Hírek

Tájékoztatás a nyelvmentor specializáció kimenetéről és MID (magyar mint idegen nyelv tanára) szakos tanári mesterképzésről a 2013-ban alapképzési szakra beiratkozott hallgatók számára

2013 szeptemberétől Magyarországon újraindult az osztatlan rendszerű, kétszakos tanárképzés a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően. 2013-tól azok, akik tanárként szeretnének elhelyezkedni, az osztatlan tanárképzésre jelentkezhettek, illetve jelentkezhetnek. A képzés 10, illetve 12 féléves, melynek a végén tanári szakképzettséget és mesterfokozatot igazoló oklevelet kapnak a végzettek.
Aki a Bologna rendszerű képzésben vesz részt, az a 6. félév végén megszerzett BA szakos oklevél birtokában diszciplináris mesterképzésekre tud jelentkezni. A magyar alapképzési szak (BA) elvégzése után a KRE BTK-n jelentkezhet „Terminológia” mesterképzésre (nyelvészeti irány), „Irodalom- és kultúratudomány” mesterképzésre vagy „Színháztudomány” mesterképzésre (vagy amennyiben volt minorja, úgy – más feltételek teljesülése esetén – a minorjának megfelelő diszciplináris mesterképzésre). E diszciplináris mesterképzési szakok valamelyikének elvégzése után, a mesterfokozat (MA) birtokában van lehetőség doktori képzésre (PhD) jelentkezni.
A magyar alapképzési szakon (és más alapképzési szakokon: anglisztika, germanisztika, keleti nyelvek és kultúrák, kommunikáció és médiatudomány, történelem) van lehetőség a nyelvmentor specializáció felvételére és elvégzésére (4 féléves specializáció). A nyelvmentor specializációt azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az alkalmazott nyelvészet iránt. A nyelvmentor specializáción végzett tanulmányok jó alapot adnak alkalmazott nyelvészeti képzésekhez, így a Terminológia mesterképzési szakhoz.

Az osztott tanári mesterképzési szakokat, köztük a magyar mint idegen nyelv tanára (MID) tanárszakot a 2016/2017. tanévben indítjuk utoljára. Azok a hallgatók, akik 2013-ban alapképzési szakon kezdték meg az egyetemi tanulmányaikat, nem tudják osztott tanári mesterképzési szakon folytatni a képzést, csak diszciplináris mesterképzési szakokon.

Sajnálatos módon az osztatlan tanárképzési szakok között már nem szerepel a MID. Így a 2013-ban kezdett hallgatók nem szerezhetnek ilyen szakképzettséget.

Azon 2013-ban Bologna rendszerű alapképzésben kezdett hallgatók számára, akik mindenképpen tanári szakképzettséget szeretnének szerezni, javasoljuk, hogy 2014 őszétől kérjék átvételüket az osztatlan tanárképzési szakra. Ez esetben a meglévő szakjuknak megfelelő tanári szak mellé választaniuk kell egy újabb tanári szakot (magyar alapképzési szakos hallgató esetén a magyartanár szak mellé választható tanári szakok: angol nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára). Az átvétel esetén be kell pótolniuk a második tanári szak elmaradt egy évének tantárgyait, és a pedagógiai kurzusokat. E pótlások miatt szinte biztos, hogy nem tudják (középiskolai tanári képzés választása esetén, 2013 szeptemberétől számolva) 12 félév alatt elvégezni az osztatlan tanárképzést: legalább 1-2 féléves csúszással számolniuk kell. Ugyanakkor e képzés elvégzését követően két szakos tanári szakképzettségű mesterfokozatú oklevelet kapnak, amellyel szintén mehetnek tovább doktori képzésre.

FONTOS!

Kérjük ne tévesszen meg senkit a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 12. §-a, amely szerint:

„(1) E rendelet hatályba lépése előtt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján alapképzésben megkezdett tanulmányokat - folyamatos képzésben - végzők a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet és az alap- és mesterképzés képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják tanulmányaikat tanári mesterszakon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletekkel meghatározott osztott képzésben - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - tanári mesterszakon 2016 szeptemberében indulhat utoljára új évfolyam.”

A jelenleg hatályos fenti jogszabályi rendelkezések szerint csak azok jelentkezhetnek osztott tanári mesterképzésre, akik 2012-ben kezdték meg az alapképzési szakos (BA) tanulmányaikat, de valamilyen oknál fogva csak 2016 tavaszán szereznek BA szakon alapfokozatot adó oklevelet. A 2013-ban kezdett hallgatók már a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) szabályai szerint, a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rend. hatálybalépését követően kezdték meg tanulmányaikat.


Záróvizsga időpontok (2013/14 tavaszi szemeszter)

Magyar alapszak (BA):

-   2014. június 17. (kedd), 9.00 órától, 204-es terem

-   2014. június 17. (kedd), 9.00 órától, 205-ös terem

-   2014. június 18. (szerda), 9.00 órától, 205-ös terem


Terminológia MA: 2014. június 19. (csütörtök) 9.00 órától, 216-os terem

Tanári záróvizsgák (MID, magyartanári) nappali: június 19. (csütörtök) és június 20. (péntek), 9.00 órától

Tanári záróvizsgák (MID, magyartanári) levelező: június 23. (hétfő) és június 24. (kedd), 9.00 órától


Felvételi időpontok (2013/14 tavaszi szemeszter)

Terminológia MA: 2014. június 3. (kedd) 9.00 órától, 216-os terem (Budapest, Reviczky u. 4.)

MID (magyar mint idegen nyelv) tanári MA: 2014. június 4. (szerda) és június 5. (csütörtök) 9.00 órától, 216-os terem (Budapest, Reviczky u. 4.)

Magyartanári MA: 2014. június 5. (csütörtök) 9.00 órától, 204-es és 205-ös terem;  2014. június 6. (péntek) 9.00 órától, 216-os terem és 205-ös terem;  (Budapest, Reviczky u. 4.)


Ismét károlis siker az országos Kazinczy-versenyen

A 2014. évi Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének országos fordulóján (ELTE BTK, 2014. április 11.) ismét szép eredménnyel szerepeltek a KRE BTK versenyzői: Herczku Virág Vivien (kommunikáció és médiatudomány, 1. évfolyam) Kazinczy-érmet nyert. Felkészítője Dr. Heltainé Dr. Nagy Erzsébet tanárnő.
Gratulálunk!


TÁJÉKOZTATÁS A TANSZÉK ÁPRILIS MUNKARENDJÉRŐL

A KRE BTK MNYIKI Magyar Nyelvtudományi Tanszéken 2014. április 7-től az ügyintézés szünetel. Hallgatói ügyekben (pl. sétálócédulák aláírása) Bódiss Tamásnéhoz fordulhatnak (Magyar Irodalom Tanszék, 203-as iroda, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

A szakdolgozatok leadási határideje a TO-n és az intézeti ügyintézőnél (Bódis Tamásné): 2014. április 30.

Dr. Fóris Ágota a szakdolgozati konzultációs lapokat 2014. április 28-án (hétfőn) 11.30-12.00 óra között, vagy április 29-én (kedden) 9.30-11.00 óra között írja alá.

Dr. H. Varga Márta április 28-án (hétfőn) óraközi szünetekben írja alá a konzultációs lapokat.

A többi oktató a fogadóórájában és/vagy előre megbeszélt időpontban található meg a tanszéken.


Záróvizsga tételsorok

A záróvizsga tételsorok letölthetők a Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapjáról: www.kre.hu/nyelveszet


SZAKDOLGOZATI TÉMAVÁLASZTÁS, SZAKDOLGOZATOK BENYÚJTÁSA

Témaválasztás
Felhívjuk szakdolgozati témát választó hallgatók figyelmét, hogy a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken a 2014/15. tanévben szakdolgozatot benyújtani kívánó hallgatók a következő oktatókat választhatják témavezetőként: Bölcskei Andrea, Fóris Ágota, Heltainé Nagy Erzsébet, Nádor Orsolya, Sólyom Réka, M. Pintér Tibor, H. Varga Márta. A választható témák listáját megtalálják a tanszéki honlapon és a tanszéki hirdetőn.
A témaválasztást az arra szolgáló űrlapon a Tanulmányi Osztályon be kell jelenteni. Ennek határideje a tavaszi szemeszterben záróvizsgázó hallgatók számára: 2014. május 16.
Az űrlapot kitöltve, aláírva hozzák a tanszékre. A kitöltött űrlapot a témavezető, a tanszékvezető és az intézetigazgató hagyja jóvá. (Kérem, vegyék figyelembe, hogy ehhez is szükséges néhány nap.)


Szabályzatok
A szakdolgozatok elbírálásakor és a záróvizsga lebonyolításkor a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) (lásd: http://www.kre.hu/portal/index.php/szabalyzatok.html) hatályos rendelkezése szerint (79–87.§) járunk el.
A tanári záróvizsga lebonyolításakor a SZMSZ III. Hallgatói követelményrendszer, tanulmányi és vizsgaszabályzat 10. számú függeléke (A tanári mesterszakra vonatkozó sajátos rendelkezések) 21–23.§ szerint járunk el.


Határidők – tavaszi szemeszter
Záróvizsgára jelentkezés határideje a tavaszi félévben: 2014. április 15.
Szakdolgozat leadásának határideje a tavaszi félévben: 2014. április 30.
Szakdolgozati témabejelentés (alapképzésben 4. szemeszter, diszciplináris képzésben 2. szemeszter): 2014. május 16.
Tanári portfólió leadási határideje: 2014. május 16., ill. 19.

Figyelem! A szakdolgozatok benyújtására vonatkozó határidők a dolgozat végső változatára vonatkoznak. A végső változatot a témavezető oktatónak jóvá kell hagynia. Ehhez a dolgozat végsőnek szánt változatát a témavezetőnek minimálisan a benyújtás határideje előtt 2 héttel meg kell kapnia a hallgatótól. (A tavaszi szemeszterben április 15-ig.)


HONTI LÁSZÓ Széchenyi-díjas

Széchenyi-díjat kapott Honti László nyelvész, az MTA rendes tagja, tudományos tanácsadó, a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusa. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezetője, akinek magyar nyelvtörténeti, finnugrisztikai, etimológiai témájú kurzusain nagyszámú hallgató nyert betekintést a történeti-összehasonlító nyelvtudomány módszereibe, a magyar nyelv finnugor alapjaiba.

Honti László 1943. augusztus 27-én született Lengyeltótiban (Somogy megye). 1961-ben érettségizett a keszthelyi Vajda János Gimnáziumban Az ELTE magyar, orosz, finnugor szakán 1969-ben szerzett középiskolai tanári diplomát, 1970-ben védte meg egyetemi doktori disszertációját, 1976-ban a nyelvtudományok kandidátusa értekezését, 1989-ben pedig az akadémiai doktori értekezését. 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává, 2004-ben levelező tagjává, 2010-ben pedig rendes tagjává választotta.

1969-től az MTA Nyelvtudományi Intézet Finnugor Osztályának tudományos segédmunkatársa, 1973-tól az osztály tudományos munkatársa, 1979-től tudományos főmunkatársa. 1980-tól 1988-ig az Uráli Nyelvek Osztályának vezetője, 1989-től a Nyelvtudományi Intézet tudományos tanácsadója. 1984–1985 között a Bécsi Egyetem (Universität Wien, Ausztria) vendégdocense, 1986–1987-ben a Helsinki Egyetem (Helsingin Yliopisto, Finnország) vendégprofesszora. 1988-tól 1997-ig a Groningeni Állami Egyetem (Rijksuniversiteit Groningen, Hollandia) Finnugor Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 1997-től 2009-ig az Udinei Egyetem (Università degli Studi di Udine, Olaszország) Általános Nyelvészeti és Klasszika-filológia Tanszékének egyetemi tanára. A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékén 2007-től tudományos főmunkatárs, 2008-tól 2013-ig egyetemi tanár, 2008 és 2010 között tanszékvezető, 2013-tól professzor emeritus.

A díjhoz szívből gratulálunk!
http://www.nyest.hu/hirek/honti-laszlo-szechenyi-dijas


 

Kazinczy-verseny házi forduló 2014

Felhívás
a felsőoktatási intézmények 2014. évi Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének házi fordulójára


A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke meghirdeti a Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyének házi fordulóját egyetemünk Bölcsészettudományi, Állam- és Jogtudományi, Hittudományi, valamint Tanítóképző Karán tanuló hallgatók részére.
A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. Úgy gondoljuk, hogy ez a tanítói, tanári, lelkészi és jogi pályára készülő hallgatók számára egyaránt igen fontos. Az országos megmérettetésen, melyet az ELTE BTK-n (Budapest) rendeznek 2014. április 11-én, egyetemünk azon hallgatója (hallgatói) vehet(nek) részt, aki(k) a helyi versenyen a legjobbnak bizonyul(nak).

A versenyfeladat:
Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása; elsősorban a 20–21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:
a) jó szövegértés és szöveghűség,
b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás, a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

A háziversenyről a legjobb helyezést elért hallgató(k) továbbjut(nak) az országos fordulóra (ELTE BTK, 2014. április 11.).

A háziverseny időpontja és helyszíne: 2014. március 11. (kedd), 17:00, Károli Gáspár Református Egyetem BTK (1088 Budapest, Reviczky u. 4.), Magyar Nyelvtudományi Tanszék (gyülekezés a 2. emeleten, a 217-es szoba előtt).

Az érdeklődőket kérjük, hogy e-mailben jelentkezzenek Sólyom Réka tanárnőnél a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 2014. március 7.

Budapest, 2014. február 17.


Dr. habil. Fóris Ágota
tanszékvezető egyetemi docens
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
www.kre.hu/nyelveszet


Nyelvi tanácsadás, helyesiras.mta.hu

A Duna Televízió február 9-i adásában az MTA Nyelvtudományi Intézet nyelvi tanácsadó szolgálatáról, illetve a helyesiras.mta.hu portálról készített műsort. A KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék oktatóival, Heltainé Nagy Erzsébettel és Ludányi Zsófiával készített riportok videói itt tekinthetők meg: http://www.mediaklikk.hu/musor/nyelvorzo (kb. a 15. perctől).

A részletesebb riportok az Anyanyelvápolók Szövetségének honlapján találhatók:
http://anyanyelvapolo.hu/helyesirasi-tanacsadas-hagyomanyos-es-nyelvtechnologiai-eszkozokkel/


Terminológiai csütörtök

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Terminológiai Kutatócsoportja (TERMIK) és A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa (MaTT) február 6-án a KRE BTK Dísztermében „Terminológiai csütörtök” néven szakmai napot és öregdiák-találkozót rendezett.

A program első részében a Terminológia mesterképzés oktatói a terminológushallgatók tanulmányairól és a terminológus gyakorlati tevékenységéről adtak tájékoztatást. A kerekasztal-beszélgetésekben fordítóirodák vezetői, képviselői beszéltek arról, miért hasznos a terminológus a fordítóirodáknál, majd a már végzett terminológia szakos hallgatók számoltak be munkaerő-piaci tapasztalataikról.

Az eseményről készült beszámoló itt olvasható: http://www.nyest.hu/hirek/terminologiai-csutortok