Új rektorhelyettesek megválasztása

A 2022. február 24-i ülésen új rektorhelyetteseket választott egyetemünk Szenátusa.

A Szenátus támogatta Prof. Dr. Balla Péter egyetemi tanár hitéleti feladatok ellátásáért felelős rektorhelyettesi megbízását 2022. február 24. napjától 2027. január 31. napjáig.

Balla Péter a Hittudományi Kar Újszövetségi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Hittudományi Doktori Iskola vezetője.
Egyetemünk jogelődjén, a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerezte lelkipásztori szakképzettségét, majd gyülekezeti szolgálati és külföldi tanulmányi évek után az Edinburgh-i Egyetem Teológiai Fakultásán szerzett doktori (PhD) fokozatával tért haza. 1994. október 1-től a Hittudományi Kar Újszövetségi Tanszékének tanára, 1996-tól tanszékvezetője, majd a habilitációs eljárás teljesítése után 2002-től tanszékvezető egyetemi tanára.
2002 és 2006 között, négy tanéven át dékánhelyettes a Hittudományi Karon. 2009. május 1-től a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyetteseként vezette az intézményt, majd 2011. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig, két cikluson keresztül látta el a rektori feladatokat. Oktatói feladatai mellett 2021. október 1-től a tudományos, nemzetközi és hitéleti rektorhelyettesi pozíciót is betöltötte intézményünkben. 2019-ben Pro Universitate díjban részesült.


A Szenátus támogatta Dr. habil. Szuchy Róbert egyetemi docens oktatási feladatok ellátásáért felelős rektorhelyettesi megbízását 2022. február 24. napjától 2027. január 31.napjáig.

Szuchy Róbert az Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese, habilitált egyetemi docens, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola törzstagja.
2005-ben végzett a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogászként. 2005-2006-ig Franciaországban, a Nancy 2 Egyetemen szerzett további európai uniós mester fokozatot. A Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori iskolájában 2010-ben szerzett doktori (Ph.D.) fokozatot, majd a Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola iskolájában habilitált 2017-ben.
Elsődleges kutatási és oktatási területe a kereskedelmi jog, a társasági jog, az energiajog és a felelős vállalatirányítás joga. 2009 óra a KRE ÁJK oktatója. Az osztatlan jogász képzés és az Energetikai és természeti erőforrások szakjogász (LL.M.) szakirányú továbbképzési szakok szakfelelőse. 2016 és 2022 között a KRE ÁJK oktatási és tanulmányi dékánhelyettese volt.
KRE-ÁJK-n végzett oktatói tevékenysége mellett, szakvizsgázott ügyvédként ügyvédi irodát vezet. A Magyar Jogász Egylet Nemzetközi Bizottságának elnöke.
2021-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült a jogtudomány területén folytatott kutatói és oktatói munkája, valamint magas színvonalú ügyvédi tevékenysége elismeréseként.

 

A Szenátus támogatta Prof. Dr. Furkó Bálint Péter egyetemi tanár tudományos feladatok ellátásáért felelős rektorhelyettesi megbízását 2022. február 24. napjától 2027. január 31. napjáig.

Furkó B. Péter a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar korábbi tudományos dékánhelyettese, az Anglisztika Intézet intézetvezetője, az Angol Nyelvészeti Tanszék tanszékvezetője, egyetemi tanár.
Doktori tanulmányait a Debreceni Egyetemen végezte nyelvészet tudományágban. 2019-ben habilitált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kutatási és oktatási szakterületei a pragmatika, szövegnyelvészet, diskurzusjelölők, a kultúraközi kommunikációs és a nyelvi variációk. A Benda Kálmán Szakkollégium Nyelvtudományi Műhelyének vezetője, az Egységes Bibliaolvasó Kutatócsoport tagja. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar kari Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. A karon működő Pragmatikai Kutatócsoport tagja, valamint kutatásvezető a Diskurzusjelölők Nyelv- és Műfajközi Kutatása kutatócsoportban is.


A rektorhelyettesi megbízások 2022. február 24. napján lépnek hatályba.


A képen balról jobbra: Dr. habil. Szuchy Róbert, Prof. Dr. Balla Péter, Prof. Dr. Trócsányi László, Prof. Dr. Furkó Bálint Péter

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin