Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Vezető: Dr. Heltai János Imre

Létrejötte: 71/2018 (05.16.) sz. KT-határozattal

Honlapok:

www.translangedu.hu

http://www.kre.hu/romanitranslanguaging/

Tagjai:

 • Jenei Kamilla, KRE BTK hallgató
 • Székely Márk Attila, KRE BTK hallgató
 • Falb Georgina Lilla, KRE BTK hallgató
 • Boros Petra Réka, KRE BTK, hallgató
 • Jani-Demetriou Bernadett (ELTE doktori iskola)
 • Czumpft Krisztina (KRE alumna)
 • Cselle Gabriella (KRE alumna)
 • Flumbort Ábel KRE alumnus)
 • Hoyt-Nikolić Éva (KRE alumna)
 • Lőrincz Izabella (KRE alumna)
 • Olexa Gergely (KRE alumnus)
 • Wesselényi Tamás (KRE alumnus)
 • A Tiszavasvári Magiszter ÁLtalános Iskola és Magiszter Óvoda Nevelőtestületeinek tagjai, tiszavasvári szülők, civilek

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: A kutatócsoport a transzlingválás elméleti és gyakorlati vonatkozásaival foglalkozik. A transzlingválás egy olyan orientáció, amely újszerű módon tekint a két- vagy többnyelvűnek nevezett beszédmódokra -- az egyes nyelvek kategóriái és az azok közötti kontaktusok (kódváltások, kölcsönzések stb.) helyett a beszélőre és a szubjektum részeként értelmezett nyelvi repertoár egységére koncentrál. A transzlingválás egyszerre ontológiai megközelítés, egy új lehetőség a többnyelvű beszéd leírására és egy pedagógiai orientáció.

"Transzlingváló osztálytermi kommunikáció és hatékony tanulásszervezés Tiszavasváriban" című projektünk a világszerte alakulófélben lévő transzlingválás-kutatásokon alapul, illetve azokhoz csatlakozik. 2016 óta folytatott többszínterű etnográfiai munkánkra alapozva vizsgáljuk a tantestülettel együttműködve a transzlingválás potenciálját otthon romaniul (is) beszélő roma gyerekek tanításában. A transzlingváló projekt szakít az "egy tanórán egy nyelv", illetve az "iskola = sztenderd megszólalás" összefüggésekkel, és a Tiszavasvári Magiszter Általános iskolában a mindennapi tanulás részévé teszi a tanulók által beszélt, helyi, romanihoz köthető nem standardizált nyelvi gyakorlatokat.

Kutatócsoportunk koordinálta a 2019 decemberében indult és 2022 májusában lezárt 30 hónapos KA 203-as Erasmus+ intézményi együttműködési projektet (a konzorcium további intézményi tagjai: University College London, Jyväskylän yiliopisto (Jyväskyläi Egyetem, Finnország), Nyitrai Konstantin Filozófus egyetem, Magiszter Általános Iskola Tiszavasvári, Jedlik Ányos Alapiskola Szímő). http://www.kre.hu/romanitranslanguaging/

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Heltai, János Imre and Tarsoly, Eszter (eds.). Forthcoming. Translanguaging for Equal Opportunities: Speaking Romani at School, De Gruyter Mouton.

Heltai János Imre — Jani Demetriou Bernadett 2019. A transzlingváló pedagógiai orientáció hatása az iskolai sikerességre. Anyanyelv-pedagógia 12(1)

Heltai János Imre — Jani-Demetriou Bernadett 2017. Romák nyelvi gyakorlatai és az iskolaérettség. In Cserti Csapó Tibor Rosenberg Mátyás (szerk.): Horizontok és Dialógusok 2017. VI. Romológus Konferencia Tanulmánykötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. 9-26.

Heltai János Imre — Kulcsár Sándorné 2017. A romani beszéd és az óvoda. Beszédfejlesztési stratégiák és integrált kétnyelvűségi ideológiák Tiszavasváriban. Anyanyelv-pedagógia 2017/4.

Heltai János Imre — Jani-Demetriou Bernadett — Kerekesné Lévai Erika — Olexa Gergely 2017.  Transzlingváló Osztálytermek Tiszavasváriban. Új Pedagógiai Szemle 67: 11-12. 28-49.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk (válogatott): 

Heltai János Imre 2021. Translanguaging as a rhizomatic multiplicity. International Journal of Multilingualismhttps://doi.org/10.1080/14790718.2021.1926465

Heltai János Imre 2020. Transzlingválás -- Elmélet és gyakorlat. Gondolat, Budapest

Heltai János Imre 2020. Dinamika és komplexitás romák nyelvi és etnikai öndefinícióiban. 1. rész. Magyar Nyelv 116(1). 49-54.

Heltai János Imre 2020. Dinamika és komplexitás romák nyelvi és etnikai öndefinícióiban. 2. rész. Magyar Nyelv 116(2). 166-179.

Heltai János Imre 2019. Translanguaging instead of standardisation. Writing Romani at school. Applied Linguistics Review. Ahead of print.

Heltai János Imre 2017. A nyelvi hátrányos helyzet paradigmájának kritikája: zombik az iskolában. in: Benő Attila Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Kolozsvár, EME.

Jani-Demetriou Bernadett 2017. Cigány gyerekek az iskolában: társas beszélés és társas megismerés. Ladányi Mária — Hrenek Éva (szerk.): Témák és szempontok a nyelvhasználat vizsgálatában. Hallgatói tanulmányok. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2017. 61-70.

Jani-Demetriou Bernadett 2017. Romák nyelvi attitűdjei. In: Fülöp József, Mészáros Márton, Tóth Dóra (szerk.): A szél fúj ahová akar – Bölcsészettudományi dolgozatok. Budapest, L’HARMATTAN. 135-143.

Heltai János Imre 2016. Az egységes nyelvi repertoár pedagógiája. In: Magyar Nyelvőr 140/4. 407-427.

 

Konferenciarészvételek:

Társadalmi felzárkózás a Kárpát-medencében: „Bölcsőtől az egyetemig”. 2020. február 19-20-21., Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. Heltai János Imre: Nyelvi hátrány: rossz találmány

Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices. Charles University, Prague, Czech Republic. 14-15 December 2019. Heltai János Imre: Translanguaging as a rhizomatic multiplicity.

Nyelvi sokszínűség és sokszínű nyelv az óvodai és iskolai nevelésben. VI. Vályi András anyanyelvpedagógai-konferencia. Eötvös Loránd Tudományegetem Savaria Egyetemi Központ, 2019. november 30. Szombathely. Heltai János Imre és Kulcsár Sándorné: Otthoni beszédmódok és nyelvek az óvodai nevelésben. Transzlingválás Tiszavasváriban.

A Jyväskyläi Egyetem, ReCLaS (Research Collegium for Language in Changing Society ) kutatócsoportjának New conceptualizations of language and their consequences for education c. workshop-ja, 2019. szeptember 17., Heltai János Imre: Translanguaging as rhizomatic multiplicity.

Multilingual Theories and Practices 2019: Ionian University, 9-10 May 2019, Kerkyra, Corfu. Heltai János Imre: Translanguaging as safeguard for minority ways of speaking.

PeLiKon 2018 A nyelv perspektívája az oktatásban című konferencia (EKE Bölcsészettudományi Kar, 2018. november 15-16.). Két előadást tartottunk (ezeket a következő diasorban egységesítettük): Heltai János Imre – Jani-Demetriou Bernadett – Tündik Zita: Otthoni beszédmódok és iskolai elvárások. A transzlingváló osztálytermek: a sztenderdizáció alternatívája.

2. international conference on sociolinguistics: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. 6-8 September 2018, Eötvös Loránd University, Budapest. Jani-Demetriou Bernadett: “We cannot step forward unless we manage to understand each other.”Heteroglossia and Academic Achievement.

20. Élőnyelvi konferencia (Nyelvi repertoárok a Kárpát-mendencében és azon kívül, Károli Gáspár Református Egyetem, 2018. augusztus 30 — szeptember 1). A konferencián transzlingvális kommunikáció címmel műhelyt szerveztünk. A műhely előadásai: Bodó Csanád: Transzlingválás, heteroglosszia és egyéb állatfajták; Petteri Laihonen: Transzlingválás és a moldvai csángómagyar oktatás; Heltai János Imre: Tiszavasvári romák nyelvi repertoárja; Kerekesné Lévai Erika: A transzlingvális kommunikáció pedagógiája a gyakorlatban; Jani-Demetriou Bernadett: Az iskolai eredményesség nyelvi tényezői és a heteroglosszia

XI. Miskolci Taní-tani konferencia (Együtt — Másként. Az integráció útelágazásai, Miskolc, 2018. február 2.). A konferencián három előadást tartottunk; Jani-Demetriou Bernadett: Szo phenav tuke? Transzlingváló osztálytermek Tiszavasváriban; Heltai János Imre: “Néha szoktam cigányul írni a messengeren”. És az iskolában miért nem?; Kerekesné Lévai Erika: A mindennapi iskolai gyakorlat

16th International Conference on Minority Languages, Jyväskylä and Närpes, (August 28-30, 2017). János Imre Heltai: The Pedagogy of Translingual Communication.

Horizontok és Dialógusok Romológia Konferencia (Pécs, 2017. május . 12.). két előadást tartottunk: Heltai János Imre — Jani-Demetriou Bernadett: “Most mi mindent kipróbáltunk már… mindent, ami létezik. Mindenféle könyvet” — A transzlingvális kommunikáció pedagógiája; Czumpft Krisztina: “Ha cigányul tudod, akkor cigányul is jó” — Nyelvi ideológiák egy óvoda kétnyelvű oktatási programjában. A romák integrációja Európában. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara Hajdúböszörmény (2017. március 24-25.) A transzlingvális kommunikáció pedagógiája címmel műhelyt tartottunk roma gyerekek beszélési módjairól, iskolai nyelvi helyzetéről és új nyelvpedagógiai megoldásokról. Előadásaink: Heltai János Imre: A nyelvi hátrány illúziója; Olexa Gergely: Heteroglosszia; Jani-Demetriou Bernadett: A transzlingváló kommunikáció pedagógiája; Kerekesné Lévai Erika: Transzlingváló pedagógia. A gyakorlati alkalmazás tapasztalatai

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek. Országos Találkozója (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Budapest, 2016. április 21–22.). Jani-Demetriou Bernadett: Romák nyelvi attitűdjei – mások által közvetítve?

A kutatócsoport keretében eddig elkészült OTDK-dolgozatok és szakdolgozatok:

Flumbort Ábel 2019. A transzlingváló osztálytermi kommunikáció hatása a nyelvi ideológiákra. Kézirat. Károli Gáspár Református Egyetem. (A dolgozat a XXXIV. Humán Tudományi OTDK szociolingvisztika, dialektológia tagozatán 1. helyezést ért el és elnyerte a “Budapesti Egyetemi Kollégiumi Kutatás” nevű munkacsoporttól “A legjobb társasnyelvészeti dolgozat” különdíját, illetve “a nyelvészeti tagozatban elért kiemelkedő helyezésért ” különdíjat is.

Alkonyi Vilmos Mór 2018. Cigány/roma gyerekek nyelvi szocializációja. Tanári vélekedések egy, az elsődleges nyelvi szocializáció erőforrásait hasznosító iskolai projektben. Magyar BA szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem.

Tuza Mónika Tünde 2018. A kulturális relevancia megjelenése transzlingváló tanórákon. Magyar BA szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem.

Czumpft Krisztina 2016. Egy tiszavasvári óvoda nyelvi programja. Magyar BA szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem.

Jani-Demetriou Bernadett 2016. Roma gyerekek beszédmódjai az iskolában. MA szakdolgozat, angoltanár – magyar mint idegen nyelv tanára szak, Károli Gáspár Református Egyetem.

Olexa Gergely 2016. A tiszavasvári Roma közösség beszédmódjai és az iskola. Magyar BA szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin