Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2017-05-31

A magyar alapszak (BA) kiváló jártasságot biztosít nemzeti nyelvi és irodalmi kultúránk alapvető értékeinek legfontosabb területein. Kapcsolataink kiterjednek az élő irodalom sokágú intézményrendszerére is (folyóiratok, könyvkiadók, írószervezetek, színházak), így akinek szépirodalmi, irodalomkritikai, irodalom-, színház- és nyelvtudományi érdeklődése van, vagy később magyartanár kíván lenni, annak biztos kibontakozási lehetőségeket teremt a magyar alapszak. A szakmai elmélyülést tovább segíti a specializációk változatos kínálata: a BA magyar alapszakhoz kapcsolódó művelődéstudományi, színháztudományi, nyelvmentori képzésformák. További lehetőségeket kínálnak a tanulás körülményeit és minőségét segítő különféle állami és egyházi támogatási formák, külföldi részképzést biztosító ösztöndíjak.

További információk (a felvételi feltételektől kezdve a tantervi programokig terjedő részletekre vonatkozóan):
www.nyelveszet.kre.hu
www.irodalom.kre.hu

Részletes tájékoztató felvételizőknek
A magyar alapszak gondozásában, oktatásában a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet és a Magyar Nyelvtudományi Tanszék vesz részt. A szak évről évre jól szerepel a felsőoktatási rangsorokban. Ez főként két tényezőnek köszönhető: hallgatóink az elmúlt évtizedben kiemelkedően szerepeltek a különféle tanulmányi versenyeken, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon; a szakhoz kapcsolódnak azok a diákkörök, a Kontextus Műhely és az ÚjNautilus folyóirat, amelyek színvonalas programokkal, műhelyszemináriumokkal várják az irodalom, a kultúra iránt érdeklődő egyetemistákat, s nem csak elmélyült, kiegészítő képzést adnak, de publikációs lehetőségeket is teremtenek a fiatal költők, írók, kritikusok számára.

Magyar alapszak
A magyar nyelv és irodalom szakon folyó képzés elsődlegesen a kulturális szféra munkaerő-piaci igényeihez, valamint a mesterszintű (MA) diszciplináris és tanárképzés elvárásaihoz igazodik. A szak speciális programokat és képzési lehetőségeket kínál, a képzésekre nem csak a közép-magyarországi régióból várjuk a továbbtanulókat. A Magyarországi Református Egyház oktatási intézményeként speciális – a reformáció művelődés- és médiatörténetéhez kötődő – képzési lehetőségeket, kurzusokat is kínálunk. Előnyben részesítjük a kiscsoportos, tutoriális jellegű képzést. A szakot kiemelkedően jó tanár-diák viszony jellemzi, a nagy egyetemek, a „tudásgyárak” személytelenségével szemben a személyre szabott, egyéni képzési utakra, a műhelymunkára helyezzük a hangsúlyt.

Mit vehetek fel a magyar főszak mellé?
A 120 kredites magyar főszak bármely más, a bölcsészettudományi képzési területhez tartozó 50 kredites (minor) szakkal párosítható. A tanári pályára készülőknek azt ajánljuk, hogy a jövendő tanárszak minorszakját (pl. az angol, német, történelem minorszakok valamelyikét) válasszák, hiszen a kétszakosság a tanári mesterszakon kötelező. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a 120 kredites magyar főszak mellé
a bölcsészettudományi képzési területen
– történelem,
– szabadbölcsészet;

a modern filológián belül
– anglisztika,
– germanisztika német szakiránnyal,
– germanisztika néderlandisztika szakiránnyal,
– keleti nyelvek és kultúrák japán szakiránnyal;

a társadalomtudományi képzési területen
– kommunikáció és médiatudomány szak
választható.

Bölcsészképzés
Ha valaki a magyart önálló szakként kívánja elvégezni (mert vagy diszciplináris mesterképzésre készül, vagy az alapképzés után ki szeretne lépni a munkaerőpiacra), akkor a következő 50 kredites specializációk közül választhat.

Művelődéstudomány (cultural studies) specializáció: a szakirány hallgatói megismerkednek a kultúratudomány alapjaival; a kultúra rétegeivel a magaskultúrától a populáris kultúráig. Elsajátítják azokat az elemző módszereket, amelyekkel kritikus, gondolkodó értelmiségiként tudják majd értelmezni és értékelni az egyes jelenségeket a kultúra valamennyi szférájában, a verbális és vizuális szövegeket a legkülönfélébb médiumok, az egyes médiumok (könyv, napilap, fotó, film stb.) sajátosságait, a kultúrában, művészetben és társadalomban betöltött funkcióikat.

Nyelvmentor specializáció: a képzés célja olyan szakemberek kiművelése, akik az alkalmazott nyelvészet területén megalapozott nyelvészeti, nyelvtechnológiai, módszertani és fordítói ismeretekkel rendelkeznek, képesek szakmájuk inter- és multidiszciplináris művelésére, kreatív alkalmazására az iskolai, a kulturális és a politikai életben.

A Kreatív írás/alkalmazott irodalom specializációt azoknak a hallgatóinknak ajánljuk, akik alkotóként szeretnék továbbfejleszteni képességeiket, illetve az esszé-, kritikaírás, szerkesztés, műfordítás vagy az irodalmi rendezvényszervezés iránt érdeklődnek. Ennek megfelelően az alapozó retorikai és poétikai ismereteken túl, nagyrészt gyakorlati képzésben részesülnek: lírai, prózai, kritikai és műfordítói műhelyek munkájában vesznek részt, szerkesztői alapismereteket, rendezvényszervezést, a könyvkiadással és folyóirat-szerkesztéssel kapcsolatos tudnivalókat sajátítanak el.

Ösztöndíj-lehetőségek
Együttműködési szerződéseink már számos hallgató számára tettek lehetővé nemzetközi tapasztalatszerzést, tanulmányutat. A hungarológiával és nyelvpolitikával foglalkozó hallgatók közül Erasmus-ösztöndíj keretén belül több diák volt Japánban, Finnországban, Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban és Olaszországban. 2006-ban Erasmus egyezményt kötöttünk a Helsinki Egyetem és a Bécsi Egyetem Finnugor tanszékeivel, 2008-ban az Udinei Egyetemmel. Nyelvmentor szakirányú hallgatóink a Bécsi és Firenzei Egyetemre juthatnak ki ösztöndíjjal.

A magyar alapszakos bölcsész diploma tanári képesítést nem ad semmilyen iskolatípusra, ehhez tanári mesterszakot kell végezni!

A magyar alapszak kreditstruktúrájának grafikus ábrázolása


Ábramagyarázat: minden oszlop egy lehetséges kreditstruktúra

1: a bölcsész képzési terület valamennyi képzési ágában közös stúdium (filozófiatörténet 2 kredit)
2: magyar alapszak (118 kredit)
3: alapszakos specializáció (a magyar alapszak elemeiből felépülő, más alapszakosok számára felkínált mellékszak 50 kredit)
4: szakirányú specializáció (magyar alapszakos hallgatók mellett bármely alapszakos hallgató által felvehető, 50 kredit):
művelődéstudomány (cultural studies), kreatív írás, nyelvmentor
5: más alapszakok által biztosított alapszakos specializáció, illetve szakirányú specializáció (kétszakosságot előkészítő 50 kredit, más alapszakok minorjai)
6: szabadon választható stúdiumok (10 kredit)
7: szabadon választható, a tanárképzést előkészítő pedagógiai és pszichológiai stúdiumok (10 kredit)

Kétszakosság végett (2+6 számú oszlopok) a magyar alapszak bármely más, bölcsészettudományi képzési területhez tartozó képzési ágának alapszakjával párosítható. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán a magyar főszak mellé
bölcsészettudományi képzési területen
- történelem,
- a szabad bölcsészet;

a modern filológián belül
- anglisztika,
- germanisztika (német és néderlandisztika szakirányokkal),
- keleti nyelvek és kultúrák (japán szakiránnyal) alapszakokat;

a társadalomtudományi képzési területen
- kommunikáció és médiatudomány alapszakot
választhat a hallgató.

Ha a magyart önálló szakként kívánja elvégezni a hallgató (2+4 vagy 2+5 oszlopok), akkor a hallgató a szakirányok közül felveheti
- a művelődéstudomány (cultural studies)
- a kreatív írás/alkalmazott irodalom
vagy
- a nyelvmentor specializációt.

Az alapszak törzsanyagának két egyenrangú része az irodalomtudomány és a nyelvtudomány. Mindkét rész további ismeretkörökre oszlik.

Az irodalomtudományi területen a következő stúdiumokat veszi föl a hallgató: könyvtárismeret, bibliográfia és számítógépes filológia (általános bölcsészstúdium), bevezetés az irodalomtudományba (alapozó tárgyak), irodalomelmélet, világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus magyar irodalom, modern magyar irodalom, valamint egyéb válaszható szemináriumok és előadások.

A nyelvtudományi területen a következő stúdiumokat veszi föl a hallgató: kommunikációs alapismeretek (általános bölcsészstúdium), bevezetés a nyelvtudományba, nyelvészeti filológia (alapozó tárgyak), finnugrisztika, nyelvtörténet, nyelvváltozatok, kommunikációs gyakorlatok, helyesírási gyakorlatok, fonetika, szófajtan, alaktan, szintagmatan, mondattan, jelentéstan, szókészlettan, szövegtan, stilisztika, nyelvtörténeti speciálkollégium, alkalmazott nyelvészeti v. leíró nyelvészeti speciálkollégium. Ezeken kívül differenciált szakmai ismereteket is szerezhet különböző nyelvészeti tudományterületekből: névtan, lexikológia, lexikográfia, retorika, nyelvi norma stb.

A magyar nyelv és irodalom alapszakról bővebb felvilágosítást a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet és a Magyar Nyelvtudományi Tanszék titkárságain kaphatnak az érdeklődők.

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin