Készült: 2020-10-30
Módosítás: 2020-10-30

 

Az Egyetem Minőségpolitikai Nyilatkozata

A Károli Gáspár Református Egyetem a Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményeként a keresztyénség örökérvényű értékeit követve és a több évszázada ránk hagyományozott református örökségre építve kívánja nevelő, oktató és tudományművelő tevékenységével szolgálni a nemzet és az Egyház javát. Mint keresztyén egyetem, elkötelezett a keresztyénség védelme, és különösen európai megőrzése mellett.
A bibliafordító Károli Gáspár, gönci tudós református prédikátor magyar művelődést meghatározó, tudományos igényességű, tökéletességre törekvő és mások hasznát szem előtt tartó munkásságának szellemében a nevét viselő Egyetem olyan szellemi központtá igyekszik válni, amelyet a minőségtudat, a társadalmi felelősségvállalás, a szolidaritás, valamint az értékalapú tevékenység és aktivitás jellemez. Mindeközben az Egyetem tisztában van azzal is, hogy emberként, teremtményként ez a teremtett világ jelenti az otthont és az életteret, ezért a nevelés, oktatás és kutatás során is fontos szerepet kap a teremtett környezet megóvásának tudatosítása.
Az Egyetem célja, hogy hallgatói minőségi oktatást kapjanak minőségi tanulási környezetben; hogy oktatói magas színvonalon, ugyanakkor örömmel végezzék oktatási feladataikat és tudásuk legjavát kamatoztassák kutatásaik során; hogy végzettjei az Egyetem által képviselt értékeket és igényességet vigyék tovább munkájuk során. Biztosítani kívánja, hogy végzett hallgatói a munkaerőpiacon hasznosítható és továbbfejleszthető, széles alapú, modern tudásbázissal rendelkezzenek és aktív állampolgárokként lépjenek jövőbeli pályájukra. A kutatás és az innováció ösztönzésével támogatja hallgatói és munkatársai egyéni fejlődését, a hazai és nemzetközi kutatásban való érvényesülését. Az Egyetem felelősséget vállal szolgáltatásai minőségéért, a képzés, a kutatás, az alap és kiegészítő tevékenységek magas színvonalon történő ellátásáért, ezek folyamatos fejlesztéséért.
Mindezen cél elérése érdekében a Károli Gáspár Református Egyetem:

‒    kiépíti minőségbiztosítási és irányítási rendszerét, melyet folyamatosan fejleszt és ellenőriz a Felsőoktatási Törvény, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elvárásai, valamint a nemzetközi ajánlások és trendek szerint;
‒    elősegíti az intézményben a minőségkultúra terjedését és fejlődését, arra ösztönzi munkatársait és diákjait, hogy a minőségpolitikát megismerjék, annak célkitűzéseivel azonosuljanak; ismereteiket és tudásukat folyamatosan bővítsék, életvitelükben és munkájukban fokozott igényességet tanúsítsanak;
‒    folyamatosan figyelemmel kíséri a társadalmi és oktatási környezet változásait, tekintetbe veszi a hallgatók sokszínűségét és ezen igényekhez és elvárásokhoz igazítja minőségpolitikáját;
‒    biztosítja dolgozói és hallgatói számára az akadémiai integritást és szabadságot, de keresztyéni szellemben fellép az intolerancia és a diszkrimináció ellen;
‒    biztosítja a magas színvonalú képzést és kutatást támogató környezet megvalósításához a szükséges erőforrásokat.

A Károli Gáspár Református Egyetem vezetése a történelmi gyökerű református kollégiumok értékrendjéhez híven, a református felsőoktatás hagyományainak közvetítésével és gyakorlatban való alkalmazásával aktív szerepet vállal a minőségbiztosítási rendszer működtetésében, fejlesztésében, elkötelezi magát a minőség folyamatos jobbítására való törekvés mellett, és ezt az elkötelezettséget minden munkatársától elvárja.Budapest, 2020. január 20.

Rektor