Pályázati felhívás szakmai, tudományos ösztöndíjra

Pályázati felhívás – Szakmai, tudományos ösztöndíjra
KRE BTK 2016/2017. tanév tavaszi félév

A KRE SzMSz. III. 2. sz. melléklet – Hallgató támogatásokról és díjakról szóló szabályzat (Htjsz.) 24-28. §§-i alapján a Bölcsészettudományi Kar dékánja


pályázati felhívást

tesz közzé szakmai, tudományos ösztöndíjra.

1.    Kik pályázhatnak
Teljes idejű (nappali)
     -    alapképzésben,
     -    egységes, osztatlan képzésben,
     -    mesterképzésben,
     -    felsőoktatási szakképzésben,
     -    doktori képzésben
részt vevő, a 2016/2017. tanév tavaszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas (államilag támogatott) vagy önköltséges (költségtérítéses) hallgató, aki a 2016/2017. tanév őszi félévében a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, művészeti) tevékenységet végzett.

2.    Pályázatok leadásának határideje, helye, összege
A ösztöndíj jelentkezés alapján nyújtható.

Pályázat leadási határideje:

2017. március 10. 14:00 óra


Pályázat leadási helyszíne:

KRE BTK Dékáni Hivatal
(1088 Budapest, Reviczky u. 4. 1. em. 106. ajtó)


Az ösztöndíj összege:

5.000 Ft - 25.000 Ft/hónap


Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszámát és az ösztöndíj egy főre jutó összegét a pályázók létszáma és a keretösszeg figyelembevételével a pályázatot elbíráló bizottság állapítja meg.

3.    Kizáró okok
-    A hallgató nem teljes idejű képzésben vesz részt (levelező munkarend).
-    A hallgató hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanév tavaszi félévében nem aktív.


4.    Elbírálás szempontrendszere:

1. Publikációk, szakmai előadások max. 30 pont
2. Kiemelkedő nyelvtudás max. 10 pont
3. Demonstrátori tevékenység max. 15 pont
4. Tehetséggondozó vagy diáktudományos projektekben való részvétel max. 10 pont
5. Szakmai önkéntes munka max. 10 pont
6. TDK tevékenység, kari tudományos műhelyben végzett munka max. 15 pont
7. Egyéb szakmai/tanulmányi versenyeken való részvétel max. 10 pont


5.    A nyertes pályázók listájának közzététele:

2017. március 17.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!


A beérkezett pályázatokat a dékánból és dékánhelyettesekből, valamint a kari HÖK-elnök és a jogi és igazgatási kari igazgatóból álló 6 fős bizottság bírálja el.  

Csak azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik a pályázatukat határidőben, formai szempontból az előírásoknak megfelelően nyújtották be.

A bíráló bizottság döntésével szemben jogorvoslatnak, fellebbezésnek helye nincs!

Pályázati adatlap az alábbi linken érhető el:
http://www.kre.hu/btk/images/doc/szakmai_tudomanyos_osztondij_adatlap_2017_tavasz.pdf


További információk hatályos Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatában (SzMSz. III.2. számú melléklet) találhatóak. A szabályzat elérhető az alábbi linken:
http://www.kre.hu/portal/index.php/home/szabalyzatok.html

Abban az esetben, ha a hallgató jogviszonyában, munkarendjében az aktuális félévben olyan változás következik be, amely az ösztöndíjra való jogosultságát érinti, akkor a jogosultsága a félév elejéig visszamenőleg megszűnik. A hallgató köteles a jogosultság megszűnését követő 8 napon belül a jogosulatlanul utalt ösztöndíjat teljes egészében visszafizetni.

Ha a hallgató ösztöndíjra jogosult, majd tagozatváltási vagy passziválási kérelmet terjeszt elő, melyet a Tanulmányi Bizottság jóváhagy, a Neptunban a passzív státusz, vagy a tagozatváltás rögzítésére csak akkor kerülhet sor, ha a hallgató visszafizette a részére korábban már kiutalt ösztöndíjat.

Kelt: Budapest, 2017. február 16.

Dr. Sepsi Enikő, s.k.
dékán

Napi biztatás

Napi jegyzet a Kossuth-on

Egyesített Bibliaolvasó

Nyelvvizsgaközpont

Közösségi Média

Károli Podcast

Károli Podcast

Sport a Károlin

Sport a Károlin