18. századi magyarországi protestáns művelődés- és gazdaságtörténeti kutatócsoport - Dr. Kincses Katalin

Intézet: Történettudományi Intézet

Vezető: Dr. Kincses Katalin Mária

Létrejötte: Református Kultúrtörténeti Kutatócsoport: 2005 (megerősítette a 2014. évi kari önértékelési kötet 3. sz. melléklete); a kutatócsoport nevének megváltozása: 098/2022 (06. 17.) számú kari tanácsi határozattal.

 

Tagjai:

  • Dr. Kurucz György
  • Dr. Hóvári János
  • Dr. Szabó András
  • Ambrózy Gábor
  • Kocsis Annamária

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

Serkenti és koordinálja a KRE BTK Történettudományi Intézetében mindazon kutatásokat és rendezvényeket, amelyek a magyarországi protestáns művelődés kialakulásával, elterjedésével, hatásával, fejlődésével, emlékezetével, valamint mindennek gazdaságtörténeti hátterével, összefüggéseivel foglalkoznak. A kutatócsoport felolvasóestek, tudományos ülések tartásával, tudományos témafeltárással, konferenciák rendezésével, tudományos szakanyagok rendezésével, primer forrásfeltárással, tanulmányok, monografikus szintű feldolgozások közreadásával foglalkozik.

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk:

Dr. Kincses Katalin Mária publikációi: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10019694

Dr. Kurucz György publikációi: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10009530&paging=1;20

Dr. Hóvári János publikációi: https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10048743

Dr. Szabó András publikációi: https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10005646

Ambrózy Gábor publikációi: https://m2.mtmt.hu/api/publication?format=html&labelLang=hun&sort=publishedYear,desc&cond=authors;eq;10068978

Kocsis Annamária publikációi: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10062591

 

A kutatócsoport 2022. évi tevékenysége

 

1. Konferencia- és egyéb tudományos előadások

 

Ambrózy Gábor: Anglia a 16. században: a Tudorok és a reformáció. = Károli Junior Akadémia, KRE, Budapest, 2022. október 8.

Kincses Katalin Mária: 19–20. századi magyar történeti kultuszok – kutatási program, kutatási lehetőségek = XIX–XX. századi magyar történeti kultuszok. VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, Budapest, 2022. május 24.

Kincses Katalin Mária: A Rákóczi-kultusz és annak látványos epizódja: a szoborkultusz főbb vonásai a 20. század első két évtizedében = XIX–XX. századi magyar történeti kultuszok. VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár, Budapest, 2022. május 24.

Kincses Katalin Mária: Céhes migrációs minták a kora újkorban: a legényvándorlás és az egyetemi peregrináció összehasonlító vizsgálatának tanulságai = Anyagi és szellemi javak migrációja a Kárpát-medencében. 11. Kézművesipar-történeti Szimpózium. Rendező: MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottság, 2022. november 10‒11.

Kincses Katalin Mária: A Rákóczi-kultusz egyik szimbolikus helyének felkeresése: az 1903. évi Rákóczi-zarándoklat Rodostóba = Az emlékezetkultúra eszközei és szimbólumai. Az Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig című kutatási projekt konferenciája a KRE BTK Klasszikus Ókori Szellemi és Anyagi Kultúrák Kutatócsoport és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet szervezésében. 2022. november 11. Helyszín: 1088 Budapest, Reviczky u. 6. MF 17.

Kocsis Annamária: A tolvajló ember szimbólumának megjelenése a magyarországi boszorkányperekben = Az emlékezetkultúra eszközei és szimbólumai. Az Emlékezetkultúra az antikvitástól a modernitásig című kutatási projekt konferenciája a KRE BTK Klasszikus Ókori Szellemi és Anyagi Kultúrák Kutatócsoport és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézet szervezésében. 2022. november 11. Helyszín: 1088 Budapest, Reviczky u. 6. MF 17.

Kurucz György: A Bethlen Kollégium regionális és európai kapcsolatrendszere a 18. században = Emlékkonferencia - 400 éves a Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed, 2022. május 13.

Kurucz György: Péczeli József, egy „mindenes” irodalmár lelkész prédikációinak angol moralista forrásai = Hagyomány, Identitás, Történelem 2022, KRE HTK, Ráday Kollégium, 2022. november 2.

Szabó András: Skaricza Máté Szegedi Kis-életrajza – Újraolvasási kísérlet. = Előadás 2022. május 6-án a Sárospataki Református Kollégiumban, a Szegedi Kis István halálának 450. évfordulóján rendezett konferencián.

Szabó András: Janus Pannoniustól a wittenbergi egyetemig – Szamosközi R. Sándor búcsúverse (1589). = Előadás Esztergomban 2022. szeptember 8-án, a „Janus Pannonius, Vitéz János és a humanista hagyomány továbbélése (1450–1630)” című régi magyar irodalmi nemzetközi konferencián.

Szabó András: A református tanári hivatás Apáczai Csere János kolozsvári beköszöntő beszédében. = Előadás 2022. november 2-án Budapesten, a KRE HTK Egyháztörténeti Kutatóintézetének „Hagyomány – Identitás – Történelem, 2022” című konferenciáján.

 

2. smeretterjesztő előadások

Kurucz György: A reformáció kulturális hatása Nyugat-Európában és Magyarországon, 16-18. század c. előadás, Református Tehetséggondozó Alapítvány, Bibliamúzeum, Ráday Kollégium, 2022. október 8.

Kincses Katalin Mária: A Lechner-álom szertefoszlik: Rákóczi-emlékműterv és földrengés Kecskeméten 1911-ben. = Magyar Hírlap (2022) https://www.magyarhirlap.hu/tudomany/20220406-a-lechner-alom-szertefoszlik-rakoczi-emlekmuterv-es-foldrenges-kecskemeten-1911-ben

Kocsis Annamária: Tiszabecsről Csernován keresztül a kujbisevi lágerekig és vissza – 4 év hadifogság története. Kutatók Éjszakája, Veritas Intézet,  2022. szeptember 30.

Hóvári János: Előszó. In: Baráti Köri Évkönyv, 2022. pp. 5–7.

Hóvári János: Reisinger János DB-titkárrá választása az Eötvös Kollégiumban 1976-ban. In: Baráti Köri Évkönyv, 2022. pp. 193–207.

 

3. Tudományos publikációk

Ambrózy Gábor: Kurucz György (szerk.): Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820–1825) [Recenzió.] Századok, 156. évf. 2022/5. pp. 1065–1067.

Ambrózy Gábor: Ambrózy Gábor: Az antijozefinista Batthyányak: Batthyány József és Batthyány Tivadar röpiratai az 1780-as évek politikai irodalmának tükrében. KRE-DIT (a KRE-DOK online tudományos folyóirata), 2022. Különszám. pp. 4–36.

Ambrózy Gábor: Excentrikus álmodozó vagy racionális gazdálkodó: Gróf Batthyány Tivadar (1729–1812) pályaképe és gazdasági lehetőségei. In: Dezső Tamás; Pócza István (szerk.): Batthyány Lajos Alapítvány Doktori Ösztöndíjprogram Tanulmánykötet, 2020/2021. Batthyány Lajos Alapítvány, Budapest, 2022. pp. 488–502.

Hóvári János: Gerics Pál, a kéthelyi-keszthelyi állatorvos georgikoni tanár emlékezete: Ismertetés Kurucz György: „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell…” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején. Budapest, Corvina, 2000, 303 p. Somogy, 2022/2. pp. 97–102.

Hóvári János: A szigetvári Zrínyi Miklós hitvallása és utolsó levelei (1566). Csapdahelyzet és hősies katonahalál. In: Kincses, Katalin Mária (szerk.): A levél mint történeti forrás. Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2022. pp. 111–138.

Hóvári János: Magyarország és a türk világ a 21. századi kihívások rendszerében. Magyar Szemle, 31. 2022/9–10. pp. 53–62.

Hóvári János: Hungarian military influences in the late Ottoman Empire: Richard Guyon and György Kmety, the Hungarian heroes of the Crimean War. In: Badem, Candan (szerk.): The Routledge Handbook of the Crimean War.  Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York, 2022. pp. 236–244.

Kincses Katalin Mária: Németh László értékelése 1940-ben Szekfű Gyula: A száműzött Rákóczi című munkájáról. In: Miklós Péter (szerk.): Magyarság, minőség, megmaradás. Írások Németh Lászlóról, Szeged, Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány, 2022. pp. 33–50.

Kincses Katalin Mária (szerk.): A levél mint történeti forrás. (Károli Könyvek tanulmánykötet sorozat) Károli Gáspár Református Egyetem • L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2022.

Kincses Katalin Mária: Közzétett és valós szándékok. Szekfű Gyula motivációi levelezésének tükrében A száműzött Rákóczi-kötet megírásával. In: A levél mint történeti forrás. Szerk. Kincses Katalin Mária. (Károli Könyvek tanulmánykötet sorozat) Károli Gáspár Református Egyetem • L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2022. pp. 235–252.

Kincses Katalin Mária: A Magyar Távirati Iroda jelentései Rákóczi és bujdosótársai hamvainak magyarországi útjáról és újratemetésükről (1906. október 27–30.). Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2021/2. pp. 175–233.

Kurucz György: Enlightenment, Modernisation, Professional Training: Count György Festetics’s Role in Establishing Agricultural Higher Education in Hungary at the End of the 18th Century. Historical Studies on Central Europe 2, No. 1 (2022) pp. 92–119.

Szabó, András: Heiner Lück: Alma Leucorea. Eine Geschichte der Universität Wittenberg 1502 bis 1817. Halle, Universitätsverlag Halle-Wittenberg, 2020. 368 o. [Recenzió] Egyháztörténeti Szemle, 23 2022/1. pp. 135–137.

Szabó András: Szenci Molnár Albert felmenői, családja. In: Kiss, Réka; Lányi, Gábor (szerk.): Hagyomány Identitás Történelem, 2021. Károli Gáspár ReformátusEgyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2022. pp. 11–19.

 

4. Lektori tevékenység

Kincses Katalin Mária: Tóth Ferenc: Ex libris Comte de Bercheny I. Újabb kutatások a franciaországi Bercsényi-család könyvtára történetéről. Megjelenik: Hadtörténelmi Közlemények, 2022. 04. 13. Radnóti Klára: „Görgei Arthur könyvtára”. Benyújtotta a Hadtörténelmi Közleményekhez, 2022. május.

Kincses Katalin Mária: Mészáros Kálmán – Tuza Csilla: Károlyi Sándor kuruc generális Bécs alatti portyái (1704. március 21., június 9.) Benyújtották a Hadtörténelmi Közleményekhez, 2022. augusztus

Kincses Katalin Mária: [Szerzői anonimitással:] A Balkánra irányuló Rákóczi-zarándoklatok emlékezetpolitikai hatásai (1903–2021). Benyújtotta a Mediterrán és Balkán Fórum. Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok központja folyóiratához, 2022. november

Kincses Katalin Mária: Anka László: Apponyi Albert kultusza. Forrásközlemény a Veritas-füzetek sorozatban, terjedelem kb. 400 000 karakter. 2022. október–november.

 

5. Doktori iskolai műhelyvitára opponensi vélemények elkészítése

Kincses Katalin Mária: Nagy Bettina: „Életpályák és karrierstratégiák – A Mailáth család története” Debreceni Egyetem, Debrecen, 2022. október 12. Témavezető: Jeney-Tóth Annamária

Kincses Katalin Mária: Ambrózy Gábor: „Gróf Batthyány Tivadar, egy vállalkozó főnemes pályaképe a 18. század végén” Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2022. október 18. Témavezető: Kurucz György

Kincses Katalin Mária: Kovács Krisztián: A politikán és irodalmon túl… A Ráday-család birtoklástörténete és gazdálkodása a kezdetektől a 18. század első feléig Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2022. november 18. Témavezető: Kurucz György.

 

 


Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin