Klasszikus Ókori Szellemi és Anyagi Kultúrák Kutatócsoport - Dr. Csízy Katalin

Intézet: Történettudományi Intézet

Vezető: Dr. Csízy Katalin

Létrejötte: 69/2009 (05. 20.) KT-határozattal

2020. április-2022. december: Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig

Tagjai:

Dr. Csízy Katalin (KRE BTK, TTI, Ókortörténeti és Segédtudományi Tsz.) – kutatócsoport vezetője

Dr. Bubnó Hedvig Klára (KRE BTK, TTI, Medievisztika Tsz.) – belső tag

Dr. Fábián Zoltán Imre (KRE BTK, TTI, Ókortörténeti és Segédtudományi Tsz.) – belső tag

Frazer- Imregh Monika (KRE BTK, TTI, Ókortörténeti és Segédtudományi Tsz.) – belső tag

Hóvári János (KRE BTK, TTI, Koraújkori Tsz.) – belső tag

Dr. Kincses Katalin (KRE, BTK, TTI, Koraújkori Tsz.) – belső tag

Dr. Óbis Hajnalka – (KRE BTK, TTI, Ókortörténeti és Segédtudományi Tsz.) – belső tag

Turcsán-Tóth Zsuzsanna (KRE BTK, TTI, Ókortörténeti és Segédtudományi Tsz.) – belső tag

Tóth Orsolya (DE BTK, Középkori, Korújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék Tsz.) – külső tag

Farkas Dániel (KRE BTK PhD hallgató)

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Az Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig címet viselő kutatási projekt tagjai munkájuk során arra keresik a választ, hogy a múltban élt emberek és a múltbéli események közül kire vagy mire emlékeznek az adott kor emberei, és miért éppen bizonyos személyekre vagy eseményekre fókuszálnak. Vizsgálják továbbá, hogy milyen hatása van a közösségi emlékezésnek egy társadalom életére, értékítéletének formálódására, a közös identitás kialakítására, milyen eszközökkel, módszerekkel, jelképekkel propagálható az emlékezetkultúra, s ezek hogyan változtak az idők folyamán, miben mutatkoznak meg az egyéni és a kollektív emlékezet és identitás közötti különbségek. Elemzéseik az ókori Egyiptomtól a görög-római antikvitáson, a középkor és a reneszánsz századain át egészen a modern korig terjednek, nagy hangsúlyt fektetve a magyar emlékezetkultúra jelenségeire is. A modern, felgyorsult élet velejárója a gyors ütemű felejtés, ezért az emlékezés szerepe és jelentősége, anyagi és szellemi örökségünk megtartása és ápolása nagyon fontos feladattá vált. A példaadó személyek és sorsfordító múltbeli történések felmutatása nemcsak a fiatal generációk nevelésének elengedhetetlen eszköze, hanem komoly identitásformáló és megtartó erővel is rendelkezik.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Csízy Katalin  Hóvári János (szerk.): Hősök, mártírok, áldozatok, szentek, Budapest, L'Harmattan, 2021.

Kincses Katalin Mária (szerk.): A levél mint történeti forrás, konferenciakötet, lektorálta: Csízy Katalin, Tóth Orsolya, Turcsán-Tóth Zsuzsanna, Budapest, L’Harmattan, 2022.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

Bubnó Hedvig: Apostolból hős lovag? Szent Jakab átalakuló kultusza Hispániában a Reconquista idején, in Csízy K. – Hóvári J., Hősök ... (2021), 127-145.

Bubnó Hedvig: A bizánci jelenlét kérdése a VI-VII. századi Hispániában címmel, megjelenés alatt.

Bubnó Hedvig: Sevillai Izidor levelezése címmel, Kincses Katalin Mária (szerk.): A levél... (2022), 63-74.

Csízy Katalin: A philanthrópia mint az európai identitás egyik meghatározó fogalma, in Történeti Tanulmányok XXVII (2019), Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LXXI, 45-54.

Csízy Katalin: Az antik hős mint paradigma, in Csízy K. – Hóvári J., Hősök ... (2021), 69-79.

Csízy Katalin: Concordia – A Római Birodalom sajátságos harmóniája, Tóth O. (szerk.): Norma sapientiae. Tanulmányok Havas László emlékére, Hereditas Graeco-Latinitatis IX, Debrecen, DE Történelmi Intézete, 2020, 9-21.

Csízy Katalin: Az Intelmek erényei és a Szent László-legenda, in Slíz M. (szerk.): Regum gemma, Ladislae! Tanulmányok Szent László királyról, Budapest, ELKH Moravcsik Gyula Intézet, 2021, 93-105.

Csízy Katalin: Marcus Tullius Cicero Levelek (Kr. e. 49 – Kr. e. 46), Budapest, L’Harmattan, 2022.

Csízy Katalin: Iulianus levelei, in Kincses Katalin (szerk.), A levél... (2022), 25-35.

Csízy Katalin: Iulianus Galliában, megjelenés alatt.

Csízy Katalin: A ház szimbóluma Iulianus 8. (Bidez) levelében, megjelenés alatt.

Csízy Katalin: Fragment of Simonides (5,2 Bergk) in Julian the Apostate’s Caesares, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 61 (2021) 2, 155-162.

Csízy Katalin: The Symbol of the House in Letter 8 (Bidez) of Julian, AAnt. Hung. megjelenés alatt.

Csízy Katalin: The Educational Policy of Julian the Apostate, AAnt.Hung., megjelenés alatt.

Fábián Zoltán: Istennek tekintett emberek az ókori Egyiptomban, in Csízy K. – Hóvári J., Hősök ... (2021), 29-46.

Fábián Zoltán Imre: Relative chronology of TT 32 (Djehutimes), TT 183 (Nebsumenu) and TT 184 (Nefermenu), in DE MEYER, Marleen – LONG, Georgia – PREYS, René – VAN DER PERRE, Athena (szerk.): Festschrift Harco Willems, Orientalia Lovaniensia Analecta, Peeters Publishers, Leuven, megjelenés alatt.

Fábián Zoltán Imre: A thébai el-Hoha-domb felső sírsorainak kutatása. Az utóbbi 25 év: folyamatosan átalakuló kérdésfeltevések és változó módszerek, Orpheus Noster XIII/3 (2021) 7–22.

Fábián Zoltán Imre: „Modern” levelek ókori ásatási összefüggésekkel Egyiptomból, in Kincses Katalin Mária (szerk.): A levél... (2022)217–234.
 
Fábián Zoltán Imre: Memory and Mortuary Cult – Issues of the Relative Chronology of Some Ramesside Tombs in Thebes, megjelenés alatt.
 
Fábián Zoltán Imre: Dating Seni (TT 185), in Pillon, Andrea (szerk.): Chronologies and Contexts of the First Intermediate Period, (Bibliothèque d’Étude) Institut français d’archéologie orientale, Le Caire, megjelenés alatt.
 
Fábián Zoltán Imre: Emlékezet és halotti kultusz – Néhány thébai ramesszida sír relatív kronológiájának kérdései, megjelenés alatt.

Frazer-Imregh Monika: Reneszánsz hősök – a tudós költő és pártfogója, Angelo Poliziano levele Lorenzo de’ Medici haláláról, in Csízy K. – Hóvári J., Hősök ... (2021), 155-172.

Frazer-Imregh Monika: Marsilio Ficino Összefoglalója a Platonikus teológiához Lorenzo de’ Medici, a haza megmentője számára – A platonikus szemlélődés három fokozata. Fordítás bevezető tanulmánnyal, megjelenés alatt.

Frazer-Imregh Monika: Marsilio Ficino’s Summary of the Platonic Theology for Lorenzo de ‘Medici, the Savior of the Homeland : Three Degrees of Platonic Contemplation. Translation with introductory study, megjelenés alatt.

Frazer-Imregh Monika: A Nap mint szimbólum és ábrázolásai a reneszánsz filozófiai irodalomban – Az asztrális mágia nyomai, Vallástudományi Szemle, megjelenés alatt.

Frazer-Imregh Monika: The Sun as a Symbol and its Representations in Renaissance Philosophical Literature – Traces of Astral Magic, AAnt. Hung., megjelenés alatt.

Frazer-Imregh Monika: Description of the Planetary Clock of Lorenzo della Volpaia in the Letter of Angelo Poliziano (IV, 8.) – Source Disclosure with an Introduction, AAnt.Hung., megjelenés alatt.

Hóvári János: A szigetvári Zrínyi Miklós: a keresztény mártírból nemzeti hős, in Csízy K. – Hóvári J., Hősök ... (2021), 175-188.

Hóvári János: Zrínyi Miklós utolsó levelei (1566), in Kincses Katalin Mária, A levél...(2022), 111-138.

Hóvári János: Gondolatok Halasi-Kun Tibor életútjáról I. Útja a turkológiához Budapesten és útja Ankarába (1914-1943), Keletkutatás, 2023, megjelenés előtt.

Kincses Katalin Mária: Az első egész alakos Rákóczi-szobor története, in Sallay Gergely – Török Róbert – Závodi Szilvia (szerk.): Háborús hétköznapok IV. Tanulmánykötet, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum–Magyar Kereskedelmi és Vendéglátópari Múzeum, Budapest, 2020, 147-172.

Kincses Katalin Mária: A Rákóczi-kultusz első szobrai, Gondolat Kiadó, Budapest, 2021.

Kincses Katalin Mária: Rákóczi szent neve – és kultusza, in Csízy K. – Hóvári J., Hősök ... (2021), 233-246.

Kincses Katalin Mária: Modern kori zarándoklatok mint az emlékezetkultúra eszközei és szimbolikus cselekedetei – A Rákóczi-kultusz egyik szimbolikus helyének felkeresése: az 1903. évi Rákóczi-zarándoklat Rodostóba, megjelenés alatt.

Kincses Katalin Mária: Fraknói Vilmos Rákóczi-képei, Veritas Évkönyv 2021, megjelenés alatt.

Kincses Katalin Mária: Modern Pilgrimages as Tools and Symbolic Acts of Memory Culture – A visit to a symbolic place of the Rákóczi-cult: the 1903 Rákóczi-pilgrimage to Tekirdağ, AAnt. Hung., megjelenés alatt.

Óbis Hajnalka és Havas László fordítása: Marcus Tullius Cicero Levelek (Kr. e. 45-44), Budapest, L’Harmattan, 2021.

Óbis Hajnalka: Memoria martyrum - Mártírkultusz Augustinus korában, in Csízy K. – Hóvári J., Hősök ... (2021), 81-92.

Óbis Hajnalka: Két késő antik publikációs lista – Az Augustinus-bibliográfia kialakulásának kezdeteiről a Retractationes és az Indiculum alapján, Belvedere Meridionale, 2022, vol. 34. (XXXIV. évfolyam), 2. szám, 80–93.

Óbis Hajnalka: "In corde meo dixi"- Imádság és csodák Augustinusnál, Hubai Péter (szerk.): A szent és kommunikációja, Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből, Budapest, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2021, 389-400.

Óbis Hajnalka: Augustinus, a tanítvány, a tanár és a tanító, Antik nevelés és öröksége, Debrecen, megjelenés alatt. 

Óbis Hajnalka: Pusztuló városok és épülő város Augustinus De civitate Dei című műve alapján, megjelenés alatt.

Óbis Hajnalka: A mártírkultusz és az ad sanctum temetkezés kapcsolata, megjelenés alatt.

Óbis Hajnalka: The City of God and the Earthly Cities in Augustine, AAnt. Hung., megjelenés alatt.

Tóth Orsolya: Symmachus: Levelek, Első könyv 1-12, in Vígh Éva (főszerk.): Antikvitás és Reneszánsz VI, Szeged, 179-202.

Tóth Orsolya: Egy kultúrhős az ősi Itáliában: Ianus, in Csízy K. – Hóvári J., Hősök ... (2021), 57-67. 

Tóth Orsolya: Symmachus: Levelek Praetextatushoz (Ep. 1,44-55), in Antikvitás & Reneszánsz VIII, főszerk. Vígh Éva, Szeged, 2021, 151-181.            

Tóth Orsolya: Symmachus papi tevékenysége leveleinek tükrében, in Kincses Katalin Mária (szerk.): A levél... (2022), 37-48.

Tóth Orsolya: Marcus Tullius Cicero Levelek (Kr. e. 46 április – 45 február), Budapest, L’Harmattan, 2022.

Tóth Orsolya: Szülői szerepvállalás a nevelésben a késő antikvitásban, in Az antik nevelés és öröksége, Hereditas Graeco-Latinitatis X., Debrecen, DE Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke,

megjelenés alatt.

Tóth Orsolya: Tiszteleti szobrok állítása a késő antikvitásban, megjelenés alatt.

Tóth Orsolya: The Role of Commentaries on the Works of Classical Authors in Education in Late Imperial Rome, AAnt. Hung., megjelenés alatt.

Tóth Orsolya: Quintus Aurelius Symmachus and the Roman Religion, AAnt.Hung., megjelenés alatt.

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Alapvetés az Artemis Ephesia szobrok ikonográfiai elemzéséhez, Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2021.   

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Kis-ázsiai városalapító hérósok, in Csízy K. – Hóvári J., Hősök ... (2021), 47-55.

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Variációk egy témára: Apameia, Ephesos és Hypaipa városainak Artemis ábrázolásai, Vallástudományi Szemle, 1 (2023), megjelenés alatt.

Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Hogyan vált Artemis-Ephesia kultuszszobra a természet szimbólumává? megjelenés alatt.

Farkas Dániel: Exposing the Demolition of the Hungarian Countryside recenzió Galambos István, Horváth Gergely Krisztán (szerk).: Magyar dúlás: Tanulmányok a kényszerkollektivizálásról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2019. című kötetről, ISBN 978-963-416-185-1, 228 pp. Ephemeris Hungarologica, II. évf. 2., 2022, megjelenés alatt.

 

Workshop 2020. november 27. 9-11

 9.00-9.25 Csízy Katalin

Beszámoló a kutatócsoport 2020-as tevékenységéről, egyeztetés a 2021-es konferencia szervezéséről

9.25-9.35 Frazer-Imregh Monika

Marsilio Ficino levele Lorenzo de’ Medicihez a platóni szemlélődés három fokozatáról (Epistulae, II. könyv, 7. levél) (Bevezetés a Theologia Platonica elé)

9.35-9.45 Fábián Zoltán Imre

Levelek az ókori Egyiptomban

9.45-9.55 Tóth Orsolya

A "dicstelen élet vagy tisztes halál" dilemmája Cicero leveleiben

9.55-10.05 Kincses Katalin Mária

Szekfű Gyula viszonyrendszere mentoraihoz (Takáts Sándorhoz, Angyal Dávidhoz és Károlyi Árpádhoz) levelezésének tükrében bécsi éveiben

10.05-10.15 Bubnó Hedvig

Sevillai Izidor levelezése

10.15-10.25 Hóvári János

Fikció és valóság Zrínyi Miklós utolsó leveleiben

10.25-10.35 Óbis Hajnalka

Cicero levelezése Kr.e. 45-44-ből

(Egy készülő kötet margójára: jövőkép és napi politika a Cicero-levelekben)

10.35-10.45 Turcsán-Tóth Zsuzsanna

Levelek Artemis Ephesiának

10.45-10.55 Csízy Katalin

Iulianus Apostata levelei

10.55-11.00 Zárás

 

2021. november 19. konferencia "A levél mint történeti forrás"

A KRE BTK Klasszikus Ókori Szellemi és Anyagi Kultúrák Kutatócsoport „Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig” című kutatási projekt konferenciája

Helye: 1088 Budapest, Reviczky u. 4., I. em. 100.

Buda Béla Díszterem

 

09:30–09:40 Köszöntő
09:40–10:00 Megnyitó: Kurucz György

I. Szekció – Elnök: Czeglédi Sándor

 1. 10:00–10:15 Óbis Hajnalka: Mi volt Cicero véleménye a Római Államról Kr. e. 44-ben?
  10:15–10:30 Csízy Katalin: Iulianus Apostata levelei
  10:30–10:45 Tóth Orsolya: Symmachus papi tevékenysége leveleinek tükrében
  10:45–11:00 Takács László: Szent Columbanus levelei
  11:00–11:15 Vita

11:15–11:30 Kávészünet

II. Szekció – Elnök: Gálffy László

 1. 11:30–11:45 Bubnó Hedvig: Sevillai Izidor levelezése
  11:45–12:00 Veszprémy László: „Levelek a mongolokról”
  12:00–12:15 Lázár István: Petrarca híres antik személyiségekhez írott levelei
  12:15–12:30 Frazer-Imregh Monika: Marsilio Ficino levele Lorenzo de’ Medicihez a Platonikus teológiáról
  12:30–12:45 Vita

12:45–14:00 Ebédszünet

14:15–15:00 Könyvbemutató

Marcus Tullius Cicero: Levelek Kr. e. 45–44, Fordította: Havas László, Óbis Hajnalka, L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2021.

Bemutatja: Pataki Elvira 

III. Szekció – Elnök: Kovács Dávid
15:00–15:15 Hóvári János: Zrínyi Miklós utolsó levele (1566)
15:15–15:30 Balogh Máté: A dunántúli kerületi főkapitányhelyettesek Batthyány I. Ádámhoz írt leveleinek had-, társadalom- és életmódtörténeti forrásértéke

15:30–15:45 Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Gavin Hamilton levele a tivoli Hadrianus-villa ásatásáról
15:45–16:00 Hermann Róbert: Hivatalos magánlevelek – Kossuth Lajos és Szemere Bertalan levelezése 1848–49-ben
16:00–16:15 Vita

16:15–16:30 Kávészünet

 IV. Szekció – Elnök: Makkai Béla

 1. 16:30–16:45 Fábián Zoltán Imre: „Modern” levelek ókori ásatási összefüggésekkel – Egyiptomból
  16:45–17:00 Berta Kristóf: Magyary Zoltán búcsúlevele hadtörténész szemmel
  17:00–17:15 Kincses Katalin Mária: Közzétett és valós szándékok. Szekfű Gyula motivációi levelezésének tükrében „A száműzött Rákóczi”-kötet megírásával

17:15–17:30 Farkas Dániel: A levél mint propagandaeszköz – Che Guevara búcsúlevele
17:30–17:45 Vita


17:45–18:00 Zárszó

 

Szervező

KRE BTK Történettudományi Intézet, Klasszikus Ókori Szellemi és Anyagi Kultúrák kutatócsoport

Elérhetőség: KRE BTK TTI Titkársága (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Támogatók

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet

 

 

2022. november 11. konferencia – "Az emlékezetkultúra eszközei és szimbólumai"

Az Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig című kutatási projekt konferenciája

 a KRE BTK Klasszikus Ókori Szellemi és Anyagi Kultúrák Kutatócsoport és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet szervezésében

Helye: 1088 Budapest, Reviczky u. 6. MF 17

09:20–09:30 Köszöntő (Csízy Katalin)

09:30–10:00 Megnyitó plenáris előadás

Maróth Miklós: Jézus alakja a teológiai vitákban

(az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének elnöke, a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagja, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár

I. Szekció – Elnök: Mayer Gyula

10:00–10:15 Fábián Zoltán: Emlékezet és halotti kultusz. Néhány thébai ramesszida sír relatív kronológiájának kérdései

10:15–10:30 Turcsán-Tóth Zsuzsanna: Hogyan vált Artemis Ephesia kultuszszobra a természet szimbólumává

10:30–10:45 Adorjáni Zsolt: II. Arsinoé emlékezete Kallimachos „Ektheósis Arsinoés” költeményében

10:45–11:00 Vita

11:00–11:20 Kávészünet

II. Szekció – Elnök: Czeglédi Sándor

11:20–11:35 Tóth Orsolya: Tiszteleti szobrok állítása a késő antikvitásban

11:35–11:50 Csízy Katalin: A ház szimbóluma Iulianus 8. (Bidez) levelében

11:50–12:05 Óbis Hajnalka: A mártírkultusz és az „ad sanctum” temetkezés kapcsolata

12:05–12:20 Tóth Anna Judit: A jó császár és a rossz császár – a hagyományos történeti emlékezet átformálódása Malalasnál

12:20–12:35 Vita

12:35–14:00 Ebédszünet

14:15–15:00 Könyvbemutató

„A levél mint történeti forrás” – szerkesztette: Kincses Katalin Mária

Bemutatja: Hermann Róbert

III. Szekció – Elnök: Horváth Csaba

15:00–15:15 Bubnó Hedvig: Sevillai Izidor az épületekről

15:15–15:30 Takács László: Szent Márton emlékezete a középkori ír szent-életrajzokban

15:30–15:45 Kármán Edit: Az Árpád-kori oklevelek arengái

15:45–16:00 Lázár István Dávid: Petrarca Rómában

16:00–16:15 Vita

16:15–16:30 Kávészünet

IV. Szekció – Elnök: Kurucz György

16:30–16:45 Buzási Gábor: Iulianus császár Nap-himnusza Ficino értelmezésébenű

16:45–17:00 Frazer-Imregh Monika: A Nap mint szimbólum és ábrázolásai a reneszánsz filozófiai irodalomban

17:00–17:15 Kocsis Annamária: A tolvajló ember szimbólumának megjelenése a magyarországi boszorkányperekben 

17:15–17:30 Kincses Katalin: A Rákóczi-kultusz egyik szimbolikus helyének felkeresése: az

 1. évi Rákóczi-zarándoklat Rodostóba

17:30–17:45 Vita

17:45–18:00 Zárszó (Csízy Katalin)

Szervezők

KRE BTK Történettudományi Intézet,

Klasszikus Ókori Szellemi és Anyagi Kultúrák Kutatócsoport

Elérhetőség: KRE BTK TTI Titkársága (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet

Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Támogatók

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin