Készült: 2016-10-07
Módosítás: 2022-03-23

Média-, mozgókép- és kommunikációtanár - magyartanár osztatlan tanárképzési szak

I. A Média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanárképzési szak

Egyetemünk bölcsészettudományi karán a média- és kommunikációtudomány mint nem tanárképes társadalomtudományi szakterület volt jelen BA és MA szakok formájában. Ezt egészítette ki az osztatlan tanárképzés akkreditálása (2014), és meghirdetése a 2015-2016-os tanévtől, miután 2013 szeptemberétől hazánkban újra osztatlan rendszerű lett a tanárképzés. A tanárképzés csak szakpáros formában folytatható. A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakot a KRE-n jelenleg öt másik szakkal párban lehet felvenni. Ezek az angol nyelv és kultúra tanára, a hittanár (református)-nevelőtanár, a magyartanár, a német nyelv és kultúra tanára, a történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakok.

Az új szak elnevezése – média-, mozgókép- és kommunikációtanár – is tükrözi azt a szándékot, hogy egy olyan komplex oktatási-pedagógiai terület jelenjen meg az egyetemi képzésben, amely választ ad a széles értelemben vett társadalmi kommunikáció, valamint a média és vizuális kommunikáció területén jelentkező kihívásokra, az itt keletkező új ismeretek dinamikus bővüléséből eredő problémák, helyzetek kezelésére, értelmezésére. Ezen ismeretek mély társadalmi beágyazottsága adja a média-, mozgókép- és kommunikációtanár képzés létjogosultságát.

A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szak 10 féléves képzési idő alatt általános és középiskolai tanári képesítést nyújt oly módon, hogy bármely fent felsorolt másik szak lehet mind általános, mind középiskolai oktatásra jogot adó szak. Amennyiben a másik szakja középiskolai, úgy a teljes képzése 11 féléves lesz. A szak gazdája a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet Művészet- és Médiapedagógia Tanszéke.

A szakon olyan tanárokat kívánunk képezni, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, valamint mély elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. Ezáltal felkészültté válnak olyan oktatói-nevelői munkára, amely szolgálni tudja a jövő tanulói generációinak érdekeit: a társadalmi és a környezeti kihívásokra adekvát és autonóm választ adni képes fiatalok készségeinek és képességeinek minél teljesebb kibontását az adott tudományterületen.

Kiemelt területnek számít a képzésben a társadalmi kommunikáció, a személyközi kommunikáció, a médiaismeret – ezek történeti formái, társadalmi kontextusai és elméleti diskurzusai. Olyan, a korszerű technikákra és a problématerületre fókuszáló képzést kívánunk nyújtani, amely a szakmódszertani és pedagógiai-pszichológiai tudással kiegészülve segíti a szaktanárt. Utóbbi kurzusok, valamint a csoportos iskolai gyakorlat, illetve az összefüggő iskolai gyakorlat a szaktanári hivatáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását segítik elő.

Hallgatóink a média-, mozgókép- és kommunikációtanár szak szakpárban történő elvégzése után – mesterfokú diplomájuk birtokában – első sorban tanárként helyezkedhetnek el a közoktatásban, illetve a magánszférában, továbbá doktori képzésben, illetve szakirányú továbbképzésben is folytathatják tanulmányaikat.

A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt. A média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakpáros képzés mintatantervei a mintatantervek között megtekinthetők!

Összefoglaló adatok a képzésről:
Okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár
Képzés szintje és fajtája: osztatlan tanári képzés (végzettségi szint: MA)
Képzés saját ideje: 10 félév (a szakpár másik tagja függvényében +1 év)
Munkarendje: nappali (levelező képzés az egyetemünkön nincs)
Finanszírozási formája: állami ösztöndíjas (A), azaz támogatott, valamint költségtérítéses (K).
A szakpárok kapacitása (egyenként): 5 < 30 fő
A Média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanárképzési szak kizárólag szakpáros formában vehető fel.

További tájékoztatás kapható Szanyi Flóra Cecília tanszéki ügyintézőtől (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; +36 (1) 483 2872), a pedagógia-pszichológia-szakmódszertan modulról Treier Abigéltől, a Tanárképző Központ koordinátorától (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 1 4832934), általános felvételi ügyekben pedig a Tanulmányi Osztálytól.

II. A gyakorlati felvételi vizsga követelményei a Média-, Mozgókép és Kommunikációtanár szakra jelentkezők számára a 2021-2022-es tanévre

Felvételi vizsgatárgyak, ill. követelmények:

A felvételihez tartozó gyakorlati vizsga (média) időpontjairól és beosztásáról a Tanulmányi Osztály küld értesítést.

A gyakorlati vizsga (média) két részről áll:
1) Egy előzetesen megírt és beküldött dolgozatból, esszéből.
2) A felvételi vizsgabizottság tagjaival folytatott beszélgetésből.

A bizottság képet kíván kapni arról, hogy milyen motiváltsággal és előzetes elképzelésekkel kezdi meg a tanulmányait a jövendő médiatanára.

Ezért kérjük, hogy egy maximum 6.000 leütés terjedelmű témafelvető dolgozat vagy esszé formájában fogalmazza meg a jelölt a modern vizuális technikáknak az oktatásban való alkalmazhatóságáról vallott véleményét, amely a témára vonatkozó saját készítésű álló vagy mozgóképi dokumentumo(ka)t, illusztráció(ka)t is tartalmaz. Nem kész megoldásokat, vagy már kipróbált módszerekkel kapcsolatos szakmai véleményt várunk, hanem olyan ötleteket, „víziókat”, amelyek az oktatás módszereinek a sokrétűségére, ezen belül, hangsúlyosan a vizualitásra és a vizuális technikák szerepére fókuszál. Másként megfogalmazva: miért is olyan fontosak ma a különféle vizuális médiumok, és milyen formában, milyen módon lennének adaptálhatók az oktatásba, és ezzel kapcsolatosan milyen saját készítésű, innovatív jellegű, vizuális (álló- vagy mozgóképi) tartalmú ötlete van?

A dolgozat beküldési határideje: 2021.05.17.
Beküldési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Terjedelem: maximum 6.000 leütés
Formai követelmények:
- formátuma: .doc (Microsoft Word) vagy .pdf (Adobe);
- betűméret: 12 pont;
- sorköz: 1,15 vagy 1,5;
A dokumentum beillesztett vagy csatolt képeket, illusztrációkat tartalmazzon. A képek maximum 2 GB méretűek legyenek.

Amennyiben a szöveghez rövid, maximum 5 perc hosszúságú mozgóképes mellékletet is küld a jelentkező, annak formátuma .wmf, vagy .flv legyen.
Az álló vagy mozgóképi illusztráció, melléklet kötelező elem, az mindenképp legyen a szövegben!

A szóbeli felvételi beszélgetésen ezen digitális formában beadott írásos és képi tartalmú munkának a megvitatása, diszkussziója zajlik. A beszélgetésen újabb vagy más vizuális anyagok bemutatására már nincs lehetőség!


A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 1993 óta folyik magyartanár-képzés. 1993 és 2005 között osztatlan rendszerben, 2009-től kezdve pedig osztott rendszerű képzésben szerezhettek tanári szakképzettséget a hallgatók a magyartanár mesterképzési szakon. 2013 szeptemberétől indult újra az osztatlan rendszerű, kétszakos tanárképzés a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően.

Egyetemünkön a magyartanár szakot jelenleg három másik szakkal lehet kombinálni: német nyelv és kultúra tanára, angol nyelv és kultúra tanára, illetve történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakokkal. A magyartanár szak 10 féléves képzési idő alatt általános iskolai tanári, míg 12 félév alatt középiskolai tanári képesítést nyújt majd. Mind a 10, mind a 12 féléves képzési forma párosítható bármelyik tanárszakunkon akár 10, akár 12 féléves képzéssel. Amennyiben a hallgató egy középiskolai és egy általános iskolai tanári képesítést nyújtó szakpárt végez, akkor a képzési idő 11 félév.

Az osztatlan magyartanár szak képzési programjának kiemelt célja, hogy naprakész nyelvészeti, irodalmi, kulturális, stílus- és kortörténeti, pedagógiai, pszichológiai, valamint szakmódszertani tudással, műelemző készséggel rendelkező tanárokat képezzen, illetve a hallgatók számára piacképes elméleti, gyakorlati tudást és készségfejlesztést nyújtson. Ezen túl az egyetem küldetésnyilatkozatának megfelelően a vallásos, ezen belül a református szellemű oktatás elvárásainak is igyekszünk megfelelni (egyházismereti, illetve a szabadon választható „Bibliai motívumok az irodalomban”, „A protestáns irodalom klasszikusai” kurzusainkkal). Kiemelt területnek számítanak a képzésben a nyelvészeti (leíró magyar nyelvészet, nyelvtörténet, szemantika, stilisztika, szövegtan, lexikográfia, nyelvpolitika, alkalmazott nyelvészet), az irodalmi (régi, klasszikus, modern és kortárs magyar irodalom, világirodalom, irodalomelmélet, műfajtörténet), illetve az irodalom és társművészetek kapcsolatával foglalkozó kurzusok. A tanárképzés a modern, kommunikatív szemléletű magyar nyelv- és irodalomoktatás célkitűzéseit igyekszik megvalósítani. A pedagógiai-pszichológiai és a szakmódszertani kurzusok, valamint a csoportos iskolai gyakorlat, illetve az összefüggő iskolai gyakorlat a tanári hivatáshoz nélkülözhetetlen ismeretek és készségek elsajátítását segítik elő. A KRE tanárképzése kiemelt területként kezeli a tanításmódszertan szakterületén belül az információs- és kommunikációs technológiák (IKT) felhasználását az oktatási folyamatban, így szakonként külön kurzus teszi lehetővé a modern IKT-s eszközök szaktárgyhoz kapcsolódó alkalmazási lehetőségeinek elsajátítását a tanári munka során.

Hallgatóink a magyartanár szak szakpárban történő elvégzése után tanárként helyezkedhetnek el a közoktatásban, illetve a magánszférában, továbbá doktori képzésben, illetve szakirányú továbbképzéseken folytathatják tanulmányaikat (például a 2014 szeptemberében első alkalommal induló Gyermek- és ifjúsági irodalmi szakember szakirányú továbbképzési szakon). A képzés tartalmi részéről a mintatantervek nyújtanak részletesebb információt. Az osztatlan magyartanár szakpáros képzés mintatantervei az Oktatás - Mintatantervek menüpont alatt megtekinthetők.

Képzési forma:
Az osztatlan rendszerű kétszakos tanárképzés keretein belül a magyartanári szakot nappali munkarenden indítjuk, államilag támogatott és költségtérítéses képzés formájában.
Felvételi keretszám: 30 < 130 (vö. www.felvi.hu)
Költségtérítés: 190.000/félév (vö. www.felvi.hu)

Szakfelelős:  Prof. Dr. Szabó András, tanszékvezető, egyetemi tanár, DSc
A tanárképzésért felelős: Dr. habil. Bodonyi Edit, főigazgató, egyetemi docens
Honlap.

További tanszéki információk az osztatlan rendszerű kétszakos tanárképzés magyartanár szakáról
További tájékoztatás kapható Bódiss Marianna tanszéki adminisztrátortól (Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Tel: +36/1 483-2852), a pedagógia-pszichológia-szakmódszertan modulról Treier Abigéltől, a Tanárképző Központ koordinátorától (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36/1 483-2934), általános felvételi ügyekben pedig a Tanulmányi Osztálytól (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 36/1 483-2898).
 
Információ:
1. A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban:
Országos Felsőoktatási Információs Központ: Tel: 477-3131, E-mail: info@felvi hu. Honlap – a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban hangos tájékoztató

2. Intézményi elérhetőség:
 Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Osztály
1088 Budapest, Reviczky u. 4.
Tel: 483-2898, 483-2902, Fax: 483-2901
Félfogadási idő: hétfőn, szerdán 9-12, 13-15 óráig, pénteken 9-12 óráig

3. Tanszéki elérhetőség:
KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
1088 Bp. Reviczky u. 4. II. em. 217.
Tel: 483-2868
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlapok: www.kre.hu, www.kre.hu/nyelveszet

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin