A Kollégium célja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának nappali tagozatán alap-, mester- és posztgraduális képzésben tanulmányokat folytató hallgatók kiemelt tehetséggondozó központja legyen.

A szakkollégium arra törekszik, hogy a keresztyén és különösen a protestáns értékek és szemléletmód mentén korszerűen művelt, jó szakembereket képezzen a magyar nemzet számára, akik indíttatást éreznek arra, hogy bekapcsolódjanak a hazai és nemzetközi tudományos életbe, valamint a doktori fokozat megszerzésével a hazai tudományos intézetek és felsőoktatási intézmények szakmai utánpótlását biztosítsák.

Bővebb és részletesebb információk »


A KOLLÉGIUMRÓL HÍREK MŰHELYEK KURZUSKÍNÁLAT FELVÉTELI DOKUMENTUMOK KAPCSOLAT GALÉRIA


HÍREINK

Rendezvény – 2019. február 21-én megrendezésre került a Farsangi bál 2019 elnevezésű szakkollégiumi közösségi rendezvény

2019. február 21-én megrendezésre került a Farsangi bál 2019 elnevezésű szakkollégiumi közösségi rendezvény. Ezúton köszönjük a rendezvény hallgatói felelősének, Egyházi Zsófiának és a különböző részfeladatokat ellátó önkéntes hallgatói csoportoknak a segítségét a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában!

 

 

 

 

 

Bővebben ...

Köszönetnyilvánítás - Szakkollégiumi csatlakozás a Magyar Református Szeretetszolgálat „Egy doboznyi szeretet” elnevezésű adománygyűjtési akciójához

A  Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium az idei évben hallgatói kezdeményezés útján csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat „Egy doboznyi szeretet” elnevezésű adománygyűjtési akciójához. Az adománygyűjtés keretében tíz darab tizenkét kilogrammos dobozt, tíz darab cipősdobozt és két nagy zsákot töltöttünk meg adományainkkal.

Ezúton köszönjük az adományokat, valamint külön köszönetnyilvánításban részesítjük a Magyar Református Szeretetszolgálatot és a rendezvény hallgatói felelősét, Zábó Virágot az adománygyűjtés megszervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségükért!

Bővebben ...

Felhívás – Szakkollégiumi csatlakozás a Magyar Református Szeretetszolgálat „Egy doboznyi szeretet” elnevezésű adománygyűjtési akciójához

A  Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium az idei évben hallgatói kezdeményezés útján csatlakozik a Magyar Református Szeretetszolgálat „Egy doboznyi szeretet” elnevezésű adománygyűjtési akciójához.

 

Töltsünk meg egy – vagy több – szeretetdobozt élelmiszerrel, játékokkal, így szeretetünk és adományuk nélkülözésben élő családokhoz, magányosan élő idősekhez jut el a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül.

 

 

 

Bővebben ...


A KOLLÉGIUMRÓL

Benda Kálmán Szakkollégium működése során a református kollégiumok több évszázados hagyományaira építő identitást és szemléletet alakít, ahol a tehetséggondozó tevékenység egyben emberformáló, közösségépítő munka is. Célunk olyan hallgatók oktatása és nevelése, akik számára az oktatás és a kutatás társadalmi szolgálat. Nemcsak magas szintű, elmélyült szakmai ismeretekhez jutnak a beiratkozott hallgatóink, hanem a humán kultúra iránti elkötelezettségük, az európai keresztyén értékek tisztelete képessé teszi őket arra is, hogy a tolerancia és az ökumené szellemében integráló személyiségekké váljanak a magyar társadalomban. Előzményeit tekintve a francia „grandes écoles” hagyományaiból éppúgy merít, mint a legeredményesebb hazai példákból.

A szakkollégium a VIII. kerület palotanegyedében, a Horánszky és a Krúdy Gyula utca sarkán (Horánszky u. 26.) található, mindössze 200 méterre a KRE BTK Reviczky utcai épületétől, és 600 méterre a Kálvin tértől. A szakkollégium egy újonnan kialakított épületet vehet birtokba.
Az épületben összesen 80 fő számára biztosított az elhelyezés egy-, két- és háromágyas szobákban. A szobák saját bejáratú lakrészekben találhatók, azaz minden 2-3 szoba rendelkezik egy vagy két közös fürdőszobával, konyhával, étkezővel.

A lakórészeken felül számos oktatási és hallgatói közösségi helység is van a kollégium épületében. Természetesen minden szoba rendelkezik a mai elvárásoknak megfelelő internet kapcsolattal is.

Kollégiumi díjak:

Az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben részt vevő nappali tagozatos, valamint az állami ösztöndíjban részesülő doktori képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatóink részére: 13.000 Ft/hó/fő

Költségtérítéses/önköltséges hallgatóink részére: 21.500 Ft/hó/fő

 

Az alábbi képen példaként mutatunk egy 4 fős lakrészt:

 

Vissza

MŰHELYEK

muhelyekA Szakkollégium előadássorozatait és kurzusait úgy alakítjuk ki, hogy azok illeszkedjenek egyrészt a protestantizmus, másrészt a nyelv, kultúra, identitás összefüggéseit vizsgáló kérdéskörökhöz. Fontos célunk az egyes műhelyek munkájának összehangolása, a vizsgált témák a multi- és transzdiszciplináris megközelítése, közös kurzusok indítása. Szeretnénk, ha hallgatóink betekintést nyernének, és lehetőség szerint be is kapcsolódnának a KRE BTK tudományos műhelyeiben folyó kutatásokba.

A szakmai, tudományos és kutatómunka szakterületi műhelyekben folyik. Egy hallgató több műhely munkájába is bekapcsolódhat:

 1. Filozófiai és Vallástudományi Műhely:
  Műhelyvezető: Dr. Boros Gábor 
  A főbb szakmai–kutatási irányok az egyetem református hagyományaira, az interdiszciplinaritásra és a várhatóan bevonható kollégák kutatási irányaira igyekeznek építeni. Ez biztosítaná a hallgatók és oktatók közötti munka sikerének egyik alapját. A továbbiakban néhány jellemző tematikus keretet vázolunk fel:
  - A magyar vallástudomány története
  - A misztika a kereszténység történetében és a modern vallási jelenségekben.
  - A mai vallástudomány fenomenológiai, vallásantropológiai, kognitív és feminista megközelítései
  - Vallás és filozófia kapcsolata az egyházatyáktól a jelenkori keresztény gondolkodókig
  - A hermeneutikai elméletek és szemlélet a jelentős vallási hagyományok szentszövegeinek értelmezésében
  - A mai társadalmi kihívások és keresztény válaszok a szekularizációtól a fundamentalizmusig
  - A megtérés és közösségi identitás valláspszichológia és vallásszociológiai dimenziói a neo-protestáns közösségekben és új vallási jelenségekben
  - Rendszeres filozófiai és filozófiatörténeti kérdésfelvetések különös tekintettel a keresztény hagyományra
 2. Irodalom- és Kultúratudományi Műhely:
  Műhelyvezető: Dr. habil. Horváth Géza
  Az Irodalomtudományi Műhely elsősorban a KRE BTK magyar és modern filológiai szakjainak tehetséges hallgatóit szólítja meg azzal a céllal, hogy személyre szóló tehetséggondozással és kiemelt szakmai programokkal segítse pályájukat A műhely magyar, angol, német és francia nyelven kínál irodalom- és kultúratudományi kurzusokat, valamint egyéb szakmai, közéleti és tudományos programokat. A szakmai tevékenység szorosan kapcsolódik KRE BTK multidiszciplináris doktori programjának témaköreihez, középpontba állítva a protestantizmus hagyományainak, valamint a nyelv, a kultúra, és az identitás összefüggéseinek vizsgálatát
 3. Művészettudományi, Média- és Művészetpedagógiai Műhely:
  Műhelyvezető: Prof. Dr. Sepsi Enikő
  Műhely a művészettörténet és színháztudomány, valamint a média- és művészetpedagógia iránt érdeklődő hallgatók munkáját fogja össze, illetve biztosítja a többi képzési terület számára az általános, művészetekkel kapcsolatos tárgyak oktatását, ezekben közreműködik az Irodalom- és Kultúratudományi Műhellyel. A KRE BTK 2009 óta folyamatosan, 2012 óta pedig intézeti keretek között fejleszti ezt a bölcsészkar számára új területet. A képzés és kutatás során különös hangsúlyt fektetünk a következő témakörökre:
  - Bölcsészettudomány és művészettudomány határterületei
  - Színháztudomány, ezen belül különösen a szakrális, illetve liturgikus színházi hagyomány
  - Művészetpedagógia, Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön
  - Médiapedagógia (média-, mozgókép- és kommunikációtanár-jelölteknek)
  - Vallás és művészet (irodalom, zene, színház, képzőművészet).
  - Európai és Európán kívüli művészettörténet
  - Egyházművészet
 4. Nyelvtudományi Műhely:
  Műhelyvezető: Dr. Furkó Péter
  Fontosnak tartjuk, hogy minden kollégista a felkészültségének és tudományos területen szerzett tapasztalatainak megfelelő képzést kapjon, tehát a bevezető jellegű, alapszintű nyelvészeti felkészültséggel végezhető kurzusok és a haladó, komoly tudományos háttérismereteket igénylő előadássorozatok is megtalálhatók legyenek a kurzuskínálatban.
  A szakkollégiumi képzés nyelvészeti tantárgyai közül több magyar nyelvtörténeti tematikájú kurzus érint olyan témaköröket, amelyek segítségével a protestantizmusnak a magyar nyelv életére gyakorolt hatása jól bemutatható. Így a kultúra és a nyelv kölcsönhatásának elemzése során lehetőség nyílik általánosságban a művelődéstörténet és a nyelvtörténet összefüggéseinek megvilágítására, specifikusan pedig a magyarság művelődési változásainak a nyelvi változások tükrében való leírására.
 5. Pszichológiai Műhely:
  Műhelyvezető: Prof. Dr. Vargha András
  Pszichológiai Szakkollégium célja a tehetséges pszichológia BA és MA hallgatók szakmai fejlődésének elősegítése, valamint a kutatói pályára való felkészítésük. Az önálló kutatás és a tanórán kívüli emelt szintű képzés során feldolgozott témák érintik a kutatások tervezését, szervezését, az adatelemzést, a hazai és külföldi modern kutatási trendeket. E programok elsősorban:
  - elismert magyar meghívott előadók, kutatók és szakemberek műhelyei és vendégelőadásai,
  - kutatási készségek fejlesztését célzó módszertani és adatelemzési kurzusok,
  - szakirodalom-összefoglaló prezentációk korszerű tudományos könyvekről, folyóiratokról, kutatási trendekről.
 6. Tanárképző Műhely:
  Műhelyvezető: Dr. Simonfi Zsuzsanna
  A műhely célja, hogy tanárképzésben részt vevő hallgatók kiválóan képzett tanárokká és a szakterület kutatóivá váljanak. A képzés az osztott és osztatlan tanárképzés tartalmi felosztásához hasonlóan három szakterületre tagolódik: pedagógia, szakmódszertan és neveléslélektan. A pedagógia érzékenyen reagál a világban zajló változásokra, kihívásokra, így napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterülete. Átérezve a neveléstudomány felelősségét a jövő nemzedékért, a szakkollégiumnak olyan korszerű pedagógiai stúdiumokat kell kínálni a hallgatóinak, amelyek képessé teszik őket a pedagógiai innovációkra a gyerekközpontúság megerősítésével.
 7. Társadalomtudományi Műhely:
  Műhelyvezető: Dr. Bozsonyi Károly
  A műhely elsősorban a Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet hallgatói számára biztosít kiemelt képzést és tehetséggondozást. Célunk egy olyan műhely működetése, ami segíti, hogy a szakkollégiumi tagok széles látókörű, felkészült, kritikus ámde reálisan gondolkodó és idegen nyelveket is jól beszélő, interdiszciplináris társadalomtudományi szemléletmóddal rendelkező szakemberekké váljanak. Mivel az egyetemen is célunk, hogy a hallgatók gyakorlatban is kamatoztatható készségeket szerezzenek, ezért a szakkollégisták kutatási projektekbe való bevonását és egyéni mentorálását alapvető fontosságúnak tartjuk.
 8. Történettudományi Műhely:
  Műhelyvezető: Dr. Hóvári János
  A szakkollégium Történész Műhelye őrizni kívánja Benda Kálmán (1913-1994) történész akadémikus, egyetemünk alapító rektorának historikus örökségét és annak szellemiségét. A hallgatók képzésünk során lehetőséget kapnak arra, hogy folyamatokat lássanak át a magyar és az egyetemes történelemben. Eközben máig nyúlóan betekintést nyernek az egyes történelmi korszakokról zajló vitákba. Ezzel párhuzamosan megismerik a nemzettudat és a történelmi tudat közötti kapcsolatokat, valamint a magyar protestáns történetírás álláspontjait a magyar történelmi sorsfordulókat illetően. A Történész Műhely munkáját erős közép- és nyugat-európai kitekintéssel végzi s a magyar történelem változásai nemzetközi összefüggéseinek nagy figyelmet szentel. Elsődleges cél, hogy a hallgatók miközben megismerkednek a forráskritikával, az egyes koroknak a történelemről vallott gondolkozását is átlássák azok társadalom és kultúrtörténeti összefüggéseivel. Célunk, hogy széles látókörű történelemtanárok vagy egyes szakkérdések alapos kutatóivá váljanak s ehhez több nyelvet ismerjenek.

 

Vissza

KURZUSKÍNÁLAT

A szakkollégiumi tehetséggondozás pillérei:

 1. Egyetemi tanterven kívüli emelt szintű képzés, melynek célja a széles körű és magas szintű szakmai ismeretek átadása, a hazai és külföldi modern kutatási trendek bemutatása.
 2. Témavezetővel egyeztetett önálló kutatás, amely lehetőség szerint az Egyetem valamely kutatóműhelyének témáihoz kapcsolódik.
 3. Általános műveltségi, szaknyelvi, menedzsment ismereteket bővítő vagy akár személyiségfejlesztő és egészségmegőrző kurzusokat is kínálunk a műhelyek hallgatói számára.

 

Általános értelmiségképző kurzusok vezetői:

 • Közéleti és etikai kérdések. Dr. Bába Iván
 • Egészségtudatosság. Prof. Dr. Lázár Imre, Dr. Nemes Éva, Takács Péter
 • Családi és közösségi életre nevelés. Dr. Komlósi Piroska
 • A keresztény spiritualitás és gondolkodás története. Dr. Borsi Attila
 • Gazdálkodási és management ismeretek. Mádi Zoltán

 

2017/2018 tanév őszi kurzusai:

 • Nyelv, kultúra, protestáns identitás (Dr. Bölcskei Andrea, Dr. Fóris Ágota, Dr. Furkó Péter; Dr. Heltai Pál, Dr. Kontra Miklós)
 • A kultúrák fordíthatósága, kulturális transzferfolyamatok (Dr Daróczi Anikó; Dr Fabiny Tibor, Dr. Géher István, Győrffy Miklós; Dr. Horváth Géza; Dr. Szabó András, Tokaji Zsolt)
 • Művészetek és társadalmi kommunikáció (Prof. Dr. Keserü Katalin, Dr. Gulyás Adrienn, Dr. Lovász Irén, Dr. Jékely Zsombor; Prof. Dr. Sepsi Enikő)
 • Vallás, hit és mai kérdések (Dr. Borsi Attila, Dr. Daróczi Anikó; Dr. Sarnyai Csaba, Dr. Vassányi Miklós)
 • Bevezetés a hálózati társadalom tanulmányozásába (Dr. Albert Fruzsina, Dr. Bozsonyi Károly)
 • Vallás, jólét, spiritualitás és mentális egészség (Dr. Vargha András)
 • Protestáns nevelés a folytonosság és a megújulás erőterébe (Dr. Simonfi Zsuzsanna, Dr. Czeglédi Sándor)

 

2017/2018 tanév tavaszi kurzusai:

 • A nagy személyiség ereje és felelősség tudata a magyar történelemben (Dr. Hermann Róbert, Dr. Hóvári János; Dr. Kovács Dávid, Dr. Kurucz György)
 • Nyelv, kultúra és protestáns identitás (Dr.Francis Prescott, Dr. Dér Csilla, Dr. Kontra Miklós, Heltainé Dr. Nagy Erzsébet, Dr. Heltai János, Dr. Furkó Péter)
 • Modernitás, modernség, szakralitás az európai irodalmakban és kultúrákban (Dr. Czeglédy Anita, Dr. Daróczi Anikó, Dr. Fabiny Tibor, Dr. Horváth Géza, Dr. Keserű Katalin, Dr. Papp Ágnes Klára, Dr. Szummer Csaba)
 • Szakrális és liturgikus formák a modern és kortárs művészetben (Prof. Dr. Keserü Katalin, Dr. Lovász Irén, Dr. Gulyás Adrienn, Hudi László, Gemza Péter, Dr. Jékely Zsombor)
 • Kultúra, áldozat, vallás (Dr. Borsi Attila; Dr. Lázár Imre, Dr. Lovász Irén, Dr. Vassányi Miklós)
 • Hálózatkutatás: elmélet és gyakorlat (Albert Ildikó Fruzsina, Dr. Bozsonyi Károly)
 • Vallás, jóllét, spiritualitás és mentális egészség (Dr. Fehér Pálma; Dr. Kiss Paszkál, Dr. Szabó-Bartha Anett, Dr. Vargha András)
 • A művészeti nevelés iskolai megjelenése (Pappné Dr. Forgács Edit, Dr. Pazonyi Judit, Dr. Simonfi Zsuzsanna, Székely Zsófia)

 

2018/2019 tanév őszi kurzusai:

 • Filozófia és keresztyén gondolkodás párbeszédben

A szakkollégiumi műhelymunka során a résztvevők a vallástudomány és filozófia, illetve kapcsolódó tudományterületeken ismeretet szerezve tematikus kurzusokon vesznek részt. A félév során három kapcsolódó témakörben hallgatnak előadásokat: Philón, filozófia a keresztyénségben, keresztyén ethosz és filozófiai perspektívák. A témák feldolgozása a hallgatók aktív részvételével az előre kijelölt irodalom alapján történik.
Előadók: Dr. Alex Leonas, Dr. Borsi Attila János, Dr. Pásztori-Kupán István, Dr. Vassányi Miklós

 • Nyelv, kultúra, protestáns identitás 3.

Továbbra is a nyelv, kultúra, identitás kérdéskörét körbejárva, de kifejezetten módszertani kérdésekre koncentrálva folytatjuk a műhely programját. A tárgy teljesítése az egyes előadók által kiadott mini-projektek, illetve az évközi / félév végi beszámolók révén történik.
Előadók: Dr. Anne Tamme, Dr. Bölcskei Andrea, Dr. Dér Csilla Ilona, Dr. Gulyás Adrienn, Dr. Kontra Miklós, Dr. Pődör Dóra

 • Művészet- és médiapedagógia

A kurzus a művészettudomány egyes területeinek múlt évi áttekintése után a művészet- és médiapedagógia stratégiai területeit mutatja be: médiapedagógia, múzeumpedagógia (képzőművészet és színház), színházpedagógia és színházi nevelés, hagyomány- és zenepedagógia, drámapedagógia. A teljesítés feltétele: a feladott (tájékozódó) szakirodalom és az előadások alapján közös projektmunkák végigvitele és írásos kiértékelése.
Előadók: Dr. habil. Kiss Gabriella, Dr. Lannert Keresztély István, Lips Adrián, Dr. Lovász Irén, Dr. Mészáros Flóra, Prof. Dr. Sepsi Enikő, Szabó Attila, Szőnyi L. Gyula

Projectmunkák

 • Hátrányok, nehézségek, speciális szükségletek és eltérő bánásmód az iskolai nevelésben-oktatásban I.

A szakkollégiumi műhelymunka keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik megismerkedni a pedagógusi munkában egyre fontosabb kihívást jelentő különböző tanulási nehézségekkel, beilleszkedési zavarokkal, ezek hátterével, a felismerésük módjával és az iskolai kezelésük lehetőségeivel. Szó lesz a gyermekvédelemről, és a család működését meghatározó társadalmi tényezőkről.
Előadók: Dr. Hegedűs Judit, Dr. Kopp Erika, Leiner Károly, Dr.Schiffer Csilla, Dr. Simonfi Zsuzsanna, Topolánszkyné Zsindely Katalin

 • Vallás, jóllét, spiritualitás és mentális egészség III.

A szakkollégiumi műhely célja ebben a félévben a kurzus címe által jelzett területen való elmélyedés cikkismertetésekkel és készülő cikkek megvitatásával. Cél a cikkírás és a szakmai prezentációk elkészítésével kapcsolatos készségek elsajátítása.
Előadók: Dr. Vargha András

 • Az ókor továbbélése a modernitásban/Survival of Ancient Times in Modernity

A szakkollégiumi műhelymunka során a résztvevők áttekintést kapnak arról, hogy az ókorral való tudás a reneszánsz és felvilágosodás kora óta miként változott, s annak mik voltak az adott korban az indítékaik. A kurzus számba veszi mindazokat az antropológiai, gondolkodástörténeti, vallási és művészeti elemeket, amely az ókor világából velünk élnek a modernitásban. A hallgatók ugyanakkor megérthetik, hogy minden kornak megvan a maga gondolkodása múltról, s ezek változásainak okai világítják meg a történettudomány fejlődésének hosszú folyamatát.  A műhelybeszélgetések az adott témák valamelyikében részletes kutatásra kívánnak ösztönözni. A témák feldolgozása a hallgatók aktív részvételével az előre kijelölt irodalom alapján történik. A tematika meghatározásában az is közre játszik, hogy különböző évfolyamokon tanuló hallgatók képzését kell egy rendszerbe összefogni.
Előadók: Dr. Csízy Katalin,Dr Fábián Zoltán, Dr. Hóvári János Dr. Kurucz György

 • A Biblia – bibliai motívumok – a magyar és a világirodalomban

A szemináriumok egy részét meghívott előadókkal tervezzük. Az előadók előre megadott tematika és olvasmányok alapján tartják az órát, melyben áttekintő bevezető mellett gyakorlati példákon szemléltetik az adott terület. A kurzus szövegközpontú, szövegelemző-értelmező jellegű. A hallgatók megismerkednek bizonyos bibliai motívumok át/újraírásával, intertextuális kapcsolódásaival magyar és világirodalmi – angol, amerikai, német, osztrák stb. – szövegekben és az irodalmi szövegek egyes interpretációs elméleteivel és gyakorlataival.
Előadók: Dr. Bánki Éva, Dr. Szentpéteryné-Czeglédy Anita, Dr. Daróczi Anikó, Dr. Fabiny Tibor, Dr. Horváth Csaba, Dr. Horváth Géza, Dr. Kállay G. Katalin, Dr. Papp Ágnes Klára, Dr. Sebők Melinda

 • Hálózatkutatás II.

A Társadalomtudományi Műhely tagjai között Kommunikáció és Médiatudomány szakos BA és MA szintű hallgatók, Szociológia szakos BA szintű hallgatók valamint Pszichológia MA és BA hallgatók, továbbá Művészettudomány és Szabadbölcsész hallgatók egyaránt találhatóak. A félévben a modern társadalomtudomány egyik meghatározó elemzési paradigmáját, a hálózatkutatást (network analysis) fogjuk behatóan tanulmányozni. Az órák 60 perc frontális tanári előadásból és 30 perc közös projekt munkából állnak.
Előadók: Dr. Bozsonyi Károly

 

2018/2019 tanév tavaszi kurzusai:

 •  A szekularizáció filozófiai és vallástudományi perspektívából

Előadók: Bene László, Dr. Boros Gábor, Dr. Borsi Attila, Dr. Horváth Orsolya, Dr. Kendeffy Gábor, Dr. Pásztori-Kupán István, Dr. Sarnyai Csaba Máté, Dr. Vassányi Miklós, Dr. Zalatnay István Endre)

 

 • Immanencia és transzcendencia – ihlet és epiphánia a 20. század irodalmában

A szemináriumok egy részét meghívott előadókkal tervezzük. Az előadók előre megadott tematika és olvasmányok alapján tartják az órát, melyben áttekintő bevezető mellett gyakorlati példákon szemléltetik az adott terület. A kurzus szövegközpontú, szövegelemző-értelmező jellegű. A hallgatók megismerkednek a kurzus címében jelölt művészi ihletettség formáival, intertextuális kapcsolódásaival magyar és világirodalmi – amerikai, francia, holland, német, portugál és osztrák – szövegekben és az irodalmi szövegek egyes interpretációs elméleteivel és gyakorlataival.
Előadók: Dr. Czeglédy Anita, Dr. Daróczi Anikó, H. Bagó Ilona, Dr. Horváth Csaba, Dr. Horváth Géza, Dr. Kállay G. Katalin, Dr. Papp Ágnes Klára, Dr. Sebők Melinda, Prof. Dr. Sepsi Enikő

 

 • Összművészet (Gesamtkunstwerk/Total Art)

A szélesebb értelemben felfogott összművészeti alkotás a kultúra történetében olyannyira általános és jellemző, hogy felölelheti az egyetemen oktatott európai és magyarországi művészettörténeti korokat a középkortól napjainkig. A kulturális antropológia, a művészettörténet (építészet-, képző- és iparművészet-történet) más művészeti területekkel (színház-, zene-, irodalomtörténet) kiegészítve lehetőséget nyújtanak arra, hogy az Összművészet fogalmát és gyakorlatait beágyazhatóvá tegyék mind az európai művészetek történetének, mind a művészettudomány egyes területeinek szélesebb spektrumába.
Előadók: Prof. Dr. Keserü Katalin, Dr. Jékely Zsombor, Pacskovszky József DLA, dr. habil. Kékesi Kun Árpád, Dr. Lovász Irén, dr. Bodó A. Ottó, Ekin Corakli

 

 • Nyelv, kultúra és protestáns identitás III.

A Benda Kálmán Szakkollégium Nyelvtudományi Műhelyének alapvető célja az, hogy a szakkollégium hallgatói betekintést nyerjenek a KRE-BTK-n folyó nyelvészeti kutatásokba, emellett a fent jelzett tematikában való elmélyedés révén kedvet kapjanak a tudományos életben való részvételhez. Ennek szellemében a nyelvtudomány különböző szakterületein munkálkodó oktatóink adnak betekintést a saját területeiken folyó kutatások módszertanába és a fenti tematikához köthető lehetséges kutatási projekteket vázolnak fel a hallgatók számára. A kurzus teljesítésének feltétele az egyik ilyen lehetséges (szabadon választott) projekt kezdeti fázisának elkészítése az adott oktató által felvázolt módon.
Előadók: Dr. H. Varga Márta, Dr. Heltai János Imre, Dr. Csontos Nóra, Dr. Sólyom Réka, Dr. Pődör Dóra, Dr. Kontra Miklós

 

 • A pozitív pszichológia elmélete és gyakorlata

A szakkollégiumi műhely célja ebben a félévben, Bruce W. Smith (2018) „Positive psychology for your hero’s journey: Discovering true and lasting happiness” c. könyvének feldolgozása, a könyv fejezeteinek és ehhez csatlakozó kutatásoknak hétről-hétre való referálása. Az e tematikában való további elmélyedés mellett a 2017-ben elindított csoportos kutatások folytatása, intenzívebbé tétele és publikációk készítése. Cél, hogy a félév végére a műhely minden tagja rendelkezzen egy konferenciaszerepléssel és egy közlésre leadott vagy elfogadott folyóiratcikkel.
Előadók. Dr. Vargha András

 

 • Hátrányok, nehézségek, speciális szükségletek és eltérő bánásmód az iskolai nevelésben-oktatásban II.

A szakkollégiumi műhelymunka keretében a hallgatóknak lehetőségük nyílik megismerkedni a pedagógusi munkában egyre fontosabb kihívást jelentő különböző tanulási nehézségekkel, beilleszkedési zavarokkal, ezek hátterével, a felismerésük módjával és az iskolai kezelésük lehetőségeivel. Szó lesz továbbá hátrányt jelentő társadalmi tényezőkről, a társadalmi sokszínűségből fakadó iskolai nehézségekről és ezek kezelésére kidolgozott különböző megközelítésekről. A hallgatók megismerkednek továbbá a keresztyén nevelés és a református iskolarendszer ezzel kapcsolatos stratégiájáról valamint az inkluzív neveléssel. A félév során két iskolalátogatásra is sor kerül
Előadók: Dr. Bodonyi Edit; Dr. Szontagh Pál ; Velkey Laura; Dr. Simonfi Zsuzsanna

 

 • Idegen nyelvű tudományos írásmű

A kurzus bölcsészet- és társadalomtudomány területén publikálásra szánt írásos műfajok megalkotásának elsajátításával foglalkozik. A tantárgy során megszerzendő ismeretek
Előadók: Dr. Szondy György

 

 • A második világháború értelmezései

A kurzus során áttekintjük mindazokat a tényezőket, amelyek a második világháború kirobbanásához vezettek. Ez az első világháború és a második világháború közötti időszak történetének áttekintését jelenti. Ebben meghatározó szerepe van a német, az olasz és a japán politikai élet változásainak. A kurzus tematikájában kiemelten szerepel annak kérdése, hogy Magyarország hogyan kerül rá egy olyan kényszerpályára, amely végül második világháborús szerepvállalásunkat hozza. A Horthy-rendszer azonban sokarcú volt. Meghatározó jellemzője volt az önálló út keresése és a nemzetközi politika által megteremtett kényszerhelyzet közötti vergődés. A hallgatók önálló munkával dolgozzák fel a korszak egy-egy aspektusát.
Előadók: Dr. Hóvári János Dr. Farkas Ildikó, Dr. Kovács Dávid; Dr. Semsey Viktória; Dr. Szakály Sándor

 

 

Vissza

FELVÉTELI

A Szakkollégiumról, valamint a jelentkezéshez szükséges dokumentumokról bővebben "itt tájékozódhat".

 

 

Vissza


KAPCSOLAT

A szakkollégium alapító igazgatója: Prof. Dr. Sepsi Enikő

Általános igazgatóhelyettes: Dr. Borsi Attila

 

A szakkollégium ügyintézője: Schőn Klaudia

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefon: +36 (30) 333 80 41

 

Kollégiumi nevelőtanár: Lips Adrián
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Vissza

GALÉRIA

 

Vissza

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube