Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2017-01-31

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
Okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (az Irodalom és Kultúratudomány 2016 szeptemberétől érvényes KKK 4.1, 4.2, 4.3 és 9.2 §-a  alapján)

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

a magyar, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a szlavisztika alapképzési szakok, valamint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológia szakiránya.

Bármely más alap- és mesterképzési szak esetén
a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma:

általános kultúratudományi ismeretek 4 kredit,
esztétikai és filozófiai ismeretek 4 kredit,
irodalomtudományi ismeretek 10 kredit.

A fenti krediteket a Kreditátviteli Bizottság ismeri el.

Vagyis: szeretettel várunk, ha legalább egy minort elvégeztél a fenti szakokon!

Mire képesít ez a mesterdiploma?
Az Irodalom- és kultúratudomány mesterszak olyan munkakörök eredményes betöltésére készít fel, amelyeknek mindennapi, magas fokú eszköze a kulturális kommunikáció.
A magiszteri képzés felkészít
– a nemzeti kultúra ápolásával, az irodalom kutatásával kapcsolatos feladatok ellátására;
– a kutatási eredményeknek a közművelődés különböző fórumain és a nyelvi kommunikáció tág terein (interkulturális fordítás, archívumok létrehozása és gondozása, kulturális jelenségek értelmezése és gondozása) való közvetlen alkalmazására;
– a korszerű műveltség közvetítésére, alakítására, népszerűsítésére;
– a nemzeti kultúra színvonalas képviseletére;
– az irodalmi műveltség magas fokú terjesztése.

Az Irodalom- és kultúratudomány mesterszak  
– széleskörű és korszerű ismeretekkel, kompetenciákkal látja el hallgatóit;
– a szakirányokban megtestesülő speciális szakismeretek és kompetenciák kialakításával differenciált munkaerőpiaci igényeket vesz figyelembe;
– felkészíti a legtehetségesebb hallgatókat a kutatásra, a posztgraduális képzésbe való belépésre;– felkészít a kulturális jelenségek értelmezésére, értékelésére, szervezésére, alakítására;
– fejleszti és készséggé teszi a kritikai gondolkodást, betekintést kínál a kulturális intézmények működésébe;
– nagy hangsúlyt fektet az íráskészség fejlesztésére;
– megtanít az elemző, kritikus írásra, érvelésre.

Miért érdemes a Károli Irodalom- és Kultúratudományi mesterképzését választani?

Mert a KRE Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézete nagy súlyt fektet a tehetséggondozásra, amit az OTDK-n elért eredményei is bizonyítanak  (az utóbbi évek Országos Tudományos Diákkörein öt I., három II. és öt III. helyezést, illetve egy különdíjat értek el hallgatóink). A tehetséggondozás része a most már több ízben megrendezett, hagyományosan jó hangulatú Nemzetközi Mesterhallgatói Konferencia, amelynek aktív résztvevői és szervezői az Irodalom- és Kultúratudomány MA diákjai.
Mert a Károli magyar tanszékeinek oktatói nagy súlyt fektetnek a tehetséges hallgatókkal való személyes kapcsolattartásra, a velük való konzultációra.
Ennek egy speciális formáját jelenik az intézetben működő diákműhelyek. A diákköri tevékenységhez szorosan kapcsolódik a Kontextus Műhely munkája, amelynek kritikai műhelyszemináriumain az élő irodalommal való ismerkedést, más egyetemek kutatóinak meghívását és megismerését teszi lehetővé. A sorozatok bepillantást engednek a legfrissebb kutatási eredményekbe, segítik a hallgatók orientációját, és fórumot kínálnak a hallgatói kutatásoknak. Az utóbbi években a tudományos élet számos fontos alakja volt vendége a Műhelynek. A Bánki Éva vezetésével működő, az ÚjNautilus című internetes kritikai folyóirat körül kialakult kritikai, irodalmi műhely hasonlóképpen fontos fóruma az utánpótlás-nevelésnek. Az ÚjNautilus-estek a budapesti szellemi élet fontos találkozóhelyévé váltak, a rendezvényeket nem csak károlis diákok, de más egyetemek hallgatói, független értelmiségiek is látogatják.
A fenti műhely munkájához kapcsolódik a Bánki Éva és Géher István László által vezetett Kreatív írás és alkalmazott irodalom specializáció, amelynek egyes kurzusai nyitva állnak a specializációt fel nem vett hallgatók előtt is.
Mert az intézetben több olyan kutatócsoport is működik, amely az irodalom- és kultúratudomány egy-egy speciális területének feltérképezésére ad lehetőséget, mint a Kortárs Közép-európai Regény Kutatócsoport, a Gyermek- és Ifjúsági Irodalom Kutatócsoport, vagy a Pszichológiai Intézettel közösen létrehozott interdiszciplináris Identitás-kutató Műhely.


A felvételről
A felvételi tájékoztatóban megadottak szerint!

A képzési idő
4 félév, 120 kredit/1200 óra
Ebből: egyéni konzultáció / tutoriális foglalkozás: 150 óra
könyvtári / levéltári / múzeumi gyakorlat: 150 óra

Jelenleg választható szakirányok

Régi magyar irodalom,
Modern magyar irodalom szakirány

Az alapozó- és törzstárgyak ismeretkörei
A kultúraelmélet alapjai
Esztétika és művészetfilozófia
Irodalomelméleti és irodalomtörténeti alapfogalmak
Műfajtörténet, műfajelmélet
Az interpretáció gyakorlata
A reformáció nyelv-, művelődés- és médiatörténete
Szabadon választható ismeretek

Szakirányú ismeretek
Propedeutika: kritikatörténet, textológia
Szövegolvasás, interpretáció
Eszmetörténet és hatástörténet
Műfajtörténet
Az irodalom medialitása, társművészetek

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin