Készült: 2016-10-19
Módosítás: 2022-03-23

Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - hittanár-nevelőtanár szak

I. A Média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanárképzési szak

Egyetemünk bölcsészettudományi karán a média- és kommunikációtudomány mint nem tanárképes társadalomtudományi szakterület volt jelen BA és MA szakok formájában. Ezt egészítette ki az osztatlan tanárképzés akkreditálása (2014), és meghirdetése a 2015-2016-os tanévtől, miután 2013 szeptemberétől hazánkban újra osztatlan rendszerű lett a tanárképzés. A tanárképzés csak szakpáros formában folytatható. A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakot a KRE-n jelenleg öt másik szakkal párban lehet felvenni. Ezek az angol nyelv és kultúra tanára, a hittanár (református)-nevelőtanár, a magyartanár, a német nyelv és kultúra tanára, a történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakok.

Az új szak elnevezése – média-, mozgókép- és kommunikációtanár – is tükrözi azt a szándékot, hogy egy olyan komplex oktatási-pedagógiai terület jelenjen meg az egyetemi képzésben, amely választ ad a széles értelemben vett társadalmi kommunikáció, valamint a média és vizuális kommunikáció területén jelentkező kihívásokra, az itt keletkező új ismeretek dinamikus bővüléséből eredő problémák, helyzetek kezelésére, értelmezésére. Ezen ismeretek mély társadalmi beágyazottsága adja a média-, mozgókép- és kommunikációtanár képzés létjogosultságát.

A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szak 10 féléves képzési idő alatt általános és középiskolai tanári képesítést nyújt oly módon, hogy bármely fent felsorolt másik szak lehet mind általános, mind középiskolai oktatásra jogot adó szak. Amennyiben a másik szakja középiskolai, úgy a teljes képzése 11 féléves lesz. A szak gazdája a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet Művészet- és Médiapedagógia Tanszéke.

A szakon olyan tanárokat kívánunk képezni, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, valamint mély elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. Ezáltal felkészültté válnak olyan oktatói-nevelői munkára, amely szolgálni tudja a jövő tanulói generációinak érdekeit: a társadalmi és a környezeti kihívásokra adekvát és autonóm választ adni képes fiatalok készségeinek és képességeinek minél teljesebb kibontását az adott tudományterületen.

Kiemelt területnek számít a képzésben a társadalmi kommunikáció, a személyközi kommunikáció, a médiaismeret – ezek történeti formái, társadalmi kontextusai és elméleti diskurzusai. Olyan, a korszerű technikákra és a problématerületre fókuszáló képzést kívánunk nyújtani, amely a szakmódszertani és pedagógiai-pszichológiai tudással kiegészülve segíti a szaktanárt. Utóbbi kurzusok, valamint a csoportos iskolai gyakorlat, illetve az összefüggő iskolai gyakorlat a szaktanári hivatáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását segítik elő.

Hallgatóink a média-, mozgókép- és kommunikációtanár szak szakpárban történő elvégzése után – mesterfokú diplomájuk birtokában – első sorban tanárként helyezkedhetnek el a közoktatásban, illetve a magánszférában, továbbá doktori képzésben, illetve szakirányú továbbképzésben is folytathatják tanulmányaikat.

A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt. A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakpáros képzés mintatantervei a mintatantervek között megtekinthetők!

Összefoglaló adatok a képzésről:
Okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár
Képzés szintje és fajtája: osztatlan tanári képzés (végzettségi szint: MA)
Képzés saját ideje: 10 félév (a szakpár másik tagja függvényében +1 év)
Munkarendje: nappali (levelező képzés az egyetemünkön nincs)
Finanszírozási formája: állami ösztöndíjas (A), azaz támogatott, valamint költségtérítéses (K).
A szakpárok kapacitása (egyenként): 5 < 30 fő
A Média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanárképzési szak kizárólag szakpáros formában vehető fel.

További tájékoztatás kapható Szanyi Flóra Cecília tanszéki ügyintézőtől (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36 (1) 483 2872), a pedagógia-pszichológia-szakmódszertan modulról Treier Abigéltől, a Tanárképző Központ koordinátorától (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 1 4832934), általános felvételi ügyekben pedig a Tanulmányi Osztálytól.

II. A gyakorlati felvételi vizsga követelményei a Média-, Mozgókép és Kommunikációtanár szakra jelentkezők számára a 2021-2022-es tanévre

Felvételi vizsgatárgyak, ill. követelmények:

A felvételihez tartozó gyakorlati vizsga (média) időpontjairól és beosztásáról a Tanulmányi Osztály küld értesítést.

A gyakorlati vizsga (média) két részről áll:
1) Egy előzetesen megírt és beküldött dolgozatból, esszéből.
2) A felvételi vizsgabizottság tagjaival folytatott beszélgetésből.

A bizottság képet kíván kapni arról, hogy milyen motiváltsággal és előzetes elképzelésekkel kezdi meg a tanulmányait a jövendő médiatanára.

Ezért kérjük, hogy egy maximum 6.000 leütés terjedelmű témafelvető dolgozat vagy esszé formájában fogalmazza meg a jelölt a modern vizuális technikáknak az oktatásban való alkalmazhatóságáról vallott véleményét, amely a témára vonatkozó saját készítésű álló vagy mozgóképi dokumentumo(ka)t, illusztráció(ka)t is tartalmaz. Nem kész megoldásokat, vagy már kipróbált módszerekkel kapcsolatos szakmai véleményt várunk, hanem olyan ötleteket, „víziókat”, amelyek az oktatás módszereinek a sokrétűségére, ezen belül, hangsúlyosan a vizualitásra és a vizuális technikák szerepére fókuszál. Másként megfogalmazva: miért is olyan fontosak ma a különféle vizuális médiumok, és milyen formában, milyen módon lennének adaptálhatók az oktatásba, és ezzel kapcsolatosan milyen saját készítésű, innovatív jellegű, vizuális (álló- vagy mozgóképi) tartalmú ötlete van?

A dolgozat beküldési határideje: 2021.05.17.
Beküldési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Terjedelem: maximum 6.000 leütés
Formai követelmények:
- formátuma: .doc (Microsoft Word) vagy .pdf (Adobe);
- betűméret: 12 pont;
- sorköz: 1,15 vagy 1,5;
A dokumentum beillesztett vagy csatolt képeket, illusztrációkat tartalmazzon. A képek maximum 2 GB méretűek legyenek.

Amennyiben a szöveghez rövid, maximum 5 perc hosszúságú mozgóképes mellékletet is küld a jelentkező, annak formátuma .wmf, vagy .flv legyen.
Az álló vagy mozgóképi illusztráció, melléklet kötelező elem, az mindenképp legyen a szövegben!

A szóbeli felvételi beszélgetésen ezen digitális formában beadott írásos és képi tartalmú munkának a megvitatása, diszkussziója zajlik. A beszélgetésen újabb vagy más vizuális anyagok bemutatására már nincs lehetőség!


Hittanár-nevelőtanár osztatlan tanárképzési szak

Az osztatlan mesterképzés nappali munkarenden 10 félévben zajlik a Hittudományi- és a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karokon.

A szak célja olyan református hittanárok képzése, akik feladataik ellátásához rendelkeznek alapos teológiai és megfelelő pedagógiai-pszichológia ismeretekkel, birtokában vannak a szükséges készségnek és képességnek, valamint elegendő gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy köznevelési keretben a felső tagozatos és a középiskolás korosztály körében református hittanári munkát végezzenek. A képzést elvégző hittanár-nevelőtanár emellett vagy általános iskolai vagy középiskolai végzettséggel rendelkezik a választott szakpárjából.

Jelentkezéshez a konfirmáció megléte alapfeltétel.