Hermeneutikai Kutatóközpont - Prof. Dr. Fabiny Tibor

Intézet: Intézetközi, SZMSZ-ben rögzített

Vezető: Dr. Fabiny Tibor

Létrejötte: 1994. április 18.

 

Tagjai:

  • Dr. Horváth Orsolya

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A Hermeneutikai Kutatóközpont 1993-ban alakult, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara és az Evangélikus Hittudományi Egyetem támogatja. Magyarországon ez az első olyan intézmény, amely a felsőoktatási intézmények integrálása jegyében egyetemközi és felekezetközi alapon jött létre.

Székhelye Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán található. Itt kapott otthont a 2012 júniusában a Jonathan Edward Center – Hungary – JECH – a Yale-i Központtal létrehozott társult intézmény is.

Az intézmény református kezdeményezésű, de ökumenikus hátterű. Az egyes felekezetek sokszor hermeneutikai szempontok szerint különültek el egymástól, ezért a hermeneutikai kérdések tudományos vizsgálata csakis az egyes felekezetek szakembereinek bevonásával történhet. Vagyis: a hermeneutikai kutatómunka egy közös nyelv kidolgozásával hidat képez ma, az egyházak közötti, illetve az egyházakon belüli megosztottság korában.

A Hermeneutikai Kutatóközpont a kutatás eredményeit rendszeres kiadványokban – füzetekben és könyvekben – publikálja.

A Kutatóközpont 2012 márciusa és 2016 februárja között Milton Elveszett paradicsomának kritikai kiadását készítette elő az OTKA 101928 pályázatának keretein belül.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk:

 

Hermeneutikai Füzetek:

Fabiny T. (ed.) 1994. Paradigmaváltások a bibliai hermeneutikában, Hermeneutikai Füzetek (HF) 1, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1994. Értelmezéstörténet, mint egyháztörténet, HF–2, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1994. Fabiny Tibor: Szóra bírni az írást. Irodalomkritikai irányzatok a Biblia értelmezésében. Hat tanulmány és vita, HF–3, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1995. Northrop Frye: A Biblia igézetében, HF–4, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1995. Soren Kierkegaard: Építő keresztény beszédek, HF–5, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1995. Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika, HF–6, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1995. Gerhard Ebeling: Isten és szó, HF–7, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1996. Ulrich Luz: Evangélium és hatástörténet, HF–8, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1996. Walter Mostert: Az „önmagát értelmező Szentírás”, HF–9, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1996. Ulrich Luz (szerk.): A viszály könyve? Egy Biblia – sokféle értelmezés, HF–10, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1996. Tipológia és Apokaliptika, HF–11, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1997. Tyconius: Szabályok könyve, HF–12, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1997. Bolyki János–Csanády András: Kinyilatkoztatás: két megközelítés, HF–13, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1997. Michael Edwards: De Poetica Christiana, HF–14, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1998. David L. Baker: Két szövetség – egy Biblia, HF–15, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1998. Órigenész: A princípiumokról IV. 1–3, HF–16, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1998. George A. Lindbeck: A dogma természete, HF–17, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1999. Tőkés István: Új hermeneutika, HF–18, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1999. Ulrich Körtner: Az ihletett olvasó, HF–19, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1999. Gánóczy Sándor: Valósághermeneutika és Bibliaértelmezés, HF–20, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2000. Ulrich Luz: Máté Jézustörténete, HF–21, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2000. Oscar Cullmann: Krisztus és az idő, HF–22, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2000. Varga István: Hermeneutikai írások I., HF–23, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2000. Varga István: Hermeneutikai írások II. HF–24, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2001. A „sensus literalis” hermeneutikai kérdései, HF–25, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2001. Tyconius tanulmányok, HF–26, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2004. S. T. Coleridge, Egy kereső szellem vallomásai. Levelek a Szentírás ihletettségéről (1840), HF–27, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2005. Egy testben a kereszt által. Princetoni javaslat a keresztények egységére, HF–28. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2005. George Hunsinger: Új teremtés Hajnala. Barth hermeneutikai realizmusa és a feltámadás, HF–29, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2007. Fabiny Tibor: Egy házban élnek-e a keresztények? Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra, HF–30, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2009. Karl Barth: Kálvintól Bultmannig, HF–31, Hermeneutikai Kutatóközpont – Karl Barth Kutatóintézet, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2010. Rekha Chennattu: A Biblia és az indiai exegézis, HF–32, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2010. Fabiny Tibor: Szóra bírni az Írást – ÚJRA. Irodalomkritikai és teológiai irányok a Biblia értelmezésében. Nyolc tanulmány, hozzászólás és vita, HF–33, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2012. Jonathan Edwards: Oroszlán és Bárány. Krisztus szépsége, HF–34, Hermeneutikai Kutatóközpont – Jonathan Edwards Center Hungary, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2013. Horváth Orsolya: A leleplező Ige. Hermeneutikai helyzetek az Újszövetségben, HF–35, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2015. Richard S. Briggs: Bölcs bibliaolvasás. Hogyan vegyük komolyan az Írást? HF–36. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2016. Hitvalló nyilatkozatok a 20 – 21. századi észak-amerikai protestáns egyházakban, HF–37, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2019. Richard B. Hays: Visszafelé olvasás. Figurális krisztológia és négyszeres evangéliumi tanúságtétel, HF-38, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest

Fabiny T. (ed.) 2020. Carl E. Braaten: Vitatott Jézus. Kicsoda Ő?, HF-39, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest

 

Magyar Luther Könyvek:

Fabiny T. (ed.) 1993. Vajta Vilmos: Communio. Krisztus és a szentek közössége Luther teológiájában, Magyar Luther Könyvek (MLK) 1, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1995. Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez, MLK–2, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1996. Wiczián Dezső: Luther mint professzor, MLK–3, Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1996. Sólyom Jenő: Luther és Magyarország, MLK–4, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1996. Luther Márton: Négy vigasztaló zsoltár Mária magyar királynéhoz, MLK–5, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1997. Gerhard Ebeling: Luther, MLK–6, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2000. Eric W. Gritsch: Lutheranizmus, MLK–7, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2000. W. von Loewenich: Theologia crucis – A kereszt teológiája Luthernél, MLK–8, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2002. Percze Sándor, Szakács Tamás, Tubán József: A kereszt teoló­giája és a lelkigondozó szolgálata, MLK–9, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2005. Gerhard O. Forde: Ki a kereszt teológusa? Gondolatok Luther Heidelbergi Disputációjáról, MLK–10, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2006. Luther Márton: A szolgai akarat 1525, MLK–11, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2011. Jer, örvendjünk, keresztények. Luther írásaiból mindennapi áhítatra. MLK–12, Magyar Luther Szövetség – Luther Kiadó, Budapest.

 

 Magyar Luther Füzetek:

Fabiny T. (ed.) 1993. Újrakezdés. Dokumentumok a Magyarországi Luther Szövetség életé­ből, Magyar Luther Füzetek (MLF) 1, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1993. Luther Márton: Nyílt levél a fordításról, MLF–2, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1994. Luther Márton: Nyolc böjti prédikáció Wittenberg népének 1522, MLF–3, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1994; 2011. Luther Márton: Bűnbánat – Keresztség – Úrvacsora. Három sermo a szentségekről 1519, MLF–4, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1995. Luther Márton: Mi az evangélium? A keresztények és Mózes, MLF–5, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1997. Luther Márton: Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését? Így imádkozzál! MLF–6, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1998. Bitskey István: Hitvita és hitújítás Luther életművében, MLF–7, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 1999. Luther Márton: Heidelbergi disputáció, MKF–8, Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2005. Hitünk titkai. Teológia – Luther nyomán – mindenkinek, Budapest, Belmissziói Baráti Egyesület, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2005. William Tyndale: A Szentíráshoz vezető ösvény (angol és magyar nyelven), MLF–9, Hermeneutikai Magyar Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2007. Egy házban élne-e a keresztények. Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra, HF–30. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2008. Amerika teológusa. Bevezetés Jonathan Edwards (1703–1758) gondolkodásába, (Co-editor: Tóth Sára) Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerület – Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2009. Ittzés Gábor: Christum treyben, MLF–10. Luther Kiadó – Magyarországi Luther Szövetség, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2010. „Serkenj fel, aki aluszol!” A magyar evangélikus ébredés kiemelkedő egyéniségei a 20. században, Hermeneutikai Kutatóközpont – Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2011. Hálóba kerítve. Konferencia az evangélikus lelkészek és az állambiztonság kapcsolatától, Luther Kiadó – Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2014. Northrop Frye 100: A Danubian Perspective, (Co-editors: Tóth Sára, Kenyeres János, Pásztor Péter), Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2014. Az Anglikán kereszténység évszázadai. A történelmi és a teológiai arculat változásai a 16. századtól a 21. századig, (Co-editor: Faludy Alexander), Luther Kiadó – Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2014. Felebarát vagy embertárs. Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon, (Co-editors: Pecsuk Ottó, Zsengellér József), Kálvin Kiadó – Luther Kiadó – Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest.

Fabiny T. 2016. The King James Bible (1611 – 2011), Prehistory and Afterlife, (Co-editor: Sára Tóth) Károli Gáspár Református Egyetem – L’Hatmattan, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2017., Élet és halál Shakespere életművében. 400 éves jubileum, (Co-editors: Almási Zsolt, Pikli Natália), Reciti, Budapest.

Fabiny T. (ed.) 2018., A lutheri reformáció 500 éves öröksége, Luther Kiadó, Budapest.

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk: 

Dr. Fabiny Tibor:

Monográfiák:

Fabiny T. 2016. Figura and Fulfillment. Typology int he Bible, Art and Literature, Eugene, Oregon, Wipf & Stock, 2016, 190 old.

Fabiny T. 2016. Az eljövendő árnyékai. A figurális-tipológiai olvasás, ford. Tóth Sára, Ecsedy Ágnes, Budapest, 2016, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 336 old.

Könyvfejezetek:

Fabiny T. 2015. A filológia és a kritika együttes szolgálata. Ruttkay Shakespeare-kritikái a nyolcvanas években, in: Dávidházi Péter – Komáromi Zsolt (szerk.), Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal. Egy rejtőzködő életmű újraolvasása, Budapest, Reciti, pp. 81–90.

Fabiny T. 2015. Mártírium mint szó és tett William Tyndale életében és halálában, in: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya szerk., Mártírium és emlékezet. Protestáns és katolikus narratívák a 15–19. században, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, /Loci Memoriae Hungaricae, 3./, pp. 15–29.

Fabiny T. 2015. Tipológia (figuralizmus) a Bibliában és az irodalomban, in: Papp Sándor, Kovács Gábor (szerk.), A tudomány kultúrája. Tanulmányok a Pannon Egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Műhelyéből, Veszprém, 2015, Pannon Egyetem, pp. 85–135.

Fabiny T. 2015. “The Figure of Twynnes”. A Hamlet hendiadiszei, magyar fordításuk (Arany János, Nádasdy Ádám) és a kettőzések dramaturgiai szerepe, in: Paraizs Júlia (szerk.), Eszedbe jussak. Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról, Budapest, Reciti, pp. 191–218.

Fabiny T. 2016. Két nyelv, négy perspektíva, egy identitás. A visszafelé történő olvasás, a drámai narratíva és a figurális krisztológia, in: Sepsi Enikő, Deres Kornélia, Czeglédy Anita, Szummer Csaba (szerk.), Nyelv, kultúra, identitás, Studia Caroliensa, Budapest, 2016, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan, 58–82.

Fabiny T. 2016. „Károli’s (King) James Bible (Conference). A Preface to the Papers, in: Tibor Fabiny and Sára Tóth (eds), The King James Bible 1611 – 2011, Prehistory and Afterlife, Budapest, 2016, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 7–10.

Fabiny T. 2016. The Metaphorical World of the Sacred Word in the Prefaces of the English Bible. Translations from Tyndale to the King James Bible, in: Tibor Fabiny and Sára Tóth (eds), The King James Bible 1611 – 2011, Prehistory and Afterlife, Budapest, 2016, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 29 – 49.

Fabiny T. 2016. Áldozat volt-e Jézus Krisztus halála? In: Hubai Péter (szerk.), Áldozat. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből, Budapest, 2016, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 107–121.

Fabiny T. 2016. Literálisan vagy figuratívan? Morus Tamás és John Frith úrvacsora-vitájának (1532–1533) hermeneutikai alapjai, in: Zsengellér József, Kodácsy Tamás, Ablonczy Tamás (szerk.), Felelet a Mondolatra. Tanulmányok a 60 éves Bogárdi Szabó István tiszteletére, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 137–156.

Fabiny T. 2017. A Lonely Lutheran Mystic During Communism. A Spiritual Heritage of Bishop Lajos Ordass (1901–1978), in: Miklós Vassányi, Enkő Sepsi, Anikó Daróczi (eds), The Immediacy of Mystical Experience in the European Tradition, (Sophia Studies in Cross-cultural Philosophy of Traditions an Cultures, 18), Cham, Springer International Publishing AG, 2017, 247–254.

Fabiny T. 2017. “The Process of the Text”. The Reformation Hermeneutics of William Tyndale, in: György Kurucz (ed), Protestantism, Knowledge and the World of Science, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 2017, 53–61.

Fabiny T. 2017. „A szabadságról – miltoni hangszerelésben”, in: Sepsi Enikő, Tóth Sára (szerk.), Mellékzörej. Írások Visky András 60. születésnapjára, Budapest, Koinonia, L’Harmattan, Károli Gáspár Református Egyetem, 2017, 261–274.

Fabiny T. 2017. „Az élet és a halál kötéltánca A velencei kalmárban, in: Almási Zsolt, Fabiny Tibor, Pikli Natália (szerk.), Élet és halál Shakespere életművében. 400 éves jubileum, Budapest, Reciti, 2017, 109–126.

Fabiny T. 2018. „Luther paradox teológiája és Hamlet, a wittenbergi teológus”, in: Fabiny Tibor (szerk.), A lutheri reformáció 500 éves öröksége, Budapest, Luther Kiadó, 2018, 93–121.

 

Cikkek tudományos folyóiratokban:

Fabiny T. 2015. “An Unknown Hungarian Lutheran Saint: Bishop Lajos Ordass’ Testimony During Communism”, in: Quarterly Review of the Community of Resurrection, Mirfield, Lady Day 2015, Number 449, 5–8.

Fabiny T. 2015. „Színek, szövetek, szimbólumok. Vízzel és fonállal: Lieber Éva festő és iparművész kiállítása”, in: Credo, Evangélikus műhely, XXI. 2015/2, 81–84.

Fabiny T. 2016. Luther igehirdetései, in Keresztyén Igazság, Új folyam 111. szám, 2016/3, 5–17.

Fabiny T. 2016. Az igehirdető Luther, in Lelkipásztor, 91. évf., 2016/7, 242–249.

Fabiny T. 2017. Luther és Hamlet a wittenbergi diák, in Bárka, 25. évf., 2017/5, 58-72.

Recenziók:

„Megpiszkáló. Tóth Sára: Táncol a por. Írások a hitről, spiritualitásról, kultúráról”, in: Vigilia, 2015/10, pp. 787–789.

„Hercules Germanicus”, in: Credo, Evangélikus műhely, 2017/3–4, pp. 133–138.

Fordítások:

Richard Briggs: Bölcs bibliaolvasás – a teológiai hermeneutika kontextusában, in: Credo 2015/3, 29–37.

 

Dr. Horváth Orsolya:

Kötet:

A leleplező Ige. Hermeneutikai helyzetek az Újszövetségben. Hermeneutikai Füzetek 35. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 2013 (64 oldal)

 

Forráskiadás:

(Csepregi Zoltánnal közösen): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. (543 oldal)

 

Tanulmány:

„Luther a filozófiáról és az egyetemi reform” In Sárkány Péter, Schwendtner Tibor (szerk.): A filozófia lehetséges szerepei a neveléstudományban. Líceum Kiadó, Eger, 2018. 11–21.

„Az igaz vallás fogalmában rejlő paradoxon Heidegger vallásfenomenológiai elemzései alapján” In Hubai Péter (szerk.): Az igaz vallás. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest, 2018. 268-275.

„Szó utáni sóvárgás, avagy a kiszolgáltatottság hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 2.)” In Hubai Péter (szerk.): Áldozat. Előadások a vallástudomány és a theológia vonzásköréből. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Theológus és Lelkész Szak, Budapest, 2016. 165-176.

„A tisztaság mint tisztátalanság. Luther prédikációja a tiszta szívről.” Evangélikus Folyóirat 2016/3-4. 5-11.

(Csepregi Zoltánnal közösen) „Szerkesztői előszó.” In Csepregi Zoltán, Horváth Orsolya (szerk.): Luther Válogatott Művei 6.: Prédikációk. Luther Kiadó, Budapest, 2015. 11-35.

„A kirekesztés és befogadás hermeneutikája (Jézus és a kánaáni asszony – 1.).” In Tonhaizer Tibor (szerk.): Keresztény egyetemesség és nemzettudat. Az Adventista Teológiai Főiskola konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. Adventista Teológiai Főiskola, Pécel, 2015. 31-39.

„A Logosz dallama. János evangéliuma prológusáról másképp.” In Tóth Sára – Kókai Nagy Viktor et al. (szerk.): Szólító szavak. The Power of Words. Tanulmányok Fabiny Tibor hatvanadik születésnapjára. Papers in Honor of Tibor Fabiny’s Sixtieth Birthday. KRE–L’Harmattan, Budapest, 2015. 57-69.

„Miért az 1908-as Károli-revíziót használja ma a Keresztény Advent Közösség?” In Fabiny Tibor Pecsuk Ottó Zsengellér József (szerk.): Bibliafordítások és használatuk a mai Magyarországon. Hermeneutikai Kutatóközpont Alapítvány – Luther – Kálvin, Budapest, 2014. 66-70.

 

Konferencia:

The Relevance of Jonathan Edwards Today (2019. december 13-14., Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar) nemzetközi konferencia

A konferencia programja:

https://btk.kre.hu/images/JE_WORKSHOP_PROGRAM-AS_091219.pdf

A konferencia előadásairól készített videók elérhetők itt:

https://btk.kre.hu/index.php/the-relevance-of-jonathan-edwards-today.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin