Az Egyesített Bibliaolvasó (EBO) fejlesztése és kutatási perspektívái

Intézet: Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet

Vezető:  Prof. Dr. habil. Fabiny Tibor (2018–2021), Dr. M. Pintér Tibor (2022–2024)

Létrejötte: 2018. szeptember 1.

Tagjai (2022–2024):

 • dr. Benke László

 • Boross Sámuel

 • Prof. Fabiny Tibor

 • Prof. Hanula Gergely

 • Király Levente Zoltán

 • Dr. Kókai Nagy Viktor

 • Dr. Koltai Kornélia

 • Prof. Kustár Zoltán

 • Dr. M. Pintér Tibor

 • Dr. Mudriczky Judit

 • Dr. Pecsuk Ottó

 • Dr. Tóth Sára

 • Dr. Várady Endre

 • Prof. Zsengellér József

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

2021 szeptemberében az Egyesített Bibliaolvasó Kutatócsoport által végzett munkálatok után a KRE weboldalán elindítottuk az Egyesített Bibliaolvasót (https://ebo.kre.hu), amely célja, hogy lehetővé tegye a Biblia egyes fordításainak azonos felületen történő párhuzamos olvasását, illetve a mai fordítások és a Biblia eredeti szövegeinek, valamint az ókori és egyéb bibliafordítások szövegeinek, szakaszainak összevetését, ezzel lehetőséget nyújtva a biblikus tudományok további kutatásainak, valamint esélyt ad a különböző felekezetek különböző nyelvű Bibliáinak olvasására. Az EBO a bibliafordítások olvasása, tanulmányozása mellett lehetőséget nyújt néhány biblikus felekezet napi igéjének követésére is. Célja, hogy az egyes bibliafordítások, olvasói kalauzok, útmutatók közzétételével elősegítse a felekezetek közötti párbeszédet is. Az EBO egyedülálló vállalkozás nemcsak a magyarországi, hanem a nemzetközi online térbe helyezett bibliaolvasók között is.

A két évre tervezett munkálatok két fontos folyamat köré épülnek: a honlap funkcionalitásának fejlesztése, használhatóságának élvezetesebbé tétele, valamint a bibliafordítások szerkezeti felépítésének fejlesztése, illetve új bibliafordítások adatbázisba történő felvétele.

A projekt első évének célja a honlap statikus elemeinek fejlesztése. Ez a munkafolyamat a honlap angol nyelvű lokalizációját, valamint a bibliafordítások olvasását javító grafikus megoldásokat jelenti, emellett törekszünk egy felhasználói szempontok alapján előnyösebb frontend kialakítására is. Az angol nyelvű honlapfelület lehetőséget nyújt a projekt szélesebb (nemzetközi) körben történő terjesztésére. Ugyanebben a szakaszban kerül sor a láblécben szereplő statikus szövegek fejlesztésére, elsősorban új linkek, kapcsolatok felvitelére, valamint a honlap ismeretségét megtámogatandó, SEO-tevékenységek elvégzésére is.

Az első év egyik komolyabb, a bibliaolvasást, a kutathatóságot, a honlap használatát nagyban elősegítő szerkezeti újításaként az EBO funkcionalitásának növelését tervezzük. Ennek keretében tervezett legkomolyabb fejlesztés a különféle típusú (mintaillesztés, regularizált kifejezések, logikai operátorok) szöveges keresés implementálása és a találati lista ízléses és informatív megjelenítése lenne, kiegészülve a bibliai igehelyekre történő keresés lehetőségével. A felhasználás sokféleségét elősegítendő bevezetésre kerülnek különféle, a „másolás” funkciót segítő finomhangolt funkciók (például a kiválasztott igeszakasz másolásával az igehely is a másolólapra kerül – bemásolásnál a forrásszöveg grafikai tulajdonságai is rögzülnek). Emellett szeretnénk a Napi igék használatának fejlesztésével is foglalkozni, elsősorban azt leprogramozni, hogy a Napi igére kattintva kiemelés jelölje a bibliai szövegekben az érintett szakaszt, a kattintható hivatkozásokat a program tömbként is értelmezze.

A projekt második évében a már meglévő bibliafordítások szövegeinek fejlesztését, valamint további fordítások importálását tervezzük (elsősorban latin és görög, angol, valamint magyar nyelvű szövegeket, de tervben van további nyelvek/fordítások felvitele is). A már a rendszerben lévő szövegek esetében a tudományos célú használatot elősegítendő szeretnénk megvalósítani a belső kereszthivatkozások felvitelét, valamint azok kattintásra működtetését is, továbbá online olvashatóvá szeretnénk tenni az ún. magyarázatos bibliák kommentárjainak szövegekbe történő integrálását. Az olvashatóságot tovább segítendő, szükségét látjuk a bibliaszövegek többféle elrendezésének opcionális megváltoztathatóságát, így az ezzel járó szövegek újrastrukturálását, mely eredményeképpen a tömbmegjelenítés mellett bekezdésenkénti vagy verssoronkénti megjelenítés is lehetővé válna.

A kétéves projekt konferenciával és ahhoz kapcsolódó tanulmánykötettel zárul. A projekt alatt számos tanulmány és egy fordítás is elkészül.

 

Az Egyesített Bibliaolvasó linkje: 

https://ebo.kre.hu/ 

 

A projekt keretében megjelent publikációk: 

Fabiny Tibor (2022). Worms: Their Diets and Dramas in Hamlet and Luther. In Attila Kiss, Ágnes Matuska, Róbert Péter (Eds.), Fidele Signaculum. Írások Szőnyi György Endre tiszteletére / Writings in Honour of György Endre Szőnyi, Szeged: University of Szeged, Faculty of Arts and Social Sciences, 254-270.

M. Pintér Tibor (2022). Aspects of Linguistic Functionalism in Bible Translation. Some trends in the Contemporary Canonical Hungarian Bible Translations. Studia Theologia Reformata Transylvanica, 67/2, 57–83, https://www.doi.org/10.24193/subbtref.67.2.03

M. Pintér Tibor – P. Márkus Katalin (2022). The Role of Online Bible Readers in Biblical Concordance Making. Hungarian Studies Yearbook, 4, 183–197. https://www.doi.org/10.2478/HSY-2022-0009

 

A projekt keretében készült fordítások:

Christopher Bryan: Halljuk a Bibliát (ford. Tóth Sára) 

 

---

 

2021-ben lezárult:

Intézet: Hermeneutikai Kutatóközpont Intézet

Vezető:  Prof. Dr. habil. Fabiny Tibor

Létrejötte: 2018. szeptember 1.

Tagjai:

 • Drs. Király Levente Zoltán
 • Dr. M. Pintér Tibor (alprojektvezető) 
 • Prof. Zsengellér József
 • Prof. Furkó Péter
 • Dr. habil. Pecsuk Ottó
 • Dr. Czentnár Simon
 • Dr. Bernhardt Dóra
 • Győri Tamás József
 • Dr. P. Márkus Katalin
 • Hajnal Piroska
 • Borsa Aliz

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A projekt szervesen kapcsolódik a digitális bölcsészet, digitális humaniórák (digital humanities) tudományterülethez. A projekt kezdeti célja egy olyan "űr" kitöltése volt, amellyel lehetőség nyílt különféle felekezetek Bibiliáinak egymás melletti bemutatására, olvasására, valamint (a weboldalon megjelenített felekezeti olvasókon keresztül) a felekezetekhez kapcsolódó bibliaolvasó szokások kölcsönös megismerésére. Ezek a célok olyan adatbázisalapú online rendszer segítségével valósultak meg, amely folyamatosan bővíthető, fejleszthető, segítve és lehetővé téve a bibliaolvasás rugalmasságát. Az Egyesített Bibliaolvasó ugyanakkor nem csak az olvasni, elmélyülni vágyóknak nyújt segítséget, hermeneutikai segédeszközként is használható.

A projekt zárásakor (2021. augusztus 31-én) az Egyesített Bibliaolvasó (ebo.kre.hu) 26 (1-1 héber, görög, német és lovári, 3 angol, illetve 19 magyar nyelvű) bibliafordítás párhuzamos olvasását teszi lehetővé, valamint lehetőséget nyújt több felekezet évente frissülő napi igéjének követésére, valamint azok párhuzamos olvasására is. Az egyes Bibliák olvasását könnyítendő, az oldal fejezetenkénti bontásban jeleníti meg a szövegeket, a párhuzamos olvasást a szövegek egymás mellé rendezése, valamint háttérszínnel megvilágított szövegkiemelés segíti.

A honlap fejlesztésének folyamatát a honlap készítői a Fabiny Tibor és M. Pintér Tibor által szerkesztett πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé című kötetben jelenítették meg. Az oldal grafikai arculatáról bővebben Borsa Aliz (Borsa, 2021), az oldal kezdeti terveiről Győri Tamás József (Győri, 2021), az oldal mögötti bibliaszövegek feldolgozásának problémáiról Király Levente Zoltán (Király, 2021), a fordítástudományban lehetséges használatáról M. Pintér Tibor és P. Márkus Katalin (M. Pintér & P. Márkus, 2021), valamint egzegetikai hasznáról Fabiny Tibor (Fabiny, 2021) írásai tájékoztatnak.

Az Egyesített Bibliaolvasó honlap mögötti adatbázis által kínált lehetőségekre építve a honlapot a későbbiekben tovább szeretnénk fejleszteni (például keresőfunkció beépítésével, olvasást, értelmezést segítő segédanyagok publikálásával, becsatornázásával). A projekt kifejezett vállalása volt, hogy olyan webes alkalmazást hozzon létre, amely az ökumené fontos elemévé válik, elősegítve a felekezetek közti párbeszédet.

Olvasni sokféleképpen lehet. Akár ugyanazt is, csak másképpen, más céllal vagy éppen, s ha a Bibliáról esik szó, más felekezet tagjaként más „látószögben”. A Biblia azonban nem csupán szövegek lazább-szorosabb kapcsolata, nem csupán történetek lineáris csoportja. Az érdeklődő olvasás mellett mélyebb struktúrák értelmezésére, értő olvasásra is lehetőséget kínál, de ugyanígy a hívő ember életére vonatkozó útmutatások rendszereként is szolgál. A megértést a Szentírás többféle magyar fordítása és az idegen nyelvi változatok tanulmányozása is segíti.

Az EBO (ebo.kre.hu) újdonsága nem a különböző fordítások egy honlapon történő megjelenítésében fogható meg, hanem abban, hogy az egyes felekezetek napi igéinek egymás mellé helyezésével, hacsak alkalmilag is, lehetővé teszi a Szentírás „egy ritmusra” történő olvasását, s ezzel a kölcsönös odafigyeléssel is erősítheti a hívők közösségét.

 

Az Egyesített Bibliaolvasó linkje:
https://ebo.kre.hu/

 

A projekt keretében megjelent publikációk: 

Bernhardt, D. (2021). Angol és német nyelvű bibliaolvasó alkalmazások. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 64–71). Hermeneutikai Kutatóközpont.

Borsa, A. (2021). Az Egyesített Bibliaolvasó (EBO) projekt grafikai arculata. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 55–63). Hermeneutikai Kutatóközpont.

Fabiny, T. (2021). Komparatív bibliaolvasás. Miért indítottuk el az „Egyesített Bibliaolvasó” (EBO) projek-tet? In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 9–36). Hermeneutikai Kutatóközpont.

Győri Tamás, J. (2021). Az Egyesített Bibliaolvasó (EBO) honlap első tervei. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 37–41). Hermeneutikai Kutatóközpont.

Király Levente, Z. (2021). Bibliaszövegek digitalizálása és szinkronizálása. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 42–54). Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont.

M. Pintér, T. (2021). Online segédletek a magyar nyelvű bibliafordítások olvasásához. Modern Nyelvoktatás, 27(3-4), 43-57. https://doi.org/10.51139/monye.2021.3-4.43.57

M. Pintér, T. & P. Márkus, K. (2021). Korpuszok a bibliafordításban mint a lexikológiai vizsgálatok esz-közei. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 72–89). Hermeneutikai Kutatóközpont.

Pecsuk, O. (2021). Szükséges és lehetséges-e az egyszerű nyelvű bibliafordítás? Egy holland példa nyomában. In Fabiny, T. & M. Pintér, T. (Eds.), πῶς ἀναγινώσκεις; Hogyan olvasod? Felekezeteket összekötő Egyesített Bibliaolvasó (EBO) felé (pp. 97–122). Hermeneutikai Kutatóközpont.

 

A projekt keretében készült fordítások:
Hays, R. B. (2019). Visszafelé olvasás. Figurális krisztológia és négyszeres evangéliumi tanúságtétel (ford. Hajnal Piroska), HF-38, Hermeneutikai Kutatóközpont, 2019, Budapest

Fowl, S. E. (2020). Mi a Szentírás teológiai értelmezése? (Kuroli Veronika ford.). HF-41, Hermeneutikai Kutatóközpont.

 

Médiamegjelenések:
A bibliaolvasás új útjain. Parókia. 2021. 11. 03. https://www.parokia.hu/v/a-bibliaolvasas-uj-utjain/

Bibliák, bibliaolvasó sorozatok a digitális világban. evangelikus.hu. 2021.11.10. https://www.evangelikus.hu/hireink/nagyvilag/bibliak-bibliaolvaso-sorozatok-a-digitalis-vilagban

 

A projekt keretében szervezett konferenciák:
2020. november 27. – Egyesített Bibliaolvasó Honlap Konferencia, online
2021. november 2. – Egyesített Bibliaolvasó bemutatója, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin