Német Nyelv és Irodalom Tanszék

Képzések, specializációk

BA-képzés (nappali képzés)
- Minorképzés (4 félév)
- levelező tagozat
Specializációk:
- Német nyelv, kultúra, gazdaság (4 félév)
- Üzleti és gazdasági kommunikáció (4-6 félév)
- Társadalomtudományi és gazdasági fordítói (4-6 félév)

MA-képzés: Német nyelv, irodalom és kultúra
Specializációk:
- Kulturális mediátor
- Üzleti és gazdasági nyelvi közvetítés
- Nemzetiségi szervezeti és kulturális ismeretek
- Nemzetközi lexikográfia


Német nyelv és kultúra tanára (osztatlan némettanár-képzés, 6-11 félév)
Német nyelv és kultúra tanára (levelező némettanár-képzés, 2-5 félév)

Tudományos kutatás

A tanszéki kutatómunka átfogja az irodalomtudomány, a műfordítás, a nyelvtudomány, valamint a nyelvpedagógiai területét. A következő kutatócsoportok működnek tanszékünkön:
Lexikographische Forschungsgruppe (2005–)
Literatur und Erinnerung im Donauraum (2005–)
SZÓkapTÁR / KolleX (2005–)
Übersetzerwerkstatt Hyperion / Hüperión Fordítói Műhely (2008–)
Alkalmazott Nyelvészeti Kutatócsoport (2008–)
2009 óta közel húsz kisebb-nagyobb tudományos, illetve ismeretterjesztő rendezvényt szervezetünk és bonyolítottunk le.


Irodalomtudomány

Literatur und Erinnerung im Donauraum nevű kutatócsoportunk az emlékezetkutatás és az interkulturalitás modern elméleteire támaszkodva a közép-európai térség irodalmi folyamatait térképezi fel. Az Ungarn in Europa című projektnyitó konferenciát további rendezvények követték, úgy mint az Individuális és kollektív emlékezet Közép-Európában címmel a bécsi Collegium Hungaricumban rendezett szimpózium, valamint a 2009-ben az Interkulturális Germanisztika Társaság (GIG) támogatásával rendezett Begegnungsraum: Ostmitteleuropa című konferencia. Rendezvényeinken részt vettek az ELTE, a PPKE oktatói, a grazi Karl-Franzens-Universität előadói, az Osztrák Tudományos Akadémia Kultúrtörténeti Bizottságának kutatói, továbbá kb. 20 ország képviselői. A két konferencia eredményeit Individuelle und kollektive Identität in Zentraleuropa nach dem Ersten Weltkrieg (szerk.: Dr. Ritz Szilvia) és Begegnungsraum: Ostmitteleuropa (szerk.: Dr. Szentpétery-Czeglédy Anita) címmel önálló kötetben jelentettük meg.

Legjelentősebb rendezvényeink az 50 résztvevővel, Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas (2013) címen, valamint a 70 résztvevővel, Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa (2015) címen megrendezett nemzetközi konferencia. Mindkét esemény tudományos anyagát nyomtatásban is megjelentettük azonos címeken; előbbi E.W.B. Hess-Lüttich, Czeglédy Anita, Kovács Edit és Szatmári Petra, utóbbi pedig Czeglédy Anita, Szilágyi-Kósa Anikó és Fülöp József szerkesztésében látott napvilágot.

A társasági tagságok mellett a nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódást segíti az Osztrák Magyar Akadémiai Vegyesbizottság és a Gesellschaft für interkulturelle Germanistik munkájában való részvételünk. Az Universität des Saarlandes Osztrák Intézetével kötött DAAD-GIP együttműködés keretében az egykori Monarchia interkulturális közegének modern elméleti alapokon történő vizsgálata mellett új kutatási témákat is megfogalmaztunk: az emlékezetkutatás, az autobiográfia, valamint az Egyetem profilját szem előtt tartva az irodalom és a szakralitás kapcsolata került a középpontba.

Az irodalomtudományi kutatócsoport keretein belül jelentős az eddig négyszer (2011-ben, 2013-ban, 2016-ban és 2019-ben) megrendezésre került Inspirationen című szimpóziumsorozat Dr. habil. Czeglédy Anita szervezésében (mind a négy szimpózium anyaga megjelent nyomtatásban). A 2017-ben Dr. habil. Horváth Géza főszervezésében létrejött Luther und die Reformation – im Spiegel der deutschsprachigen Literatur des 18., 19. und 20. Jahrhunderts című nemzetközi konferencia pedig a reformáció 500. jubileumi évében vált a magyarországi tudományos élet kitüntetett rendezvényévé, melynek anyagából tanulmánykötetet jelentettünk meg a würzburgi Königshausen & Neumann Verlag gondozásában és Horváth Géza szerkesztésében.


Nyelvtudomány

Oktatóink a lexikológiai, lexikográfiai, grammatikográfiai és névtani kutatások területén mutatnak fel kiemelkedő eredményeket.

Dr. habil. Petra Szatmári 1986 óta dolgozik a felsőoktatásban, 2011 óta a tanszék oktatója. Kutatásaiban a német rendszernyelvészet számos kérdésfelvetése jelenik meg: morfológia, szintaxis, szemantika, valenciaelmélet, grammatikalizálódási folyamatok, ill. kontrasztív nyelvészet. Több folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (Aussiger Beiträge, Jahrbuch der ungarischen Germanistik), számos monográfia, tanulmány és tudományos szótárcikk szerzője, valamint a WSK-szótársorozat (Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft) első kötetének, a Grammatik. Ein Lern- und Konsultationswörterbuch című referenciamű munkatársa 2016-2018 között.

Dr. Szatzker Szilvia 2008 óta tanszékünk oktatója, kutatásaiban alapvető nyelvtani jelenségek szerepét tisztázza a német nyelvben (a német igeidők és igemódok terén), munkájában a szinkrón és diakrón nyelvtudományi szempontokat ötvözve. Eredményei, amelyek kiemelt fontosságúak a német mint idegen nyelv tanításában is, célirányosabbá tehetik a nyelvszakos egyetemi hallgatók nyelvi és nyelvészeti képzését.

Dr. Szilágyi-Kósa Anikó 1997 óta dolgozik a felsőoktatásban, 2017 óta a tanszék oktatója. Fő kutatási területe a kisebbségtudomány, ill. a névtan. Kutatásaiban a magyarországi németek nyelvhasználatával (nyelvjárásaival) és tulajdonnév-használatával (névadás, személynév-használat, többnyelvű földrajzinév-használat) foglalkozik. Emellett számos publikációjának témája a kontrasztív onomasztika, vagyis a magyar és német tulajdonnév-rendszerek összehasonlító vizsgálata.

Óraadónk, Dr. Uzonyi Pál az Akadémiai Kiadó nagyszótár-sorozatának szerkesztésén túl egy jelentős nemzetközi szakszótár-projektben is részt vesz: WSK 1. Grammatik (Hg. von P. Uzonyi und S. Schierholz).

A gyakorlati jellegű nyelvfejlesztési és nyelvészeti órák megtartásában főállású oktatóként közreműködik Simon Krisztina nyelvtanár (szakfordítási gyakorlatok) és a tanszék anyanyelvi lektora, Bakainé Rottländer Heide (gyakorlati nyelvórák, országismeretei és stilisztikai gyakorlatok).

A 2005-ben, Dr. Hollós Zita által alapított tudományos szótárműhelyben indult az az OTKA ifjúsági kutatási projekt (OTKA-projekt F 049397, 2005-2008), melynek keretében hallgatók bevonásával létrejöhetett 2012-re egy több mint negyvenezer, német korpuszalapú szókapcsolatot és magyar fordítását tartalmazó adatbázis (Hollós Zita: SZÓKAPTÁR/KOLLEX). Az adatbázis adatai forrásműként 2014-ben a Grimm Kiadónál SZÓKAPTÁR: Német–magyar SZÓkapcsolatTÁR. Korpuszalapú kollokációs tanulószótár. KOLLEX: deutsch-ungarisches KOLLokationsLEXikon. Korpusbasiertes Wörterbuch der Kollokationen. Deutsch als Fremdsprache címmel, nyomtatott szótár formájában kerültek publikálásra.

A további kollokációkkal és internetes szótárakkal kapcsolatos kutatások az Alexander von Humboldt-Stiftung többszörös finanszírozásával valósulhattak meg, melyek erdményeképpen 2016-tól - az internetes webdesign és funkciók elméleti megtervezése és programozói kivitelezése után – részben online is elérhetővé vált és új típusú adatokkal bővült az adatbázis, mely E-KOLLEX online tanulószótár néven vált ismertté és azóta ingyenesen elérhető mindenki számára.

Dr. Hessky Regina és Dr. Hollós Zita 2002-2016 között együtt dolgoztak a Prof. H. E. Wiegand által szerkesztett tíznyelvű, ötkötetes lexikográfiai szakszótár munkálatain (Wörterbuch zur Lexikographie und Wörterbuchforschung. Dictionary of Lexicography and Dictionary Research. Band 1. A-C. Berlin/New York: de Gruyter 2010.). Ezután Dr. Hollós Zita egyedül folytatta a munkát az utolsó kötetek 2017-es és 2020-as megjelenéséig. Mindehhez az elméleti hátteret a KRE-n 2012 őszén indult EMLex (Europäischer Master in Lexikographie) nemzetközi mesterképzés biztosítja, amely a Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vezetésével és több egyetem szoros együttműködésével valósulhatott meg. 2015 óta a mesterszak EMJMD (Erasmus Mundus Joint Master Degree) finanszírozási formában működik, de továbbra is lehetőség van bekapcsolódni a képzésbe a német diszciplináis mesterképzés Lexikográfia és szótártudomány (EMLex) specializációján keresztül.

Dr. Szatmái Józsefné a WSK-szótársorozat (Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft) első kötetének, a Grammatik. Ein Lern- und Konsultationswörterbuch című referenciamű munkatársa 2016-2018 között.


Nyelvpedagógia

Dr. Dringó-Horváth Ida 2000 óta dolgozik a Goethe Intézet multiplikátoraként és tart az intézet keretein belül és egyéb intézmények megbízásából is tanártovábbképzéseket, illetve több hazai és nemzetközi projektben vállalt vezető szerepet (pl. MKI Tananyagfejlesztés, OECD-felmérés). Koordinálásával a Goethe Intézettel kötött együttműködési keretmegállapodás értelmében 2019 szeptemberétől a KRE-n az elsők között vált lehetővé, hogy a német nyelvszakos hallgatók bekapcsolódjanak a Goethe Intézet által fejlesztett új, nemzetközi továbbképzési tananyag (DLL – Deutsch Lehren Lernen) felhasználásába az egyetemi képzés során. Ennek részeként hallgatóink hozzáférést kapnak a mintatantervbe leginkább illeszkedő DLL-kurzusanyaghoz (DLL 6  Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung) online, Moodle-kurzus formájában. A képzésanyag a legmodernebb módszertani ismereteket tárgyalja interaktív és multimédiás formában, számtalan videóval, interaktív feladattal, valamint digitális kommunikációs kiegészítéssel (fórum-, chathasználat). A feldolgozás során az innovatív tananyag nyújtotta lehetőségeket kihasználva blended-learning formában is tanulnak a hallgatók, mely hozzájárul digitális kompetenciáik fejlesztéséhez. Az anyag elvégzését a keretmegállapodás értelmében a GI – KRE által közösen kiadott továbbképzési tanúsítvány igazolja, melyben az elvégzett kreditek (ECT) mennyiségét is feltüntetjük.

További részletekről a tanszék önálló honlapján tájékozódhatnak.

Tanszékvezető
Dr. habil. Kovács Edit
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tanszéki ügyintéző

Nagy Alexandra
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 483 2879


Az oktatók fogadóórái.

A Német Nyelv és Irodalom Tanszék oktatói

Elérhetőség

Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita,
egyetemi docens, intézetvezető-helyettes
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Horváth Géza, intézetvezető,
egyetemi docens
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szatzker Szilvia, egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dötschné Dr. habil. Hollós Zita, egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Szilágyiné Dr. habil. Kósa Anikó, egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Dringó-Horváth Ida, egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Klemm László, egyetemi docens Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sámson Réka, egyetemi tanársegéd Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Simon Krisztina, egyetemi óraadó Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Fülöp József, egyetemi adjunktus Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sára Balázs, egyetemi tanársegéd Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tóth Éva, egyetemi óraadó Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kovács Edit, egyetemi docens, tanszékvezető Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Bakainé Rottländer Heidemesteroktató Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szinger Ádám András, egyetemi tanársegéd Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Rohonyi Dóra, egyetemi tanársegéd Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin