Készült: 2016-02-11
Módosítás: 2022-08-03

A pedagógus továbbképzés célja a tanárok felkészítése a 2013 őszén indult NAT szerinti művészeti nevelés egyes területeinek, valamint az írás és olvasás, illetve a magyar nyelv és irodalom oktatási területei mellett a diákok szövegértési, szövegfeldolgozó és szövegalkotó kompetenciáinak fejlesztéséhez, új pedagógiai eszközök átadása: a pedagógiai tevékenység részeként elismert konzultációs tevékenység folytatásához, az iskolai légkör bizalmi jellegének kialakításához biblioterápiás és  a XXI. századi tanulási környezet digitális technológiával támogatott oktatási módszerek átadása, ahol új típusú szerepben jelenik meg a folyamatban mind a tanuló, mind pedig a pedagógus.

Képzési idő: 60 óra
Meghirdetett munkarend: levelező
A képzés csak önköltséges finanszírozási formában indul.
Az önköltség mértéke: 60 000 Ft/fő (az útiköltséget és szállásdíjat nem tartalmazza.)
Főbb ismeretkörök: alapfogalmak, művészetterápiák, biblioterápia, írásterápia, olvasásterápia, poetry therapy, meseterápia, információs biblioterápia, páciens edukáció.
Képzés helye:
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar  (1088 Budapest, Reviczky utca 4.)
A képzést gondozó szervezeti egység:
Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet, Művészettudományi és Művészetpedagógiai Tanszék

Kapcsolattartók:
Temesvári Tímea intézeti ügyintéző: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36-30/782-8308; +36 (1) 483-2856

Albert István (Tanulmányi Osztály): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 (1) 483 29 23


Képzési tematika

A program általános bevezetést ad a szakterület alapfogalmairól, kitekintéssel a művészetterápiák széles spektrumára, a jelenlegi trendekre és a távlatokra, röviden érinti a biblioterápia történet főbb fejezeteit és a professzionalizáció kérdéseit. Az elméleti bevezetés tartalmazza a biblioterápia mibenlétének, fajtáinak, határterületeinek témaköreit és a biblioterápiás folyamat megközelítését elméleti és gyakorlati kiindulópontokból.

Nyolc fejezetben tárgyaljuk a gyakorlati témaköröket:
(1-2) írásterápiás, olvasásterápiás technikák és azok pedagógiai alkalmazási lehetőségei (pl. digitális írásterápia, kifejező írás/expressive writing,önsegítés/self help books, olvasásterápia digitális technikái),
(3-4-5) biblioterápiás technikák és azok pedagógiai alkalmazási lehetőségei (hagyományos és gépesített könyvajánlás, táv/online biblioterápia, befogadó/receptív biblioterápia, a műválasztás kérdései, a műalkotást feldolgozó beszélgetés, a biblioterápia és irodalompedagógia összehasonlítása, a primer, szekunder és tercier prevenció viszonya a biblioterápiához, a hit- és erkölcstan-oktatás kapcsolata a biblioterápiához),
(6) versterápia/poetry therapy technikák és azok pedagógiai alkalmazási lehetőségei,
(7) meseterápiás technikák és azok pedagógiai alkalmazási lehetőségei (pl. komplex művészetterápiák, szóbeliség és írásbeliség témaköre),
(8) az információs biblioterápia és a páciens-edukáció technikái és azok pedagógiai alkalmazási lehetőségei.

A képzés során a résztvevők számára a képzés kétféle munkamódszerrel zajlik. Előadás (24 óra), szeminárium, gyakorlat (36 óra). Az előadások egy része interaktív előadás, ahol az előadók az előadás során folyamatosan figyelemmel vannak a résztvevők véleményére, hozzászólásaira. A szemináriumok és gyakorlatok során a közös munka egyéni és csoportos formában zajlik, kooperatív tanulástechnikai módszerek alkalmazásával, ahol elemzések, közös interpretációk történnek. A szemináriumokon és gyakorlaton elsajátított tudások, készségek, képességek reflektív feldolgozása a záródolgozat szerves részét képezi. Az egyes tematikai egységek zárása az adott témakört felölelő teszttel kerülnek ellenőrzésre. Az értékelési szempontok kialakításánál az aktivitást, a reflexiós készséget és képességet, az önálló munkára való alkalmasság ellenőrzését, és tanultak gyakorlatban történő alkalmazásának készségét tartja a program szem előtt. A program megkívánja a közös értékelésben való aktív, reflektív részvételt.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 1.) Az elméleti és szemináriumok 90%-án való személyes jelenlét. 2.) A tíz témakörben témánként legalább 60%-ban teljesített teszt. 3.) Záródolgozat 20.000 n terjedelemben. (Gyakorlati témakörből óraterv készítése, elméleti és gyakorlati tudás, csoporttapasztalat bedolgozásával). Határidő: A tanfolyam utolsó képzési napját követő 10. nap.

A jelentkezés feltétele:

Egyetem és/vagy főiskolai végzettség, óvodapedagógus, tanító, tanár, gimnáziumi tanár, szakmai tantárgyat oktató tanár, művészeti szakmai tantárgyat oktató, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató (gyakorlati oktató), fejlesztő pedagógus. nemzetiségi óvodapedagógus, nemzetiségi tanító, nemzetiségi tanár, idegennyelvtanár, testnevelő, ének-zene tanár,

Más: óvodapszichológus/iskolapszichológus, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, vallástanár, hittanoktató, katekéta-lelkipásztori munkatárs, konduktor, logopédus, gyógypedagógus.

 

A képzés részismereti képzés formájában felvehető olyan érdeklődőknek is, akiknek nincsen pedagógus-végzettségük. Számukra a 60 órás képzés 10 kreditet ér, a kurzus költsége pedig 50.000 Ft.

 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 22. pótjelentkezés: 2022. szeptember 3.

Jelentkezés módja:


elektronikus úton: https://btk.kre.hu/btkfelveteli

Albert István
KRE BTK Tanulmányi Osztály
1088 Budapest, Reviczky utca 4.

Tisztelettel várjuk jelentkezésüket!

 

 

A képzés minőségbiztosításával kapcsolatos tapasztalatok összegzése

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

 

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin