Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Vezető: Dr. Heltai János Imre

Létrejötte: 71/2018 (05.16.) sz. KT-határozattal

Honlapok:

www.translangedu.hu

www.romanitranslanguaging.eu

Tagjai:

  • Jani-Demetriou Bernadett
  • Czumpft Krisztina
  • Cselle Gabriella
  • Flumbort Ábel
  • Hoyt-Nikolić Éva
  • Lőrincz Izabella
  • Olexa Gergely
  • Wesselényi Tamás
  • A Tiszavasvári Magiszter ÁLtalános Iskola és Magiszter Óvoda Nevelőtestületeinek tagjai

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: A kutatócsoport a transzlingválás elméleti és gyakorlati vonatkozásaival foglalkozik. A transzlingválás egy olyan orientáció, amely újszerű módon tekint a két- vagy többnyelvűnek nevezett beszédmódokra -- az egyes nyelvek kategóriái és az azok közötti kontaktusok(kódváltások, kölcsönzések stb.) helyett a beszélőre és  a szubjektum részeként értelmezett nyelvi repertoár egységére koncentrál. A transzlingválás egyszerre  ontológiai megközelítés, egy új lehetőség a többnyelvű beszéd leírására és egy pedagógiai orientáció.

"Transzlingváló osztálytermi kommunikáció és hatékony tanulásszervezés Tiszavasváriban" című projektünk a világszerte alakulófélben lévő transzlingválás-kutatásokon alapul, illetve azokhoz csatlakozik. 2016 óta folytatott többszínterű etnográfiai munkánkra alapozva vizsgáljuk a tantestülettel együttműködve a transzlingválás potenciálját otthon romaniul (is) beszélő roma gyerekek tanításában. A transzlingváló projekt szakít az "egy tanórán egy nyelv", illetve az "iskola = sztenderd megszólalás" összefüggésekkel, és a Tiszavasvári Magiszter Általános iskolában a mindennapi tanulás részévé teszi a tanulók által beszélt, helyi, romanihoz köthető nem standardizált nyelvi gyakorlatokat.

Kutatócsoportunk koordinálja a 2020 januárjában indult 24 hónapos KA 203-as Erasmus+ intézményi együttműködési projektet (a konzorcium további intézményi tagjai: University College London, Jyväskylän yiliopisto (Jyväskyläi Egyetem, Finnország), Nyitrai Konstantin Filozófus egyetem, Magiszter Általános Iskola Tiszavasvári, Jedlik Ányos Alapiskola Szímő). A projekt célja egy, az európai tanárképzésben részt vevő hallgatók számára fejlesztett felsőoktatási tankönyv és hozzá tartozó videótár elkészítése, aminek segítségével a jövendő tanárai a romani beszédmódokat az iskolai jelentésalkotásba bevonva fejleszthetik tanítványaik nyelvi készségeit.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Heltai János Imre — Jani Demetriou Bernadett 2019. A transzlingváló pedagógiai orientáció hatása az iskolai sikerességre. Anyanyelv-pedagógia 12(1)

Heltai János Imre — Jani-Demetriou Bernadett 2017. Romák nyelvi gyakorlatai és az iskolaérettség. In Cserti Csapó Tibor Rosenberg Mátyás (szerk.): Horizontok és Dialógusok 2017. VI. Romológus Konferencia Tanulmánykötet. Pécs, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. 9-26.

Heltai János Imre — Kulcsár Sándorné 2017. A romani beszéd és az óvoda. Beszédfejlesztési stratégiák és integrált kétnyelvűségi ideológiák Tiszavasváriban. Anyanyelv-pedagógia 2017/4.

Heltai János Imre — Jani-Demetriou Bernadett — Kerekesné Lévai Erika — Olexa Gergely 2017.  Transzlingváló Osztálytermek Tiszavasváriban. Új Pedagógiai Szemle 67: 11-12. 28-49.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk (válogatott): 

Heltai János Imre (megjelenés előtt). Transzlingválás -- Elmélet és gyakorlat. Gondolat, Budapest. (A megjelenés várható éve 2020).

Heltai János Imre 2020. Dinamika és komplexitás romák nyelvi és etnikai öndefinícióiban. 1. rész. Magyar Nyelv 116(1). 49-54.

Heltai János Imre 2020. Dinamika és komplexitás romák nyelvi és etnikai öndefinícióiban. 2. rész. Magyar Nyelv 116(2).

Heltai János Imre 2019. Translanguaging instead of standardisation. Writing Romani at school. Applied Linguistics Review. Ahead of print.

Heltai János Imre 2017. A nyelvi hátrányos helyzet paradigmájának kritikája: zombik az iskolában. in: Benő Attila Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia. Kolozsvár, EME.

Jani-Demetriou Bernadett 2017. Cigány gyerekek az iskolában: társas beszélés és társas megismerés. Ladányi Mária — Hrenek Éva (szerk.): Témák és szempontok a nyelvhasználat vizsgálatában. Hallgatói tanulmányok. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2017. 61-70.

Jani-Demetriou Bernadett 2017. Romák nyelvi attitűdjei. In: Fülöp József, Mészáros Márton, Tóth Dóra (szerk.): A szél fúj ahová akar – Bölcsészettudományi dolgozatok. Budapest, L’HARMATTAN. 135-143.

Heltai János Imre 2016. Az egységes nyelvi repertoár pedagógiája. In: Magyar Nyelvőr 140/4. 407-427.

 

Konferenciarészvételek:

Társadalmi felzárkózás a Kárpát-medencében: „Bölcsőtől az egyetemig”. 2020. február 19-20-21., Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad. Heltai János Imre: Nyelvi hátrány: rossz találmány

Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices. Charles University, Prague, Czech Republic. 14-15 December 2019. Heltai János Imre: Translanguaging as a rhizomatic multiplicity.

Nyelvi sokszínűség és sokszínű nyelv az óvodai és iskolai nevelésben. VI. Vályi András anyanyelvpedagógai-konferencia. Eötvös Loránd Tudományegetem Savaria Egyetemi Központ, 2019. november 30. Szombathely. Heltai János Imre és Kulcsár Sándorné: Otthoni beszédmódok és nyelvek az óvodai nevelésben. Transzlingválás Tiszavasváriban.

A Jyväskyläi Egyetem, ReCLaS (Research Collegium for Language in Changing Society ) kutatócsoportjának New conceptualizations of language and their consequences for education c. workshop-ja, 2019. szeptember 17., Heltai János Imre: Translanguaging as rhizomatic multiplicity.

Multilingual Theories and Practices 2019: Ionian University, 9-10 May 2019, Kerkyra, Corfu. Heltai János Imre: Translanguaging as safeguard for minority ways of speaking.

PeLiKon 2018 A nyelv perspektívája az oktatásban című konferencia (EKE Bölcsészettudományi Kar, 2018. november 15-16.). Két előadást tartottunk (ezeket a következő diasorban egységesítettük): Heltai János Imre – Jani-Demetriou Bernadett – Tündik Zita: Otthoni beszédmódok és iskolai elvárások. A transzlingváló osztálytermek: a sztenderdizáció alternatívája.

2. international conference on sociolinguistics: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality. 6-8 September 2018, Eötvös Loránd University, Budapest. Jani-Demetriou Bernadett: “We cannot step forward unless we manage to understand each other.”Heteroglossia and Academic Achievement.

20. Élőnyelvi konferencia (Nyelvi repertoárok a Kárpát-mendencében és azon kívül, Károli Gáspár Református Egyetem, 2018. augusztus 30 — szeptember 1). A konferencián transzlingvális kommunikáció címmel műhelyt szerveztünk. A műhely előadásai: Bodó Csanád: Transzlingválás, heteroglosszia és egyéb állatfajták; Petteri Laihonen: Transzlingválás és a moldvai csángómagyar oktatás; Heltai János Imre: Tiszavasvári romák nyelvi repertoárja; Kerekesné Lévai Erika: A transzlingvális kommunikáció pedagógiája a gyakorlatban; Jani-Demetriou Bernadett: Az iskolai eredményesség nyelvi tényezői és a heteroglosszia

XI. Miskolci Taní-tani konferencia (Együtt — Másként. Az integráció útelágazásai, Miskolc, 2018. február 2.). A konferencián három előadást tartottunk; Jani-Demetriou Bernadett: Szo phenav tuke? Transzlingváló osztálytermek Tiszavasváriban; Heltai János Imre: “Néha szoktam cigányul írni a messengeren”. És az iskolában miért nem?; Kerekesné Lévai Erika: A mindennapi iskolai gyakorlat

16th International Conference on Minority Languages, Jyväskylä and Närpes, (August 28-30, 2017). János Imre Heltai: The Pedagogy of Translingual Communication.

Horizontok és Dialógusok Romológia Konferencia (Pécs, 2017. május . 12.). két előadást tartottunk: Heltai János Imre — Jani-Demetriou Bernadett: “Most mi mindent kipróbáltunk már… mindent, ami létezik. Mindenféle könyvet” — A transzlingvális kommunikáció pedagógiája; Czumpft Krisztina: “Ha cigányul tudod, akkor cigányul is jó” — Nyelvi ideológiák egy óvoda kétnyelvű oktatási programjában. A romák integrációja Európában. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara Hajdúböszörmény (2017. március 24-25.) A transzlingvális kommunikáció pedagógiája címmel műhelyt tartottunk roma gyerekek beszélési módjairól, iskolai nyelvi helyzetéről és új nyelvpedagógiai megoldásokról. Előadásaink: Heltai János Imre: A nyelvi hátrány illúziója; Olexa Gergely: Heteroglosszia; Jani-Demetriou Bernadett: A transzlingváló kommunikáció pedagógiája; Kerekesné Lévai Erika: Transzlingváló pedagógia. A gyakorlati alkalmazás tapasztalatai

Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékek. Országos Találkozója (ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Budapest, 2016. április 21–22.). Jani-Demetriou Bernadett: Romák nyelvi attitűdjei – mások által közvetítve?

A kutatócsoport keretében eddig elkészült OTDK-dolgozatok és szakdolgozatok:

Flumbort Ábel 2019. A transzlingváló osztálytermi kommunikáció hatása a nyelvi ideológiákra. Kézirat. Károli Gáspár Református Egyetem. (A dolgozat a XXXIV. Humán Tudományi OTDK szociolingvisztika, dialektológia tagozatán 1. helyezést ért el és elnyerte a “Budapesti Egyetemi Kollégiumi Kutatás” nevű munkacsoporttól “A legjobb társasnyelvészeti dolgozat” különdíját, illetve “a nyelvészeti tagozatban elért kiemelkedő helyezésért ” különdíjat is.

Alkonyi Vilmos Mór 2018. Cigány/roma gyerekek nyelvi szocializációja. Tanári vélekedések egy, az elsődleges nyelvi szocializáció erőforrásait hasznosító iskolai projektben. Magyar BA szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem.

Tuza Mónika Tünde 2018. A kulturális relevancia megjelenése transzlingváló tanórákon. Magyar BA szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem.

Czumpft Krisztina 2016. Egy tiszavasvári óvoda nyelvi programja. Magyar BA szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem.

Jani-Demetriou Bernadett 2016. Roma gyerekek beszédmódjai az iskolában. MA szakdolgozat, angoltanár – magyar mint idegen nyelv tanára szak, Károli Gáspár Református Egyetem.

Olexa Gergely 2016. A tiszavasvári Roma közösség beszédmódjai és az iskola. Magyar BA szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube