Hermeneutikai Kutatóközpont: A protestáns fundamentalizmus hermeneutikai megközelítése kutatócsoport

A protestáns fundamentalizmus történeti és teológiai vizsgálata
(2022–2024)

 

Intézet: Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet

Projektvezető: Prof. Dr. habil. Fabiny Tibor

Létrejötte: 2022. szeptember 

Tagok:

 • Dr. Bernhardt Dóra
 • Prof. Fabiny Tibor
 • Dr. Horváth Orsolya
 • Dr. Izsák Norbert
 • Dr. Kodácsy Tamás
 • Kósa Noémi
 • Dr. M. Pintér Tibor
 • Prof. Orosz Gábor Béla
 • Dr. Pecsuk Ottó
 • Veres Ábel

 

A kutatás leírása

A kutatás elsősorban a protestáns fundamentalizmust vizsgálja hermeneutikai megközelítésből. A kutatás két éve során szeretnénk e napjainkban egyre nagyobb teret hódító jelenséget a lehető legtöbb szempontból megvizsgálni. A kutatásba kutatócsoportunk teológusai, irodalomtudósai, nyelvészei és filozófusai kapcsolódnak be.

Fontosnak tartjuk, hogy az egyetem égisze alatt 2021-ben elkezdődött pályázat munkálatait továbbra is folytathassuk, ezzel is hozzájárulva a magyarországi protestáns identitás részletesebb megismeréséhez. A közelmúlt eseményei között fontos tudományos háttér, hogy 2022. június 2-án az Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében tartottunk egy fontos disputát a bibliaértelmezés és a fundamentalizmus kapcsolatáról (megtekinthető: https://www.evangelikus.hu/hireink/beszamolo/egeto-kerdesek-tobb-oldalrol-korbejarva), illetve a KRE Hittudományi Kar hallgatói számára több online vitafórumot a fundamentalizmus kérdéseiről.

Kutatásunk végső produktuma egy 8 tanulmányból álló tanulmánykötet, amely 2024. évben jelenik majd meg, bemutatja a protestáns fundamentalizmus történeti, teológia, filozófiai hátterét, ellátja a leendő olvasót a téma alapos megismeréséhez szükséges irodalomtudományi és exegetikai ismeretekkel, valamint górcső alá veszi mindazokat a hatásokat, amelyeket a protestáns fundamentalista közösségek gyakorolnak napjaink társadalmára, bibliaértelmezésük jellege, illetve vallás és politika összefonódása eredményeként. Kötetünket természetesen a Károli Könyvek sorozatban kívánjuk megjelentetni.

Kutatócsoportunk a kutatás két éve alatt összesen további 8, tanulmányt készít, melyek egy része angol nyelven készül majd el, így biztosítva a kutatás minél szélesebb nemzetközi ismertségét, és a lehetőség szerinti legnagyobb nemzetközi független idézettséget. A tanulmányok a Hermeneutikai Füzetek sorozatban papírkiadásban és online is megjelennek.

2024 tavaszára tervezzük az egyetemen tartandó konferenciánkat, ahol már számottevő kutatási eredményeket mutathatunk be a hazai tudományos közönségnek, valamint nemzetközi hírnévre is szert tehetünk ezáltal, serkentve a nemzetközi fundamentalizmus-kutatást, és az egyetem-közi kapcsolatok létrejöttét.

Kutatócsoportunk a következő két év során az amerikai és hazai protestáns fundamentalizmust vizsgálja – főként hermeneutikai szempontból. A kutatásban tervezünk egy kitekintést a zsidó és iszlám fundamentalizmusról, valamint annak pszichológiai és szociológiai hátteréről.

 

Publikációk

Pecsuk Ottó (2022). A Miatyánk református értelmezései. In: Schöck, Gyula (szerk.) Közelítések a Miatyánkhoz: Értelmezések és tanulmányok az ökumenizmus jegyében. Budapest: Schöck ArtPrint Kft., 127–146.

Horváth Orsolya (2022). Hármas valóságszerkezet Luthernél A lelkészek szolgálatba állítása (1523) című irat alapján. Lelkipásztor, 97, 362–367.

Fabiny Tibor (2022). Dante és Milton figurális szimbolizmusa. In: Draskóczy Eszter, Mátyus Norbert (szerk.) Dante-emlékkönyv 2021. Tanulmányok Dante halálának 700. évfordulója alkalmából. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, 151–168.

Fabiny Tibor (2022). Nyelv, jelentés és igazság a Bibliában. In: Szűcs, Kinga, Bácskai, Károly, Orosz, Gábor (szerk.) Teológia és nyelv. Budapest: Luther Kiadó, 239–255.

 

Konferenciák

2022. 12. 01. "A protestáns fundamentalizmus hermeneutikai kérdései" műhelykonferencia. Budapest, KRE BTK /plakát/

 

Konferenciarészvételek

Fabiny Tibor Nyelv, jelentés és igazság a Bibliában. Evangélikus Hittudományi Egyetem, 2022. november 9.

Fabiny Tibor Inspiráció a modern protestáns teológiában, Debrecen, Hittudományi Egyetem, 2022. november 10.

Fabiny Tibor Shakespeare és a Biblia, Budakeszi Evangélikus Kulturális Egyesület, 2022. november 11.

 

---

2021-ben lezárult

A protestáns fundamentalizmus hermeneutikai megközelítése

 

Intézet: Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet

Projektvezető: Prof. Dr. habil. Fabiny Tibor

Létrejötte: 2020. április 

Tagok:

 • Dr. M. Pintér Tibor (alprojektvezető)
 • Dr. habil. Pecsuk Ottó
 • Dr. Horváth Orsolya
 • Dr. Tóth Sára
 • Dr. Bernhardt Dóra
 • Dr. Pásztori-Kupán István
 • Dr. habil. Varga Gyöngyi
 • Dr. Cserháti Márta
 • Dr. Fekete Ágnes
 • Dr. Kodácsy Tamás
 • Dr. Izsák NorbertA kutatócsoporthoz külső munkatársak is tartozhatnak: várjuk érdeklődő előadók, fordítók, cikkírók csatlakozását is.

A kutatás leírása

A fundamentalizmus olyan vallási jelenség, amely mindhárom monoteista világvallásban: a zsidóságban, a kereszténységben és az iszlámban is fellelhető. A vallás és a politika e vallásokban jelentkező sajátos keveredése és összefonódása is fundamentalizmus akár a Közel-Keleten, Amerikában vagy Magyarországon. Mindhárom monoteista világvallás a kinyilatkoztatás vallása, s ezért mindegyikben a szent könyvnek központi szerepe van. A szent iratokhoz való viszony, azoknak isteni tekintélye, inspirációja és értelmezése mindegyik vallásban a hitélet alapjának, „fundamentumának” tekinthető. A fundamentalizmus ezért elsősorban hermeneutikai (bibliaértelmezési) kérdés. A fundamentalizmus egyértelműen a modern gondolkodás mellékterméke, pontosabban a modern gondolkodással szembeni védekező ideológia, amely bár opponálja a modernitást, megmarad annak rendszerében. A literalizmus a modern értelemben a divatos történeti és analitikus kritikai módszerek ellenében jött létre, ezért a fundamentalizmus gyökereit a benne élő gondolatok és logikájának természetében és felépítésében kell kutatnunk.

A kereszténységen belül is sokféle fundamentalizmus van, a római katolikus egyházban is és az ortodoxiában is. Kutatásunk a protestáns fundamentalizmus tanulmányozására irányul. A protestáns fundamentalizmus gyökerei a reformációra nyúlnak vissza: a bibliaértelmezéséről szóló viták döntő módon határozták meg a kor teológiai gondolkodását. A sensus litteralis (a betű szerinti értelem) hermeneutikai kérdései kutatásunk gerincét adják, különös tekintettel Luther hermeneutikájára. A bibliaértelmezés kérdése alapvetően két csoportra osztja a protestáns egyházakat: a konzervatívok és modernek (progresszívek), illetve fundamentalisták és liberálisok táborába. A legmélyebb ellentét a fundamentalisták és a liberálisok között van. Az egyik a Biblia minden szavát Isten igéjének tekinti, míg a második a Biblia emberi-történelmi meghatározottságát hangsúlyozza. A konzervatívok közé tartoznak a német és a finn ébredési mozgalmak hatását tükröző evangélikus „pietisták”, illetve főleg a református és a szabadegyházakban megmutatkozó angolszász lelki hatásra utaló „evangelikál” (evangéliumi) keresztények, akik a megtérést s az új életben járást hangsúlyozzák. A fogalmak megkülönböztetésére is szükség van más jelent a pietizmus, az evangelikalizmus és a fundamentalizmus.

Kutatásunk során szeretnénk a protestáns fundamentalizmust a lehető legtöbb szempontból megvizsgálni. A protestáns fundamentalizmus egyértelműen a modern gondolkodás mellékterméke, pontosabban a modern gondolkodással szembeni védekező ideológia, s bár opponálja a modernitást, megmarad annak rendszerében. Az ún. inerrantia (a Szentírás minden szavának tévedhetetlensége) a modern értelemben a divatos történeti és analitikus kritikai módszerek ellenében jött létre, ezért a fundamentalizmus gyökereit a benne élő gondolatok és logikájának természetében és felépítésében kell kutatnunk.

Szeretnénk bemutatni a jelenség történeti hátterét, hogyan befolyásolja napjainkban a protestáns közösségek működését, a hívek gondolkodását, hogyan fonódik össze vallás és politika, és ez milyen hatással van a hívő társadalomra. Megvizsgáljuk az igazság, verifikáció filozófiai hátterét a Biblia összefüggésében, részletesen elemezzük a nyelv, szöveg, szó, metafora működési mechanizmusait a szent szövegek kontextusában, különös tekintettel Northrop Frye kutatásaira és az általa megnevezett imaginatív és démoni literalizmus jelenségére.

Kutatócsoportunk teológusai alaposan megvilágítják a jelenséget ószövetségi-, bibliateológiai-rendszeres teológiai és újszövetségi szempontokból. Az ókori bibliafordítások, bibliaértelmezések fontos szerepet játszanak a modern szentírásértelmezési stratégiák kritikájában, így külön figyelmet szentelünk Órigenész allegorizáló módszerének, a Septuaginta és a héber Biblia szövege között található eltéréseknek, valamint a Vetus Latinának és a Vulgátának is.
Bár kutatásunk főleg a protestáns fundamentalizmusra irányul, figyelmet fordítunk más  keresztény felekezetek fundamentalista vonásokat mutató tanulmányozására, s arra is, hogy mikéntértelmezik a szent szöveget például a vaisnavizmusban, hiszen ott is egyértelműen megmutatkozik, hogyan legitimálja egy vallási közösség elkülönülését a szent irat abszolút tévedhetetlenségébe vetett hit.

A protestáns fundamentalizmusból fakadó teológiai problémákkal való foglalkozáson túl kitekintünk annak irodalmi hatásaira, például Rachel Held Evans munkásságára

A kutatócsoport gondozásában megjelent kiadványok

2020 folyamán elkészült tanulmányok:


Fabiny Tibor:

„William Tyndale vitája a Biblia értelmezésről Morus  Tamás”

„Az úrvacsora értelmezésének hermeneutikai kérdései John Frith munkáiban.”

„Luther hermeneutikája”

„Jonathan Edwards tipologikus bibliaértelmezése”.

„Pimasz, parázna állat, az ördög ügynöke”: Morus Tamás Luther-képe

Az eretnekségekkel kapcsolatos párbeszéd (1529, 1531, 1557) IV. Könyvében

Pecsuk Ottó:

Nida fordítási elméletének és gyakorlatának fundamentalista kritikája

A fundamentalizmus kihívásai a bibliai teológia oktatásában

Horváth Orsolya:

A transzcendentális beállítódásváltás dicsérete: Husserl és Deleuze a filozófia immanenciájáról és a teológia kihívásáról

A végesség filozófiájának radikalitása: Heidegger Luther-kritikája és leválása a teológiáról

Fordítások:

James Barr:  Menekülés a  fundamentalizmusból

W. Gritsch:  Mérgező lelkiség

Gregory A. Boyd:  A keresztény nemzet mítosza

Kiadványok gondozása:

Stephen E. Fowl: Mi a Szentírás „teológiai értelmezése”?

David Jasper: Bevezetés a hermeneutikába

Luther tanulmánykötet

William Tyndale és John Frith munkásságáról szóló tanulmánykötet

Konferenciaszervezés

2021

Disputa a protestáns fundamentalizmusról a KRE hallgatóinak bevonásával 2 szemeszter alatt 4 alkalommal

2022

Nemzetközi konferencia tengerentúli, európai és hazai szaktekintélyek részvételével

Tanulmánykötet

2023 tavaszán, 8 szerző közreműködésével


A kutatócsoport keretén belül megjelent közös publikációk:

Boyd, Gregory A. Egy keresztény nemzet mítosza. Hogyan teszi tönkre az egyházat a politikai hatalom akarása?. (Kuroli Veronika ford.). (megjelenés alatt)

Fowl, Stephen E. Mi a Szentírás teológiai értelmezése?. (Kuroli Veronika ford.). HF-41. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 2020.

Gritsch, Eric W. Mérgező lelkiség. (Garai Szilvia, Mudriczki Judit ford.). (megjelenés alatt)

Jasper, David. Bevezetés a hermeneutikába. (Hajnal Piroska ford.). (megjelenés alatt)

 

A kutatócsoport keretén belül megjelent egyéni publikációk:

Fabiny Tibor. William Tyndale és John Frith munkássága. (megjelenés alatt)

Fabiny, Tibor. „Pimasz, parázna állat, az ördög ügynöke”: Morus Tamás Luther-képe

Az eretnekségekkel kapcsolatos párbeszéd (1529, 1531, 1557) IV. Könyvében”. (megjelenés alatt)

Horváth, Orsolya. „A transzcendentális beállítódásváltás dicsérete: Husserl és Deleuze a filozófia immanenciájárólés a teológia kihívásáról”. (megjelenés alatt)

Horváth, Orsolya. „A végesség filozófiájának radikalitása: Heidegger Luther-kritikája és leválása a teológiáról”. (megjelenés alatt)

Pecsuk, Ottó. „Nida fordítási elméletének és gyakorlatának fundamentalista kritikája”. In: Pontos. Természetes. Érthető. A bibliafordítás elmélete, gyakorlata és távlatai. Magyar Bibliatársulat, Budapest, 2020.

Pecsuk Ottó. „A fundamentalizmus kihívásai a bibliai teológia oktatásában”. (megjelenés alatt)

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin