Készült: 2016-10-07
Módosítás: 2020-02-19

Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - angol nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárképzési szak

I. A Média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanárképzési szak

Egyetemünk bölcsészettudományi karán a média- és kommunikációtudomány mint nem tanárképes társadalomtudományi szakterület volt jelen BA és MA szakok formájában. Ezt egészítette ki az osztatlan tanárképzés akkreditálása (2014), és meghirdetése a 2015-2016-os tanévtől, miután 2013 szeptemberétől hazánkban újra osztatlan rendszerű lett a tanárképzés. A tanárképzés csak szakpáros formában folytatható. A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakot a KRE-n jelenleg öt másik szakkal párban lehet felvenni. Ezek az angol nyelv és kultúra tanára, a hittanár (református)-nevelőtanár, a magyartanár, a német nyelv és kultúra tanára, a történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakok.

Az új szak elnevezése – média-, mozgókép- és kommunikációtanár – is tükrözi azt a szándékot, hogy egy olyan komplex oktatási-pedagógiai terület jelenjen meg az egyetemi képzésben, amely választ ad a széles értelemben vett társadalmi kommunikáció, valamint a média és vizuális kommunikáció területén jelentkező kihívásokra, az itt keletkező új ismeretek dinamikus bővüléséből eredő problémák, helyzetek kezelésére, értelmezésére. Ezen ismeretek mély társadalmi beágyazottsága adja a média-, mozgókép- és kommunikációtanár képzés létjogosultságát.

A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szak 10 féléves képzési idő alatt általános és középiskolai tanári képesítést nyújt oly módon, hogy bármely fent felsorolt másik szak lehet mind általános, mind középiskolai oktatásra jogot adó szak. Amennyiben a másik szakja középiskolai, úgy a teljes képzése 11 féléves lesz. A szak gazdája a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet Művészet- és Médiapedagógia Tanszéke.

A szakon olyan tanárokat kívánunk képezni, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, valamint mély elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. Ezáltal felkészültté válnak olyan oktatói-nevelői munkára, amely szolgálni tudja a jövő tanulói generációinak érdekeit: a társadalmi és a környezeti kihívásokra adekvát és autonóm választ adni képes fiatalok készségeinek és képességeinek minél teljesebb kibontását az adott tudományterületen.

Kiemelt területnek számít a képzésben a társadalmi kommunikáció, a személyközi kommunikáció, a médiaismeret – ezek történeti formái, társadalmi kontextusai és elméleti diskurzusai. Olyan, a korszerű technikákra és a problématerületre fókuszáló képzést kívánunk nyújtani, amely a szakmódszertani és pedagógiai-pszichológiai tudással kiegészülve segíti a szaktanárt. Utóbbi kurzusok, valamint a csoportos iskolai gyakorlat, illetve az összefüggő iskolai gyakorlat a szaktanári hivatáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását segítik elő.

Hallgatóink a média-, mozgókép- és kommunikációtanár szak szakpárban történő elvégzése után – mesterfokú diplomájuk birtokában – első sorban tanárként helyezkedhetnek el a közoktatásban, illetve a magánszférában, továbbá doktori képzésben, illetve szakirányú továbbképzésben is folytathatják tanulmányaikat.

A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt. A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakpáros képzés mintatantervei a mintatantervek között megtekinthetők!

Összefoglaló adatok a képzésről:
Okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár
Képzés szintje és fajtája: osztatlan tanári képzés (végzettségi szint: MA)
Képzés saját ideje: 10 félév (a szakpár másik tagja függvényében +1 év)
Munkarendje: nappali (levelező képzés az egyetemünkön nincs)
Finanszírozási formája: állami ösztöndíjas (A), azaz támogatott, valamint költségtérítéses (K).
A szakpárok kapacitása (egyenként): 5 < 30 fő
A Média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanárképzési szak kizárólag szakpáros formában vehető fel.


További tájékoztatás kapható Gárdonyi Lászlóné, Gyöngyi tanszéki ügyintézőtől (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36 (1) 483 2872), a pedagógia-pszichológia-szakmódszertan modulról Treier Abigéltől, a Tanárképző Központ koordinátorától (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 1 4832934), általános felvételi ügyekben pedig a Tanulmányi Osztálytól.

II. A gyakorlati felvételi vizsga követelményei a Média-, Mozgókép és Kommunikációtanár szakra jelentkezők számára a 2020-2021-es tanévre

Felvételi vizsgatárgyak, ill. követelmények:

A felvételihez tartozó gyakorlati vizsga (média) időpontjairól és beosztásáról a Tanulmányi Osztály küld értesítést.

A gyakorlati vizsga (média) két részről áll:
1) Egy előzetesen megírt és beküldött dolgozatból, esszéből.
2) A felvételi vizsgabizottság tagjaival folytatott beszélgetésből.

A bizottság képet kíván kapni arról, hogy milyen motiváltsággal és előzetes elképzelésekkel kezdi meg a tanulmányait a jövendő médiatanára.

Ezért kérjük, hogy egy maximum 6.000 leütés terjedelmű témafelvető dolgozat vagy esszé formájában fogalmazza meg a jelölt a modern vizuális technikáknak az oktatásban való alkalmazhatóságáról vallott véleményét, amely a témára vonatkozó saját készítésű álló vagy mozgóképi dokumentumo(ka)t, illusztráció(ka)t is tartalmaz. Nem kész megoldásokat, vagy már kipróbált módszerekkel kapcsolatos szakmai véleményt várunk, hanem olyan ötleteket, „víziókat”, amelyek az oktatás módszereinek a sokrétűségére, ezen belül, hangsúlyosan a vizualitásra és a vizuális technikák szerepére fókuszál. Másként megfogalmazva: miért is olyan fontosak ma a különféle vizuális médiumok, és milyen formában, milyen módon lennének adaptálhatók az oktatásba, és ezzel kapcsolatosan milyen saját készítésű, innovatív jellegű, vizuális (álló- vagy mozgóképi) tartalmú ötlete van?

A dolgozat beküldési határideje: 2020. 05. 05.
Beküldési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Terjedelem: maximum 6.000 leütés
Formai követelmények:
- formátuma: .doc (Microsoft Word) vagy .pdf (Adobe);
- betűméret: 12 pont;
- sorköz: 1,15 vagy 1,5;
A dokumentum beillesztett vagy csatolt képeket, illusztrációkat tartalmazzon. A képek maximum 2 GB méretűek legyenek.

Amennyiben a szöveghez rövid, maximum 5 perc hosszúságú mozgóképes mellékletet is küld a jelentkező, annak formátuma .wmf, vagy .flv legyen.
Az álló vagy mozgóképi illusztráció, melléklet kötelező elem, az mindenképp legyen a szövegben!

A szóbeli felvételi beszélgetésen ezen digitális formában beadott írásos és képi tartalmú munkának a megvitatása, diszkussziója zajlik. A beszélgetésen újabb vagy más vizuális anyagok bemutatására már nincs lehetőség!


Egyetemünkön 1993 és 2010 között folyt osztatlan rendszerű angoltanár képzés önálló szakként, illetve szakpárban (a bolognai rendszer, azaz az osztott tanárképzés 2006-os bevezetése után a 2005-ben osztatlan képzésre felvett hallgatók 2010-ben történő végzéséig). 2009-től kezdve osztott rendszerű képzésben szerezhettek tanári szakképzettséget a hallgatók az angoltanár mesterképzési szakon. 2013 szeptemberében újból osztatlan rendszerű lett a tanárképzés, ám jelenleg csak szakpáros formában folytatható. Egyetemünkön az angol nyelv és kultúra tanára szakot jelenleg három másik szakkal lehet kombinálni: magyartanár,német nyelv és kultúra tanára, illetve történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakokkal. Az angol nyelv és kultúra tanára szak 10 féléves képzési idő alatt általános iskolai tanári, míg 12 félév alatt középiskolai tanári képesítést nyújt, és a következő formákban végezhető el: mind a 10, mind a 12 féléves képzési forma párosítható bármelyik tanárszakunkon akár 10, akár 12 féléves képzéssel; tehát az általános iskolai képesítést nyújtó tanárképzési szak párosítható egy másik általános iskolai tanári képesítést nyújtó tanárképzési szakkal, vagy egy középiskolai tanárképzési szakkal; valamint a középiskolai tanári képesítést nyújtó tanárképzési szak párosítható egy másik középiskolai tanári képesítést nyújtó tanári szakkal, vagy egy általános iskolai tanári képesítést nyújtó tanárképzési szakkal. Amennyiben a hallgató egy középiskolai és egy általános iskolai tanári képesítést nyújtó szakpárt végez, akkor a képzési idő 11 félév.

Az osztatlan angol nyelv és kultúra tanára szak képzési programjának kiemelt célja, hogy naprakész nyelvi, nyelvészeti, kulturális, történelmi, irodalmi, pedagógiai, pszichológiai, valamint szakmódszertani tudással rendelkező tanárokat képezzen, és a hallgatók számára piacképes elméleti és gyakorlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. Kiemelt területnek számít a képzésben a nyelvfejlesztés (pl. nyelvtani rendszerezés, íráskészség-fejlesztés, szókincs- és beszédkészség-fejlesztő nyelvgyakorlatok), ám a program angol szakterületi részében megtalálhatók a nyelvészeti (fonetika és fonológia, leíró nyelvtan, alkalmazott nyelvészet), irodalmi (az angol irodalom története a kezdetektől a 21. századig, valamint az amerikai irodalom története a kezdetektől napjainkig), országismereti és történelmi (brit és amerikai történelem a kezdetektől napjainkig), valamint a legtöbb angol nyelvű ország (elsősorban európai és észak-amerikai országok) kultúrájával foglalkozó kurzusok. A pedagógiai-pszichológiai és a szakmódszertani kurzusok, valamint a csoportos iskolai gyakorlat, illetve az összefüggő iskolai gyakorlat a tanári hivatáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását segítik elő.

Hallgatóink az angol nyelv és kultúra tanára szak szakpárban történő elvégzése után tanárként helyezkedhetnek el a közoktatásban illetve a magánszférában, továbbá doktori képzésben, illetve szakirányú továbbképzésben folytathatják tanulmányaikat.

A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt. Az osztatlan angol nyelv és kultúra tanára szakpáros képzés mintatantervei az Oktatás - Mintatantervek menüpont alatt megtekinthetők.

További tájékoztatás kapható Bauerné Kiss Réka adminisztrátortól (Anglisztika Intézet, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36/1 483-2885), a pedagógia-pszichológia-szakmódszertan modulról Treier Abigéltől, a Tanárképző Központ koordinátorától (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36/1 483-2934), általános felvételi ügyekben pedig a Tanulmányi Osztálytól.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube