Szakdolgozati témabejelentő lap leadása: 2016. december 16.

Tájékoztatom, hogy az alábbi képzésben résztvevő hallgatóknak 2016. december 16-ig kell leadni a szakdolgozathoz, illetve a portfólióhoz tartozó kapcsolódó dolgozat témabejelentő és igazoló lapját:

     •    2 féléves szakirányú továbbképzés I. (aktív) félévében vannak,
     •    4 féléves szakirányú továbbképzésben a III. félév (aktív) félévben vannak,
     •    3 féléves és 5 féléves mesterképzésben (osztott tanári): összefüggő tanítási gyakorlatot megelőző félévben

Témabejelentés módja: A jelen űrlapot (rákattintva elérhető) 1 példányban kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra a megfelelő aláírásokkal ellátva. A TO záradékolja, utána készül egy fénymásolat, melyet megtart a TO, az eredeti példány a hallgatóé lesz.

Szakdolgozat (kapcsolódó dolgozat) végleges címe: A témabejelentő leadásakor nem kell kitölteni! Később is csak abban az esetben, ha a szakdolgozat leadáskori címe eltér a korábban bejelentett várható címtől. E sor kitöltésekor a témavezetőnek a harmadik keretben lévő nyilatkozatot alá kell írnia. Amennyiben a cím nem módosul, úgy e nyilatkozatot a témavezetőnek sem kell aláírnia.

A formanyomtatvány megtalálható a honlapon a Tanulmányi Osztály - Űrlapok alatt:
Témabejelentő és igazolólap a Bölcsészettudományi Kar valamennyi alap-, (osztott, osztatlan) mester-, és szakirányú továbbképzésében részt vevő hallgatóinak (tanulmányaikat 2012 szeptemberében vagy azt követően megkezdett hallgatók részére)

Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat. 77. §:
(5) Szakdolgozati témát a szemeszter elején, vagy az előző szemeszterben írásban meghirdetett témák közül lehet választani. A tantárgy vezető oktatója oktatott tantárgyán belül más témát is engedélyezhet. Kétciklusú képzésben az alapszakon elkészített szakdolgozat témája ugyanazon szak mesterképzésében nem választható.
(6) A szakdolgozat témáját, konzulensét az adott szakterületért felelős tanszék/intézetvezető hagyja jóvá. (Tanszék/intézetvezető aláírása is kell a leadáskor a témabejelentőn!!!)
(9) A szakdolgozat elkészítéséhez a hallgatónak témavezető (konzulens) tanárt kell felkérnie.
Mesterképzésben illetve osztatlan képzésben a tudományos fokozattal rendelkező, legalább adjunktusi beosztású, az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, illetve kutató lehet témavezető.
Amennyiben a kutatott téma igényli, a dékán engedélyezheti, hogy a választott témavezető mellett tudományos fokozattal rendelkező külső konzulens is felkérhető legyen témavezetőnek.

TVSZ. 10. számú függelék:
Osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszak:
(4) A tanulmányi kötelezettségének eleget tevő hallgató joga és kötelessége, hogy az összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben – a kari ütemezésben megadott időszakban – szakdolgozatának témáját és témavezetőjét a kar által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon megválassza.

Határidőn túl csak Tanulmányi Bizottságnak címzett kérelemmel lehet témabejelentő lapot leadni, ami díjköteles 3 800,- Ft !!!

Az alábbi linken további fontos információt talál: http://www.kre.hu/btk/index.php/2015-10-20-12-12-54/tanulmanyi-osztaly/szakdolgozati-temabejelento-leadasa-zarovizsgaval-kapcsolatos-informaciok.html

Tanulmányi Osztály

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin