Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2020-11-15

 

N. Császi Ildikó

Cím: PhD
Nem: nő
Születési év: 1964
Születési hely: Magyarország
Email-cím(ek):Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: 36-1-483-2868

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2003
Tudományág: magyar nyelvtudomány
Disszertáció címe: Zoboralja helynévtípusainak vizsgálata
Oklevelet kiállító intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1988
Tudományág(ak): magyar nyelv és irodalom
Oklevelet kiállító intézmény: József Attila Tudományegyetem

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
Budapesti Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító 1985
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Tanszék: Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: egyetemi docens

2019‒ vendégoktató, KKM‒Partiumi Keresztény Egyetem, Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék

20132018. vendégoktató, BBI, Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Korábbi munkaadó: ELTE Tanárképző Főiskola, Magyar Nyelvtudományi Tanszék
Beosztás: adjunktus

Egyéb korábbi munkaadó: Veres Péter Gimnázium
Beosztás: középiskolai tanár

 

Kutatási és oktatási szakterületek
Hazai és határon túli helynév- és élőnyelvi kutatás (Zoboralja, Medvesalja, moldvai magyar helynevek, Burgenland, Muravidék)

Az anyanyelvtanítás módszerei – 2003-tól a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógia kutatócsoport tagja – szakmai továbbképzések, előadás, műhelyfoglalkozás: http://magyartanar.mnyt.hu


Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel

2019 Oktatásinformatika a felsőoktatásban KRE BTK, (témaszám: 20629B800)

2014. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 projektjében a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv alsó tagozatos magyar taneszköz tananyagfejlesztője, módszertani szakembere

2012. projektvezetőként, Magyarságkutatás a határon túli területeken. Nyelvjárásgyűjtés Muravidéken, NTP-FTNYT-12-0021

2011. projektvezetőként, Nyelvjárásgyűjtés a nyelvterület nyugati régiójában. Szülőföld Alap 1494/2011-es pályázata

2007. évi tkOKA II. kutatási pályázat: A tanári szövegértés-fejlesztő és IKT-kompetencia vizsgálata. (2008. október–2009. július) – kutatótárs. A kutatás vezetője: Antalné Szabó Ágnes; a befogadó intézmény: Magyar Nyelvtudományi Társaság

2006–2009. Medvesalji nyelvatlasz c. OTKA-pályázat kutató munkatársa, témavezető: Cs. Nagy Lajos. Számítógépes nyelvatlaszkészítés informatizált változatban (lezárt pályázat 2009 elején)

2004– A moldvai magyar nyelv szórára c. (határon túli pályázat) kutató munkatársa, témavezető: Péntek János akadémikus, Kolozsvár. A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem archívumában található cédulaanyag és megjelent csángó helynévgyűjtemények köznévi szóanyagának szócikkszerkesztése.


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2012- az osztatlan tanárképzés magyar szakos országos szakbizottságának tagja
2009– MTA Nyelvtudományi Bizottsága mellett működő Magyar Nyelvészeti Munkabizottság tagja
2008– A KRE BTK magyartanár szakképzettség-felelőse
2004– bolognai folyamat országos nyelvészeti szakbizottságának tagja, a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék szakindítási programjának előkészítője, koordinátora
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
német komplex C
orosz PhD nyelvvizsga
   
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
Csűry-emlékérem MTA Magyar Nyelvtudományi Társaság 2008
 Implom-díj

Gyula Város Önkormányzata, Erkel Ferenc Gimnázium

 2020
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA Nyelvtudományi Társaság tag
MTA Köztestülete tag
EAFT (European Association for Terminology) tag
A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata tag
Termini Egyesület  tag

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2012. november Comensky Egyetem (Pozsony) meghívott előadó
2011. október Comensky Egyetem (Pozsony) meghívott előadó
2011. április BBTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara (Kolozsvár), Márton Gyula Nyelvészeti Szakkollégium meghívott előadó
2018. december Comensky Egyetem (Pozsony)  

mesterkurzus

meghívott előadó
2013‒18 Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vendégoktató
2019‒ Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad vendégoktató

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Sebestyén Zsolt(ELTE) Kárpátalja településeinek történeti helynevei 2005
Zsigriné Sejtes Györgyi (SZTE)

Dinamikus szövegtani modell a szövegértési képesség fejlesztésének és mérésének szolgálatában. Egy kognitív, funkcionális, pragmatikai keret alternatív alkalmazási lehetőségei az általános iskola 7‒8. osztályában 

2020
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)Ildikó N. Császi

Title:
Gender: F
Year of Birth: 1964
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: +361-4832868

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2003.
Discipline: Hungarian Linguistics
Title of Thesis: The Analysis of the Typology of Toponyms in Zoboralja
Issuing Institution: Eötvös Loránd University

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1988.
Discipline(s): teacher of Hungarian Linguistics and Literature
Issuing Institution: József Attila University

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
Budapest Teachers College primary school teacher 1985.
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute: Institute of Hungarian Linguistic, Literary and Cultural Studies
Department: Department of Hungarian Linguistics
Current Position(s): Associate Professor

 

2019‒ Partium Christian University, Faculty of Letters and Arts, Department of Languages and Literatures 

2013‒2018. vendégoktató, Balassi Institut‒University of Maribor, Faculty of Arts, lector

Previous Employer: ELTE Teachers College, Department of Hungarian Linguistics
Position: adjunktus

Other Previous Employers: Veres Péter High School
Position: teacher of high school

 


Areas of Research and Teaching

Research of toponyms and language use within and outside the borders of Hungary (Nitra a Podzoborie, Medvesalja, Hungarian toponyms in Moldva, Burgenland, Prekmurje)

The methods of teaching mother tongue – since 2003 member of the Szemere Gyula mother tongue pedagogy research group – vocational trainings, presentation, workshop: http://magyartanar.mnyt.hu

Membership in Research Groups and Projects

2019‒ Oktatásinformatika a felsőoktatásban KRE BTK, (Nr: 20629B800)

2014. Hungarian Institute for Educational Research and Development TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 project, textbook writer and methodological experts
2012. as project leader, Research of the Hungarian language in areas outside the Hungarian borders. Gathering dialects in Prekmurje, NTP-FTNYT-12-0021
2011. as project leader, Gathering dialects in the Western regions of the language are. The application nr 1494/2011 of Szülőföld Alap.

2007. tkOKA II. research project: The analysis of developing reading skills and IKT-competence for teayhers. (October, 2008.– July, 2009.) – fellow researcher. The leader of the research: Antalné Szabó Ágnes; institutional background: Society of Hungarian Linguistics.

2006–2009. fellow researcher of the OTKA project entitled Medvesalji nyelvatlasz (Dialect Atlas of Medvesalja) leader of the research: Cs. Nagy Lajos. Making a computerized dialect atlas (project successfully finished at the beginning of 2009)

2004– fellow researcher of the project with the title A moldvai magyar nyelv szórára (The Dictionary of the Hungarian Language in Moldova), the leader of the research: Péntek János academician, Kolozsvár. Editing the entry words based on the material that can be found in the archives of on the common noun material of the published csángó toponym collections

Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
2012– member of the national professional committee for the undevided techer training program
2009– member of the Work Committee of Hungarian Linguistics which belongs to the Hungarian Scientific Academy
2008– leader of the Hungarian teacher of KRE BTK for the accreditation by MAB
2004– szeptembertől member of the professional linguistics committee of the Bologna system, preparator and coordinator of the curriculum for linguistics major of the Hungarian Linguistics Departament at KRE BTK.
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
German intermediate C
Russian PhD
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
Csűry-medallion the Society of Hungarian Linguistics of the Hungarian Scientific Academy 2008.
Implom-award Gyula, Erkel Ferenc High School  2020
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
the Society of Hungarian Linguistics of the Hungarian Scientific Academy member
the public body of the Hungarian Scientific Academy member
the European Association for Terminology member
the Hungarian teacher Departament of the Society of Hungarian Linguistics leader of highschool departament
Termini Egyesület  member

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
2012. November Comensky Egyetem (Bratislava) invited lecture
2011. Oktober Comensky Egyetem (Bratislava) invited lecture
2011. April BBTE Faculty of Humanities
(Cluj), Márton Gyula College of
Linguistics
invited lecture
2018. december Comensky Egyetem (Pozsony) invited lecture
2013‒2018 Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék invited lecture
2019‒ Partium Christian University invited lecture

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
Sebestyén Zsolt,
ELTE
Historical place names of Transcarpathian
settlements
2005.
Zsigriné Sejtes Györgyi A Dynamic Text Linguistic Model for the Development and Measurement of Text Comprehension Skills. Possible alternative applications of a cognitive, functional, pragmatic framework in the 7th and 8th grades at primary schools  2020.
     
     

 

List of Publications

(MTMT)

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin