Készült: 2020-01-08
Módosítás: 2020-01-08

Keleti nyelvek és kultúrák, kínai szakirány BA

 

Képzési forma, tagozat: alapképzés, nappali munkarend

Képzési idő félévekben: 6 félév

Az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma: minimum 1800 óra

Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 180 kredit

Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon

 

Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A szak képzési célja a szak képzési és kimeneti követelményeivel összhangban olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika területén, behatóan ismerik választott szakirányuk nyelvét, kultúráját, továbbépíthető elméleti és gyakorlati szaktudással, korszerű általános műveltséggel, illetve a kutatómunkához nélkülözhetetlen alapvető jártasságokkal rendelkeznek. Szakirányú végzettségük birtokában a mai kínai társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági élet különböző területein, az ezeken való kapcsolatépítésben olyan gyakorlatilag alkalmazható ismeretekkel rendelkeznek, amelyek a munkaerőpiacra kilépve képessé teszik őket a kulturális vagy gazdasági életben, külügyi és külgazdasági, közigazgatási és más területeken való elhelyezkedésre, illetve alapfokon ismernek egy másik keleti nyelvet.

 

Tantárgyi követelmények

Törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

- alapozó ismeretek modulja

- szakmai törzsanyag - szakmai alapozó modul

- szakmai törzsanyag - kínai szakirány modulja

- szakmai törzsanyag - differenciált szakmai ismeretek modulja

A négy modul elvégzése minden keleti nyelvek és kultúrák alapszakos hallgató számára kötelező. A differenciált szakmai ismeretek moduljaként a hallgatók felvehetik bármely alapszak mellékszakját.

 

A fentieken kívül 10 kredit értékben szükséges szabadon választható tárgyakat felvenni az Egyetem által meghirdetett kurzusok közül.

 

A kötelező modulokon belül elsajátítandó ismeretek

- Az alapozó ismeretek modulja tartalmazza egyrészt a bölcsészettudományi képzés területén előírt általános értelmiségképző, elméleti alapozó tárgyakat, másrészt orientáló jellegű, bevezetést nyújt az alapszak képzési ágára jellemző alapvető műveltségbe, az ókori és keleti népek történetébe, nyelveibe, kultúrájába.

- A szakmai törzsanyag szakmai alapozó modulja keretében a hallgatók alapszinten elsajátítanak egy másik keleti nyelvet, valamint a szakirányú tanulmányaikat előkészítő, az alapozó modulnál részletesebb ismereteket szereznek a távol-keleti térség történetéről és kultúrtörténetéről. A mintatanterv Másik keleti vagy ókori nyelv I-II. című tantárgy kötelezően választható kurzusai közül a tanulmányaikat a kínai szakirányon folytató hallgatók számára a japán vagy koreai nyelv felvétele ajánlott.

- A kínai szakirány modulja tartalmazza a szakirányú képzés tárgyait. A szakirányú képzés nyelvi képzési modulból és nem nyelvi képzési modulból épül fel. A kínai nyelv európai nyelvekétől eltérő jellegzetességei, a kulturális különbségek, illetve a bonyolult írásrendszer szükségessé teszi, hogy más nyelvszakokhoz viszonyítva a kínai szakirányon nagyobb teret szenteljünk a nyelvfejlesztésnek, ezért a kötelező nyelvi tantárgyak mellett nagy számban kínálunk választható tantárgyakat, ami az eltérő nyelvi tudással érkező hallgatók igényeihez alkalmazkodva rugalmas képzést tesz lehetővé. A nem nyelvi képzés tantárgyai - amelyek a nyelv és kultúra komplex oktatásából következően a nyelvi képzés körébe sorolható elemeket is tartalmaznak - megismertetik a hallgatókat a kínai történelemmel, társadalommal, kultúrával, politikával és gazdasággal.

- A differenciált szakmai ismeretek moduljában a hallgatóknak lehetőségük van egy másik mellékszak, elsősorban a japán mellékszak (minor) felvételére.

Egyéb fontos információk

A tantárgyak mintatanterv szerinti felvétele és teljesítése az arányos kreditpontszám és óraszám elosztás miatt erősen ajánlott!

Vizsgakövetelmények

Ellenőrzési rendszer

Az ellenőrzési rendszer a részben egymásra épülő, részben egymástól független évközi jegyek megszerzéséből, illetve az előadás jellegétől függően szóbeli és/vagy írásbeli kollokviumokon szerzett vizsgajegyekből, valamint a negyedik félév végén teljesítendő nyelvi alapvizsgából áll. A nyelvi alapvizsga kritériumkövetelmény, ezért az alapszak nem rendel hozzá kreditet.

A szakdolgozat követelményei

A szakdolgozathoz az alapszak 4 kreditet rendel. A szakdolgozat benyújtásának és minősítésének rendjét a KRE BTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza. A szakdolgozat témája bármely, a szakirányon oktatott témakörből választható. A szakdolgozat olyan szakterületi témájú szakmai feladatnak az értekező próza stílusában megírt megoldása, amelyben a hallgatónak tanúsítania kell, hogy tisztában van az önálló tudományos munka alapjaival és a tudományos érvelésben megkívánt technikai és stiláris eljárásokkal, hogy alapfokozatú tanulmányaira alapozva a témájához kapcsolódó magyar, valamint idegen nyelvű szakirodalom, illetve empirikus vizsgálatok, tapasztalatok feldolgozásával önállóan képes az adott szakirány tanításával összefüggő ismeretanyag szintetizálására, ismeretei rendszerezésére, saját álláspont kialakítására.

 

A záróvizsgára bocsátás feltételei

A záróvizsgára bocsátás feltétele az elfogadott szakdolgozat, az előírt tanegységek elvégzése és a kötelező kreditmennyiség megszerzése.

A záróvizsga részei, a vizsga tárgyai, eredményének kiszámítási módja

A képzés komplex záróvizsgával végződik, amely szigorlati jellegű, és nyelvi ellenőrzést valamint szakmai vizsgát egyaránt tartalmaz.

A záróvizsga eredményének kiszámítási módja: a zárószigorlat eredményét a szóbeli vizsga részeinek átlaga adja.

 

Idegennyelvi követelmények

Az alapszakon az oklevél kiadásának feltétele egy államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből.

 

Továbbtanulási lehetőségek, ösztöndíjak

A kínai-magyar államközi egyezmények ösztöndíjai és egyéb kínai és tajvani ösztöndíjak pályázati formában biztosítanak lehetőséget szakunk hallgatói számára kínai nyelvi, illetve szakos részképzésre. A tajvani egyetemek közül a Hsin Shih Egyetemmel, illetve a Providence Egyetemmel  már meglévő tudományos és diákcseréről szóló megállapodás biztosítja az együttműködést, és a közeljövőben további egyetemekkel tervezünk hasonló megállapodásokat.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Az elhelyezkedési lehetőségek széles skálán mozognak: az alapszakhoz kapcsolódó specializációkkal kiegészített kínai szakirányú bölcsész végzettséggel kínai érdekeltségű vállalatoknál, a KRE karain, ill. más hazai egyetemek hasonló szakjain kínált továbbképzési lehetőségek révén a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként, ill. az interkulturális menedzsment és az interkulturális kommunikáció területén szerezhető továbbképzéssel kiegészítve a külkapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, a diplomácia terén vagy a média-foglalkozásokban; a KRE BTK Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, gazdasági, műszaki, európai uniós és társadalomtudományi szakfordítói és műfordítói szakirányú továbbképzés elvégzésével szakfordítóként, műfordítóként; programszervezői, illetve tolmács kiegészítő végzettséggel egyebek közt az idegenforgalom területén lehet nagy számban elhelyezkedni.

 

Részletes információk

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete

1088 Budapest, Reviczky u. 4.

Tel: 318-5915, 483-2865, 483-2866

Fax: 483-2866

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.