Pályázati felhívás – szakmai, tudományos ösztöndíjra 2018/2019. tanév őszi félév

A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészettudományi Kar dékánja pályázati felhívást tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

 1. Kik pályázhatnak:

 

Teljes idejű (nappali)

 • alapképzésben,
 • egységes, osztatlan képzésben,
 • mesterképzésben,
 • felsőoktatási szakképzésben,
 • doktori képzésben

részt vevő, a 2018/2019. tanév őszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott) vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki 2017/2018. tanév tavaszi és a 2018/2019. tanév őszi félévében a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett/végez.

 

 

 1. Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

 

A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.

 

Pályázat leadási határideje:

2018. október 16. 14:00 óra

 

Pályázat leadási helyszíne:

KRE BTK Dékáni Hivatal

(1088 Budapest, Reviczky u. 4. 1. em. 106. ajtó)

 

Ösztöndíj összege:

5.000 Ft - 30.000 Ft/hónap

 

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj egy főre jutó összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg figyelembevételével a pályázatot elbíráló bizottság állapítja meg.

 

 1. Kizáró okok

 

 • A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező munkarend);
 • A hallgató hallgatói jogviszonya a 2018/2019. tanév őszi félévében nem aktív.

 

 

 1. Elbírálás szempontrendszere:

 

1.

Publikációk, szakmai előadások

max. 30 pont

2.

Kiemelkedő nyelvtudás

max. 10 pont

3.

TDK-tevékenység, kari tudományos műhelyben végzett munka

max. 20 pont

4.

Demonstrátori munka (oktatásban, tanszéki munkában közreműködés)

max. 10 pont

5.

Szakmai önkéntes munka

max. 10 pont

6.

Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel

max. 10 pont

 

 1. A nyertes pályázók listájának közzététele:

 

2018. november 6.

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

A beérkezett pályázatokat a dékánból és dékánhelyettesekből, valamint a kari HÖK-képviselőből és a jogi és igazgatási kari igazgatóból álló bizottság bírálja el.

 

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

 

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

 

Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:

(KRE BTK nyitóoldal / HALLGATÓINKNAK / Hallgatói pályázatok / Szakmai, tudományos ösztöndíj)

http://www.kre.hu/btk/images/doc/szakmai_tudomanyos_osztondij_adatlap_2018_osz.pdf

 

További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (SzMSz. III.2. számú melléklet) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken:

http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

 

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

 

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

 

Kelt: Budapest, 2018. szeptember 18.

 

Dr. habil. Sepsi Enikő, s.k.

dékán

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube