Hóvári János temetése

Mély fájdalommal értesültünk Dr. Hóvári János, egyetemünk Koraújkori Történeti, Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék oktatójának, a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium történész műhelyvezetőjének augusztus 6-i elhunytáról. Temetésének időpontja és helyszíne: 2023. október 9., 11:00 óra - Farkasréti temető, Makovecz-ravatalozó.

Turkológus történészként, a Türk Államok Szervezete (TÁSZ) Magyarországi Képviseleti Irodájának ügyvezető igazgatójaként, továbbá volt izráeli, kuvaiti és törökországi nagykövetként múlthatatlan eredményeket ért el a diplomácia területén.

A Károli Gáspár Református Egyetem, valamint a Benda Kálmán Szakkollégium oktatói és hallgatói azt a vérbeli tanárt és mindig segítőkész kollégát gyászolják, aki a szakkollégium alapítása óta szívügyének tekintette és minden erejével támogatta az itt folyó szakmai és közösségi munkát.

Dr. Hóvári János

Hóvári János
(1955-2023)

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”

Életének hatvannyolcadik évében tragikus hirtelenséggel, balesetben elhunyt dr. Hóvári János, a KRE BTK Történettudományi Intézet Kora Újkori Történeti, Gazdasági- és Művelődéstörténeti Tanszékének docense. A Somogy vármegyei Kiskorpád szülöttjeként mindig büszkén emlékezett meg a szülői házról, családja korábbi generációinak kötődéséről Sárközy Istvánhoz, a Belső-Somogyi Református Egyházmegye 19. század elején hivatalban lévő nagyműveltségű gondnokához.

Hóvári János a kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett 1973-ban, majd az ELTE történelem-török szakára jelentkezett. Egyetemi tanulmányait az Eötvös József Kollégium tagjaként kezdte meg, s Ménesi úti kötődése évtizedekkel később még tovább erősödött, mivel néhány éve a Báró Eötvös József Collegium Baráti Körének elnöki tisztét is betöltötte.

Egyetemi diplomájának megszerzését követően 1979-ben kezdte meg kutatói pályáját a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében. Kutatásai alapvetően a török hódoltság gazdasági, társadalmi sajátosságainak feltárására irányultak. Számos hazai és külföldi szakmai fórum előadójaként szerepelt, továbbá a Janus Pannonius Tudományegyetemen oktatott kora újkori magyar és egyetemes történetet. A rendszerváltást követően 1992-től a Külügyminisztérium munkatársa lett. 1997-ig a Közép-Ázsiai és Transzkaukázusi Főosztályon, valamint a Stratégiai és Politikatervezési Főosztályon dolgozott referensként, majd az izraeli magyar nagykövetség első beosztottjaként tevékenykedett.

Kandidátusi fokozatát Az oszmán gazdasági struktúra az Al-Dunánál 1496-1517 c. értekezésével szerezte meg 1997-ben, de továbbra is a Külügyminisztérium munkatársa maradt. 1998-tól két éven át főosztályvezetőként, majd 2000-től 2004-ig Magyarország tel-avivi nagyköveteként teljesített szolgálatot. Magyarországra történt visszatérését követően az Afrikai és Közel-keleti Főosztály vezető főtanácsosa volt, majd egy éven át a közel-keleti ügyek tanácsadójaként munkálkodott a szlovén külügyminisztériumban, a szlovén EU-elnökség idején. 2006-ban a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, 2011-ben címzetes egyetemi tanára lett. 2008 és 2010 közt Kuvaitban és Bahreinben volt nagykövet. 2010 és 2012 között a globális ügyekért felelős helyettes államtitkári tisztséget töltötte be, majd két éven át Magyarország ankarai nagyköveteként teljesített szolgálatot.

Hóvári János 2014-től állt a KRE BTK alkalmazásában a Kora Újkori Történeti, Gazdasági- és Művelődéstörténeti Tanszék docenseként, valamint 2015. január 1-jétől közel egy éven át a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) főigazgatói posztját is betöltötte. Ezt követően egyetemi oktatói munkája mellett a 2016-os „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” emlékév programjainak, költségvetésének és koncepciójának kidolgozásával megbízott emlékbizottság elnöki teendőit látta el. Ebben a pozíciójában rendkívül sokat tett a KRE történész hallgatóinak szakmai tereptapasztalatainak bővítése érdekében, mivel két egymást követő évben a Kora Újkori Történeti, Gazdasági- és Művelődéstörténeti Tanszék munkatársaival együttműködve tanulmányutakat szervezett az egykori török hódoltság fontos helyszíneire, így Szigetvárra, Mohácsra, Pécsre, Nagyharsányra. Ugyanígy fontos hozzájárulást jelentett szervező tevékenysége, személyes részvétele a KRE hallgatóinak az egykori Szepes és Sáros vármegyékben, vagy a nagyenyedi Bethlen Kollégium alapítása emlékévében tett erdélyi tanulmányi kirándulások során.

Hóvári János közel fél évtizede töltötte be a Türk Államok Szervezete (TÁSZ) Magyarországi Képviseleti Irodájának ügyvezető igazgatói posztját, s ebben a munkakörében szintén sokat tett a KRE tanárainak és hallgatóinak külföldi szakmai kapcsolatai fejlesztése és elősegítése érdekében. Diplomataként is mindig elkötelezett volt a Károli iránt. Egyetemi oktatói munkája mellett a Benda Kálmán Szakkollégium történész műhelyének vezetőjeként, az OTDK versenyek felkészítő tanáraként külön figyelmet fordított a jövendő történész generációk ismereteinek megalapozására és elmélyítésére. A koraújkori magyar és egyetemes történelem eseményeinek, folyamatainak, jelenségeinek kiváló ismerője volt, tanórái vagy éppen konferencia-előadásai mindig komoly intellektuális élményt jelentettek a hallgatóságnak.

Hóvári János kollégáival s a hallgatók újabb és újabb generációival egyaránt kiváló kapcsolatot tudott teremteni, derűs személyisége mindig megnyugtató hatással volt környezetére. Halála nagyon fájdalmasan érinti mind a hazai történészeket, mind pedig a történészhallgatók közösségét. Ahogy egyik pályatársa megfogalmazta: „János halála, az emberek és ügyek iránti szolgálatának hiánya folytán, rendkívüli veszteséget jelent mindannyiunk számára.”

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük.

 

 

kép forrása: Magyar Hírlap

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin