Kötelezők emelt szinten – kutatócsoport – Dr. Sebők Melinda, Dr. Papp Ágnes Klára

Intézet: Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Létrejötte: 2022. szeptember

 

A kutatócsoport vezetői:

Dr. Sebők Melinda (irodalomtörténész, egyetemi docens, KRE BTK)

Dr. Papp Ágnes Klára (irodalomtörténész, habilitált egyetemi docens, KRE BTK)

 

A kutatócsoport tagjai:

Dr. Sebők Melinda (irodalomtörténész, egyetemi docens, KRE BTK)

Dr. Papp Ágnes Klára (irodalomtörténész, habilitált egyetemi docens, KRE BTK)

Dr. Török Lajos (irodalomtörténész, egyetemi docens KRE BTK)

Dr. Horváth Csaba (irodalomtörténész, habilitált egyetemi docens KRE BTK)

Dr. Kállay G. Katalin (irodalomtörténész, egyetemi docens KRE BTK)

Dr. Bölcskei Andrea (nyelvész, habilitált egyetemi docens, KRE BTK)

Dr. Nádor Orsolya (nyelvész, habilitált egyetemi docens, KRE BTK)

Dr. N. Császi Ildikó (nyelvész, egyetemi docens, KRE BTK)

Dr. Csontos Nóra (nyelvész, egyetemi docens, KRE BTK)

Dr. Sólyom Réka (nyelvész, egyetemi docens, KRE BTK)

 

A kutatócsoport további külsős tagja:

Dr. Gintli Tibor (irodalomtörténész, egyetemi tanár, MTA doktora, ELTE BTK)

Dr. Tverdota György (irodalomtörténész, professzor emeritus, MTA doktora, ELTE BTK)

Dr. Fűzfa Balázs (irodalomtörténész, habilitált egyetemi docens, ELTE SEK)

Dr. Mátyus Norbert (irodalomtörténész, habilitált egyetemi docens, PPKE BTK)

Dr. Horváth Zsuzsa (irodalomtörténész, egyetemi adjunktus, PPKE BTK)

Darabos Csenge (Irodalomtudományi Doktori Iskola PhD-hallgatója, PPKE BTK)

vendégelőadók

 

 

A kutatócsoport célja a Károli Gáspár Református Egyetemen Kötelezők emelt szinten című konferenciák szervezése és a konferencia-előadások szerkesztett kötetének megjelentetése. A magyartanári konferenciákat és továbbképzéseket azzal a céllal szerveztük, hogy segítséget nyújtsunk az emelt szintű érettségit választó diákoknak és felkészítő tanáraiknak. A konferencián a tanárok, a középiskolás diákok és az egyetemi hallgatók az Oktatási Hivatal által meghatározott emelt szintű szóbeli témaköröket érintő irodalmi szövegekről hallhattak szakmai értekezéseket. A tudományos tanácskozáson az adott téma hazai szakértői tartanak előadást szem előtt tartva a legújabb kutatási eredményeket és a művek irodalomkritikai eredményeinek iskolai taníthatóságát. A kötet elsősorban az érettségi követelmények új elvárásaihoz igazodva nyújt segítséget diákoknak és magyartanároknak egyaránt.

 

Az eddigi kutatásokat három nagyszabású magyartanári konferencia és 10 kredites továbbképzés előzte meg. A Károli Gáspár Református Egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 2016. március 20-án Kötelezők szabadon címmel, 2017. március 25-én és 2018. március 24-én Kötelezők emelt szinten címmel magyartanári konferenciát rendezett a KRE BTK, majd a KRE HTK dísztermében. A népszerű konferencia-előadások Balassitól korunk irodalmáig többféle irodalmi korszakot, témakört érintettek: az adott korszak neves, elismert haza kutatói tartottak előadást. A kutatócsoport célja a konferencia előadásokból egy válogatott, tanulmánykötet megszerkesztése, megjelentetetése, a kötet bemutatása, népszerűsítése egybekötve egy újabb magyartanári konferencia megszervezésével és megvalósításával (figyelembe véve a legújabb emelt szintű érettségi követelményeket is). A kötet az új típusú emelt szintű szóbeli témakörök elvárásainak megfelelően alakul (a fejezetek és a témakörök az OH követelményeinek feleltethetők meg).

 

A kutatásban eddig megjelent kötet:

Kötelezők emelt szinten Balassitól Borbély Sziládig (szerk., Papp Ágnes Klára, Sebők Melinda, Török Lajos), Budapest, Károli Könyvek, L’Harmattan Kiadó, 2019.

 

A kötet a Károli Gáspár Református Egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Intézete szervezésében a 2017 – 2018-ban megvalósult Kötelezők emelt szinten című konferencia-előadások válogatott gyűjteménye. A kötet az egyes témák elmélyült vizsgálatával elsősorban az emelt szintű irodalmi témakörökhöz az érettségi előtt álló tanulóknak és a középiskolában tanító magyartanároknak próbál segítséget nyújtani. Mindemellett a Kötelezők emelt szinten egy olyan irodalomtudományi tanulmánykötet, amely magyar szakos hallgatóknak és az egyes téma kutatói, vagyis a szűkebb szakma számára is hasznos olvasmány lehet. A kétszintű érettségi bevezetésével egy olyan paradigmaváltás történt az irodalomtanításban, ahol nem a szerzőre vonatkozó lexikális adatok, hanem a szöveg válik elsődlegessé. A kronologikus rendszer helyett különböző irodalmi korszakok tematikus-motivikus-műfaji-formai hasonlósága válik lényegessé. A reflektív gondolkodás, az ismeretlen szövegek adott szempontú elemző bemutatása, a kortárs irodalmi szövegek ismerete, vizsgálata is hangsúlyos. A kötet figyelembe veszi a magyar irodalomtörténet utóbbi fél évszázadában bekövetkezett jelentős kánonváltozást; a posztmodern irodalom kulturális szótárát; a kortárs szépirodalmi szövegek tanításának szükségességét és a határon túli magyar irodalom jelentőségét.

 

A kötetről megjelent recenziók:

  • Tuba Márta: Kötelezők emelt szinten Balassitól Borbély Szilárdig, E-nyelvmagatózin.hu. 2020

https://e-nyelvmagazin.hu/2020/04/06/kotelezok-emelt-szinten-balassitol-borbely-szilardig/

 

  • Varga-Sebestyén Eszter: Kötelezők emelt szinten. Balassitól Borbély Szilárdig. Kötelezők emelt szinten – tanulmánykötet tanárszemmel, Anyanyelv-pedagógia, 2020/2.

https://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=848

 

  • Polák István: Egy tanulmánykötetről - nem csak érettségizőknek, Magyar Napló, 2021 / 3.

https://magyarnaplo.hu/lapszamok/magyar-naplo/2021-03-10#

 

  • Pallós Áron: Kötelezők emelt szinten Balassitól Borbély Szilárdig, Agria, 2021 /1.

 https://epa.oszk.hu/03900/03948/00053/pdf/EPA03948_agria_2021_01_266-286.pdf

 

  • Petrás Boglárka: Kötelezők emelt szinten Balassitól Borbély Szilárdig, Irodalomismeret, 2021/1.

https://irodalomismeret.hu/files/2021_1/petras_boglarka.pdf

 

  • Darabos Csenge: Kísérlet az irodalmi kánon expanziójára, Iskolakultúra, 2021/11 – 12.

https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/iskolakultura/article/view/39890/42665

 

 

 

A kutatásban megvalósult konferencia:

Kötelezők emelt szinten magyartanár konferencia és továbbképzés, KRE BTK, 2023. szeptember 17.

A konferencia programja

 

Megjelenés előtt álló kötet:

Kötelezők emelt szinten Dantétól Lázár Ervinig. Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2023.

 

A kötet elsősorban a szóbeli témakörök elemzéséhez nyújt segítséget, de néhány tanulmány nem kifejezetten az Oktatási Hivatal által kijelölt tételeket érinti, hanem tágabb művelődés- és kortörténeti háttértudást is ad, vagy az adott szerzői életműhöz kapcsolódó szövegkritikai-poétikai-műfajtörténeti problémát is érint. A kötet a 2024-től bevezetett változások tükrében hosszabb tanulmányt szentel Herczeg Ferenc prózájának is. Fűzfa Balázs nyitó tanulmányát követően az első rész a kötelező szerzőket: Babits Mihály és József Attila költészetét; Kosztolányi Dezső és Herczeg Ferenc prózáját tárgyalja. A második fejezet a választható szerzők közül irodalomtörténeti érdekességeket tár fel Krúdy prózájának és Pilinszky János műveinek értelmezéséhez. A kortárs irodalomból Lázár Ervin Csillagmajor regényét, világirodalmi szerzők közül Dante és Emily Brontë műveit elemzi. Az irodalom határterületei témakörből A Holnap-vitát és Kós Károly regényét vizsgálja. Az irodalomtanításban bekövetkezett paradigmaváltás ellenére az emelt szintű érettségi sosem zárja ki a szerzői életrajzra, a verstani ismeretekre, a szépirodalmi szövegekre és az irodalomtörténeti korszakokra vonatkozó pontos szaktudást; a műelemzés az adott mű megértésén túl megköveteli a tágabb összefüggések meglátását is. A kötet az egyes témák elmélyült vizsgálatával az emelt szintű irodalmi témakörökhöz próbál segítséget nyújtani.

 

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin