Készült: 2016-02-15
Módosítás: 2016-09-15

Popély Gyula

Cím: DSc (MTA doktora)
Nem: ffi
Születési év: 1945
Születési hely: Abara (Felvidék)
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám:

Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: CSc 1978, DSc 2003
Tudományág: történelemtudomány
Disszertáció címe: Magyar oktatásügy a Felvidéken 1918-1945
Oklevelet kiállító intézmény: MTA

MA-tanulmányok
MA-fokozat megszerzésének éve: 1968
Tudományág(ak): magyar-történelem
Oklevelet kiállító intézmény: Comenius Egyetem (Pozsony)

Egyéb tanulmányok és képesítések

Intézmény Képesítés Év
     
     
     

Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Intézet:Történettudományi
Tanszék: Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tsz.
Beosztás: professzor emeritus

Korábbi munkaadó: Pozsonyi Magyar Gimnázium
Beosztás: igazgató

Egyéb korábbi munkaadó: Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete
Beosztás: tudományos munkatárs


Kutatási és oktatási szakterületek XX. századi egyetemes történet, kisebbségi magyarság története, Csehszlovákia története

Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel


Oktatásszervezés, tudományszervezés

Időszak Funkció vagy tevékenység
2001-2005 tanszékvezető
2002-2004 BTK dékánhelyettes
2004-2006 rektorhelyettes
   
   

Nyelvtudás

Nyelv Nyelvtudás szintje és fajtája
szlovák felsőfok
német középfok
orosz középfok
   
   

Díjak és kitüntetések

Díj vagy kitüntetés neve Kiadó intézmény Elnyerés éve
     
     
     

Tagság tudományos társaságokban

Szervezet neve Betöltött funkció
MTA köztestületi tag
   
   
   

Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben

Időszak Intézmény Tevékenység
2008-2010, 2012/13 Selye János Egyetem oktatás
2002 Cseh Nemzeti Levéltár kutatás
2003, 2005, 20012, 2014 Szlovák Nemzeti Levéltár (Pozsony) kutatás
     
     

Doktori témavezetések

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
     
     
     
     

Opponencia doktori védéseken

Doktori hallgató neve,
intézmény
Kutatási téma / Disszertáció címe Védés éve
Arday Lajos (DSc) délszláv-magyar interetnikus kapcsolatok 2005
Szarka László (habil) Debreceni Egyetem szlovák-magyar együttélés 2007
Bodonyi Ilona (habil) ELTE nemzetiségi viszonyok Közép-Európában 2011
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monográfiák

A Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság.

Bratislava 1973., 175. old.

A pozsonyi Bartók Béla Dalegyesület. Budapest 1982., 92. old.

Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a népszámlálások tükrében 1918-

1945. Budapest 1991., 198. old.

Ellenszélben. A felvidéki magyar kisebbség első évei a Csehszlovák

Köztársaságban (1918-1925). Pozsony 1995., 224. old.

Búcsú a főiskoláktól. A felsőoktatás és a felvidéki magyarság. Pozsony 2005.

Erős várunk az iskola. Tanulmányok a szlovákiai magyar oktatásügy problémaköréből (1918- 1938). Pozsony 2005.

Hazatéréstől a hazavesztésig. Magyar oktatásügy és oktatáspolitika a visszatért Felvidéken (1938-1945). Pozsony 2006.

Felvidék 1914-1920. Magyar Napló – Fókusz Egyesület, Budapest, 2010. 440 p.

Felvidék 1918-1928. Az első évtized csehszlovák uralom alatt, KÁRPÁTIA STÚDIÓ, Budapest, 2014, 488 p.

 

Szerkesztett kötetek, folyóiratok


Könyvfejezetek

Bartók Béla hatása a két háború közötti kisebbségi kulturális életünkre. In: Új

Mindenes Gyűjtemény 1980. Összeállította: Zalabai Zsigmond. Bratislava 1981., 113-128. old.

Az 1930. évi csehszlovák népszámlálás végrehajtása. In: Magyarságkutatás.

Budapest 1988., 145-175. old.

Magyar népiskolai oktatás Csehszlovákiában (1918-1938). In: Magyarságkutatás.

Budapest 1991., 41-54. old.

A magyar pártok 1936. évi fúziója Csehszlovákiában. In: Fejezetek a csehszlovákiai

magyarság történetéből. Pozsony 1993., 67-86. old.

Földreform és nemzeti terjeszkedés. In: Edvard Beneš elnöki dekrétumai, avagy a

magyarok és a németek jogfosztása. Pozsony 1996., 30-37. old.

A magyar iskolaügy kálváriája (Cseh) Szlovákiában 1918-1945. In: A (cseh)

szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998. II. Oktatásügy, közművelődés, sajtó. Budapest 1998., 5-93. old.

A “csehszlovák demokrácia” jellege az impériumváltás után. In: Alkotás a

társadalomtudományok határán. Emlékkötet a 80 éves Kovacsics József tiszteletére. Budapest 1999. , 85-96. old.

 

A pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem végnapjai az impériumváltás után. In: A

Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Pécs 2001., 379-394. old.

Esterházy János emberi és politikusi pályája. In: Esterházy János Emlékkönyv.

Szerkesztette: Esterházy – Malfatti Alice és Török Bálint. Budapest 2001., 176-188. old.

A szlovák nyelvű népoktatás a Magyarországhoz 1938-ban visszacsatolt felvidéki területeken. In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Budapest 2003., 189-194. old.

Magyar oktatásügy a Felvidéken 1918-1938. In: Identitás – nyelv – irodalom. Szerkesztő: Buda Gábor. Pilisvörösvár-Dunaszerdahely, 2008. 121-133. old.

Magyar szlovák és rutén politikai erővonalak 1938 őszétől 1939 őszéig és a lengyel háború. In: Lengyel menekültek 1939-1945. Szerkesztette: Molnár Imre, Tamás Edit. Királyhelmec 2009., 28-46. old.

Velünk élő Trianon – térben és időben. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Budapest 2011., 507-513. old.


Cikkek tudományos folyóiratokban

A Csehszlovákiai Magyar Tudományos Irodalmi és Művészeti Társaság

létrejöttének előzményei. In: Irodalmi Szemle (Pozsony), 1969. 10. sz., 905-913. old.

A Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság

megalakulása. In: Irodalmi Szemle, 1970. 1. sz., 67-75. old.

A Masaryk Akadémia működése. In: Irodalmi Szemle, 1971. 2. sz., 141-153. old.

Zichyho strana a nacionálno-klerikálne hnutie na Slovensku v rokoch 1895-1905.

In: Historický časopis, 1978. 4. sz., 581-609. old.

Vzťah medzi štátom a cirkvou v poslednej tretine 19. storočia a korene politického

klerikalizmu v Uhorsku. In: Historické štúdie XXIV. (Pozsony), 1980., 77-96. old.

A szlovákiai magyarság művelődési feltételei a két világháború között. In: Műhely

(Győr), 1981. 3. sz., 73-80. old.

A pozsonyi Bartók Béla Dalegyesület. In: Irodalmi Szemle, 1981. 3. sz., 255-270. old.; 4. sz., 343-355. old.; 5. sz., 469-478. old.

Boj o liberálne cirkevnopolitické reformy v Uhorsku a založenie Katolíckej ľudovej

strany. In: Historický časopis (Pozsony), 1981., 6. sz., 857-876. old

A felvidéki magyarság számának alakulása az 1921. és 1930. évi csehszlovákiai

népszámlálások tükrében. In: Századok, 1989. 1-2. sz., 44-75. old.

A nemzetközi kisebbségvédelem és a csehszlovák kisebbségvédelmi szerződés. In:

Regio, 1990 január, 66-89. old.

Van-e szükség csehszlovákiai magyar történetírásra? In: Irodalmi Szemle, 1990.

január, 162-166. old.

A felvidéki sorsforduló. Etnikum, impériumváltás, országhatár. In: Regio, 1990.

április, 70-101. old.

A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felében. In:

Regio, 1990. szeptember, 97-132. old.

A magyar pártok 1936. évi fúziója Csehszlovákiában. In: Regio, 1990. december, 92-

111. old.

Mezinárodní ochrana menšin. Československo a Společnost národů. In: Střední

Evropa (Praha), 1991. 19. sz., 58-73. old.

A müncheni döntéstől a komáromi tárgyalások megszakadásáig. In: Magyar Szemle

(Budapest), 1993. november, 1 133 - 1 150. old.

Changes in the number, composition and settlement structure of the Hungarians in

Slovakia. In: Review of Historical Demography. Historisch-Demographische Mitteilungen (Budapest) 1993., 105-116. old.

A felvidéki magyar oktatásügy helyzete 1918-1945. In: Kalligram (Pozsony), 1993.

12. sz., 103-115 . old.; 1994. 1. sz., 82-94. old.; 1994. 2. sz., 83-97. old.

A kedvenc bukása. 55 éve bomlott fel először a Csehszlovák Köztársaság. In:

Magyar Szemle, 1994. március, 309-315. old.

Esterházy János pályaképe. In: Valóság, 1995. december, 60-76. old.

Gróf Esterházy vo víre doby. In: Historická revue (Pozsony), 1996. június, 24-26.

old.

Néhány gondolat a felvidéki magyarság helyzetéről. In: Valóság, 1996. 9. sz., 76-89.

old.

Politikai élet és intézményrendszer Csehszlovákiában a két világháború között. In:

Irodalmi Szemle, 1997. április, 52-69. old.

A felvidéki magyarság autonómiatörekvései a két világháború közötti Csehszlovákiában. In: Pro Minoritate, 1997. 3-4. sz., 4-12. old.

A „csehszlovák demokrácia“ jellege az impériumváltás után. In: Irodalmi Szemle, 1999,. 5-6. sz., 89-99. old.

A kassai jogakadémia sorsa az impériumváltás után. In: Irodalmi Szemle,

2000. 11-12. sz., 119-127. old.

Adalékok a „csehszlovák demokrácia“ arculatához az impériumváltás után. In:

Irodalmi Szemle, 2001. 6. sz., 74-85. old.

A Felvidék iskolaügye a dualizmus éveiben. In: Studia Caroliensia, 2002. 1-2. sz.,

21-47. old.

A magyar iskolaügy kálváriája Szlovákiában az impériumváltás után (1918-1920).

In: Studia Caroliensia, 2002. 1-2. sz., 49-104. old.

A felvidéki magyarság oktatásügye a húszas évek első felében. In: Studia Carolensia, 2002. 4. sz., 33 – 89. old.

A Felvidék iskolaügye a dualizmus éveiben. In: Irodalmi Szemle, 203. 2.sz., 64-81. old.

Edvard Beneš párizsi szereplései 1916-1919-ben. In: Irodalmi Szemle, 2003. 10. sz., 69-82. old.

A szervezkedő felvidéki magyar pedagógustársadalom. In: Irodalmi Szemle, 2004. 7/81-87. old. 8/85-96. old., 9/76-84. old., 10/98-107. old.

Az iskolai nemzetnevelés problémái az 1938 novemberében felszabadult felvidéki területeken. In: Limes, 2007. 2. sz., 133-140. old.

Magyar oktatásügy a Felvidéken 1918-1938. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2007. 3. sz., 99-112. old.

 

Világhatalmi törekvések és a magyar tragédia. In: Irodalmi Szemle, 2008. 11. sz., 57-63. old.

Ez volt a Sarló I. In: Irodalmi Szemle, 2009. 6. sz., 15-26. old.

Ez volt a Sarló II. In: Irodalmi Szemle, 2009. 7. sz., 62-70. old.

A csehek és az első világháború I. In: Trianoni Szemle, 2009. 2. sz., 38-55. old.

A csehek és az első világháború II. In: Trianoni Szemle, 2009. 3. sz., 26-39. old.

A komáromi tárgyalások (1938. október 9-13.). In: Irodalmi Szemle, 2010. 1. sz., 83-89. old.

Felvidéki helyzetkép 1918-1938. In: Nagy Magyarország, 2012. 1. sz., 12-15. old.

Egy angol lord kiáll Magyarországért. In: Történelemportál, 2013. október, 16-19. old.

Konferenciaközlemények

A cseh-szlovákiai magyarok önismeret-keresése és a jövő kilátásai. In: Útkeresés

a jövőbe. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége által szervezett tanácskozás Kufstein várában 1990. szeptember 22-23-án. Wien 1991., 68-75. old.

A csehszlovákiai magyar nemzeti kisebbség helyzete és feladatai. In: Szűkülő vagy

táguló horizontok. Magyarok a változó világban. A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör 1991. október 9-13-án Egerben megrendezett tanulmányi napjain elhangzott előadás. Zürich – Eger 1992., 78-84. old.

A magyarság számának, összetételének és települési területeinek változása

Szlovákiában. In: Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája (1910-1990). Az 1992. szeptember 2-5. között Budapesten megrendezett Nemzetiségi Statisztikai Konferencia előadásai. Budapest 1994., 94-99. old.

Die ungarische Minderheit in der Tschechoslowakei von 1945 bis 1989. In: Im

historischen Würgengriff. Die Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Baden-Baden 1994., 61-66. old. Előadás rövidített, szerkesztett változata. Elhangzott a hollandiai Clingendaelban az 1992. november 24-28-án rendezett nemzetközi konferencián.

Keleti Svájc? Csehszlovákia magyarságpolitikája 1918-1938. In: Források és stratégiák. A II. összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium előadásai, Székelyudvarhely 1997. augusztus 21-22. Csíkszereda 1999., 16-28. old.

A magyarság kárpát-medencei esélyei a jövő Európájában. In: Polisz, 2000 január- február, 48-50. old. A Polisz folyóirat, valamint a Miskolci Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara által 1999. november 4-én Miskolcon megrendezett Kárpát-medencei kötődések konferencián elhangzott előadás.

A felvidéki magyar politika Magyarország-képe a két világháború között. In:

Magyarország és a magyar kisebbségek. Budapest 2002., 65-75. old. Az MTA Kisebbségkutató Műhelye által 1998. október 15-én, Gödöllőn rendezett tudományos konferencián elhangzott előadás.

Edvard Beneš párizsi szereplései 1916-1919-ben. In: Irodalmi Szemle, 2003. október, 69-82. old. A Károlyi Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara által a trianoni békediktátum 83. évfordulója alkalmából 2003. május 6-7. rendezett nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata

 

Recenziók

Orbán Sándor: Két agrárforradalom Magyarországon. In: Irodalmi Szemle, 1974. 2.

sz., 181-183. old.

Gergely Jenő: A politikai katolicizmus Magyarországon (1890-1950). In: Irodalmi

Szemle, 1978. 1. sz., 94-95. old.

Kővágó, L.: Nemzetiségeink jelene. In: Historický časopis (Pozsony), 1978. 3. sz.,

443-447. old.

Kővágó László: Kisebbség - nemzetiség. In: Irodalmi Szemle, 1978. 5. sz.,

469-471. old.

Joó Rudolf: Nemzetiségek és nemzetiségi kérdés Nyugat-Európában. In: Irodalmi

Szemle, 1978. 9. sz., 659-661. old.

Vasútvonal és országhatárok. Palotás Zoltán tanulmányáról. In: Szabad Földműves

Újság, 1991. június 22., 5. old.

Kísérletek és kudarcok. Duray Miklós új könyvéről. In: Magyar Fórum, 1999. július

1., 4. old.

Volt-e alternatíva? (Szakály Sándor tanulmánykötetéről.) In: Szabad Újság, 2000.

február 9., 5. old.

Gróf Esterházy János igaza. (Molnár Imre által összeállított könyvről.) In: Szabad

Újság, 2000. május 10., 8. old.

Szellemi kútmérgezés – farizeusi szemforgatással. Róbert Letz Náčrt dejín Uhorska a Maďarska s osobitnym zretelom na maďarsko-slovenské vzťahy című könyvéről. In: Irodalmi Szemle, 2002. 9. sz., 85-87. old.

Kantár Csaba megvilágosodásai. Gondolatok egy rendhagyó szerző rendhagyó írásainak ürügyén. In. Magyar Fórum, 2003. október 9., 13. old.

Egy nemzetség kilenc évszázada a történelemben. Selmeczi Elek: Királyi föld. In: Irodalmi Szemle, 2004. 12. sz., 117-121. old.

Az áldozat igaza. (Horváth Jenő: A milleniumtól Trianonig. Huszonöt év Magyarország történetéből 1896-1920. Budapest 2004.) In: Irodalmi Szemle, 2005. 5. sz., 76-79. old.

Szarka László: Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák. In: Havi Magyar Fórum, 2007. 7. sz., 66-69. old.

Fordítások

 

Szépirodalmi alkotások

Egy kísérlet csődje. In: Vasárnapi Új Szó (Pozsony), 1971. január 17., 8. old.

Képzőművészetünk osztályharcos hagyományai. In: Vasárnapi Új Szó, 1971.

november 14., 9. old.

Parasztforradalmár. Táncsics Mihályra emlékezünk. In: Új Szó, 1974, április 20., 4.

old.

Boj o znovurozdelenia sveta. In: Ĺud, 1978. szeptember 22., 3. old.

Antonín Zápotocký a Slovensko. In: Kulturní práce (Prága), 1984. 21. sz., 3-5. old.

Poznávajme históriu. In: Kulturní práce, 1985. 4. sz., 1-3. old.

Legendák és tabuk nélkül. Milan Rastislav Štefánik személyisége. In: Vasárnap,

1990. július 20., 4. old.

Szerződésekbe foglalt nyelvi jogok. In: Vasárnap, 1990. november 2., 8. old.

A Saint-Germain-en-Laye-i kisebbségvédelmi szerződés rendelkezései. In: Vasárnap,

1990. november 16., 9. old.

A kisebbségi jogvédelem és a Népszövetség. In: Vasárnap, 1991. január 18., 4. old.;

1991. január 25., 8. old.

Népfogyatkozás. A csehszlovákiai magyarság a két világháború közötti

népszámlálások tükrében. In: Vasárnap, 1991. február 8., 6. old.; 1991. február 15.,

4. old.; 1991. február 22., 3. old.; 1991. március 1., 3. old.

Erkölcsi mérce és példakép. Kilencven éve született Esterházy János. In: Új Szó,

1991. március 14., 4. old.

Földindulás. Az 1919-es csehszlovák földreform magyarellenes tendenciái. In:

Szabad Földműves Újság, 1991. május 6., 5. old.

A magyar népiskolai oktatás Csehszlovákiában 1918-1938. In: Szabad Földműves

Újság, 1991. május 27., 5. old. ; 1991. május 28., 5. old. ; 1991. május 29.,

5. old. ; 1991. május 30., 5. old. ; 1991. május 31., 5. old.

A kisebbségek helyzete Csehországban és Szlovákiában. In: Szabad Újság, 1991.

július 12., 5. old. ; 1991. július 13., 5. old.

Népfogyatkozás? Dr. Popély Gyula előadása a somodi művelődési táborban. In:

Szabad Újság, 1991. július 20., 5. old.

Országalapító királyunk ünnepén. In: Szabad Újság, 1991. augusztus 20., 1. old.

A magyar középiskolai oktatás Csehszlovákiában (1918-1938). In: Szabad Újság,

1991. szeptember 28., 4. old.

Münchentől Komáromig. In: Szabad Újság, 1992. október 27., 5. old. ; 1992. október

29., 5. old. ; 1992. október 30., 4. old. ; 1992. október 31., 4. old. ; 1992.

november 2., 4. old.

A magyar kisebbség helyzete csehszlovákiában 1945-től 1989-ig. In: Szabad Újság,

1993. február 9., 4. old.

Egy törvény árnyékában. In: A Hét 1993. február 19., 4. old. ; 1993. február 26.,

4. old. ; 1993. március 5., 4. old.

A megélt múlt. In: Keleti Napló, 1993. március, 1-2. old.

A felvidéki magyarság autonómiatörekvései a két világháború közötti Csehszlovákiában. In: Szabad Újság, 1993. március 10., 6. old.; március 11., 6. old.

Az alapok, amelyekre építhetünk. In: Szabad Újság, 1993. május 14., 5. old.

Az egyetlen reális út: a kulturális autonómia. A csehszlovákiai magyarság felsőfokú

képzésének problémái a két háború közötti évtizedekben. In: Szabad Újság, 1993. december 1., 10. old.

Töprengések iskoláink múltjáról és jelenéről. In: Keleti Napló, 1994. április, 13-14.

old.

Birodalomból kisebbségbe. Nyolcvan évvel ezelőtt tört ki az első világháború. In: Új

Szó, 1994. július 28., 6. old.

Az iskolai magyartalanítás eszközei. In: Szabad Újság, 1994. szeptember 7., 1. old.

Tragikus sorsforduló. In: Keleti Napló, 1994. november, 6-9. old.

Demokrácia és farizeizmus. In: Madách Kalendárium 1996. Pozsony 1995., 63-65.

old.

„Törzsünkről leszakítva is élni akarunk.“ 1920. június 4-én írták alá a trianoni

békeszerződést. In: Szabad Újság, 1995. május 24., 9. old.

Ki volt Jaross Andor? In: Szabad Újság, 1996. május 22., 9. old. ; 1996. május 29.,

9. old.

A magyar történetírás és történelemoktatás helyzete a mai Szlovákiában. In: Szabad

Újság, 1996. augusztus 28., 8. old.

1100 évre emlékezve. In: Szabad Újság, 1996. szeptember 11., 8. old.

Az első tömegmegmozdulások a magyar iskolákért. In: Szabad Újság, 1997.

augusztus 13., 5. old.

Új márciusokra van szükség… Néhány gondolat egy évforduló ürügyén. In: Irodalmi

Szemle, 1998. 3-4. sz., 10-13. old.

Volt egyszer egy bizonyítványháború, avagy mit ér az ember, ha felvidéki magyar

pedagógus? In: Hitel, 1998. szeptember, 52-66. old.

Egy évforduló ürügyén. In: Szabad Újság, 1998. október 7., 5. old.

 

Széthulló köztársaság. Hatvan éve kiáltották ki Szlovákia autonómiáját. In: Szabad

Újság, 1998. október 14., 5. old.

És született egy ország... 80 éve kiáltották ki a Csehszlovák Köztársaságot. In:

Szabad Újság, 1998. október 28., 5. old.

Születésnap és a beneši dekrétumok. In: Szabad Újság, 1999. június 2., 5. old.

Emlékezés a felszámolt pozsonyi magyar egyetemre. In: Szabad Újság, 1999.

szeptember 29., 9. old.

A megmaradás parancsa. És újraindult a magyar oktatás Szlovákiában. In: Szabad

Újság, 1999. december 1., 5. old.

Emlékezés Pozsony fekete napjára. In: Szabad Újság, 2000. február 23., 13. old.

A beneši dekrétumok előjátéka Szlovákiában. In: Magyar Fórum, 2000. március 2.,

9. old.

Még ma is európai botrány. A beneši dekrétumok dicstelen története. In: Szabad

Újság, 2000. július 19., 5. old.

Szent István királyunkra emlékezünk. In: Szabad Újság, 2000. augusztus 16., 1. old.

Trianonról – a prágai parlamentben. In: Szabad Újság, 2001. január 3., 13. old.

Egy szélhámos hazudozó a XX. századból. In: Irodalmi Szemle, 2001. 3. sz., 85-88.

old.

Harold Rothermere lord és a magyar revízió gondolata. In: Magyar Fórum, 2002.

augusztus 1., 11. old.

Egy szörnyszülött kimúlása. In: Szabad Újság, 2003. február 19., 5. old.

A felvidéki magyar nemzetrész követelései – hatavanöt évvel ezelőtt. In: Magyar Fórum, 2003. május 8., 13. old.

Még egyszer a Beneš-dekrétumokról. In: Magyar Fórum, 2003. május 15., 3. old.

Štefánik ellentmondásos személyisége. In: Heti Kelet, 2004. 36. sz., 11. old.

Film és multimédia


Diszkográfia

 

Konferenciaszervezés

 

Nyilvános megjelenések

 Gyula Popély

Title: PhD
Gender:
Year of Birth:
Place of Birth (Country):
Email-address(es):
Office Phone Number:

Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc):
Discipline:
Title of Thesis:
Issuing Institution:

MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree:
Discipline(s):
Issuing Institution:

Further Studies and Qualifications

Institution Qualification Year of Obtaining the Qualification
     
     
     

Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities
Institute:
Department:
Current Position(s): professor emeritus

Previous Employer:
Previous Position Held:

Other Previous Employers:
Other Previous Positions Held:


Areas of Research and Teaching


Membership in Research Groups and Projects


Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities

Period Function or Activity
   
   
   
   
   

Language Skills

Language Level and Kind of Proficiency
   
   
   
   
   

Honours, Distinctions, and Prizes

Name of Distinction Issuing Institution Year of Issuing
     
     
     

Membership in Academic Societies

Name of Organization Function (if any)
   
   
   
   

Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions

Period Institution Activities
     
     
     
     
     

Promotorship in Doctoral Studies

Name of
Doctoral Student,
Institution
Research Topic / Title of Dissertation Year of Defence
(if applicable)
     
     
     
     

Opponentship in Doctoral Defences

Name of
Doctoral Student,
Institution
Title of Dissertation Year of Defence
     
     
     
     

 

Publikációs lista

(MTMT)

Monographs

 

Edited Books and Journals

Chapters in Books

 

Articles in Academic Reviews (Printed and Electronic)

 

Conference Proceedings (Printed and Electronic)

 

Book Reviews

 

Translations

 

Creative Writing

 

Films and Multimedia (Digital Textbooks, Multimedia Creations etc.)

Discography

 

Organisation of Conferences

 

Academic and public Appearances (Live and Electronic)

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Napi biztatás

 

Youtube