Megkezdődtek a Károli Közösségi Napok

Egyetemünk idén tavasszal 2021. április 69. között rendezi meg a Károli Közösségi Napok („Tréninghét”) elnevezésű összegyetemi programsorozatot – a járványhelyzetre való tekintettel ezúttal kizárólag online formában. A közösségi napok témája „(Újra)tervezés és újraindítás”.


Az összegyetemi  nyitó istentiszteletre 2021. április 6-án, kedden 9 órakor került sor a Budapest-Pozsonyi Úti Református Egyházközség templomában, az eseményt az egyetemi Facebook-oldalon lehetett figyelemmel kísérni. Igét hirdetett Főtiszteletű Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnöke.
Az istentisztelet alapigéjéül a János evangéliuma 20. részének 3031. verse szolgált:
Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.

Püspök úr igehirdetésében kiemelte, hogy milyen jó lenne nekünk is ott lenni az első tanítványokkal, akik testközelből láthatták Jézust, akiknek személyes kapcsolatuk lehetett vele. Most, a koronavírus-járvány idején, amikor nincs lehetőségünk a személyes találkozásra, még inkább felértékelődik ennek a jelentősége. Hiányzik a pillantás közvetlensége, a kinyújtott kéz elfogadása, a szó tisztasága, az ölelés megnyugtató volta.
Püspök úr hangsúlyozta, hogy az igét folytonosságában kell mindig olvasnunk, így ezt az igeszakaszt is az előtte való igével kiegészítve kell értelmeznünk. Tamás apostol történetét olvassuk az igeszakaszt megelőzően, ahol megíratott, hogy „Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek”. (Lk 20:29) Ez az igeszakasz nekünk is szól, a hitbeli jelenlét fontosságára utal, hogy mostantól mindenhol és mindenkor tudunk mi is találkozni Jézussal.
Az alapige szerénységre is kell, hogy tanítson. A tudás, a kutatás jó, életünk részét képezi, azonban különösen a keresztyénséget nem lehet megérteni csak a fejünkkel. Ahogy János apostol is írja, vannak dolgok, „amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben”. Egy ponton túl a tudás már nem elég – amikor értelemmel már nem tudunk tovább küzdeni, el kell kezdenünk hinni. „Az igaz ember pedig hitből él.” (Róma 1:17) A tudomány nem tud örök élethez vezetni, csak a hit. Püspök úr hozzátette, hogy természetesen ez a hit nem rövidzárlatos gondolkodást jelent, nem vak hitet, hanem a kettő közötti középutat, ahol tudatos gondolkodás mellett tudjuk kimondani, hogy „jövel Uram Jézus” (Jel 22:20).
Az életünk Jézus Krisztus nélkül csak vegetálás, akkor kezdődik az igazi életünk, amikor meglátjuk, hogy Jézusban kik is vagyunk valójában; amikor valaki teljes lényével kimondja a nevünket, akkor kezdődik az igazi életünk: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!” (Ézs 43:1)
Püspök úr hangsúlyozta, hogy itt, a Károli Gáspár Református Egyetemen is ezzel az új élettel kell megkínálni mindenkit, aki itt hallgató és tanító. Fontos tudás, hogy ez az élet nem egy mellékes, másodlagos lehetőség, mintha csak valami mellett, az egyéb életünk mellett létezne – mintha lenne külön magánéletünk, hitéletünk, hivatalos életünk, hallgatói életünk, tudósi életünk. Nem, csak ez az egy életünk van. Ez az egy van, és ez az élet benne lehet mindenben: ez a keresztyén tudomány magasabb rendű hivatása, hogy minden tudományban keresi és felmutatja ezt az életet. A természet szépségében ugyanúgy, mint a szellemtudományokban – mindenhol ott van ez az élet. Sőt, pontosabban: ebben az életben van benne minden. Ebben a krisztusi életben lehet kutatni, lehet megismerni, rácsodálkozni a világra és saját magunkra. Különös lehetőség ezen az egyetemen úgy tanulni, hogy velünk szembe jön az életnek ez a kínálata. A tudományos igényesség régóta jellemzi a Károli Gáspár Református Egyetemet, a különböző felsőoktatási rangsorokban ott van az élbolyban. Ez is nagyon fontos, de talán még fontosabb, hogy az igazi életet felkínáló közösség helye is legyen az Egyetem. Olyan – a bűnbocsánat alázatával – hiteles keresztyén közösséget mutassunk fel, amiben erő van és vonzó a másik ember számára is. Legyünk hitelesek az oktatásban, útmutatásban, a mindennapi életünkben egyaránt, hogy János apostol szavait idézve: „hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek” (Jn 10:10).
Rengeteg nagyszerű ember, példa van előttünk ennek a szeretetnek a megmutatásában, éljünk mi is e szerint egyetemi közösségünkben.

Balog Zoltán püspök úr igehirdetése után Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony rektori tájékoztatója következett.

Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony beszédében – az üres padsorok láttán – hiányérzetének adott hangot, hogy a járványhelyzetben nem lehetnek itt a hallgatók, oktatók, munkatársak, hogy együtt énekeljünk, imádkozzunk, hogy együtt vegyünk részt ezen az eseményen. Rektorhelyettes asszony egy, a napokban átélt személyes élményével szemléltette, hogy ebben a nehéz időszakban is mennyire kulcsfontosságú az együvé tartozás kifejezése. Erre kiváló példa a 2020 novemberében lezajlott intézményakkreditációs eljárás is, ahol szintén megmutatkozott az összefogás, a közösség ereje. Örömmel számolt be a Károli Egyetemi Közösségnek arról, hogy a Magyar Akkreditációs Bizottság honlapján már elérhető az a határozat, mely a Károli Gáspár Református Egyetem sikeres akkreditációjáról szól. A döntés értelmében Egyetemünk 2026. március 26-ig, újabb öt évre akkreditálásra került.
Rektorhelyettes asszony köszönetét fejezte ki ismételten az elért eredményért, kiemelte a közösség erejét, hitét, tenni akarását. Megemlítette, hogy az elért eredmény után is vannak további tennivalói az Egyetemnek, az elkövetkezendőkben intézkedési terv készül a megküldött akkreditációs jelentés alapján, amelyben a következő feladatok, határidők kerülnek kitűzésre. Ehhez Rektorhelyettes asszony kérte az egyetemi közösség tagjainak segítő, együttműködő munkáját.
Dr. habil Czine Ágnes a következőkben – a telefonon, illetve levélben már kifejezett jókívánságok után – ismételten gratulált Egyetemünk valamennyi oktatójának, akik 2021. március 15-én állami kitüntetésben részesültek. Életükre, munkájukra Isten gazdag áldását kérte.


Rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony tájékoztatta a hallgatóságot, hogy az Oktatási Hivatal március 18-án közzétett adatai alapján a Károli Gáspár Református Egyetem ismét a legnépszerűbb egyetemek között szerepel a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban jelentkezők országos adatait tekintve. Jelezte, hogy Egyetemünk az 51 rangsorolt intézmény között az összes jelentkezői létszám alapján készített rangsorban az előkelő 7. helyet szerezte meg, míg az Intézményünket első helyen megjelölt jelentkezők számát tekintve a 9. helyen áll.  Mindez azt is jelenti, hogy a tavalyi jelentkezési adatokhoz képest Egyetemünk mindkét rangsorban egy-egy helyet előre lépve erősítette meg helyét a Top10-es mezőnyben.
A továbbiakban kitért az Egyetemünk karai által elért eredményekre is. Örvendetesnek tartotta, hogy Állam- és Jogtudományi Karunk az ország valamennyi állam- és jogtudományi karához viszonyítva kiváló eredményt ért el. Az Oktatási Hivatal kimutatása alapján szinte az összes rangsorban az 1. helyen végzett a többi jogi karhoz képest: így a Károli ÁJK első lett az összes jelentkezők létszámának rangsorában, illetve az első helyes jelentkezők létszáma alapján készített rangsorban is az 1. helyen áll.  Az első helyes jelentkezők létszáma összességében több mint 59%-kal nőtt karunkon az előző évi felvételi eljáráshoz képest.
Egyetemünk legnagyobb kara, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a felvételizők körében, hiszen az ország összes egyetemi karát tekintve, az összes jelentkezők létszáma alapján készített rangsorban továbbra is a 4. helyen áll. Az első helyes jelentkezők létszáma alapján készített rangsorban szintén az élmezőnyben szerepel karunk, az 5. helyen áll a valamennyi hazai egyetemi kart felvonultató rangsorban.
Egyetemünk Szociális és Egészségtudományi Kara „fiatal kora” ellenére is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a felsőoktatásba jelentkezők körében, ugyanis a tavalyi évben jelentkezők létszámához viszonyítva a 2021. évi általános eljárásban 56%-kal növekedett a karra jelentkezők létszáma, emellett az első helyes jelentkezők létszáma is nőtt 69%-kal.
A három magyarországi képzési helyszínen – Budapesten, Nagykőrösön, Kecskeméten – oktatást folytató Tanítóképző Főiskolai Karunk, a Tanítóképző Főiskolai Karon az elsőhelyes jelentkezések száma több mint 81%-kal nőtt az előző jelentkezési időszakhoz képest, emellett a jelentkezők által benyújtott összes jelentkezés száma hatalmasat nőtt, itt 78%-os növekedés mutatható ki.
Összességében elmondható, hogy mintegy 26%-kal többen jelentkeztek az Egyetemre és 29%-kal nőtt a Károli Gáspár Református Egyetemet első helyként megjelölő jelentkezők száma.
Rektorhelyettes asszony összegzésként elmondta, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem valamennyi kara által elért kitűnő eredmény egyértelműen visszaigazolja az intézményben folyó minőségi oktatás iránti folyamatos elkötelezettséget.
Dr. habil. Czine Ágnes felhívta a figyelmet arra is, hogy készül egy intézményfejlesztési terv a 20212027 közötti időszakra, mely a Károli Gáspár Református Egyetem járványhelyzettel kapcsolatos válaszait, megoldásait is magába foglalja, figyelembe véve a társadalmi változásokat, a munkaerőpiaci igények változásait is.
A továbbiakban tájékoztatta az egyetemi közösséget arról, hogy a Kinizsi utca 12. szám alatti, a Magyarországi Református Egyház tulajdonába került egykori „BÁV-székházat” a jövőben oktatási célra használhatja a Károli Gáspár Református Egyetem. Rektorhelyettes asszony tájékoztatása szerint az Állam- és Jogtudományi Kar, a Pszichológiai Intézet, illetve a Rektori Hivatal működését ebben az épületben tervezik a jövőben.
Dr. habil. Czine Ágnes jelezte továbbá, hogy a Pest megyei levéltár nagykőrösi épülete – annak költözése miatt – a Magyarországi Református Egyház tulajdonában kerülhet, az erről szóló törvényjavaslat már elkészült. Az épületet a jövőben az Egyetem, pontosabban a nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Kar venné használatba oktatási, hitéleti, szociális és kulturális feladatokat teljesítve.
Rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony tájékoztatása szerint a járványhelyzetre tekintettel a kollégiumok továbbra is zárva tartanak, egyedül az Óbudai Kollégiumban tartózkodhatnak – rektori méltányosság alapján, főként határon túli, valamint külföldi, illetve karanténkötelezettség alatt álló – hallgatók.
A továbbiakban Rektorhelyettes asszony elismerését és örömét fejezte ki, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) 2021. január 28-i tájékoztatása alapján a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara a 2020/2021 évi akkreditációs folyamatban való részvétel eredményeként a Kar elnyerte az Akkreditált kiváló Tehetségpont minősítést.
Dr. habil. Czine Ágnes az Egyetem egész közössége nevében gratulált Katona Renáta harmadéves óvodapedagógus hallgatónak, aki sporttörténelmi sikert ért azzal, hogy a női kardcsapat tagjaként kvalifikálta magát a tokiói olimpiára. Az ötkarikás játékokra Isten gazdag áldását kérte a csapat minden tagja részére.
A nemzetköziesítés Egyetemünk egyik stratégiai célkitűzése, ezen a területen kiemelt feladatunk az idegen nyelvű képzések és kurzusok bővítése. Jelenleg kilenc idegen nyelvű képzésünk közül választhatnak a külföldi hallgatók: angol és német nyelven, alap- és mesterképzésen, valamint doktori szinten is. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén mintegy 41 országból közel félezer jelentkező választotta a Károli Gáspár Református Egyetemet az ösztöndíjprogramok segítségével.
Rektorhelyettes asszony a továbbiakban még megemlítette a sikeres ösztöndíjprogramokat, valamit Egyetemünk csatlakozását az új Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz. Büszkék vagyunk a saját alapítású Károli Keresztyén Ösztöndíjra, mellyel a hazájukban üldözött keresztyén hallgatókat is támogathatjuk. Az elmúlt év nem kedvezett az Erasmus-programnak, ennek ellenére ebben a tanévben 80 hallgató pályázott a mobilitási program keretében Egyetemünkre. Folyamatosan fejlesztjük és ápoljuk a tengerentúli partneri kapcsolatainkat is.
Rektorhelyettes asszony jelezte, hogy az április 12-15. között megrendezésre kerülő 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi szekciójába összesen 35 TDK dolgozatot nevezett be a Kar, melynek számos oktatója zsűrielnökként és zsűritagként is részt vesz az eseményen.
Dr. habil. Czine Ágnes tájékoztatása szerint a 2020 szeptemberében bevezetésre kerültek Egyetemünkön az egységes iktatóprogram moduljai, amelyek bővülni fognak az e-mail-iktatással, kötegelt szkenneléssel, vonalkód olvasással, melynek segítségével 200 munkatárs munkája válik könnyebbé. Az új modulok lehetőséget biztosítanak a modern, papírmentes ügyiratkezelésre.
Rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony rektori tájékoztatójának végén megnyitotta az április 6-9. közötti tavaszi Tréninghetet, egyben megköszönte Főtiszteletű Balog Zoltán püspök úrnak igei szolgálatát, mely a Károli Közösségi Napok első programja is volt egyben. A tréninghetes programok tekintetében felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak a hallgazóknak készítettek programokat, hanem az oktatóknak és a munkatársaknak is. Hangsúlyozta, hogy a Hittudományi Karon minden nap bibliaolvasást tartanak.
A világjárvány ellenére is „legyünk nyitottabban egymás iránt, olvassunk egymás szívében, és segítsük egymást. Lássuk meg, hogy ki szorul segítségre – sokszor egy mosoly is elég, van, amikor egy beszélgetésre vagy egy társnak a meghallgatására, de van, amikor komolyabb segítségre van szükség. Most, a Feltámadás után különösen érezzük, hogy az Úr megerősíti, bátorítja és megszólítja szívünket. Mi is ezt tegyük embertársainkkal. […] Oktatóinknak, munkatársainknak, hallgatóinknak reményteljes, sikeres, szellemben-tudásban-lélekben erősödő, gyarapodó, gazdagodó tréningheti programot kívánok” – zárta beszédét Dr. habil. Czine Ágnes.

Következő események


Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin