Literatur und Erinnerung im Donauraum Kutatócsoport - Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita

Intézet: Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete

Vezető: Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita

Létrejötte: 2014. évi kari önértékelési kötet 3. sz. mellékletében

 

Tagjai:
Dr. Fülöp József
Dr. Klemm László
Dr. Kovács Edit
Dr. habil. Horváth Géza

Kutatási tevékenység

A több mint 15 éve alapított Literatur und Erinnerung im Donauraum nevű kutatóműhely az elmúlt években számos nemzetközi rendezvénnyel és kötettel adott hírt magáról. Törekvéseink középpontjában egy olyan szellemi műhely életre keltése állt, amely több évszázados református szellemi örökséget tovább örökítő, tudományművelő tevékenységet folytat, és a Károli Gáspár Református Egyetem szellemiségéből táplálkozó, a műhelyre egyedileg jellemző megközelítésmódot honosít meg a közép-európai régióban.

A kutatócsoport kezdeti tevékenysége a régió kulturális transzferjelenségeinek vizsgálatára, a magyar–német irodalmi kapcsolatok kutatására irányult. Ezt egészítették ki később a kulturális emlékezet, egyéni és kollektív identitás, többnyelvűség, valamint az interkulturalitás témakörei.  A műhely tagjai a közép-európai geográfia és politikai tér irodalmi, esztétikai konstrukcióit, sajátos nyelvi jelenségeit térképezik fel kutatásaikban. Munkáikkal a művészi, esztétikai megközelítésmódok sokszínűségét, a kultúra és az azt felölelő tér identitásteremtő jelentőségét, valamint az irodalom, nyelv, kultúra és identitás kapcsolatának sajátos közép-európai manifesztációit kívánják láttatni.

A grazi és ljubljanai germanisták részvételével alapított, Dr. habil. Czeglédy Anita vezetésével működő kutatóműhely aktivitását fémjelzik az alapítása óta rendezett tudományos események és az ezekhez kapcsolódó publikációk. 2004-ben az „Ungarn in Europa” címmel rendezett konferencián az Osztrák Tudományos Akadémia Kultúrtörténeti Bizottsága, illetve a grazi Karl Franzens Universität kutatói voltak vendégeink. 2008-ban magyar és német szakos doktoranduszok számára Országos Doktorandusz-konferenciát szerveztünk „Kanon & Co.” címmel. 2009-ben „Begegnungsraum Ostmitteleuropa” címen több mint 50 előadóval rendeztünk nemzetközi germanista konferenciát. A konferencia anyaga a Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa címen Dr. Czeglédy Anita, Prof. E. W. B. Hess-Lüttich és Ulrich H. Langanke szerkesztésében a Peter Lang Verlagnál látott napvilágot (a kiadvány a DAAD és a budapesti Svájci Nagykövetség támogatását élvezte). 2011 júniusában „Inspirationen” címmel hirdettünk meg egy nemzetközi interdiszciplináris szimpóziumot, amelynek előadásait a Károli Könyvek idegen nyelvű sorozatában jelentettük meg. A kreatív és eredeti gondolkodásra invitáló rendezvény nagy sikerére való tekintettel 2013 januárjában „Inspirationen II” címmel a szimpózium folytatására is sor került, melynek előadásait szintén külön kötetben jelentettük meg. A 2013-as év legjelentősebb rendezvénye a mintegy 50 résztvevőt fogadó „Wendepunkte” című nemzetközi konferencia volt, amelyet az Interkulturális Germanisztika Társaság és az Osztrák Kulturális Fórum támogatásával bonyolítottunk le. 2014 novemberében „Kultúra, interkulturalitás és identitás“ címmel interdiszciplináris konferenciát rendeztünk, melynek előadói a keresztyén/keresztény identitás, az identitás teológiai, filozófiai, pszichológiai, pedagógiai, szociológiai és (kultúr)antropológiai megközelítésének, a kétnyelvűség, többnyelvűség, globalizáció, identitás és kulturális identitás összefüggéseinek kérdéseit tárgyalták. 2015. május 28–30-án az Osztrák Kultúrforum, a Német Nagykövetség és a Magyar Germanisták Társasága támogatásával került megrendezésre a „Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa” című nemzetközi konferencia, melyen 80 hazai és külföldi kutatót láttunk vendégül. A szervezők a témakiírással a kultúra és az azt felölelő tér identitásteremtő jelentőségére, valamint a művészi, esztétikai megközelítésmódok politikai, gazdasági diskurzusokkal szembeni előnyeire kívánták felhívni a figyelmet. A program kísérőeseménye volt az Osztrák Kulturális Fórum szervezésében megvalósuló felolvasó est, melynek vendége Thomas Stangl osztrák író részleteket olvasott fel Reisen und Gespenster című kötetéből.

Az „Inspirationen” című konferenciasorozat következő eseményére 2016. október 14–15-én került sor, amelynek hívószava ezúttal „Wege” (Utak) volt. A konferencia kísérőeseménye a Robert-Bosch-Stiftung és a Gondolat Kiadó támogatásával valósult meg: Georg Klein író és Horváth Géza műfordító beszélgetését Györei Balázs moderálta. A 2017–2018-as tanévben két rendezvényt bonyolítottunk le: „»Fogosch oder Zander« – Kulturelle und mediale Übertragungen der Texte von Thomas Bernhard” címmel Dr. Kovács Edit szervezésében nemzetközi konferenciának adtunk otthont, amit az Osztrák Kulturális Fórum és a Thomas Bernhard Gesellschaft támogatott. 2017 novemberében Dr. habil. Horváth Géza szervezésében a „Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert” című nemzetközi konferencián fogadtuk vendégeinket, akiknek soraiban az irodalom és szakralitás témakörének neves külföldi kutatói szerepeltek. Az eseményt a REFO-500 és a Dunamelléki Egyházkerület is támogatta.

2019 októberében az „Inspirationen” konferenciasorozat IV. eseményét rendeztük meg, „Klänge” (Hangok) címmel, tovább erősítve ezzel a sorozat interdiszciplináris jellegét. A 2020/2021-es tanévben az „Inspirationen” nemzetközi konferenciasorozat folytatását, egy konferenciakötet kiadását és a Német Nyelv és Irodalom tanszék alapításának 25. jubileumát fémjelző reprezentatív tanulmánykötet megjelentetését tervezzük. Fülöp József gondozásában pedig egy, a 19. és 20. századi német nyelvű irodalom triviális műfajaiból szemelgető, közel 50 jelentős német, osztrák, cseh, lengyel és svájci szerző kisprózai munkásságában tallózó kötet jelenik meg, amely a triviális irodalom legjobb előfutárait vizsgálja kulturális és irodalomtörténeti kontextusban, és hazánkban alig ismert vagy teljesen ismeretlen életművek bemutatására vállalkozik.


A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk

Geopoetische Reisen in Mitteleuropa. Studien zur Sprache und Kultur, hg. v. Anita Czeglédy und Anikó Szilágyi-Kósa, unter Mitarbeit von József Fülöp, Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn LHarmattan Verlag Éditions LHarmattan, Budapest Paris, 2019.

Inspirationen III. Wege, hg. v. Anita Czeglédy, Géza Horváth, unter Mitarbeit von József Fülöp und Edit Kovács, Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn – L’Harmattan, Budapest Paris, 2019.

Inspirationen IV. Klänge, hg. v. Anita Czeglédy, Géza Horváth, unter Mitarbeit von József Fülöp, Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn – L’Harmattan, Budapest – Paris, 2020. [megjelenés előtt]

Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert, hg. von Horváth Géza, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2019.

Tükör által. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből, szerk.: Czeglédy Anita, Sepsi Enikő, Szummer Csaba (szerk.):, KRE, LHarmattan, Bp., 2016.

Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas, hg. von. Hess-Lüttich, Ernest, Czeglédy Anita, Kovács Edit, et al., Frankfurt am Main: Peter Lang 2015 (=Cross Cultural Communication 28.)

Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa, hg. von E. Hess-Lüttich, A. Czeglédy, U. Langanke. Bern, Peter Lang 2010 (=Cross Cultural Communication 19.)

Begegnungsraum: Ostmitteleuropa, hg. von Hess-Lüttich, E., Czeglédy, A., Langanke, U., Bern, Peter Lang 2010.

László Tarnói: Schnittpunkte I. Literarisches Leben des deutschsprachigen Ungarn um 1800, hg. v. József FülöpKároli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn – L’Harmattan, Budapest  Paris, 2020. [megjelenés előtt]

László Tarnói: Schnittpunkte II. Studien zur Germanistik und Hungarologie, hg. v. József Fülöp, Károli Gáspár Universität der Reformierten Kirche in Ungarn – L’Harmattan, Budapest – Paris, 2021. [nyomdai előkészítése folyamatban]
A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk

Szentpétery-Czeglédy Anita

Sein-in-der-Sprache. Poetische Identitätskonstruktionen im multikulturellen mitteleuropäischen Raum. Wien, Praesens Verlag, 2019.

Transsilvanische Wege – ‚Die Schweiz des Ostens‘ als interkulturelles Modell für Mitteleuropa. In: Czeglédy, Anita; Horváth, Géza (szerk.): Inspirationen III. Wege. Budapest - Párizs, Károli Gáspár Református Egyetem - LHarmattan Kiadó, 2019, 5974.

Säkularisation und Modernität bei Rilke aus protestantischer Sicht. In: Horváth, Géza (szerk.): Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert. Würzburg, Verlag Königshausen und Neumann GmbH, 2019, 143157.

Aromen, Farben, Wendungen, Gold und Silber gibt es hier kiloweise. In: Kerekes Gábor (Hg.): Winterlamm: Studien zu Máron Kalász’ Roman. Pilisvörösvár 2018. S. 1124.

How to live in words? Peter Handke und die Sprechakttheorie. In: Bombitz, A., Pektor, Katharina (Hg.): Das Wort sei gewagt − Ein Symposium zum Werk von Peter Handke. Wien: Praesens 2018, S. 7589.

Kultur, Identität und Ethnizität in Melinda Nadj Abonjis Roman Tauben fliegen auf. In: Balogh, F. András; Leitgeb, Christoph (szerk.): Zur kulturellen Funktion von kleiner Differenz: Verwandtschaften, Freundschaften und Feindschaften in Zentraleuropa. Wien, Praesens Verlag, 2017, 123133.

Kultur, Identität und Ethnizität in Melinda Nadj Abonjis Roman Tauben fliegen auf. In: Balogh, F. A.; Leitgeb, Christoph (Hg.): Zur kulturellen Funktion von kleiner Differenz. Wien: Praesens 2017. S. 121135.

„Ein Training im Ich-Sagen – Re-Konstruktion von Vergangenheit in Günter de Bruyns Autobiographie Zwischenbilanz. In: Szabolcs, János, Ágota Nagy (Hg.): Umwandlungen und Interferenzen [= Großwardeiner Beiträge zur Germanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhls für Germanistik der Christlichen Universität Partium; 13, Wien, Praesens Verlag, 2016, S. 135146.

Újrateremtett valóság. A volt NDK ábrázolása Thomas Brussig regényeiben az iróniától a derűig. In: Horváth Csaba, Papp Ágnes Klára, Török Lajos (szerk.): Párhuzamok, történetek. KRE, LHarmattan, Budapest, 2016, 121135.

„Bilder der Erinnerung an die deutsche Vergangenheit in Günter de Bruyns Autobiographie Zwischenbilanz. In Hess-Lüttich, Czeglédy Anita, Kovács Edit, Szatmári Petra, Zakariás Emese (Hg.): Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas. (=Cross Cultural Communication 28.), Frankfurt am Main: Peter Lang 2015, S. 2143.Horváth Géza

Fernweh oder Heimweh in der deutschen Romantik. In: Czeglédy, Anita; Horváth, Géza (szerk.): Inspirationen III. Wege. Budapest, Magyarország - Paris, Károli Gáspár Református Egyetem - LHarmattan Kiadó, 2019, 1525.

Unser letztes Ereigniß ist immer noch Luther, unser einziges Buch immer noch die Bibel: Friedrich Nietzsches Lutherbild. In: Horváth, Géza (szerk.): Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert. Würzburg, Verlag Königshausen und Neumann GmbH, 2019, 8596.


Klemm László

Biblisches in Kafkas Das Urteil. In: Czeglédy, Anita; Horváth, Géza (szerk.) Inspirationen III. Wege. Budapest - Paris: Károli Gáspár Református Egyetem LHarmattan, 2019, 107113.

Quod licet Iovi non licet bovi – Zu Heinrich von Kleists Die Heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. In: Horváth, Géza (szerk.): Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert. Würzburg, Verlag Königshausen und Neumann GmbH, 2019, 6572.

Kompasszió és kontempláció Christine Lavant Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus (Feljegyzések a tébolydából) című művében. In: Czeglédy, Anita; Sepsi, Enikő; Szummer, Csaba (szerk.) Tükör által: Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből. Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, LHarmattan Kiadó, 2016, 126135.

Compassion und Kontemplation in Christine Lavants „Aufzeichnungen aus einem Irrenhaus als Rückwende. In: Hess-Lüttich, Ernest W B; Czeglédy, Anita; Kovács, Edit; Szatmári, Petra; Zakariás, Emese (szerk.): Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2015, 181188.

Zur Frage der Wünsche bei Paulus und Kafka. In: Anita Czeglédy, József Fülöp, Szilvia Ritz (Hg.): Inspirationen: Künste im Wechselspiel. Budapest: KRE; L’Harmattan, 2012, S. 176180.


Kovács Edit

Von Mensch zu Mensch. Wege der literarturwissenschaftlichen Ethik. In: Czeglédy, Anita; Horváth, Géza (szerk.) Inspirationen III. Wege. Budapest – Paris: Károli Gáspár Református Egyetem és L’Harmattan Kiadó, 2019, 115–123.

Az etikai fordulat a német irodalomtudományban. In: Czeglédy, Anita; Sepsi, Enikő; Szummer, Csaba (szerk.): Tükör által: Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó, 2016, 143–153.


Ruinen der Melancholie. W. G. Sebalds Benjamin-Lektüre in Die Ringe des Saturn. In: J. Fülöp/Sz. Ritz (Szerk.): Inspirationen II. Studien zu Literatur und Kultur. Budapest: LHarmattan, 2015, S. 718.

Zur Figur der Inversion in Thomas Bernhards Prosa. In: Ernest W.B. Hess-Lüttich / Anita Czeglédy / Edit Kovács / Petra Szatmári / Emese Zakariás (Hrsg.): Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas. Frankfurt a. M. et al.: Peter Lang, 2015, S. 189201.

Zur Figur der Inversion in Thomas Bernhards Prosa. In: Hess-Lüttich, Ernest W B; Czeglédy, Anita; Kovács, Edit; Szatmári, Petra; Zakariás, Emese (szerk.): Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2015, 189200.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin