Pályázati felhívás szakmai, tudományos ösztöndíjra

Pályázati felhívás szakmai, tudományos ösztöndíjra
KRE BTK 2017/2018. tanév tavaszi félév


A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészettudományi Kar dékánja

pályázati felhívást

tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

1. Kik pályázhatnak:

Teljes idejű (nappali)
     - alapképzésben,
     - egységes, osztatlan képzésben,
     - mesterképzésben,
     - felsőoktatási szakképzésben,
     - doktori képzésben
részt vevő, a 2017/2018. tanév őszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott) vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki 2017/2018. tanév őszi és a 2017/2018. tanév tavaszi félévében a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett.


2. Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.

Pályázat leadási határideje:

2018. március 19., 14:00 óra

Pályázat leadási helyszíne:

KRE BTK Dékáni Hivatal
(1088 Budapest, Reviczky u. 4., 1. em., 106. ajtó)

Ösztöndíj összege:

5.000 Ft - 25.000 Ft/hónap

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj egy főre jutó összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg figyelembevételével a pályázatot elbíráló bizottság állapítja meg.

3. Kizáró okok

- A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező munkarend);
- A hallgató hallgatói jogviszonya a 2017/2018. tanév tavaszi félévében nem aktív.


4. Elbírálás szempontrendszere

1. Publikációk, szakmai előadások max. 30 pont
2. Kiemelkedő nyelvtudás max. 10 pont
3. TDK-tevékenység, kari tudományos műhelyben végzett munka max. 25 pont
4. Demonstrátori munka (oktatásban, tanszéki munkában közreműködés) max. 15 pont
5. Szakmai önkéntes munka max. 10 pont
6. Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel max. 10 pont


5. A nyertes pályázók listájának közzététele

2018. március 28.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!


A beérkezett pályázatokat a dékánból és dékánhelyettesekből, valamint a kari HÖK-elnök és a jogi és igazgatási kari igazgatóból álló 6 fős bizottság bírálja el.

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:
(KRE BTK nyitóoldal -> HALLGATÓINKNAK -> Hallgatói pályázatok -> Szakmai, tudományos ösztöndíj)
http://www.kre.hu/btk/images/doc/szakmai_tudomanyos_osztondij_adatlap_2018_tavasz.pdf

További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (SzMSz. III.2. számú melléklet) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken:
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

Kelt: Budapest, 2018. február 22.


Dr. habil. Sepsi Enikő, s.k.
dékán

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin