XIX. Századi Történeti Kutatócsoport - Prof. Dr. Hermann Róbert

Intézet: Történettudományi Intézet

Vezető: Dr. Hermann Róbert

Létrejötte: 97/2018 (09. 21.) sz. KT-határozattal

 

Tagjai:

 • Dr. Nagy Mariann
 • Dr. Balaton Petra
 • Dr. Makkai Béla

 

Kutatási tevékenység, profil rövid leírása: 

A XIX. Századi Története Kutatócsoport a Károli Gáspár Egyetem Bölcsészettudományi Karán az Új- és Modernkori Magyar, illetve Egyetemes Történeti Tanszékek, jelenleg  Új- és Modernkori MaTörténeti Tanszék munkatársaiból alakult, Prof. Dr. Hermann Róbert, Prof. Dr. Nagy Mariann, Balaton Petra PhD és Makkai Béla kandidátus részvételével, de munkájában számít más tanszékek és intézetek munkatársaira is.

A kutatócsoport létrejötte több tényező összhatása eredményének köszönhető. Egyrészt a tanszéken munkálkodó kutatók az ún. hosszú 19. század történetének más-más aspektusaival foglalkoznak, ami nem kedvez a tematikus jellegű kutatócsoporti munkának; ugyanakkor ebből a hátrányból előny is kovácsolható, hiszen ezáltal ennek a sokszínű, a hagyományos és a modern világhoz egyaránt köthető korszaknak sokfajta nézőpontú vizsgálata és megközelítése válik lehetővé. Emellett – éppen amiatt, mert a hosszú 19. század történeti időhatárai nem esnek egybe a század kronológiai határaival – a kutatócsoport kapcsolódhat az Erdély és Protestantizmus Történeti Kutatócsoport munkájához is.

Emellett fontos szerepet játszhatna a Történettudományi Doktori Iskola hallgatóinak „tudományos szocializációjában” is, hiszen a TDI két alprogramja által lefedett bő kétszáz év nagyobb részét a hosszú 19. század alkotja. Létrehozásával lehetőség nyílna a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal kötött együttműködési megállapodás fokozott szakmai kihasználására is, hiszen a HIM kutatói állományának nagyobb része is ezzel az időszakkal foglalkozik.

Időhatárok, kutatási célok

A manapság elfogadottnak tekinthető történészi közvélekedés szerint a hosszú 19. század kezdete az egyetemes történetben 1789, a francia forradalom kitörésének éve; a magyar történelemben pedig 1790, amikor a II. József nevéhez köthető abszolutisztikus modernizációs kísérlet kudarcot vallott, és megindult az ún. nemzeti újjászületési mozgalom. A század történeti végpontja pedig 1918, az első világháború befejezése, amely a lezáró „békefolyamat” miatt egészen 1920-ig kiterjeszthető.

Az egyetemes történelemben ez az ipari forradalom kibontakozásának, a nemzetállamok létrejöttének, a gyarmatbirodalmak kiépítésének, a modern szövetségi rendszerek kialakulásának, a liberális szabadságjogok kibontakozásának időszaka; ami Magyarországon egybeesik a polgári átalakulásért, a nemzeti önrendelkezésért, a Habsburg-monarchián belüli egyenrangú partneri viszony megteremtéséért folytatott küzdelemmel, s ezzel együtt a polgárosodás megannyi pozitív és kisebb mértékben negatív hatásának jelentkezésével, a gazdasági modernizációval.

De ez az az időszak, amikor a birodalmak mellett megjelennek a nemzetállamok, s a többnemzetiségű államokon belül az alárendelt helyzetben lévő kis nemzetek önállósulási törekvései is. Jogkiterjesztés, nemzeti ébredés, növekedés, modernizáció e korszak kulcsfogalmai.

A Kutatócsoport működési területe tehát olyan kronológiai és tematikai csomópontokhoz kapcsolódik, amelyek mind Európa, mind Magyarország történetében meghatározók voltak. Alapvetően az európai és a magyar történeti folyamatok együttes vizsgálatára kívánjuk fektetni a hangsúlyt, megmutatva az eseménytörténet mögött a sokszor fontosabb gazdasági-társadalmi-eszmei folyamatokat, illetve azt, hogy Magyarországnak mennyiben sikerült ledolgoznia azokat a hátrányokat, amelyek a 1617. századi politikai és népesedési katasztrófák következtében fokozták a korábbi fejlődésbeli hátramaradottságát.

 

Rendezvények

Sokszínű 19. század. A Károli Gáspár Református Egyetem Történettudományi Intézete 19. századi kutatócsoportjának I. konferenciája

Gazdaság és társadalom

Csoma Zsigmond: Középkori hagyományok a 19. századi magyarországi szőlő-borágazatban.

Kurucz György: Háborús konjunktúra és hitelforgalom a dunántúli főnemesi uradalmi és központi pénztárak nyilvántartásainak tükrében a 18-19. század fordulóján

 A nagy év

Hermann Róbert: Forradalom görbe tükörben – az 1848-as magyar élclapok karikatúrái

Sarnyai Csaba Máté: 1848-49-es papi levelek, mint egyháztörténeti források: problémák a

bácskai szerb betörésekről írt kútfők apropóján

 Eszmék és művészek

Semsey Viktória: Konzervatív spanyol gondolkodók Magyarországon 1853-1895 (Donoso Cortes, Jaime Balmes, Félix Sardá y Salvany)

Kovács Dávid: Kultúrkritika és művészetfelfogás kapcsolata a századelő szellemi életében

 Társadalom és modernizáció

Tóth Árpád: Felekezetiség és városi tér: az evangélikus lakosság lakóhelyi elkülönülésének alakulása Pozsonyban a 1780 és 1850 között

Nagy Mariann: Női foglalkoztatottság, modernizáció, társadalmi mobilitás. 

 Magyarok Erdélyen belül és kívül

Balaton Petra: A székelyföldi részletes kataszteri felmérésről

Makkai Béla: A kivándorolt magyarok nemzeti önképének és szomszédság-képének változásai a román ó-királyságban

 

A kutatócsoport keretében eddig megjelent közös publikációk: 

Orpheus Noster, 10. évfolyam (2018) 1. szám. https://epa.oszk.hu/03100/03133/00029/pdf/

A kutatócsoport keretében eddig megjelent egyéni publikációk:

Hermann Róber

 1.  A népfelkelés 1848-ban.HADTUDOMÁNYI SZEMLE 12 : ksz pp. 127-135. , 9 p. (2019) DOI REAL Teljes dokumentumFolyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[31348724] [Érvényesített]
 2. K Balogh, Ádám (szerk.) ; Bobay, István (szerk.) ; Hermann, Róbert (szerk.) Görgei Artúr, „a tiprott hős”: Válogatás a 2016. és 2018. évi Görgei-konferenciák előadásaiból.Budapest, Magyarország : Line Design Kiadó (2020)ISBN: 9789634800163 Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[31206100] [Jóváhagyott
 3. A reformkori politika főbb csomópontjai.In: Fenyvesi, Ottó (szerk.) Történettudomány – Művészet – Pedagógia : Köszöntő kötet Szabó Péter, a Kodolányi János Egyetem rektora tiszteletére a hatvanadik születésnapja alkalmából.Veszprém, Magyarország : MTA VEAB, (2019) pp. 27-38. , 11 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31617852] [Jóváhagyott
 4. Keller János udvarhelyszéki kormánybiztosi iratai, 1848. szeptember-november. In: Benkő, Levente; Demeter, László (szerk.) Adalékok a Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére.Sepsiszentgyörgy, Románia : Tortoma Könyvkiadó, (2019) pp. 225-246. , 22 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31123696] [Jóváhagyott]
 5. A forradalom és szabadságharc centenáriuma a magyar történetírásban.SZÁZADOK 153 : 3 pp. 477-501. , 25 p. (2019) REAL-JFolyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30820544] [Jóváhagyott]
 6. Hegedűs, János ; Vendrei, (Aschermann) Ferenc** ; Hermann, Róbert** (szerk.) Kiss Ernő altábornagy, „a bánsági nábob”Budapest, Magyarország : Line Design Kiadó (2018)ISBN: 9789634800088.Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[30629573] [Jóváhagyott]
 7. Görgei Artúr, a publicista.In: Hermann, Róbert (szerk.) Görgei Artúr válogatott írásai. : Értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk 1848-1915. Budapest, Magyarország : Zrínyi Kiadó, (2018) pp. 9-47. , 39 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3363191] [Jóváhagyott]
 8. (szerk.) Görgei Artúr válogatott írásai.: Értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk 1848-1915.Budapest, Magyarország : Zrínyi Kiadó (2018) , 520 p. ISBN: 9789633276518 Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3363190] [Jóváhagyott]
 9. Kosáry Domokos és Szabad György vitája.In: Dénes, Iván Zoltán (szerk.) Kitörés a kánonból : Szabad György történetírói munkássága.Budapest, Magyarország : Ráció Kiadó, (2018) pp. 212-242. , 31 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3363188] [Jóváhagyott]
 10. Egy hiányzó fejezet - Kazinczy Lajos hadosztályparancsnoki tevékenysége 1849 februárjában.In: Kincses, Katalin Mária (szerk.) Hadi és más nevezetes történetek : Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére.Budapest, Magyarország : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, (2018) pp. 192-202. , 11 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3355566] [Jóváhagyott]
 11. Apa és fiú, meg az "oral history": Gyalokay Lajos visszaemlékezései - Gyalókay Jenő lejegyzésében.HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 131 : Különszám pp. 89-113. , 25 p. (2018) Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3428425] [Jóváhagyott]
 12. Görgei Artúr, a szabadságharc hadvezére.KISEBBSÉGKUTATÁS 27 : 2-3 pp. 144-160. , 15 p. (2018) Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3428422] [Jóváhagyott]
 13. A tábornok neje - Görgei Artúr felesége.In: Kovács, Kiss Gyöngy; Hermann, Róbert; Papp, Gábor; Romsics, Ignác; Csapody, Miklós; Markaly, Aaranka; Oborni, Teréz; Pritz, Pál; Fenyő, Ervin; Kozári, Monika; Hahner, Péter - Kovács, Kiss Gyöngy (szerk.) Szerelmek a magyar történelemben.Kolozsvár, Románia : Komp-Press, Korunk, (2018) pp. 149-165. , 17 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3423943] [Jóváhagyott]
 14. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc hadtörténete - The military history of the 1848-49 War of Independence.In: A Magyar Honvédség 170 éve : 170 Years of the Hungarian Defence Forces. Budapest, Magyarország : Zrínyi Kiadó, (2018) pp. 11-39. , 29 p.Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3423371] [Jóváhagyott]
 15. 1848-49 távlatai.In: Mórocz, Gábor (szerk.) A századelő gondolkodói : Válogatás Az Év Esszéi című antológia köteteiből (2002-2017) Budapest, Magyarország : Magyar Napló, Fokusz Egyesület, (2018) pp. 289-301. , 13 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3410582] [Jóváhagyott]
 16. Görgei Artúr, a szabadságharc hadvezére. KISEBBSÉGKUTATÁS 27 : 2-3. pp. 144-161. , 18 p. (2018) Folyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3407173] [Jóváhagyott]
 17. Ferenc József és a megtorlás. In: Fónagy, Zoltán (szerk.) A véreskezű kamasztól Ferenc Jóskáig : I. Ferenc József és a magyarok. Budapest, Magyarország : MTA BTK Történettudományi Intézet, (2018) pp. 49-77. , 33 p. Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3390601] [Jóváhagyott]
 18. A magyar forradalom a karikatúrák tükrében. In: Tamás, Ágnes; Vajda, László (szerk.) A magyar politikai karikatúra története.Budapest, Magyarország : Országház Könyvkiadó, (2018) pp. 21-35. , 15 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3384016] [Jóváhagyott]
 19. Harmincöt év múlva. Görgei Artúr honvédtábornok rehabilitációs okmánya, 1884. május 30. VERITAS ÉVKÖNYV 4 pp. 57-72. , 16 p. (2018) Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3379266] [Jóváhagyott]
 20. Az 1848. évi magyar forradalom a karikatúrák tükrében. ORPHEUS NOSTER 10 : 1 pp. 41-57. , 17 p. (2018) Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3367454] [Jóváhagyott]
 21. A magyar emigráció tervei Magyarország és szomszédjai jövőjéről, 1849-1867.In: Hermann, Róbert; Ligeti, Dávid (szerk.) Megosztó kompromisszum : Az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából.Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala, (2018) pp. 89-107. , 19 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30629629] [Jóváhagyott]
 22. Görgei Artúr és a zsidó honvédek.In: Bolgár, Dániel; Fenyves, Katalin; Vér, Eszter Virág (szerk.) Egy polgár emlékkönyvébe : Tanulmányok a 66 éves Gerő András tiszteletére.Budapest, Magyarország : KIR Bt., (2018) pp. 289-306. , 18 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30629624] [Jóváhagyott]
 23. A Függetlenségi Nyilatkozat és a trónfosztás. In: Kedves, Gyula; Pelyach, István (szerk.) Szacsvay Imre : Az 1848–1849. évi országgyűlés mártírjai.Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala, (2018) pp. 137-168. , 32 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30629598] [Jóváhagyott]
 24. Damjanich Szentesen. In: Pelyach, István (szerk.) Damjanich János, a "mindig győztes" tábornok.Budapest, Magyarország : Line Design Kiadó, (2018) pp. 93-104. , 12 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30629597] [Jóváhagyott]
 25. A tápióbicskei ütközet 1849. április 4-én.In: Pelyach, István (szerk.) Damjanich János, a "mindig győztes" tábornok. Budapest, Magyarország : Line Design Kiadó, (2018) pp. 171-194. , 24 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30629594] [Jóváhagyott]
 26. Okmánytár. In: Hegedűs, János; Vendrei, (Aschermann) Ferenc** - Hermann, Róbert** (szerk.) Kiss Ernő altábornagy, „a bánsági nábob”.Budapest, Magyarország : Line Design Kiadó, (2018) pp. 233-315. , 83 p. Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[30629581] [Jóváhagyott]
 27. Kísérlet Baranya megye felszabadítására 1849 júniusában - a túronyi és pécsi vértanúk.In: Gyánti, István; Kult, László (szerk.) Tanulmányok Ódor Imre emlékére.Pécs, Magyarország : Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, (2018) pp. 226-235. , 10 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30629548] [Jóváhagyott]
 28. (Forráskiadás készítője) Hermann, Róbert; Pelyach, István (Forráskiadás készítője)Okmánytár.In: Pelyach, István (szerk.) Damjanich János, a "mindig győztes" tábornok.Budapest, Magyarország : Line Design Kiadó, (2018) pp. 313-420. , 108 p.Könyvrészlet/Bibliográfia, repertórium (Könyvrészlet)/Tudományos[30426405] [Jóváhagyott]
 29. Hermann, Róbert ; Hodossy-Takács, Előd** ; Püski, Levente** ; Velkey, Ferenc** ; Szirák, Péter**.Összeomlás: Kerekasztal-beszélgetés. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 69 : 10 pp. 48-61. , 14 p. (2018) Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[30332794] [Admin láttamozott]
 30. Hermann, Róbert (szerk.) ; Ligeti, Dávid (szerk.)Megosztó kompromisszum: Az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából.Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala (2018) Egyéb URL Könyv/Konferenciakötet (Könyv)/Tudományos[30323763] [Jóváhagyott]
 31. A tábornok – szokatlan nézőpontokból.: Négy emlékirat Görgei Artúrról.AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 3 pp. 149-169. , 21 p. (2018) Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[30629658] [Jóváhagyott]
 32. Számonkérés 1849-1850-ben.In: Fodor, Veronika; Gecsényi, Patrícia; Hollósi, Gábor; Kiss, Dávid; Ráczné, Baán Krisztina; Rácz, János (szerk.) Zinner 70 : Egy élet az (i)gazságszolgáltatás kutatásának szolgálatában.Budapest, Magyarország : Magyar Napló Kiadó, Írott Szó Alapítvány, (2018) pp. 138-150. , 13 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30629651] [Jóváhagyott]
 33. Hermann, Róbert ; Manhercz, Orsolya: A magyar korona a szabadságharc idején és után – föld felett, majd föld alatt (1848-1853). In: Pálffy, Géza (szerk.) A Szent Korona hazatér : A magyar korona tizenegy külföldi útja (1205-1978). Budapest, Magyarország : MTA BTK Történettudományi Intézet, (2018) pp. 483-559. , 77 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30629644] [Jóváhagyott]
 34. Kovács, Kiss Gyöngy ; Hermann, Róbert ; Papp, Gábor ; Romsics, Ignác ; Csapody, Miklós ; Markaly, Aranka ; Oborni, Teréz ; Pritz, Pál ; Fenyő, Ervin ; Kozári, Monika et al. Szerelmek a magyar történelemben.Kolozsvár, Románia : Komp-Press, Korunk (2018) , 228 p. ISBN: 9786067730234.Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3423942] [Jóváhagyott]
 35. Kossuth Lajos imája a kápolnai csatatéren.In: Sepsi, Enikő; Deres, Kornélia; Homicskó, Árpád Olivér (szerk.) Folyamatos megújulás: Reformáció(k) tegnap és ma : A Károli Gáspár Református Egyetem 2016-os évkönyve.Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, (2017) pp. 82-100. , 19 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3265742] [Jóváhagyott]
 36. Zrínyi Miklós emléke. A polgári átalakulás és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nemzedéke. In: Padányi, József; Bene, Sándor; Fodor, Pál; Hausner, Gábor (szerk.) Határok fölött : Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, (2017) pp. 139-151. , 13 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3261399] [Jóváhagyott]
 37. Lisznyai Kálmán mint a szabadságharc hadtörténésze. KORUNK (KOLOZSVÁR) 28 : 7 pp. 89-102. , 14 p. (2017)Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3261340] [Jóváhagyott]
 38. Egy kosár szőlő őfelségének - Görgei Artrúr és I. Ferenc József. In: Ujváry, Gábor (szerk.) VERITAS Évkönyv 2016. Budapest, Magyarország : Magyar Napló, Veritas Történetkutató Intézet, (2017) pp. 9-27. , 19 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3261337] [Jóváhagyott]
 39. A Görgei-életrajz problémái. In: Vonyó, József; Csukovits, Enikő; Gyarmati, György (szerk.) Személyiség és történelem: a történelmi személyiség : A történeti életrajz módszertani kérdései.Budapest, Magyarország, Pécs, Magyarország : Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁSZTL), Kronosz Kiadó, (2017) pp. 273-304. , 32 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3261336] [Jóváhagyott]Független idéző: 1, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1
 40. Az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc a Századok hasábjain.SZÁZADOK 151 : 1 pp. 25-38. , 14 p. (2017)REAL-JFolyóiratcikk/Absztrakt / Kivonat (Folyóiratcikk)/Tudományos[3210959] [Jóváhagyott]
 41. A tábornok hazatér. Görgei Artúr és a kiegyezés. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 130 : 4 pp. 989-1015. , 27 p. (2017) Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3296369] [Jóváhagyott]
 42. Szemere Bertalan levelei és utasításai Csány Lászlóhoz, 1848. április - november.In: Kiss, Gábor; Molnár, András (szerk.) Csány László és kortársai : Tudományos emlékülés Csány László születésének 225. évfordulója tiszteletére. Zalaegerszeg, Magyarország : Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, (2017) pp. 201-221. , 21 p.Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3288234] [Jóváhagyott]
 43. Józef Bem levelei Csány Lászlóhoz.In: Kiss, Gábor; Molnár, András (szerk.) Csány László és kortársai : Tudományos emlékülés Csány László születésének 225. évfordulója tiszteletére.Zalaegerszeg, Magyarország : Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, (2017) pp. 175-182. , 8 p. Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3288233] [Jóváhagyott]
 44. A magyar Cato és az "áruló" - Csány László és Görgei Artúr. In: Kiss, Gábor; Molnár, András (szerk.) Csány László és kortársai : Tudományos emlékülés Csány László születésének 225. évfordulója tiszteletére.Zalaegerszeg, Magyarország : Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, (2017) pp. 103-166. , 64 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3288231] [Jóváhagy ott]
 45. Görgey Artúr és a Nádor-huszárezred 1843-1849. ZOUNUK - A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 31 pp. 9-40. , 32 p. (2017) Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3277673] [Jóváhagyott]
 46. A nagy év - 1848-49 helye az életműben. In: Praznovszky, Mihály (szerk.) Két évforduló között. : Eötvös Károly - tanulmányok.Veszprém, Magyarország : Prospektus ny., (2017) pp. 58-77. , 20 p.Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)/Tudományos[3277670] [Jóváhagyott]
 47. Batthyány Lajos a kormány élén. In: Kedves, Gyula; Pelyach, István (szerk.) Batthyány Lajos gróf : Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala, (2017) pp. 107-150. , 44 p. Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3276346] [Jóváhagyott]
 48. Az eltűnt levél és az eltűnt menlevél - avagy, miért bujdosott Jókai 1849-ben?AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 32 : 2 pp. 16-36. , 21 p. (2017).Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3276344] [Jóváhagyott]
 49. Hermann, Róbert (szerk.) "Vár állott...": Tudományos történeti konferenciák Vajdahunyadvár 2013-2016. Budapest, Magyarország : Line Design Kiadó (2017) , 216 p.ISBN: 9786158010184.Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3272996] [Jóváhagyott]
 50. A katonai Határőrvidék 1848-1849-ben. In: Pósán, László; Veszprémy, László; Boda, József; Isaszegi, János (szerk.) Őrzők, vigyázzatok a határra! : Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig.Budapest, Magyarország : Zrínyi Kiadó, (2017) pp. 459-480. , 22 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3265743] [Jóváhagyott]
 51. Interetnikus konfliktusok Magyarországon 1848-1849-ben. DÉLVIDÉKI SZEMLE : TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 4 : 2 pp. 30-52. , 23 p. (2017)Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3407171] [Jóváhagyott]
 52. Rómer Flóris, az államfogoly. I. rész.ARRABONA 52 pp. 97-111. , 15 p. (2017)Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3355564] [Jóváhagyott] Független idéző: 1, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1
 53. Nemzetépítés és államkoncepciók Magyarországon a reformkorban és 1848-49-ben. In: Szarka, László (szerk.) Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés : Birodalmak és nemzetállamok a közép-európai régióban (1848-1938) Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala, (2017) pp. 63-83. , 21 p.Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3315711] [Jóváhagyott]
 54. Prágay, János ; Katona, Csaba (szerk.) ; Burza, Patrícia Kármen (Fordító) ; Katona, Csaba (Sajtó alá rendezte) ; Hermannn, Róbert (Sajtó alá rendezte) A magyar forradalom.  Balatonfüred, Magyarország : Balatonfüred Városért Közalapítvány (2017) , 264 p. ISBN: 9789639990500 Könyv/Forráskiadás (Könyv)/Tudományos[3286574] [Jóváhagyott]
 55. Süli, Attila ; Hermann, Róbert (Sajtó alá rendezte)Kiss Antal honvéd őrnagy visszaemlékezése az 1848-1849. évi erdélyi harcokra.In: Süli, Attila; Pál-Antal, Sándor; Komán, János - Pál-Antal, Sándor (szerk.) Ágyúcső és puskapor : Bodor Ferenc, a csíki 48-as ágyúöntő és lőporgyártó. Marosvásárhely, Románia : Mentor Kiadó, (2017) pp. 291-298. , 8 p. Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3281927] [Jóváhagyott]
 56. Az 1848-1849. év forradalom és szabadságharc képe a középiskolai tankönyvekben a Kádár-korszaktól 2014-ig. KÖNYV ÉS NEVELÉS: AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET FOLYÓIRATA 18 : 2 pp. 71-90. , 20 p. (2016)Teljes dokumentum. Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3099836] [Jóváhagyott]
 57. Magyarország hadtörténete a Szent Szövetség korában (1815-1848) In: Hermann, Róbert (szerk.) Magyarország hadtörténete III. : Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718-1919. Budapest, Magyarország : Zrínyi Kiadó, (2016) pp. 115-122. , 8 p. Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3060813] [Admin láttamozott] Független idéző: 1, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1
 58. Görgei és a trónfosztás. In: Kiss, Vendel; Számadó, Emese (szerk.) Komárom a szabadságharcban 1848-49 : Válogatás a Komáromi Napok történész konferenciának előadásaiból 1992-2016.Komárom, Magyarország : Klapka György Múzeum, (2016) pp. 53-94. , 42 p.Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3060804] [Admin láttamozott] Független idéző: 1, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1
 59. A magyar katonai hagyomány(ok) - széljegyzetek egy kiállításhoz. In: Péterfi, Gábor; Fekete, Bálint (szerk.) Történelemtanításról a 21. század elején. Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 163-179. , 17 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3060533] [Admin láttamozott]
 60. (Hermann Róbert szerk.) Magyarország hadtörténete III.: Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718-1919. Budapest, Magyarország : Zrínyi Kiadó (2016) , 488 p. ISBN: 9789633276440 OSZK Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3020804] [Admin láttamozott]  Független idéző: 1, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1
 61. A „nyakravaló-ügy” – új értelmezési keretben. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 129 : 3 pp. 643-669. , 27 p. (2016) Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3164630] [Admin láttamozott]
 62. Görgei és a Békepárt debreceni „tárgyalása” – avagy, miért maradt el a katonai diktatúra Magyarországon? In: Anka, László; Hollósi, Gábor; Tóth, Eszter Zsófia; Ujváry, Gábor (szerk.) Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. I. kötet.Budapest, Magyarország : Magyar Napló, Veritas Történetkutató Intézet, (2016) pp. 251-264. , 14 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3164623] [Admin láttamozott]
 63. Görgei Debrecenben (1849. május 31. - június 3.) In: Anka, László; Kovács, Kálmán Árpád; Ligeti, Dávid; Makkai, Béla; Schwarczwölder, Ádám (szerk.) Natio est semper reformanda : Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére.Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 181-195. , 15 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3164617] [Admin láttamozott] Független idéző: 1, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1
 64. I. Ferenc József és a megtorlás. MAGYAR TUDOMÁNY 177 : 12 pp. 1435-1446. , 12 p. (2016) Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3164585] [Admin láttamozott]
 65. Görgei Artúr (1818-1916) MAGYAR TUDOMÁNY 177 : 7 pp. 816-828. , 13 p. (2016)Teljes dokumentum.F lyóiratcikk/Összefoglaló cikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3113803] [Admin láttamozott]
 66. Reformkor, forradalom, szabadságharc: Válogatott tanulmányok. Budapest, Magyarország : Line Design (2016) , 308 p.ISBN: 9786158010153 Egyéb URL Könyv/Tanulmánykötet (Könyv)/Tudományos[3113798] [Jóváhagyott] Független idéző: 1, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző:
 67. Zámbelly Lajos honvédezredes az 1848-49-es szabadságharc végnapjairól. MAGYAR NAPLÓ 28 : 8 pp. 5-10. , 6 p. (2016) Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[3113765] [Admin láttamozott]
 68. Görgey Artúr és a Nádor-huszárezred 1843-1849. II. rész. ZOUNUK - A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 30 pp. 103-128. , 26 p. (2016) Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3113757] [Admin láttamozott]
 69. A magyarországi katonaság az észak-itáliai háborúban (1848-1849) In: Hermann, Róbert (szerk.) Magyarország hadtörténete III. : Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718-1919. Budapest, Magyarország : Zrínyi Kiadó, (2016) pp. 171-178. , 8 p. Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3060819] [Jóváhagyott] Független idéző: 1, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1
 70. Az 1848-1849. évi magyar szabadságharc. In: Hermann, Róbert (szerk.) Magyarország hadtörténete III. : Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718-1919. Budapest, Magyarország : Zrínyi Kiadó, (2016) pp. 131-170. , 40 p. Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[3060816] [Admin láttamozott] Független idéző: 1, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 1.
 71.  Perényi Zsigmond periratainak fordítása. In: Kedves, Gyula; Pelyach, István (szerk.) Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala, (2016) pp. 181-184. , 4 p. Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3261408] [Jóváhagyott]
 72. Szacsvay Imre periratainak fordítása. In: Kedves, Gyula; Pelyach, István (szerk.) Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala, (2016) pp. 159-161. , 3 p. Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3261407] [Jóváhagyott]
 73. Jeszenák János periratainak fordítása. In: Kedves, Gyula; Pelyach, István (szerk.) Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala, (2016) pp. 126-129. , 4 p. Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3261406] [Jóváhagyott]
 74. Csány László periratainak fordítása. In: Kedves, Gyula; Pelyach, István (szerk.) Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala, (2016) pp. 98-101. , 4 p. Könyvrészlet/Forráskiadás (Könyvrészlet)/Tudományos[3261404] [Jóváhagyott]
 75. Az 1849-1850. évi megtorlás. Az elvek és a gyakorlat. In: Kedves, Gyula; Pelyach, István (szerk.) Az 1848-1849. évi országgyűlés mártírjai. Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala, (2016) pp. 11-66. , 56 p. Könyvrészlet/Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)/Tudományos[3261403] [Jóváhagyott]
 76. Aggházy Kamil visszaemlékezése Görgei Artúrra. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE 16 pp. 123-152. , 30 p. (2016) Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[3210946] [Jóváhagyott]
 77. Zámbelly Lajos honvédezredes em lék irata az 1849. évi tavaszi hadjáratról. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 129 : 4 pp. 1105-1139. , 35 p. (2016)Folyóiratcikk/Forráskiadás (Folyóiratcikk)/Tudományos[3164632] [Admin láttamozott]

Nagy Mariann

1. Demeter, Gábor (szerk.) ; Demeter, Gábor ; Bottlik, Zsolt ; Szulovszky, János ; Németh, Gábor ; Pénzes, János ; Nagy, Mariann ; Frisnyák, Zsuzsa ; Radics, Zsolt ; Pap, József et al.: Kisatlasz a dualizmus kori Magyarország regionális társadalmi-gazdasági folyamatainak tanulmányozásához (1869-1910) / A Historical Geographical Atlas of Hungary for the Analysis of Socio-Economic Phenomena (1869-1910) Budapest, Magyarország, Debrecen, Magyarország : Kapitális kft, Debrecen (2020) Könyv/Atlasz (Könyv)/Tudományos[31615366] [Jóváhagyott]

2. The Discourse of the ‘Colonization’ of Hungary in Hungarian History Textbooks. In: Susanne, Popp; Katja, Gorbahn; Susanne, Grindel History Education and (Post-)Colonialism : International Case Studies. Frankfurt am Main, Németország : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, (2019) pp. 259-275. , 17 p. Teljes dokumentum. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30619255] [Jóváhagyott]

3. Jogegyenlőség és viszonosság?: törvényalkotás és gyakorlat a dualizmus korában. In: Kovács, Kálmán Árpád (szerk.) Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon. Budapest, Magyarország : Országház Könyvkiadó, (2019) pp. 135-149. , 15 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31146933] [Jóváhagyott]

4. Elvek és gyakorlat: a dualizmus kori nemzetiségi politika Eötvös József írásai tükrében. In: Návay Lajos emlékezete : tanulmányok. Makó, Magyarország : Makó Város Önkormányzata, Návay Lajos Emlékbizottság, (2019) pp. 79-93. , 15 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[31146627] [Jóváhagyott]

5. Az 1868. évi XVIII. tc. és a magyarországi nemzetiségek (2018) „[…] a közoktatási ügyet a nemzet legfontosabb ügyének tekintem.”, Konferencia az 1868-as népiskolai törvény megszületésének 150. évfordulója alkalmából, Szervezők: MTA PAB Neveléstörténeti Munkabizottság, Veritas Történetkutató Intézet, Magyar Történelmi Társulat, Pécs, 2018. nov. 27-28., Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[30619271] [Jóváhagyott]

6. Kudarc vagy siker?: Horvát-Szlavónország gazdasági helyzete a Habsburg Birodalomban 1868-1914. (2018) A horvát-magyar kiegyezés: létrejötte, megvalósítása és következményei, Szervezők: Horvát Történettudományi Intézet, Zágrábi Magyar Intézet, MTA BTK Történettudományi Intézet, Zágráb, Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[30619269] [Jóváhagyott]

7. Vámszövetség és kvóta – a gazdasági kiegyezés. In: Hermann, Róbert; Ligeti, Dávid (szerk.) Megosztó kompromisszum : Az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából. Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala, (2018) pp. 173-190. , 18 p. Könyvrészlet/Könyvfejezet (Könyvrészlet)/Tudományos[30359278] [Jóváhagyott]

8. A nemzetiségi régiók a magyar (mező)gazdaság térszerkezetében a 20. század elején. In: Csibi, Norbert; Schwarczwölder, Ádám (szerk.) Modernizáció és nemzetállam-építés : Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon. Pécs, Magyarország : Kronosz Kiadó, (2018) pp. 213-235. , 23 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[30317499] [Jóváhagyott]

9. Iskolai atlaszok Bulgáriában és Oroszországban. In: Vitári, Zsolt (szerk.) Globális vetületek : Ünnepi kötet Fischer Ferenc 65. születésnapjára. Budapest, Magyarország, Pécs, Magyarország : PTE BTK Történettudományi Intézet, Fakultás Könyvkiadó, (2018) pp. 211-225. , 377 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3393860] [Jóváhagyott]

10. Demeter, Gábor ; Demeter, Gábor (szerk.) ; Németh, Gábor (szerk.) ; Nagy, Mariann (szerk.) ; Szulovszky, János (szerk.) ; Bottlik, Zsolt (szerk.) ; Frisnyák, Zsuzsa (szerk.) ; Nagy, Béla (szerk.) ; Radics, Zsolt (szerk.) ; Szabó, Gergely (szerk.) et al. A Historical Geographical Atlas of Hungary for the regional analysis of socio-economic phenomena (1869-1910): Atlasz a dualizmuskori Magyarország regionális társadalmi-gazdasági folyamatainak tanulmányozásához. Budapest, Magyarország : HISZI-Map Térképkiadói és Kereskedelmi Kft. (2017) , 494 p. ISBN: 9786150008196 Könyv/Atlasz (Könyv)/Tudományos[3156052] [Jóváhagyott]

11. Demeter, Gábor ; Szulovszky, János ; Frisnyák, Zsuzsa ; Nagy, Béla ; Bottlik, Zsolt ; Jakobi, Ákos ; Radics, Zsolt ; Pénzes, János ; Nagy, Mariann ; Kővári, Ágnes et al. A történeti Horvátország település, járás és megye szintű adatbázisa a társadalmi, gazdasági és demográfiai folyamatok tanulmányozásához 1869-1914: Settlement, district and county level database for studying socio-demographic and economic phenomena of historical Hungary in 1869-1914 (2017) elérhető: http://www.gistory.hu/g/hu/gistory/otka, Térinformatikai rendszer kiépítése Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia történetének tanulmányozásához (1869-1910), Megjelenés: Magyarország, Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[3308521] [Admin láttamozott]

12. Nagy Mariann, Demeter, Gábor ; Szulovszky, János ; Frisnyák, Zsuzsa ; Nagy, Béla ; Bottlik, Zsolt ; Jakobi, Ákos ; Radics, Zsolt ; Pénzes, János ; Nagy, Mariann ; Németh, Gábor et al. A történeti Magyarország település, járás és megye szintű adatbázisa a társadalmi, gazdasági és demográfiai folyamatok tanulmányozásához 1869-1914: Settlement, district and county level database for studying socio-demographic and economic phenomena of historical Hungary in 1869-1914 (2017) elérhető: http://www.gistory.hu/g/hu/gistory/otka, Térinformatikai rendszer kiépítése Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia történetének tanulmányozásához (1869-1910), Megjelenés: Magyarország, Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[3308516] [Admin láttamozott]

13. Nagy Mariann, Katus, László ; Demeter, Gábor ; Nagy, Mariann ; Szulovszky, János ; Németh, Gábor ; Radics, Zsolt: Ausztria-Magyarország járás és megye szintű adatbázisa a társadalmi, gazdasági és demográfiai folyamatok tanulmányozásához 1850-1914: District and county level database for studying socio-demographic and economic phenomena of Austria-Hungary 1850-1914 (2017) elérhető: http://www.gistory.hu/g/hu/gistory/otka, Térinformatikai rendszer kiépítése Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia történetének tanulmányozásához (1869-1910), Megjelenés: Magyarország, Egyéb/Adatbázis (Egyéb)/Tudományos[3308529] [Admin láttamozott]

14. What made regions winners or losers in the beginning of the 20th century in Hungary (2017) International conference of EURHO (European Rural History Organisation), Leuven, 2017. szeptember 11-14., Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[3319829] [Jóváhagyott]

15. Regional Structure of the Hungarian Agriculture at the Beginning of the 20th Century.Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó (2017) , 472 p. ISBN: 9789634142669 Teljes dokumentum. Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[3184706] [Jóváhagyott]

16.A kiegyezés és Magyarország közigazgatásának átalakítása (2017) "Másfél évszázad a számok bűvöletében" – 150 éves a Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2017. május 25., Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[3319830] [Jóváhagyott]

17. Vámszövetség és kvóta – a gazdasági kiegyezés (2017) „Megosztó kompromisszum – az 1867. évi kiegyezés 150 év távlatából, A Magyar Történelmi Társulat, az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, Veritas Történet Kutató Intézet szervezésében, Budapest, 2017. szeptember 26., Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[3319827] [Jóváhagyott]

18. Közös haza vagy magyar ország?: A soknemzetiségű ország realitásai és mítoszai. In: Szarka, László (szerk.) Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés : Birodalmak és nemzetállamok a közép-európai régióban (1848-1938) Budapest, Magyarország : Országgyűlés Hivatala, (2017) pp. 139-157. , 19 p. Könyvrészlet/Szaktanulmány (Könyvrészlet)/Tudományos[3319824] [Admin láttamozott]

19. Women in the economy of Croatia and Hungary from a European perspective at the turn of the 19th and 20th centuries. HISTORIJSKI ZBORNIK 69 : 2 pp. 371-384. , 14 p. (2016) Egyéb URL Folyóiratcikk/Szakcikk (Folyóiratcikk)/Tudományos[3184164] [Admin láttamozott]

20. A nemzetiségi régiók a magyar (mező)gazdaság térszerkezetében a 20. század elején (2016) "Modernizáció és nemzetállam-építés az előző századforduló Magyarországán" konferencia, Pécsi Tudományegyetem: Történészcéh Egyesület és a PTE BTK TTI Újkortörténeti Tanszék, Pécs, 2016. 02. 23., Egyéb/Nem besorolt (Egyéb)/Tudományos[3032724] [Jóváhagyott]

 

Makkai Béla

 1. Határon túli magyar sajtó – Trianon előtt. (The Press of Hungarians in Minority before Trianon). Bukaresti és eszéki magyar lapok az identitásőrzés és kisebbségi érdekvédelem szolgálatában (1860–1918) Utószó: Apró István, Budapest, NMHH – Médiatudományi Intézet, 2016.
 2. Magyarok "temetője", Ó-Románia. A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. (Megjelenés alatt - Magyarságkutató Intézet, Budapest, 2020. 610 p.)
 3. Anka László – Kovács Kálmán Árpád – Ligeti Dávid – Makkai Béla – Schwarzwölder Ádám (szerk.): Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére.  Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem – L’ Harmattan, (Károli könyvek) 2016. 646 p.
 4. Erőpróbák és helytállás a perem-magyarság nemzeti (ön)szervezésében (1867-1920) In: Kárpát-medencei magyar vértanúság / Szerk.: Botlik József, Budapest, Magyarok Világszövetsége, (A magyarok IX. világkongresszusának kötetei, III.) 2016. p. 75-84.
 5. Magyarok román földön a „hosszú” XIX. században. In: A főnix jegyében. A Budapesti Román Egyesület jubileumi kiadványa / Szerk.: Székely András Bertalan. Budapest, Euro-Etnikum Alapítvány 2016. p. 101-130.
 6. Az anyanyelvi sajtó szerepe a kivándorolt magyarság identitásformálásában In: Apró István (szerk.): Média és identitás 2. Tanulmányok. Budapest, Médiatudományi Intézet, [Médiatudományi Könyvtár, 19.] 2016. p. 19–46.
 7. Történelmi gyepűvidék – etnikus átjárókkal. (Záró tanulmány) In: Dr. Sebestyén Ádám: Ahogy én láttam… / szerk.: Rokolya Gábor, Budapest, Közjegyzői Akadémia Kiadó, [Studia Notarialia Hungarica Tom. XVIII.] 2016. p. 61–84. (Másodközlés.)
 8. Az ó-romániai titkos nemzetvédelmi akció kezdetei. In: Anka László -  Kovács Kálmán Árpád – Ligeti Dávid – Makkai Béla – Schwarzwölder Ádám (szerk.): Natio est semper reformanda. Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. Budapest, KRE – L’ Harmattan, (Károli Könyvek) 2016. p. 358-374.
 9. A magyar kormány titkos romániai nemzetvédelmi akciójának alakulása az első világháború időszakában In: Anka László, Hollósi Gábor, Tóth Eszter Zsófia. (szerk.): Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján, Veritas Történetkutató Intézet – Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2016. Főszerk.: Marinovich Endre. A szerk.biz.eln.: Ujváry Gábor. Budapest, Magyar Napló – Veritas, p. 353-364.
 10. Irányjelek a nacionalizmusok hullámverésében. A magyar-horvát együttélés legterhesebb korszaka. In: Surján László: A megbékélés ösvényein. Magyarok és közép-európaiak. A Charta XXI Egyesület kiadása, Budapest, 2017. p. 39-44.
 11. Kivándorló magyarok és integrációjuk Szlavóniában és a Regátban (1867-1918) In: Миграции на хора и идеи в България и Унгария (ХІХ – XXI век) / Emberek és eszmék migrációi Bulgáriában és Magyarországon (19–21. század) / Migrations of People and Ideas. In: Bulgaria and Hungary, 19th–21st Centuries. Съставителство и научна редакция: Пенка Пейковска, Габор Деметер / Szerk.: Peykovska, Penka – Demeter Gábor. (Publications of the Bulgarian–Hungarian History Commission 4.) Издателство „Парадигма“ София, 2018. p. 235-255. 
 12. Changes in National Self-Image and the Image of Neighbourhood of Expatriate Hungarians int he Romanian Old-Kingdom. In: National Identity and Modernity 1870-1945. Latin America, Southern Europe, East Central Europe. Edited by Viktória Semsey with the assistance of Petra Balaton, Csaba Horváth, José Antonio Sánches Román. (Collection Károli), Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary – L’Harmattan Publishing. Budapest – Paris, 2019. p. 201-219.
 13. Református kivándorlók és missziói egyházmegye szervezés Ó-Romániában (1815-1918) In: Kiss Réka, Lányi Gábor (Szerk.): HIT 2018. Hagyomány, identitás, történelem. L’Harmattan – Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelye - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2019. (Reformáció Öröksége Könyve I.) p. 151-168.
 14. A Moldva-Oláhországi Református Missziói Egyházmegye a dualista korszakban = Pro Minoritate, 2017/Tavasz, p. 95-123.
 15. Híd szerepben a regáti magyar diaszpóra. Érdek-harmonizációs esélyek és törekvések a magyar-román viszonyban (a Drinápolyi békétől a Bukaresti békéig) = Napút, 2018/2. p. 118-132.
 16. Kétarcú birodalom. A dualista Monarchia mint a „keleti Svájc”, avagy a „népek börtöne” = Polgári Szemle, 14. évf. 4–6. sz. (2018) p. 118-129.
 17. Egymás tükrében. Ama híres jószomszédi (v)iszony = Kommentár, 2019/4. p. 18-25.
 18. Trianon – „hol nemzet süllyed el”. = Polgári Szemle, 15. évf. (2019) 1-3. sz. p. 344-364.
 19. 以1920年 “特里亚农和平条约” 瓦解的匈牙利: 理由,事件和后果 = Chopping Hungary Up by the 1920 Peace Dictate of Trianon. Causes, Events and Consequences = Polgári Szemle, 15. évf. (2019) kínai különszám, p. 289-308.
 20. Balti önvédelem: az „erdei testvérek” = Kommentár, 2016/2. p. 109-113.
 21. Japán út kelet-európai szemmel = Kommentár, 2019/1. p. 117-119.
 22. Szülőföld és összmagyarság egy pártoskodástól mentes párt tantörténetében. (Muradin János Kristóf: „Mindent Erdélyért!” Az Erdélyi Párt története 1940 és 1944 között. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2019. p. 305.) = Valóság, 2020/1. (Elfogadva)

 

Balaton Petra

 

 1. The Role of the Hungarian Government in the Development of Peripheries in the Austro-Hungarian Monarchy Focusing the Policy of the Ministry of Agriculture (1897-1914).In: Semsey, Viktória*; Petra, Balaton*; Csaba, Horváth; José, Antonio Sánchez Román (szerk.) . National Identity and Modernity 1870-1945 : Latin America, Southern Europe, East Central Europe. Budapest, Magyarország, Párizs, Franciaország : Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan, (2019) pp. 241-254. , 14 p.
 2. The Model and Strategy of Intelligentsia - Activities of the Székely Society of Marosvásárhely (1899-1914) In: Sepsi, Enikő; Szathmári, Éva (szerk.) . Értelmiség, felelősség, protestantizmus : Studia Caroliensia. A Károli Gáspár Református Egyetem 2017-es évkönyve. Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, (2018) pp. 141-151. , 11 p.
 3. The Székely Action (1902-1914) The Example of Regional Economic Development in Austro-Hungarian Monarchy UNGARN JAHRBUCH: ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE 33 : 2016/2017 pp. 223-236. , 14 p. (2018)
 4. A székelyföldi részletes kataszteri felmérésről. ORPHEUS NOSTER 10 : 1 pp. 58-72. , 15 p. (2018) Idézett közlemények száma: 7
 5. Győri Ottmár (1867-1946) emlékezete. CATASTRUM: ÉVNEGYEDES KATASZTERTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 4. : 1. pp. 25-39. , 15 p. (2017) Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 1 Függő: 0
 6. A háziipar „felfedezése” és jelentősége Székelyföldön a 19–20. század fordulóján.ORPHEUS NOSTER 11 : 1 pp. 7-19. , 13 p. (2017) Idézett közlemények száma: 1
 7. Regionális gazdaságfejlesztés- a felvidéki akció.: A Földmívelésügyi Minisztérium zsolnai kirendeltsége (1908-1919) In: Horváth, Gergely Krisztián; Csikós, Gábor; Hegedűs, István; Ö., Kovács József (szerk.) Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18-20. században.Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, (2017) pp. 157-187. , 31 p. Idézett közlemények száma: 3
 8. Modernizációs törekvések a székelyföldi méhészet fejlesztésére a századfordulón.In: Anka, László; Kovács, Kálmán Árpád; Ligeti, Dávid; Makkai, Béla; Schwarczwölder, Ádám (szerk.) . Natio est semper reformanda : Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, (2016) pp. 228-238. , 11 p. Teljes dokumentum
 9. Az agrártárca hegyvidéki akciója a nagy háború szolgálatában. In: Anka, László; Hollósi, Gábor; Tóth, Eszter Zsófia; Ujváry, Gábor (szerk.) . Historia est lux veritatis. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. I. kötet Budapest, Magyarország : Magyar Napló, Veritas Történetkutató Intézet, (2016) pp. 377-387. , 11 p.
 10. A Kolozsvári Kataszteri Igazgatóság. CATASTRUM: ÉVNEGYEDES KATASZTERTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 3 : 2 pp. 29-34. , 6 p. (2016)
 11. Gazdaság és agrártársadalom. In: Bárdi, Nándor; Pál, Judit (szerk.) Székelyföld története 1867-1990, III. kötet Székelyudvarhely, Románia : Haáz Rezső Múzeum, Erdélyi Múzeum-Egyesület, MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet, (2016) pp. 137-241. , 105 p. Nyilvános idézők összesen: 2 Független: 2 Függő: 0
 12. Kivándorlás. In: Bárdi, Nándor; Pál, Judit (szerk.) . Székelyföld története 1867-1990, III. kötet. Székelyudvarhely, Románia : Haáz Rezső Múzeum, Erdélyi Múzeum-Egyesület, MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet, (2016) pp. 124-137. , 14 p. Nyilvános idézők összesen: 1 Független: 1 Függő: 0
 13. A székelyföldi birtokrendezések. CATASTRUM: ÉVNEGYEDES KATASZTERTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 3 : 1 pp. 3-12. , 10 p. (2016) Nyilvános idézők összesen: 3 Független: 3 Függő: 0

 

 

 

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin