Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2022-12-08

Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szak

 

Az oklevélben szereplő képzettség megnevezése

Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész (Philologist in Hungarian Language and Literature)

 

A képzési idő

A képzési idő: 4 félév (120 kredit, 960 óra); tagozat: nappali

 

A képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány alapvető kérdéseiről; átlátják és értik a nyelvnek, illetve az irodalomnak a történetiséggel, a kultúrával és a társadalommal fennálló meghatározó összefüggésrendszereit, változatosságát. Megszerzett ismereteik és képességeik birtokában képesek valamely nyelv-, illetve irodalomtudományi résztéma önálló megismerésére, elméletileg és módszertanilag megalapozott, új eredményeket feltáró elemzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A képzés olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadására törekszik, amelyek birtokában a végzettek képesek tájékozódni mind a szépirodalmi, mind a szakmai digitális szövegek világában, valamint magas szinten megfelelnek az információ- és tudásmenedzsment ismereteket igénylő munkakörök követelményeinek.

 

A képzés tartalma

A Magyar nyelv és irodalom szakos mesterképzés célja, hogy a hallgatókat olyan ismeretekkel lássa el, amelyek birtokában a magyar nyelv, illetve az irodalom jelenségeit a maguk összetettségében lesznek képesek értelmezni, vizsgálni; s amelyek segítségével kiválóan tudnak tájékozódni a jelenkor digitális szövegeinek világában.

A mesterképzés választható specializációi: 

  • Alkalmazott nyelvészet (szakszövegírás, terminológia, tartalommenedzsment) specializáció
  • Irodalomtudomány specializáció

 

Arra törekszünk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik az alkalmazott nyelvészet, illetve az irodalomtudomány területén széles körű, elmélyült tudással rendelkeznek, képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris művelésére, kreatív alkalmazására a kulturális, tudományos, gazdasági és politikai életben; valamint felkészültek a választott specializáció szakterületének megfelelő doktori képzés megkezdésére is.

 

A nyelv-, illetve az irodalomtudomány elméletének és gyakorlatának a digitális szövegekkel kapcsolatban jelentkező szemléleti és módszertani paradigmaváltása szükségessé és lehetségessé teszi, hogy a képzés előadásai során a hallgatók megismerkedjenek az irodalmi szövegek létrehozásának és kezelésének, valamint a szakszövegek készítésének és karbantartásának a társadalomban és a gazdaságban egyre erősebben jelentkező információ- és tudásmenedzsment igényeket kielégítő irányelveivel. A gyakorlatok során a hallgatók képzésében különösen fontos szerepet kap az irodalmi szövegek gondozására, a szakszövegek írására, a terminológia rendezésére szolgáló informatikai eszközökkel, szoftverekkel, programokkal való ismerkedés, azok felhasználói szintű kezelésének elsajátítása. Így az irodalomtudomány területén a digitális technológia által lehetővé vált korszerű textológia szemléletének, eljárásainak, módszereinek, eszközállományának megismerése; az alkalmazott nyelvészet területén a különféle szövegfeldolgozó, korpuszelemző szoftverek használata, terminus-kivonatoló és ontológiakészítő programok kezelése, a terminológia-menedzsmentet szolgáló adatbázisok építése, a nyelv- és fordítástechnológiai informatikai eszközök, alkalmazások használata, az ezekre vonatkozó ismeretek és készségek kialakítása az oktatási-tanulási folyamat meghatározó részét képezi. A hallgatók irodalomtudományi képzésében előtérbe kerül az irodalmi szövegek adekvát megközelítésének, az önálló műelemzési készségnek a kialakítása és fejlesztése, míg a nyelvtudományi képzésben fontos szerepet kap az önálló projektmunkák megtervezése, kivitelezése, bemutatása és értékelése.

 

Főbb ismeretkörök:

kultúraelmélet, irodalomelmélet, textológia, műelemzés, verstan, retorika, nyelvhasználat, tartalom és jelentés, alkalmazott nyelvészet, számítógépes nyelvészet, adatbázisok, lexikográfia, terminológia, szakszövegírás, tartalommenedzsment, projektmenedzsment

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

Tartalomkészítő vállalkozásoknál, fordításszolgáltatóknál, könyvkiadóknál, multinacionális vállalatoknál, a közigazgatásban, a kulturális, gazdasági és politikai élet számos színterén, pl. tartalomkészítőként (content developer), műszaki szakszövegíróként (technical writer), projektmenedzserként, terminológusként, lektorként, szerkesztőként, szöveggondozóként.

 

A képzés során fokozott hangsúlyt helyezünk a munkáltatói szférával való szoros kapcsolat kialakítására, fenntartására, hogy a hallgatók már a tanulmányaik végzése közben megismerkedhessenek a lehetséges munkáltatókkal, munkahelyi feladatokkal; valamint konkrét, alkalmazási célokat szolgáló kutatásokba, munkafolyamatokba kapcsolódhassanak be.

 

A felvétel feltételei:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar alapképzési szak.

 

Meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehetők továbbá: a bölcsészettudomány és a társadalomtudomány képzési területek alapképzési szakjai, valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a KRE BTK kreditátviteli bizottsága támogat. Utóbbi esetekben a Magyar nyelv- és irodalom szakos mesterképzésbe való belépéshez szükséges, hogy a korábbi tanulmányokból minimálisan 30 kredit elismerhető legyen a mesterképzési szakterületen, amelyből nyelvtudomány legalább 10 kredit, irodalomtudomány szintén legalább 10 kredit. Szükség esetén a 30 elismertethető kredit megszerzésére két féléves részismereti képzés keretében lehetőséget biztosítunk.

 

A Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szakra bölcsész és nem bölcsész végzettségűek jelentkezését egyaránt várja az intézmény. Ha Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy előzetes kreditelismertetési eljárást kell kezdeményeznie a Kar Kreditátviteli Bizottságánál. A kérvényt a BTK Tanulmányi Osztályára kell benyújtania (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

 

További tájékoztatás

További tájékoztatás kapható a Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet titkárságán:

Zsembery Zsófia ügyintéző
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 872 1708

Bódiss Tamásné ügyintéző
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 872 1709

 

Általános felvételi ügyekkel kapcsolatban a Tanulmányi Osztályhoz forduljanak!

Felvételi tanácsadás:

Krizsán Ottó
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel.: +36 (1) 483 2902
mobil: +36 30 165 313

 

 

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin