Pályázati felhívás – Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábban: Köztársasági Ösztöndíj)

Az ösztöndíjra vonatkozó szabályok, előírások változatlanok, megegyeznek a korábbi Köztársasági Ösztöndíjra vonatkozó előírásokkal.

I. Tájékoztató a 2017/2018. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázati felhívásához

 • A köztársasági ösztöndíj neve 2017. februártól – a következő, 2017/2018. tanévi adományozástól kezdődően – nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, így ahol az egyetemi szabályzatunk (SzMSz. III. 2 sz. melléklet A/2) pontja) köztársasági ösztöndíjat említ, ott nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat kell érteni.
 • Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz tanévenként a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.
 • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra szóló pályázatot a felsőoktatási intézmény írja ki.
 • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma a Károli Gáspár Református Egyetemen – a 2017/2018. tanév vonatkozásában – 26 fő.
 • Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege Nftv.114/D § (1) bekezdés c) pontja alapján 2017-ben 40.000 Ft havonta.
 • A 2017/2018. tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2017/2018. tanévben folyósítható.


II. Kik pályázhatnak

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Károli Gáspár Református Egyetem azon hallgatói jogosultak, akik

 • a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatának benyújtását megelőző két félévre bejelentkezett, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszerzett.
 • az alábbi felsorolt képzéseink valamelyikén államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas) képzésben vagy költségtérítéses (önköltséges) formában részt vettek:
       o teljes idejű alapképzésben,
       o teljes idejű mesterképzésben
       o teljes idejű osztatlan képzésben.


III. A pályázatok értékelésének egységes szempontrendszere

1. A tanulmányi teljesítményért adható maximális pontszám 60 pont. A tanulmányi teljesítmény mérésére a korrigált kreditindex szolgál:

Σ (teljesített kredit x érdemjegy) x teljesített kredit
30 x vállalt kredit

Az 5.00 vagy afölötti korrigált kreditindex szerinti tanulmányi teljesítmény esetén is legfeljebb 60 pont adható. A továbbiakban a tanulmányi teljesítményért kapható pontszám tizedenként két ponttal csökken. A tizedes pontosságot a kerekítés szabályai szerint kell megállapítani (0,04-től lefelé, 0,05-től felfelé) kell kerekíteni.
Fontos: nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatának benyújtását megelőző két félévre bejelentkezett, és ebben a két félévben legalább 55 kreditet megszerzett.

2. A nyelvvizsgaért maximum 10 pont adható:

középfokú államilag elismert vagy azzal egyenértékű szóbeli
(„A” típusú) nyelvvizsga:
1 pont
középfokú államilag elismert vagy azzal egyenértékű
írásbeli („B” típusú) nyelvvizsga:
2 pont
középfokú (B2) komplex („C”) típusú nyelvvizsga vagy
azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél:
3 pont
felsőfokú államilag elismert vagy azzal egyenértékű szóbeli
(„A” típusú) nyelvvizsga:
2 pont
felsőfokú államilag elismert vagy azzal egyenértékű írásbeli
(„B” típusú) nyelvvizsga:
3 pont
felsőfokú (C1) komplex („C”) típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél:
5 pontÖsszesen két (közép-, vagy felsőfokú) „C” típusú nyelvvizsga vehető figyelembe. A nyelvvizsga bizonyítványról minden esetben fénymásolat csatolandó a pályázathoz.
Ugyanazon nyelvből benyújtott különböző fokozatú nyelvvizsgák esetén a bíráló bizottság minden esetben a magasabb fokozatút veszi figyelembe.

3. Szakmai tevékenységre maximum 8 pont adható:

OTDK I. helyezés 5 pont
OTDK II. helyezés 4 pont
OTDK III. helyezés 3 pont
OTDK Különdíj 2 pont
OTDK helyezés nélküli részvétel 1 pont
Kutatási projektekben való részvétel/vagy szakkollégiumi
tevékenység
1 pont
OTDK-n kívüli egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való
részvétel
1 pont
Publikációk, pályamunkák, előadások 1 pont


4. Közéleti, sport és egyéb tevékenységért adható maximum 4 pont adható:

Hallgatói közéleti tevékenység 2 pont
Egyéb kiemelkedő társadalmi, kulturális, szociális tevékenység 1 pont
Aktív igazolt versenyszerű sporttevékenység 1 pont


A szakmai tevékenységet, valamint a közéleti, sport és egyéb tevékenységet igazoló dokumentumok másolatait a pályázathoz minden esetben csatolni kell. Ennek elmulasztása esetén a többletpontok nem vehetők figyelembe.
Az adott tanévre szóló nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elbírálásánál nem vehető(k) figyelembe azon korábbi tudományos, közéleti, szociális és sport tevékenységekért kapott pontszám(ok), amely(ek) beszámításával a hallgató a korábbi év(ek)ben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat nyert.


IV. A pályázathoz szükséges csatolandó dokumentumok

A hallgató által benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a megelőző félévekben elért tanulmányi eredményt (korrigált kreditindexet) igazoló leckekönyvmásolatot,
 • a tudományos, illetve szakmai területen nyújtott kimagasló teljesítményt igazoló dokumentumokat
 • továbbá a pályázatban meghatározott egyéb adatokat, iratokat:
  1. pályázati adatlap
  2. az egyetem rektorának címzett indoklást tartalmazó levél (maximum egy oldal terjedelmű, melyben a hallgató az esetében beszámítható eredményeket sorolja fel)
  3. igazolások:
 • indexmásolat
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata
 • egyéb igazolások (ha vannak,) pl.:
       o OTDK-helyezést igazoló oklevél fénymásolata,
       o OTDK-helyezés nélküli részvételről szóló igazolás fénymásolata,
       o OTDK-különdíjról szóló oklevél fénymásolata,
       o Kutatási projektben való részvétel vagy szakkollégiumi tevékenységről szóló igazolás,
       o OTDK-n kívüli egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel
       o Publikációk, pályamunkák, előadásokról szóló dokumentáció
 • Közéleti, sport- és egyéb tevékenység (ha vannak):
       o Hallgatói közéleti tevékenységről (hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése stb.) szóló
          igazolás
       o Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenységről szóló igazolás
       o Aktív igazolt versenyszerű sporttevékenységről szóló igazolás

A hallgató a pályázatát a kari Dékáni hivatalban nyújthatja be. A kar nem köteles hiánypótlási felszólítást kiküldeni, a hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok érvénytelennek minősülnek. A kar dékánja által erre a célra létrehozott legalább három tagú bíráló bizottság pontozza, majd a kialakult összpontszámok alapján rangsorolja a pályázatokat.

V. A jogosultság kérdése a hallgatói jogviszony változásának esetében

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.

VI. Jogorvoslati lehetőségek

A hallgatók az elbírálás eredményével szemben fellebbezhetnek, amelyre a döntés közzétételétől számított 5 munkanap áll rendelkezésre. A fellebbezési kérelmeket a Kar vezetője bírálja el.
Abban az esetben, ha az ösztöndíjra pályázó, de elutasított hallgató a fenti feltételek és az intézményi keretszám alapján érdemes és jogosult az ösztöndíjra, de intézményi eljárási hiba folytán nem nyerte el azt, és e tény jogorvoslati eljárás keretében megállapítható, az oktatásért felelős miniszter az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére jogosult ezen hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni a felsőoktatási intézmény kezdeményezése alapján.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

VII. A pályázatok leadásának határideje, helye

2017. július 3. hétfő 14.00 óráig
kell zárt borítékban benyújtani a Dékáni Titkárságra
az alábbi kötelező mellékletekkel együtt

 • 1. pályázati adatlap
  2. az egyetem rektorának címzett indoklást tartalmazó levél (Maximum egy oldal terjedelmű, melyben a hallgató az esetében beszámítható eredményeket sorolja fel)
  3. igazolások
 • indexmásolat
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata
 • egyéb igazolások (ha vannak) pl.:
       o OTDK-helyezést igazoló oklevél fénymásolata,
       o OTDK-helyezés nélküli részvételről szóló igazolás fénymásolata,
       o OTDK-különdíjról szóló oklevél fénymásolata,
       o Kutatási projektben való részvétel vagy szakkollégiumi tevékenységről szóló igazolás,
       o OTDK-n kívüli egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel
       o Publikációk, pályamunkák, előadások
 • közéleti, sport- és egyéb tevékenység (ha vannak):
       o Hallgatói közéleti tevékenység (hallgatói önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése stb.)
       o Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység
       o Aktív igazolt versenyszerű sporttevékenységről szóló igazolás

A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A Kari rangsor legkésőbb 2017. július 10-én hétfő 14.00 óráig a Karon kihirdetésre
kerül,
mellyel kapcsolatban a hallgatók

2017. július 17-én hétfőn 16.00 óráig jogorvoslati kérelemmel élhetnek a Kar vezetőjénél.


Csak azok a hallgatók részesülhetnek az ösztöndíjban, akik a jelentkezésüket határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.
A hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban egy felsőoktatási intézményben részesülhet.
Amennyiben több felsőoktatási intézmény tesz javaslatot ugyanazon személy elismerésére, a hallgató abban a felsőoktatási intézményben részesül nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.

Budapest, 2017. június 2.

KRE Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj hallgatói pályázati űrlap 2017/2018.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin