Készült: 2016-06-07
Módosítás: 2022-01-20

A szakirányú továbbképzést kérvényező intézmény neve:
Károli Gáspár Református Egyetem

I. A szakirányú továbbképzés neve: magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak

II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: TTOVMAE

III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma: FNYF/536-2/2016

IV. A létesítő intézmény neve: Károli Gáspár Református Egyetem

V. A szakindítást kérő intézmény neve: Károli Gáspár Református Egyetem

VI. A szakirányú továbbképzési szak szakképzési és kimeneti követelményei:

1. A szak megnevezése: Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:Pedagógusképzés képzési terület

4. A felvétel feltételei:
Legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél az alábbi képzések (vagy az azoknak megfeleltethető korábbi képzési rendszer szerinti képzések) valamelyikén:

 • a pedagógusképzés képzési terület alapképzési vagy osztatlan szakjai
 • szociálpedagógus alapképzési szak
 • a hitéleti képzési terület következő szakjai: teológia alapképzési szak, teológia mesterképzési szak osztatlan képzés, katolikus teológus mesterképzési szak osztatlan képzés, katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak, református hittanoktató alapképzési szak, buddhista tanító alapképzési szak, vaisnava teológia alapképzési szak
 • egyéb alapképzési szakon szerzett oklevél esetében tanári mesterképzési szakon, teológia mesterképzési szakon vagy vaisnava teológia mesterképzési szakon szerzett oklevél


5. A képzési idő:
2 félév

6. A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit

7. A képzés során megszerzendő kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Elsajátítandó kompetenciák:
A képzésben részt vevő hallgatók képesek:

 • a nyelvpedagógiai szituációk kritikai elemzésére,
 • a modern tanítási módszerek alkalmazására,
 • az életkorhoz igazított magyar mint idegen nyelv oktatásra
 • a tananyagok, taneszközök kiválasztására, felhasználására, fejlesztésére
 • nyelvi szituációs játékok, szerepjátékok, helyzetgyakorlatok vezetésére.


Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:

 • a magyar mint idegen nyelv tanításának elméletét és módszertanát,
 • a magyar mint idegen nyelv diszciplináris szempontú hagyományait,
 • a magyar és a magyar mint idegen nyelv grammatikáját,
 • a magyar mint idegen nyelv tanításának tankönyveit, segédanyagait,
 • a magyar mint idegen nyelvi kompetencia mérését és értékelését a  Közös Európai Referenciakeret szerint,
 • a magyar kultúra tanításának elméletét és módszertanát.


Személyes képességek fejlesztése:

 • demokratikus értékelkötelezettség jellemzi
 • nyitott mások véleményének megismerésére
 • nyitott újabb idegen nyelvek megtanulására
 • nyitott a kisebbségi lét értékeinek elfogadására
 • képes a nyelvi alapú tanórai konfliktusok kezelésére
 • nyitott az új pedagógiai módszerek megismerésére. 


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakirányú továbbképzésben szerzett magyar mint idegen nyelv szakos pedagógus szakképzettséggel rendelkezők a megszerzett ismereteiket magyarországi nyelviskolákban, a határon túli köz- és felnőttoktatásban, a migráns- és szórványoktatásban, valamint a nyugati diaszpóra magyarnyelv-oktatása során hasznosíthatják.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó ismeretek: 20 kredit (A magyar mint idegen nyelv és a hungarológia diszciplináris kérdései, intézménytörténete; Magyar grammatikai ismeretek; Lexikológiai, lexikográfiai ismeretek; Nyelvpedagógiai alapismeretek; Nyelv, kultúra, társadalom).

Szakmai ismeretek: 35 kredit (Funkcionális grammatika; Magyar grammatika külföldieknek; A magyar mint idegen nyelv tanításának módszerei az egyes kompetenciaterületeken; Tananyagok, tankönyvek, segédkönyvek, Iskolai tanítási gyakorlat)

9. A szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 5 kredit.

 

Felvételi elbeszélgetés nincs, a beérkezett dokumentumok alapján történik az értékelés, elbírálás.

Jelentkezési határidő: az aktuális jelentkezési határidőről információt a https://www.felvi.hu/felveteli/szakiranyu_tovabbkepzesek/ oldalon talál.

 

Elektronikus jelentkezési lap: btk.kre.hu/btkfelveteli

 

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin