Készült: 2016-02-16
Módosítás: 2016-02-16

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kartörténelem szakán, az ún. bolognai rendszerű alapképzés (BA) keretében a magyar és egyetemes történelmet 6 féléven keresztül, kronológiai rendben oktatjuk. Az oklevél megszerzéséhez 180 kredit szükséges. A képzés végén a hallgató záródolgozatának leadása után záróvizsgán tesz tanúságot megszerzett ismereteiről, majdTörténelem alapszakos bölcsész oklevelet kap.

Az oktatás részben előadások formájában, részben az adott korszakban való elmélyülést és ismereteket segítő szemináriumokkal és forráselemző gyakorlatokkal történik, a következő tematikus felépítésben: Egyetemes történelem: őstörténet és ókori történelem, Európa a középkorban és a kora újkor időszakában, az új- és legújabb kor történelme, a közelmúlt és napjaink történelme. Magyar történelem: őstörténet és korai magyar történelem, a középkori Magyar Királyság történelme, Magyarország a kora újkorban, Magyarország történelme a 19–20. században.

A szakmai képzést a történettudomány segéd- és rokontudományaiba való bevezető kurzusok egészítik ki (bevezetés a történettudományba, történeti földrajz, néprajz, régészet, művészettörténet, művelődéstörténet, levéltár, muzeológia, művelődéstörténet). A történeti források olvasásához fontos latin nyelv oktatása három féléven keresztül folyik, de fakultációban lehetőség van további félévekre is, ami latin nyelvvizsga előkészítőnek számít, s ebből lehetőség van az egyetemen államilag elismert nyelvvizsgát szerezni. 2010-től a latin minden bölcsészettudományi szak esetében mint diplomához szükséges nyelvvizsga elismerhető lesz.

Az egyetem jellegéből fakadóan az egyháztörténet oktatása is a szakismeretek részét képezi, ez a történelem szak esetébenEgyháztörténet előadás keretében valósul meg. Ezen felül a hallgatók a történelem szakon ókori vallástörténet, illetve középkori, kora-újkori, újkori és legújabb kori történet oktatása mellett gazdaságtörténeti, hadtörténeti és művelődéstörténeti vonatkozásait hangsúlyozzuk a reformáció előkészítésének és hatásának. A hadtörténet oktatás szoros együttműködésben történik a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatóival. Emellett speciális programok felvételére is gazdag kínálatot nyújtanak a történelem tanszékek.

A BA képzés 50 kredit értékű specializációi
- Egyház-, vallás- és művelődéstörténet,
- Hadtörténet és fegyvertörténet,
- Környezet és társadalom, politikai rendszerek.

A BA bölcsész képzés általános követelményei szerint tanulják a hallgatók a pedagógiai, pszichológiai és közismereti tárgyakat. Ha a hallgatók tanári pályára kívánnak lépni, akkor a BA alapképzésben 10 kreditért kell pedagógiai, illetve pszichológiai tárgyakat elvégezniük, és egy olyan minor szakot választaniuk, amelynek van tanári MA képzése (angol, német, magyar). A 3 éves tanulmányok záródolgozat elkészítésével fejeződnek be, amelyben a végzős hallgató – témavezető segítségével – tanúságot tesz arról, hogy elsajátította és alkalmazni tudja a történész szakma BA szintjének megfelelő tudományos-gyakorlati módszereket, ismeri és helyesen, kritikával használja forrásait. A 3 éves képzés 6 félévének sikeres és példamutató elvégzése után a hallgatók felvételt nyerhetnek a szak 2 éves (4 féléves) MA tanári és diszciplináris szakra.

Következő események


Összes esemény

Napi biztatás

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin