően, többek között, megismerhetjük a huszárság szerepét és részvételének jelentőségét a napóleoni háborúk lezárásának időszakában, az utolsó olyan nagy, nemzetközi küzdelemsorozatban, amelyben a magyarság a győztes oldalon vett részt. Bemutatjuk továbbá a honvédsereg egy huszárezredének létrejöttét és működését is, miáltal jobban megismerjük a huszárság szabadságharc során játszott szerepét és jelentőségét is. A magyar királyi 5. honvéd lovashadosztállyal kapcsolatos kutatásaink révén pedig egy magasabb egység szintjén mutatjuk be a huszárság metamorfózisát, identitáskeresését és új szerepkörbe kerülését a korszakváltást jelentő Nagy Háború során.
Végül, forráskiadásaink eredményeként, érzékletes képet kapunk ezek szerzőinek a katonaléthez és egyúttal a mindennapi élethez kapcsolódó viszonyáról is.

K-131866
Laskai Osvát Sermones de sanctis c. művének kritikai kiadása, a segédletek elkészítése
Vezető kutató: Fülöppné Dr. Romhányi Beatrix
A korábbi OTKA projektekhez (K77415, 104716) kapcsolódó, azt folytatni szándékozó pályázat fő célja Laskai Osvát Sermones de sanctis c. műve modern kritikai kiadásának elkészítése. A pályázat keretében a következő bő 2 évben – megváltozott személyi összetételben – a fennmaradt 25 sermo átírását és publikálását, valamint az összes szöveg kontrollszerkesztését és TEI XML rendszerben történeő kódolását tervezzük. Emellett fontos része a jelen projektnek, hogy befejezzük Temesvári Pelbárt Quadragesimale c. sermó-gyűjteményének kritikai kiadását, ami Bárczi Ildikó halála miatt félbe szakadt. A projekt harmadik feladata a Laskai és Temesvári által a kiadott sermoikban használt, részben már összegyűjtött exemplumok rendszerezése, illetve ezek és a liturgikus idézetek közzététele a sermones.elte.hu honlapján és a ThEMA adatbázisában.
A projekt a Laskai és Temesvári sermóinak internetes felületeként szolgáló sermones.elte.hu honlap karbantartását is feladatának tekinti.

 

Korábban megvalósult projektek:

•   Nők a lelkészi pályán - K – 128313
Vezető kutató: Dr. Török Emőke
Tervezett kutatásunk célja annak vizsgálata, hogyan értelmezik és élik meg a protestáns lelkésznők lelkészi és női szerepüket az egyházban, a gyülekezetben és a családban, illetve hogy az általuk képviselt, lelkészi és magánemberi működésüket egységes egésszé szervező értékrend mennyiben tartalmaz modern és tradicionális elemeket a női szerepek és a munkához való viszony vonatkozásában. Célunk annak feltérképezése, hogy milyen módon alakítja a lelkésznők munkához és női szerepekhez való viszonyulását két, részben egymással ellentétes hatás. Egyrészt nőként egy hagyományosan férfiasnak tartott hivatást – és bizonyos értelemben vezető pozíciót – töltenek be, amelyet az egyházak és felekezetek jelentős részében ma sem tölthetnek be nők, szerepük ennyiben tehát egyértelműen emancipatorikus, a női egyenjogúság irányába mutat. Másrészt azonban egy olyan társadalmi környezetben élnek és dolgoznak, amely a teljes társadalom értékrendjéhez képest feltehetően jobban ragaszkodik a hagyományos szerepekhez és hagyományos nemek szerinti munkamegosztáshoz a családban és a nyilvánosságban. Célunk továbbá annak vizsgálata, hogy a női munkavállalással kapcsolatos és a nem egyházi foglalkozások esetében a szociológiában sokat kutatott jelenségek (mint a karrierépítés nehézségei, az üvegplafon, előítéletek, munka és magánélet összeegyeztetésének nehézségei) megjelennek-e egyáltalán, és ha igen, hogyan a lelkésznők személyes tapasztalataiban.

•    „A misztika fogalmai és hagyományai az európai gondolkodásban” - OTKA 101503 kutatócsoport
A kutatócsoport antik, érett és késő középkori, valamint modern filozófia, teológiai és eszmetörténeti forrásokban kutatja a misztika értelmezéseit és fogalomkészletét. A projekt két nagy nemzetközi konferenciát és jelentős publikációs tevékenységet tartalmaz.

•    A John Milton főműve, az Elveszett Paradicsom Jánosy István által készített fordításának kritikai kiadása - OTKA K 101928
Kutatási projekt célja, hogy a résztvevők elkészítsék John Milton főműve, az Elveszett Paradicsom Jánosy István által készített fordításának kritikai kiadását. A négyéves kutatás végére korszerű, a magyar olvasóközönség igényeihez alkalmazkodó jegyzetapparátus készül el az eposz szövegéhez, és a kutatócsoport összeállít egy, a nemzetközi Milton-kutatás legfontosabb területeit áttekintő tanulmánykötetet.

•    Laskai Osvát szentbeszédeinek digitalizálása - OTKA K 77915
A projekt keretében három év alatt elkészült 36 sermó átírása és kommentálása, amelyek a sermones.elte.hu oldalon digitális formában elérhetők. Elkészült továbbá a Bárczi Ildikó által készített korábbi átírások revíziója is, mivel ezek közül több annak idején a bibliai idézetek azonosítása és a columnaszám jelölése nélkül került fel a honlapra. A projekthez kapcsolódóan, részben az eddigi eredmények bemutatását célozva 2011. november 28-án konferencia volt Laskai Osvát halálának 500. évfordulója tiszteletére az Országos Széchényi Könyvtárban.

•    Színházi net-filológia - OTKA K 81400
A 2014-ben lezárult és a www.philther.hu oldalon prezentált alapkutatás a monográfiák papírlapjáról kilépve, jegyzetek nélkül 6000n terjedelmű rekonstrukciók révén, a fényképek, mozgóképek, szöveges és más típusú hivatkozások mozgékonyságával láttatja az elmúlt hatvan év legjelentősebb színházi előadásait. Azon generációk számára készült, amelyek az internet globális infrastruktúráján szocializálódtak, és olyan rendszert hoz létre, amely a „képi fordulat” után felnövekvő közönség számára kínál linkekre kattintó olvasási stratégiát.
Lásd http://nyilvanos.otka-palyazat.hu/index.php?menuid=930&lang=HU&num=81400
 

OTKA-repozitórium

A misztika fogalma és hagyományai az európai gondolodásban
(K 101503)Bányai Ferenc

„A lélek: ház, s a lélekerők a hozzá vezető utak” Eckhart mester misztikus nyelve, Orpheus Noster, 2015/1, 52–64.

A szent és a misztikus. Árpád-házi Szent Erzsébet és Eckhart mester, Vigilia, 2015/3, 170–172.

Eckhart mester, Prédikáció Szent Erzsébetről (ford. B. F.), Vigilia, 2015/3, 172–175.

Világrend és metaforarendszer Eckhart mester misztikájában, Keréknyomok, 2012/7, 21–38.

Hamvas Endre

Fény, látás és megistenülés a hermetikus irodalomban: metafora vagy vallási tapasztalat?

Κόρη κόσμου – A világ leánya, Orpheus Noster, 2013/4, 93–112.

Kozmikus szomorúság: a lélek eredete a hermetikában
, Orpheus Noster, 2012/4, 48–64.

Németh Csaba

XII. századi spirituális írások

Ascending to the third heaven? A missing tradition of Latin mysticism

Az angyalok körmozgása és Isten belseje: az istentan és istenismeret néhány problémája Hugo de Sancto Victore Mennyei hierarchia-kommentárjában

Tanulmányok a középkori teológiai antropológia területéről


Parlagi Gáspár

A Szent Makariosz erényei című mondásgyűjtemény és a Jézus-ima egyiptomi megjelenése

The Letter Ad filios Dei of Saint Macarius the Egyptian – Questions and Hypotheses


Sepsi Enikő

A megváltás mint művészetfilozófiai és egzisztenciális kérdés (avagy megváltódhat-e annak metanyelve, a tudomány is?) = Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia, a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája, IX. évf., 2013, 142–149.

A szent dramaturgiája Valere Novarina színházában

A Szentháromság, Krisztus és a Passió képei/előképei Simone Weil gondolatrendszerében, Előadás az őszi, III. Vallásszemiotika konferencián, Vallástudományi Szemle, 2012/4, 40–48.

Attention and Creative Imagination in the Work of Simone Weil and János Pilinszky

At the Sources of Simone Weil’s Mysticism

Istenfogalom Simone Weilnél

„L’espace est la matrice du texte” – A propos du théâtre de Valere Novarina

Le "théâtre" immobile de János Pilinszky - lu dans l'optique de Mallarmé, Simone Weil et Robert Wilson, Párizs, L'Harmattan, 2014.

Notes sur la politesse et quelques autres sujets = Michel Murat, Frédéric Worms, Alain, Littérature et philosophie melées, Editions Rue d’Ulm/Presses de l’Ecole normale supérieure, 2012, 119–128.

Theatrical approaches to mystery: the ’kenotic’ theatre

Theatrum philosophicum du dépassement du moi = G. Gutbrod, J. Janiaud, E. Sepsi (szerk.), Simone Weil - philosophie, mystique, esthétique, Paris, Archives Karéline, 2012, 35–53.

Tóth Anna Judit

Az újplatonikus filozófia mint a pogány-keresztény szinkretizmus eszköze, Vallástudományi Szemle, 2015/3-4, 46–55.

Az újplatonikus theurgia = Nagy Árpád Miklós (szerk.), Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban, II, Gondolat, Bp., 2013, 926–950.

Sópatros és Konstantinápoly alapítása – egy mágus Nagy Konstantin udvarában
, Orpheus Noster 5/4 (2013) 17–30.


Vassányi Miklós

Az isteni és az emberi természet egyesülésének értelmezése és jelentősége Hitvalló Szent Maximosz kisebb krisztológiai műveiben, Magyar Filozófiai Szemle, 2015/1, 165–176.

Eriugena (Johannes Scottus) élete és művei különös tekintettel a Periphyseon I. könyvére, Orpheus Noster 2014/3, 7–38.

Evagrios Pontikos (345-399), Az imádságról (Περὶ προσευχῆς / De oratione) 1-80. Forrásközlés történeti-filológiai bevezetővel, Vallástudományi Szemle, 2015/3–4, 73–86.

Hitvalló Szt. Maximos kora

Hitvalló Szent Maximosz krisztológiai érvei a Pürrhosz-vita tükrében

Johannes Scottus Eriugena: Periphyseon. Részlet az I. könyvből, Ókor 2013/4, 56–67.

Maximos életrajza: Források és következtetések

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei I–II.

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei III–IV.

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei V–VIII.

St Denys’ Concept of Initiation in De divinis nominibus—A Paradoxical Case

Structure and Meaning of Denys’ Fundamental Theology


Miklós Vassányi, Enikő Sepsi, Anikó Daróczi (eds.)

The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition, Cham (Svájc), Springer International Publishing, 2017.

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin