Pályázati felhívás – Szakmai, tudományos ösztöndíjra

KRE BTK 2016/2017. tanév őszi félév


A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészettudományi Kar dékánja

pályázati felhívást

tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

1. Kik pályázhatnak:

Teljes idejű (nappali)
     -    alapképzésben,
     -    egységes, osztatlan képzésben,
     -    mesterképzésben,
     -    felsőoktatási szakképzésben,
     -    doktori képzésben
részt vevő, a 2016/2017. tanév őszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott), vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató részesülhet, aki a 2015/2016. tanév tavaszi félévében a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett/végez.

2.    Pályázatok leadásának határideje, helye, összege:

A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.

Pályázat leadási határideje:
2016. október 25. 15:00 óra

Pályázat leadási helyszíne:
KRE BTK Dékáni Hivatal
(1088 Budapest, Reviczky u. 4. 1. em. 106. ajtó)

Ösztöndíj összege:
5.000 Ft - 20.000 Ft/hónap

Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj egy főre jutó összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg határozza meg.

3.    Kizáró okok

     -    A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező munkarend);
     -    A hallgató hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanév őszi félévében nem aktív.


4.    Elbírálás szempontrendszere:

1. Publikációk, szakmai előadások max. 30 pont
2. Kiemelkedő nyelvtudás max. 10 pont
3. Demonstrátori tevékenység max. 10 pont
4. Tehetséggondozó vagy diáktudományos projektekben való részvétel max. 5 pont
5. Szakmai önkéntes munka max. 10 pont
6. TDK tevékenység max. 5 pont
7. Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel max. 10 pont


5.    A nyertes pályázók listájának közzétételének időpontja:

2016. november 10.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A beérkezett pályázatokat a dékánból és dékánhelyettesekből, valamint a kari HÖK elnök és a jogi és igazgatási kari igazgatóból álló 6 fős bizottság bírálja el.  

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:
http://www.kre.hu/btk/images/doc/szakmai_tudomanyos_osztondij_adatlap_2016_osz10.10.pdf

További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (az SzMSz.III.2. számú mellékletében) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken: http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

Kelt: Budapest, 2016. október 10.

Dr. Sepsi Enikő, s.k.
dékán

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin