Szakdolgozati témabejelentő lap leadása: 2017. május 17. (szerda)

Tájékoztatom, hogy az alábbi képzésben résztvevő hallgatóknak 2017. május 17-ig kell leadni a szakdolgozathoz, illetve a portfólióhoz tartozó kapcsolódó dolgozat témabejelentő és igazoló lapját:

  • alapképzésben: IV. félév szorgalmi időszakának vége
  • 3 féléves és 5 féléves mesterképzésben (osztott tanári): összefüggő tanítási gyakorlatot megelőző félévben
  • 4 féléves mesterképzésben: II. félév szorgalmi időszakának vége
  • 10 féléves osztatlan tanári mesterképzésben: VIII. félév szorgalmi időszakának vége
  • 3 féléves szakirányú továbbképzésben: II. félév szorgalmi időszakának vége
  • Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzésben: IV. félév szorgalmi időszakának vége

Témabejelentés módja: A jelen űrlapot 1 példányban kell benyújtani a Tanulmányi Osztályra a megfelelő aláírásokkal ellátva. A TO záradékolja, utána készül egy fénymásolat, melyet megtart a TO, az eredeti példány a hallgatóé lesz.

Pszichológia BA-szakos hallgatóknak, amennyiben portfólió formájú szakdolgozatot kívánnak leadni, úgy kizárólag a jelen űrlapot kell 2 példányban benyújtaniuk a Tanulmányi Osztályra. A TO záradékolja mindkét példányt, majd az egyik eredeti példány a hallgatóé lesz.

Szakdolgozat (kapcsolódó dolgozat) végleges címe: A témabejelentő leadásakor nem kell kitölteni! Később is csak abban az esetben, ha a szakdolgozat leadáskori címe eltér a korábban bejelentett várható címtől. E sor kitöltésekor a témavezetőnek a harmadik keretben lévő nyilatkozatot alá kell írnia. Amennyiben a cím nem módosul, úgy e nyilatkozatot a témavezetőnek sem kell aláírnia.

A Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet által gondozott szakok (szociológia BA nappali és levelező; Kommunikáció- és médiatudomány BA; Kommunikáció- és médiatudomány MA) hallgatóinak a szakdolgozati témabejelentő formanyomtatványának leadási feltétele a kért aláírások megléte mellett az Intézeti pecsét is.

A formanyomtatvány megtalálható a honlapon a Tanulmányi Osztály - Űrlapok alatt: Témabejelentő és igazolólap a Bölcsészettudományi Kar valamennyi alap-, (osztott, osztatlan) mester-, és szakirányú továbbképzésében részt vevő hallgatóinak (tanulmányaikat 2012 szeptemberében vagy azt követően megkezdett hallgatók részére)

Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat. 77. §:
(5) Szakdolgozati témát a szemeszter elején, vagy az előző szemeszterben írásban meghirdetett témák közül lehet választani. A tantárgy vezető oktatója oktatott tantárgyán belül más témát is engedélyezhet. Kétciklusú képzésben az alapszakon elkészített szakdolgozat témája ugyanazon szak mesterképzésében nem választható.
(6) A szakdolgozat témáját, konzulensét az adott szakterületért felelős tanszék/intézetvezető hagyja jóvá. (Tanszék/intézetvezető aláírása is kell a leadáskor a témabejelentőn!!!)
(9) A szakdolgozat elkészítéséhez a hallgatónak témavezető (konzulens) tanárt kell felkérnie.
Mesterképzésben illetve osztatlan képzésben a tudományos fokozattal rendelkező, legalább adjunktusi beosztású, az Egyetemmel munkaviszonyban álló oktató, illetve kutató lehet témavezető.
Amennyiben a kutatott téma igényli, a dékán engedélyezheti, hogy a választott témavezető mellett tudományos fokozattal rendelkező külső konzulens is felkérhető legyen témavezetőnek.

TVSZ. 10. számú függelék:
Osztott képzésben megvalósuló tanári mesterszak:
(4) A tanulmányi kötelezettségének eleget tevő hallgató joga és kötelessége, hogy az összefüggő szakmai gyakorlatot megelőző félévben – a kari ütemezésben megadott időszakban – szakdolgozatának témáját és témavezetőjét a kar által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon megválassza.

Határidőn túl csak Tanulmányi Bizottságnak címzett kérelemmel lehet témabejelentő lapot leadni, ami díjköteles 3 800,- Ft !!!

További fontos információk itt.

A 2016/2017. tanév II. félévében Erasmus-programon részt vevő hallgatók szakdolgozati témabejelentőjének leadási határideje: 2017. szeptember 30.


Tanulmányi Osztály

Következő események


Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Sport a Károlin

Sport a Károlin