Reziliens Fejlődés - Pozitív Kutatócsoport - Fodorné Dr. Földi Rita

Intézet: Pszichológiai Intézet

Vezető: Dr. Fodorné Földi Rita

Létrejötte: 96/2018 (09.12.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása:

A Reziliens Fejlődés - Pozitív Kutatócsoportot 2018-ban a KRE, Fejlődéslélektani Tanszék munkatársai alapították. A kutatók korábbi egyéni kutatási (reziliencia, szorongás, életminőség, ADHD, párkapcsolati intimitás, szülővé válás, szülői nevelői stílus) területeket a reziliencia témája köré szervezték. A rezilienciának három alappillére - egyéni, családi, társas - közül kettőt részletesen vizsgálunk, ezek az egyéni és a családi reziliencia összefüggései. A kutatócsoport első kutatásában a CD-RISK reziliencia kérdőívet adaptálja gyermekek-és serdülők körében. A reziliencia mint a személyiség protektív faktora élénken kutatott terület a felnőtt korosztályban, azonban a gyermeki- és serdülőkkori protektív faktorok feltérképezése is sürgető feladat. A reziliencia jelentőségének azonosítása például a krónikus betegségekből való felépülésben, a váratlan élethelyzetekhez való alkalmazkodásban (pl. COVID-19 időszak) gyermek- és serdülőkorban a kutatócsoport távolabbi céljaként fogalmazódik meg. A kutatócsoport több területen párhuzamosan vizsgálódik, egyik téma a Szorongó és ADHD-s gyermekek/serdülők pszichés nehézségeinek, életminőségének és rezilienciájának vizsgálata". A vizsgálatunk fókuszában a gyermekek és szüleik rezilienciája, lelki rugalmassága áll. Kutatásaink arra irányulnak, hogy feltárjuk a családi és egyéni protektív és vulnerabilitás faktorokat a gyermek és serdülő korosztályban. A családi, párkapcsolati aspektusokat helyezzük a fókuszba, mikor azt szeretnénk feltárni, hogy a szülők rezilienciára való képessége milyen szerepet játszik a gyermekvállalás időszakában a mentális jóllét és párkapcsolati minőség szempontjából. Kiemelt figyelmet szentelünk a várandósságnak, mint normatív krízis állapotnak, mely meglehetősen próbára teszi az egyén alkalmazkodó képességét, így joggal feltételezhető, hogy a várandósság alatti testi lelki változások megélése összefügg nem csak a szülők rezilienciára való képességével, hanem a magzathoz való viszonyulásukkal is. Mivel korábbi kutatásaink szerint a párkapcsolati elégedettség és észlelt gondoskodás a magzati kötődés prediktorainak bizonyultak, érdemesnek tartjuk a párkapcsolati jellegzetességek rezilienciával való összefüggéseinek a vizsgálatát a pre és perinatális időszakban. Egyéni reziliencia szempontjából a klinikum területéről a ADHD és az anorexia nervosa a két kutatási területünk. Tudományos eredményeinket hazai és külföldi (Portugália, Spanyolország) konferenciákon ismertettük. Első, saját rendezésű konferenciánkra 2019. december 10-én került sor, “Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig” címen, magyar és angol nyelven.

Az ADHD-s gyerekek körében végzett vizsgálatok arra, utalnak, hogy az ADHD tüneteinek erőssége összefüggést mutat a mentalizációval, a tudatelméleti fejlettséggel. Ebben a vonatkozásban több kutatás a környezeti / családi tényezők szerepét vizsgálja, mint a családszerkezet, családon belüli kommunikáció és szocioökonómiai státusz. Dunn és Cuttind (1999) a fent említett családi háttér változókkal kapcsolatban az érzelemmegélés és a hamis vélekedés tesztekkel találtak összefüggést. Moses és Pears (2003) a demográfiai jellemzők és a nevelési stílussal kapcsolatban találtak összefüggés a tudatelmélet fejlettségével. Jelen vizsgálatunk központi kérdése, hogy a mentalizáció (Faux Pas) és a reziliencia fejlettsége milyen összefüggést mutat az ADHD-tüneteinek erősségével, (Conners-skála) és a szülő által érzékelt képességekkel és nehézségekkel (SDQ) (Tótok Veronika és Herczeg Viktória hallgatók részvétlével)

Hallgatók bevonásával vizsgáltuk általános iskolás korú gyermekeknél a nyelvi zavarok kimutatásának lehetőségét neuropszichológiai tesztekkel (Juhász Anikó hallgató, OTDK 2. helyezett). Valamint az atipikus nyelvi fejlődésű gyermekek tempótartásának vizsgálatát végeztük el. (Kertész Csaba hallgató, OTDK különdíj, Kardos Lajos pszichológiai verseny I díj, 2018)

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos karantén időszakában vizsgáltuk  a gyermekek és szüleik rezilienciáját, lelki alkalmazkodóképességét, a kialakult helyzettel kapcsolatos stressz kezelésében. A koronavírus járvány 2020 márciusában kezdődött járványhelyzet megváltoztatta a családok, így a gyermekek életének ritmusát, és jelentős stresszt gyakorolt életükre.. Nem mindegy, ki milyen életkorban élte ezt meg, a most szerzett tapasztalatok sok gyermek számára később akár generációs élménnyé is válhatnak. A szülő nagy szerepet játszik abban, hogy ez a krízis miként formálja majd a gyermeket, miközben maga is fokozott bio-pszicho-szociális stressznek van kitéve. Ennek hatására a korábbi reziliencia kérdőív mellett az további teszteket használtuk fel, mint az Egészségszorongás, Észlelt stressz,  WHO jól-lét kérdőív rövidített változata, Életminőség (ILK) és Énhatékonyság .A vizsgálat mintegy 600 gyermek és serdülő korosztályú fiatal, és 600 fő (szüleik) részvételével folytattuk.

A kutatócsoport megjelent publikációi 2021-ben 7 tanulmány, 9 konferencia előadás és 10 nyilvános méda-megjelenés. Ebben az évben jelent meg a kutatócsoport közös tanulmánykötete. mintegy a kutatási program zárásaként a Psychologia Hungarica VI/4 számában. A kutatócsoport közös szipoziumot tartott az MPT XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése 20 Reziliencia COVID-19 idején.

 

 

Online jelenlét:

Tudománykommunikáció facebook oldalon keresztül: https://www.facebook.com/KRE-Pszichol%C3%B3giai-Int%C3%A9zet-Fejl%C5%91d%C3%A9sl%C3%A9lektani-Tansz%C3%A9k-115899033183241

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

 

Kövesdi A., Csikós G.:, TörK., Hadházi É.,, Takács Sz.,, Rózsa S., F. Földi R.(2021). The Role of Self-efficacy in Adapation Regarding Parental and Child. Acta Scientific Neurology. Vol.4.Iss.3.

Törő KrisztinaTakács SzabolcsCsikós Gábor (2020): Resilience of Adolescents Diagnosed with Anxiety and Their Parents in Clinical Sample European Journal of Medicine and Natural Sciences 4 : 3 pp. 7-15.

Andrea Kövesdi*, Krisztina Törő, Éva Hadházi, Szabolcs Takács, Sándor Rózsa, Gábor Csikós and Rita F Földi (2020). The Protective Role of Self-Efficacy for Resilience in the COVID-19 Period. Acta Scientific Neurology, Vol.(3).11.

Csikós, Gábor ; Törő, Krisztina ; Rózsa, Sándor ; Hadházi, Éva ; Kövesdi, Andrea ; Földi, Rita: Psychological factors in Hungarian families under the coronavirus pandemic: The effects of resilience and stress on the wellbeing of adolescents, their interconnections within the family In: Alison, Taysum; Siavash, Bakhtiar; Sophio, Moralishvili; Ahmet, Ecirli (szerk.) ICMS XXIII Proceedings Book Volume 1 : 23rd International Conference on Multidisciplinary Studies: "Resilience for Survival" Cambridge, European Center for Science, Education and Research (EUSER), (2020) pp. 11-18

Tárnokiné, Törő Krisztina ; Pazdera, Nóra ; Adamy, Luca ; Bártfai, Anna ; Hadházi, Éva ; Kövesdi, Andrea ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita 2019: The effects of contested divorce on adolescent's and parent's resilience. IJRDO - Journal of Social Science and Humanities Research 4 244-262.

Andrea Kövesdi, Krisztina Törő, Éva Hadházi, Szabolcs Takács, Sándor Rózsa, Gábor Csikós, Rita F. Földi (2020). The protective role of self-efficacy for resilience in the COVID-19 period. 23rd International Conference on Multidisciplinary Studies: "Resilience for Survival",  University of Cambridge, 30-31 July 2020

Andrea Kövesdi, Krisztina Törő, Éva Hadházi, Szabolcs Takács, Sándor Rózsa, Gábor Csikós, Rita F. Földi (2020). Examination of resilience and projective contents in COVID 19 periodamong parents and their children. 20th International Conference on Applied Psychology and Psychiatry. 12-13 Oct.2020

 
Törő, Krisztina ; Takács, Szabolcs ; Csikós, Gábor 2020: Resilience of Adolescents Diagnosed with Anxiety and Their Parents in Clinical SampleEuropean Journal of Medicine and Natural Sciences 4 : 3 pp. 7-15

Ács, Alexandra ; Kövesdi, Andrea 2019: Serdülők Négy-fa rajzai a reziliencia, depresszió és szorongás tükrében. In: Lippai, Edit (szerk.) Összetart a sokszínűség : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése kivonatkötet. Debrecen, Magyarország: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet. 206-207.

Kövesdi, Andrea ; Törő, Krisztina ; Hadházi, Éva ; Takács, Szabolcs ; F., Földi Rita 2019: Reziliencia és az Én-állapot összefüggése anorexiás serdülőknél. In: Lippai, Edit (szerk.) Összetart a sokszínűség : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése kivonatkötet

Hadházi, Éva ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita ; Kövesdi, Andrea ; Tárnokiné, Törő Krisztina 2019: Az intimitás korrelátumainak vizsgálata In: Hűség Lojalitás Kötődés : Magyar Családterápiás Egyesület XXXIII. Vándorgyűlése. 58.

F, Földi Rita ; Németh, Nándor ; Tótok, Veronika ; Herczeg, Viktória: Végrehajtó funkciók és mentalizáció vizsgálata ADHD-val diagnosztizált gyermekknél. In: Vargha, András (szerk.) Múlt és jelen összeér : A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2016) pp. 256-257. , 2 p.

Juhász, Anikó ; F, Földi Rita: Piramis és Pálma, Kempler-féle teszt alkalmazása nyelvi fejlődési zavarral küzdő gyermekeknél In: Vargha, András (szerk.) Múlt és jelen összeér : A Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2016) pp. 254-255. , 2 p.

Juhász, Anikó ; Fodorné, F Rita : Piramis és pálma, valamint Kempler féle teszt alkalmazása nyelvfejlődési zavarral küzdő gyermekeknél PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 2017 : 2 pp. 28-42. , 12 p. (2017)

Kertész, Csaba ; Földi, Rita:Tempótartás számítógépes vizsgálata atipikus nyelvi fejlődésű gyerekeknél In: Lippai, Edit (szerk.)Változás az állandóságban : A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet Budapest, Magyarország : Magyar Pszichológiai Társaság, (2018) pp. 224-225. , 2 p.

Kertész, Csaba ; Földi, Rita: Az improvizáció pszichológiai vetületei, és alkalmazási lehetőségei a zeneoktatásban (2019)

Kertész, Csaba ; Földi, Rita ; Honbolygó, Ferenc: Rhythmic synchronization and its relation to phonological awareness and reading acquisition (2020)

Varga Zsuzsanna– Páli Judit A Rey komplex ábra b változat értékelő rendszerének fejlesztése.  PSYCHOLOGIA HUNGARICA CAROLIENSIS 1.: (2.) pp. 72-95.

Kövesdi, Andrea ; Hadházi, Éva ; Törő, Krisztina ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita A reziliencia jelensége, és vizsgálata anorexiás serdülők körében (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája,

Törő, Krisztina ; Pazdera, Nóra ; Adamy, Luca ; Hadházi, Éva ; Kövesdi, Andrea ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita: Kritikus válás megélt serdülők és szüleik rezilienciájának vizsgálata (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája,

Hadházi, Éva ; Takács, Szabolcs ; Földi, Rita ; Kövesdi, Andrea ; Törő, Krisztina: A párkapcsolati intimitás jellegzetességeinek empirikus vizsgálata (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája, 2019.12.10.,

Földi, Rita ; Kövesdi, Andrea ; Hadházi, Éva ; Törő, Krisztina ; Takács, Szabolcs: Kortárs kapcsolatok, mentalizáció és reziliencia ADHD-s gyermekeknél (2019)
Fejlődéslélektani perspektívák: az anamnézistől a rezilienciáig, A KRE Pszichológiai Intézete Reziliens Fejlődés Pozitív Kutatócsoportjának I. Konferenciája,


Krisztina, Törő ; Rita, Földi ; Andrea, Kövesdi** ; Éva, Hadházi**: The aspects of conflict between father and child in forensic psychologist experts'examination-18 th International Conference On Social Sciences 2019.05.17-18 Lisszabon Portugália : (2019)

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin